Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 2.11.2021

Yli puolet Suomen sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä vuonna 2020

Korjattu 3.11.2021 Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Sähköä tuotettiin Suomessa vuonna 2020 66,6 TWh, josta uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 34,7 TWh. Tämä vastaa Suomen sähköntuotannosta 52 prosenttia. Vuonna 2020 tuotettiin yli puolet Suomen sähköntuotannosta uusiutuvilla energialähteillä ensi kertaa noin 50 vuoteen. Vesi- ja tuulivoiman tuotanto nousivat runsaasti, kun taas puupolttoaineilla tuotettu sähkö laski 13 prosenttia. Sekä kaukolämmön että teollisuuslämmön tuotannot laskivat molemmat 8 prosenttia. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannosta 63 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla ja 28 prosenttia fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2020

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000-2020

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2020 oli 66,6 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Kokonaissähköntuotanto pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2019. Tuotanto nousi vain 0,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni kuitenkin 4,5 TWh, ollen vuonna 2020 81,6 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 82 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 18 prosenttia sähkön nettotuonnilla. Sähköä tuodaan Suomeen Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti supistui edellisvuodesta 25 prosenttia. Vuosina 2016–2019 sähkön nettotuonti oli poikkeuksellisen korkealla tasolla, jolloin Suomen oma sähkön tuotanto kattoi alle 80 prosenttia kulutuksesta. Vuonna 2020 Suomen tuotanto kattoi kulutuksesta 82 %.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä ennätykselliset 34,7 TWh. Uusiutuvilla energialähteillä katettiin Suomen sähköntuotannosta yli puolet: 52 % . Kasvu aiheutui pääosin vesivoiman tuotannon noususta. Uusiutuvasta sähköstä tuotettiin vesivoimalla 45 %, tuulivoimalla 23 % ja melkein koko loppuosa puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimalla tuotettiin 34 prosenttia sähköstä, fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella 14 prosenttia.

Vesivoiman osuus sähköntuotannossa vaihtelee vuosittain vesitilanteen mukaan. Vuonna 2020 vesivoimalla tuotettiin sähköä 15,7 TWh, mikä on selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Viimeksi vuosina 2015 ja 2016 on tuotettu sähköä vesivoimalla samalla suuruusluokalla. Vuonna 2020 uusiutuvien polttoaineiden osuus sähköntuotannossa laski jopa 13 prosenttia edellisvuodesta. Tästä huolimatta uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä nousi kasvaneen vesivoima- ja tuulivoimatuotannon takia. Tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi 32 prosenttia edellisvuodesta ollen vuonna 2020 7,9 TWh. Tuulivoimalla tuotettiin 12 prosenttia Suomen sähköstä vuonna 2020. Aurinkosähkön tuotanto kasvoi myös huomattavasti, mutta sen osuus kokonaissähköntuotannosta on edelleen marginaalinen (0,3 %).

Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä väheni 20 % ja turpeella tuotetun sähkön 29 % edellisestä vuodesta. Kivihiilellä tuotetun sähkön määrä pieneni jopa 44 %. Maakaasulla tuotetun sähkön määrä nousi hieman (3,6 %).

Uusiutuvilla polttoaineilla tuotettiin sähköä 10,9 TWh vuonna 2020, josta mustalipeällä 6,0 TWh ja muilla puupohjaisilla polttoaineilla 4,3 TWh. Vastaavasti fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotettiin sähköä yhteensä 9,3 TWh, mikä on 2,6 TWh vähemmän kuin 2019.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2020

  Sähkö, GWh Kaukolämpö, GWh Teollisuuslämpö, GWh Käytetyt polttoaineet, TJ 1)
Sähkön erillistuotanto .. .. .. ..
- Vesivoima 15 669 .. .. ..
- Tuulivoima 7 938 .. .. ..
- Aurinkovoima 218 .. .. ..
- Ydinvoima 22 354 .. .. ..
- Lauhdevoima 2) 2 311 .. .. 26 967
- Yhteensä 48 491 .. .. 26 967
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 18 105 19 451 40 205 345 833
Lämmön erillistuotanto .. 15 698 10 894 94 242
Tuotanto yhteensä 66 596 35 148 51 099 467 041
Sähkön nettotuonti 14 977 .. .. ..
Yhteensä 81 573 35 148 51 099 467 041
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi-, tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2020 oli 35,1 TWh ollen liki 8 % edellisvuotta pienempi. Kaukolämmön tuotannon laskun syynä oli poikkeuksellisen lämmin vuosi ja talvi vuonna 2020. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni 20 % ja turpeen 18 % edellisestä vuodesta. Uusiutuvien polttoaineiden osuus kaukolämmöntuotannossa pysyi liki samana kuin edellisvuonna. Kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella 43 % ja uusiutuvilla polttoaineilla 44 prosenttia. Valtaosa kaukolämmöstä tuotettiin puupolttoaineilla (38 %). Toiseksi suurimmaksi energialähteeksi kaukolämmöntuotannossa nousi ryhmä muut energialähteet (13,4 %). Muut energialähteet sisältävät suurimpana ryhmänä savukaasupesurit ja lämpöpumput. Ylijäämälämpöjen hyödyntäminen on kasvanut viime vuosina selvästi. Vaikka turpeen käyttö kaukolämmön tuotannossa väheni edellisvuodesta, säilytti se silti asemansa kolmanneksi tärkeimpänä energianlähteenä kaukolämmön tuotannossa; 13,2 % kaukolämmöstä tuotettiin turpeella.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2020 oli 51,1 TWh. Tuotanto laski liki 8 % edellisvuodesta. Teollisuuslämmön tuotannon laskuun vaikutti energiaintensiivisen metsäteollisuuden tuotannon lasku. Teollisuuden tarpeisiin tuotetusta lämmöstä 54 % tulee mustalipeästä. Kaiken kaikkiaan 77 % teollisuuslämmön tuotannosta perustui uusiutuviin polttoaineisiin. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossaan omia polttoaineita, kuten mustalipeää ja muita puupolttoaineita. Kemian- sekä metsä- ja metalliteollisuudessa osa lämmön käytöstä huomioidaan tilastoinnissa suorana polttoainekäyttönä, eikä se siten sisälly teollisuuslämmön tuotantolukuihin.

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2020

Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotanto polttoaineittain 2000-2020

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkoon kytketyn sähköntuotannon kokonaisuudessaan. Lisäksi tilastoon sisältyy aurinkosähkön ja pien-CHP:n tuotanto, jotka ovat osittain verkon ulkopuolisia järjestelmiä. Tilasto kattaa vuodesta 2015 lähtien myös pieniä lämpölaitoksia eli kattaa lähes kaiken kaukolämmön tuotannon. Tilasto ei kata kaikkea teollisuuslämpöä eikä ns. lähilämmön tuottajia.

Linkit:

Tilastokeskuksen lämmön tuotanto kysely

Energiateollisuus ry:n tilastot http://energia.fi/ajankohtaista_ja_materiaalipankki/tilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus; Sähkötilasto, Kaukolämpötilasto, Energiateollisuus ry; Kuntaliitto

Lisätietoja: Tiina Myllymaa 029 551 3336, Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (354,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 2.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2020/salatuo_2020_2021-11-02_tie_001_fi.html