Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2021

Uudellamaalla on muuta maata korkeammat palkat

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 139 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Maakunnista suurimmat mediaaniansiot olivat Uudellamaalla, 3 441 euroa. Pienimmät mediaaniansiot olivat Etelä-Savossa, 2 829 euroa. Kokonaisansiot sisältävät säännöllisen työajan palkan lisäksi kaikki palkanlisät ja luontoisedut, mutta eivät kertaluontoisesti maksettavia palkaneriä kuten tulospalkkioita tai lomarahoja.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaanit maakunnittain vuonna 2019

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaanit maakunnittain vuonna 2019

Uudellamaalla palkkojen hajonta on muita maakuntia suurempaa

Uudellamaalla eniten ansaitsevan kymmenesosan (9.desiili) ansiot ovat selkeästi korkeammat kuin muissa maakunnissa. Eniten ansaitseva kymmenys tienasi Uudellamaalla 6 000 euroa tai enemmän kun muissa maakunnissa ylimmän kymmenyksen ansio oli 4 747 euroa tai enemmän. Uudenmaan vähiten ansaitsevan kymmenesosan (1.desiili) ansiot eivät poikkea yhtä paljon muiden maakuntien vastaavasta ansiotasosta. Uudellamaalla 10 prosenttia kokoaikaisista palkansaajista tienasi 2 301 euroa tai tätä vähemmän, kun muualla maassa alin kymmenys tienasi 2 187 euroa tai vähemmän.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili maakunnittain vuonna 2019

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili maakunnittain vuonna 2019
Koko maassa alin kymmenys tienasi 2 222 euroa tai vähemmän ja ylin kymmenys 5 238 euroa tai enemmän.

Suuremman palkkahajonnan myötä palkkaerot olivat Uudellamaalla muita maakuntia suuremmat. Uudellamaalla eniten ansaitseva kymmenesosa ansaitsi vähintään 2,6 kertaisesti vähiten ansaitsevaan kymmenesosaan nähden. Muissa maakunnissa vastaava palkkaero vaihteli 2,3:sta Pirkanmaalla 2,0:aan Etelä-Savossa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Sekä Uudellamaalla että muissa maakunnissa yleisin kokoaikaisen palkansaajan kuukausiansio oli välillä 2 500-2 999 euroa. Muissa kuin Uudenmaan maakunnassa tämän palkkaluokan ja tätä pienemmän luokan (2 000-2 499 euroa) ansiot olivat suhteellisesti yleisempiä, kun taas palkat 3 500 eurosta ylöspäin olivat Uudellamaalla suhteellisesti muuta maata yleisempiä.

Palkansaajien suhteelliset osuudet palkkaluokittain (kokonaisansio/kk) Uudellamaalla ja muissa maakunnissa vuonna 2019, kokoaikaiset palkansaajat

Palkansaajien suhteelliset osuudet palkkaluokittain (kokonaisansio/kk) Uudellamaalla ja muissa maakunnissa vuonna 2019, kokoaikaiset palkansaajat

Erot keskiansioissa ja ansioiden hajonnassa maakuntien välillä johtuvat osin palkansaajarakenteiden eroista maakuntien välillä. Uudellamaalla työskentelee enemmän erityisasiantuntija-ammateissa toimivia kuin muissa maakunnissa. Uudellamaalla noin 30 prosenttia palkansaajista toimi erityisasiantuntija-ammateissa, kun muissa maakunnissa osuus oli noin 20 prosenttia. Näissä ammattiryhmissä ansiotaso oli keskimäärin suurempi muihin ammatteihin nähden. Uudenmaan palkansaajista myös suhteellisesti useammalla oli korkeakoulututkinto kuin muissa maakunnissa.

Palkkarakennetilaston ulkopuolelle jää yksityisen sektorin yritysten ylin johto. Tämä saattaa lieventää tilaston kuvaamia palkkaeroja todellisiin palkkaeroihin nähden erityisesti Uudellamaalla.

Palkansaajien mediaaniansio suurin informaation ja viestinnän toimialalla

Toimialoista informaation ja viestinnän alalla oli suurin mediaaniansio, 4 220 euroa. Pienin kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, 2 383 euroa. Toimiala määritellään palkansaajan työpaikan pääasiallisen toiminnan mukaan.

Toimialojen välillä ansioiden eroihin vaikuttaa esimerkiksi palkansaajien ammattirakenne. Majoituksen ja ravitsemuksen toimialalla valtaosa palkansaajista oli palvelu- ja myyntityöntekijöitä, joilla on tyypillisesti pienemmät palkat kuin asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa toimivilla, joita työskentelee paljon esimerkiksi rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili toimialoittain vuonna 2019. Mediaaniansiot lukuina kuviossa.

Kokoaikaisten palkansaajien kuukausittaisten kokonaisansioiden jakauma: 1. ja 9.desiili toimialoittain vuonna 2019. Mediaaniansiot lukuina kuviossa.

Toimialoista suurin palkkojen hajonta löytyy rahoituksen ja vakuutustoiminnan toimialalta, jossa alimman desiilin ansio oli 2 507 euroa ja ylimmän desiilin ansio 7 111 euroa. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla 9.desiilin ansioiden suhde 1.desiilin ansioon oli 2,8, kun se muilla toimialoilla vaihtelee kaupan alan 2,5:stä majoituksen ja ravitsemistoiminnan 1,7:ään ja terveys- ja sosiaalipalvelujen 1,8:aan.

Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon. Vuoden 2019 palkkarakennetilasto kuvaa noin 1,4 miljoonan kokoaikaisen palkansaajan ansiotietoja ja yhteensä 1,69 miljoonan koko- ja osa-aikaisen ansiotietoja. Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin osalta kaikkia ja yksityisen sektorin osalta yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Tilastossa julkaistavat ansiotiedot ovat kokonaisansioita. Kokonaisansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, työaikalisät, sijainti- ja olosuhdelisät, tehtävän, ammattitaidon ja palvelusvuosien perusteella maksettavat lisät, suoritusperusteiset palkanosat, varallaolo- ja päivystyskorvaukset ja luontoisedut, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.


Lähde: Palkkarakenne 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Jokimäki 029 551 3333, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/pra/2019/pra_2019_2021-03-11_tie_001_fi.html