Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2016, tusen euro

  1.1.- 30.6.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 66 064 206 1 381 865 345 477 67 791 548
Finansiella tillgångar som innehas för handel 164 797 691 147 339 194 164 945 224
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 304 576 8 142 18 342 331 060
Finansiella tillgångar som kan säljas 26 558 139 6 756 185 1 603 953 34 918 277
Lånefordringar och kundfordringar 150 672 259 50 005 812 8 268 543 208 946 615
Investeringar som hålls till förfall 911 158 67 864 24 892 1 003 914
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 025 161 128 744 94 321 2 248 225
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 50 531 - 1) - 50 531
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 709 706 16 614 1 416 1 727 736
Materiella tillgångar 149 635 771 256 131 032 1 051 923
Immateriella tillgångar 207 170 7 841 14 587 229 599
Skattefordringar 73 701 12 423 3 434 89 558
Andra tillgångar 22 299 791 75 218 37 423 22 412 432
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 435 823 725 59 379 303 10 543 615 505 746 643
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 141 662 429 49 897 150 141 712 475
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 418 867 - - 1 418 867
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 246 248 074 49 101 711 9 166 472 304 516 258
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 784 908 2 933 1 559 789 400
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 944 307 5 862 72 181 1 022 350
Avsättningar 109 891 12 842 923 123 655
Skatteskulder 43 958 29 185 15 181 88 324
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 27 249 790 1 919 963 387 546 29 557 299
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
Avskrivningsdifferens - - - -
Frivilliga reserver - - - -
SUMMA SKULDER 418 462 223 51 122 393 9 644 012 479 228 628
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 589 458 2 820 464 113 643 6 523 565
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övriga 42 079 - - 42 079
Ackumulerat annat totalresultat 68 343 99 526 38 561 206 430
Ackumulerade vinstmedel 5 672 188 2 937 990 374 728 8 984 906
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 6 036 967 2 052 101 319 432 8 408 501
(-) Egna aktier -105 - - -105
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 795 290 346 828 42 919 1 185 038
(-) Förskottsutdelningar - - - -
Minoritetsandelar (innehav utan bestämmande inflytande) - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 17 361 503 8 256 910 899 603 26 518 016
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 435 823 726 59 379 303 10 543 615 505 746 644
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/02/llai_2016_02_2016-10-24_tau_002_sv.html