Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2016, tusen euro

  1.1.- 30.9.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA        
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 69 412 550 1 497 959 620 221 71 530 729
Finansiella tillgångar som innehas för handel 151 668 177 150 679 216 151 819 072
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 268 202 7 777 17 805 293 784
Finansiella tillgångar som kan säljas 26 292 934 6 749 568 1 563 650 34 606 152
Lån och fordringar 141 434 001 57 936 029 8 038 705 207 408 735
Investeringar som hålls till förfall 942 493 55 645 22 581 1 020 718
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 861 782 144 187 91 675 2 097 644
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 43 932 - 1) - 43 932
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 762 692 17 297 1 409 1 781 398
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag - - - -
Materiella tillgångar 122 006 793 110 132 049 1 047 165
Immateriella tillgångar 206 135 8 722 16 061 230 919
Andra tillgångar 19 757 496 90 177 42 401 19 890 074
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
Skattefordringar 67 337 15 237 2 393 84 966
SUMMA TILLGÅNGAR 413 839 736 67 466 388 10 549 165 491 855 289
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 129 743 590 59 448 112 129 803 150
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 787 343 - - 1 787 343
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 240 381 710 56 578 927 9 144 404 306 105 041
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 672 484 4 448 1 439 678 371
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 922 842 3 396 69 831 996 069
Avsättningar 103 632 13 729 317 117 679
Skatteskulder 73 481 32 752 19 845 126 078
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 22 847 628 1 914 856 377 631 25 140 115
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
Avskrivningsdifferens - - - -
Frivilliga reserver - - - -
SUMMA SKULDER 396 532 711 58 607 556 9 613 580 464 753 847
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 227 166 3 299 450 113 643 6 640 258
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övrigt eget kapital 42 204 - - 42 204
Ackumulerat annat totalresultat 101 644 116 081 54 675 272 400
Ackumulerade vinstmedel 10 508 309 2 951 451 374 694 13 834 454
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 1 186 468 2 045 350 319 335 3 551 153
(-) Egna aktier -383 - - -383
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 084 335 446 501 62 920 1 593 755
(-) Förskottsutdelningar - - - -
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 17 307 025 8 858 832 935 586 27 101 443
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 413 839 736 67 466 388 10 549 165 491 855 289
1) inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.9.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/03/llai_2016_03_2016-12-22_tau_002_sv.html