Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.12.2017
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA          
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 21 645 052 62 010 588 1 817 060 925 502 86 398 202
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 8 224 527 4 373 272 .. .. 1) 12 646 204
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. 2 082 10 089 550 762
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 484 826 6 763 028 6 473 292 1 542 927 30 264 072
Lainat ja muut saatavat 62 925 788 77 831 250 63 840 693 8 476 460 213 074 190
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 809 275 .. 25 626 .. 853 267
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 284 086 .. .. 60 468 471 962
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 1 309 248 .. 15 214 10 913 1 343 189
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. .. .. ..
Aineelliset hyödykkeet 39 336 89 572 723 488 123 320 975 716
Aineettomat hyödykkeet 195 974 520 505 8 270 27 731 752 479
Muut varat 1 169 080 699 085 98 119 60 126 2 026 409
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
Verosaamiset 42 444 33 320 40 182 1 451 117 398
VARAT YHTEENSÄ 112 573 611 152 667 403 73 168 228 11 257 352 349 666 595
VASTATTAVAA          
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 4 184 776 127 979 .. .. 4 355 006
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 1 434 374
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 96 389 244 149 703 993 61 598 771 9 776 269 317 468 278
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 469 110 .. 25 262 .. 613 850
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. .. .. 40 600 117 940
Varaukset .. 91 532 10 577 .. 105 518
Verovelat 24 041 71 436 9 026 17 374 121 876
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 4 051 417 1 452 731 2 137 761 414 059 8 055 968
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. .. .. .. ..
Poistoero .. .. .. .. ..
Vapaaehtoiset varaukset .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 106 507 139 151 687 595 63 824 332 10 253 744 332 272 810
Pääoma 908 140 .. 3 514 800 .. 4 594 562
Ylikurssirahasto 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 26 797 .. .. .. 27 367
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 103 353 .. 50 340 .. 251 107
Kertyneet voittovarat 2 651 474 251 635 3 270 417 430 520 6 604 046
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 1 197 491 161 636 2 069 211 327 624 3 755 962
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
(-) Ennakko-osingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 066 473 979 808 9 343 897 1 003 608 17 393 785
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 112 573 611 152 667 403 73 168 228 11 257 352 349 666 595
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.12.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tau_002_fi.html