Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa

  1.1.- 30.9.2016
Liikepankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Kotimaiset pankit yhteensä
VASTAAVAA        
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 69 412 550 1 497 959 620 221 71 530 729
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 151 668 177 150 679 216 151 819 072
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 268 202 7 777 17 805 293 784
Myytävissä olevat rahoitusvarat 26 292 934 6 749 568 1 563 650 34 606 152
Lainat ja muut saatavat 141 434 001 57 936 029 8 038 705 207 408 735
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 942 493 55 645 22 581 1 020 718
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 861 782 144 187 91 675 2 097 644
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) 43 932 - 1) - 43 932
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 762 692 17 297 1 409 1 781 398
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin - - - -
Aineelliset hyödykkeet 122 006 793 110 132 049 1 047 165
Aineettomat hyödykkeet 206 135 8 722 16 061 230 919
Muut varat 19 757 496 90 177 42 401 19 890 074
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - - - -
Verosaamiset 67 337 15 237 2 393 84 966
VARAT YHTEENSÄ 413 839 736 67 466 388 10 549 165 491 855 289
VASTATTAVAA        
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 129 743 590 59 448 112 129 803 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 787 343 - - 1 787 343
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 240 381 710 56 578 927 9 144 404 306 105 041
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 672 484 4 448 1 439 678 371
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) 922 842 3 396 69 831 996 069
Varaukset 103 632 13 729 317 117 679
Verovelat 73 481 32 752 19 845 126 078
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 22 847 628 1 914 856 377 631 25 140 115
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - - - -
Poistoero - - - -
Vapaaehtoiset varaukset - - - -
VELAT YHTEENSÄ 396 532 711 58 607 556 9 613 580 464 753 847
Pääoma 3 227 166 3 299 450 113 643 6 640 258
Ylikurssirahasto 1 157 282 . 10 320 1 167 602
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) - - - -
Muu pääoma 42 204 - - 42 204
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 101 644 116 081 54 675 272 400
Kertyneet voittovarat 10 508 309 2 951 451 374 694 13 834 454
Uudelleenarvostusrahastot - - - -
Muut rahastot 1 186 468 2 045 350 319 335 3 551 153
(-) Omat osakkeet -383 - - -383
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 084 335 446 501 62 920 1 593 755
(-) Ennakko-osingot - - - -
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] - - - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 17 307 025 8 858 832 935 586 27 101 443
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 413 839 736 67 466 388 10 549 165 491 855 289
1) ei yhtään havaintoa

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kotimaisten talletuspankkien tase 1.1.- 30.9.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2016/03/llai_2016_03_2016-12-22_tau_002_fi.html