Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2017, tusen euro

  1.1.- 31.12.2017
Affärsbanker Utländska banker Andelsbanker summa Sparbanker summa Banker summa
AKTIVA          
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 21 645 052 62 010 588 1 817 060 925 502 86 398 202
Finansiella tillgångar som innehas för handel 8 224 527 4 373 272 .. .. 1) 12 646 204
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet .. .. 2 082 10 089 550 762
Finansiella tillgångar som kan säljas 15 484 826 6 763 028 6 473 292 1 542 927 30 264 072
Lån och fordringar 62 925 788 77 831 250 63 840 693 8 476 460 213 074 190
Investeringar som hålls till förfall 809 275 .. 25 626 .. 853 267
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 284 086 .. .. 60 468 471 962
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 309 248 .. 15 214 10 913 1 343 189
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. .. ..
Materiella tillgångar 39 336 89 572 723 488 123 320 975 716
Immateriella tillgångar 195 974 520 505 8 270 27 731 752 479
Andra tillgångar 1 169 080 699 085 98 119 60 126 2 026 409
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Skattefordringar 42 444 33 320 40 182 1 451 117 398
SUMMA TILLGÅNGAR 112 573 611 152 667 403 73 168 228 11 257 352 349 666 595
PASSIVA          
Finansiella skulder som innehas för handel 4 184 776 127 979 .. .. 4 355 006
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. .. 1 434 374
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 96 389 244 149 703 993 61 598 771 9 776 269 317 468 278
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 469 110 .. 25 262 .. 613 850
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) .. .. .. 40 600 117 940
Avsättningar .. 91 532 10 577 .. 105 518
Skatteskulder 24 041 71 436 9 026 17 374 121 876
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. .. ..
Andra skulder 4 051 417 1 452 731 2 137 761 414 059 8 055 968
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens .. .. .. .. ..
Frivilliga reserver .. .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 106 507 139 151 687 595 63 824 332 10 253 744 332 272 810
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 908 140 .. 3 514 800 .. 4 594 562
Överkursfond 558 792 .. .. .. 569 112
Annat eget kapital .. .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 26 797 .. .. .. 27 367
Ackumulerat annat totalresultat 103 353 .. 50 340 .. 251 107
Ackumulerade vinstmedel 2 651 474 251 635 3 270 417 430 520 6 604 046
Omvärderingsreserver .. .. .. .. ..
Andra fonder 1 197 491 161 636 2 069 211 327 624 3 755 962
(-) Egna aktier .. .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 622 663 452 896 439 130 79 857 1 594 546
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 6 066 473 979 808 9 343 897 1 003 608 17 393 785
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 112 573 611 152 667 403 73 168 228 11 257 352 349 666 595
1) Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2017, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/04/llai_2017_04_2018-04-19_tau_002_sv.html