Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

8 Luokitukset

8.1 Sosioekonominen asema

Sosioekonominen asema 1989 -luokitus

Koodi Nimike
3 Ylemmät toimihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
5 Työntekijät
51 Maataloustyöntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät

Sosioekonominen asema perustuu vuodesta 2011 alkaen Ammattiluokitus 2010:een. Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia vuotta 2011 edeltäviin vuosiin. Lisätietoja http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2012-03-09_uut_001.html .

8.2 Toimiala

Toimialaluokitus TOL 2008

Koodi Nimike
  Toimialat yhteensä
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous
01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut
02 Metsätalous ja puunkorjuu
3 Kalastus ja vesiviljely
B Kaivostoiminta ja louhinta
5 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu
6 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto
7 Metallimalmien louhinta
8 Muu kaivostoiminta ja louhinta
9 Kaivostoimintaa palveleva toiminta
C Teollisuus
10 Elintarvikkeiden valmistus
11 Juomien valmistus
12 Tupakkatuotteiden valmistus
13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus
31 Huonekalujen valmistus
32 Muu valmistus
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu
37 Viemäri- ja jätevesihuolto
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Koodi Nimike
F Rakentaminen
41 Talonrakentaminen
42 Maa- ja vesirakentaminen
43 Erikoistunut rakennustoiminta
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)
H Kuljetus ja varastointi
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
50 Vesiliikenne
51 Ilmaliikenne
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
53 Posti- ja kuriiritoiminta
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta
55 Majoitus
56 Ravitsemistoiminta
J Informaatio ja viestintä
58 Kustannustoiminta
59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60 Radio- ja televisiotoiminta
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
63 Tietopalvelutoiminta
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L Kiinteistöalan toiminta
68 Kiinteistöalan toiminta
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle
75 Eläinlääkintäpalvelut
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta
78 Työllistämistoiminta
79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
85 Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
86 Terveyspalvelut
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
S Muu palvelutoiminta
94 Järjestöjen toiminta
95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
96 Muut henkilökohtaiset palvelut
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
97 Kotitalouksien toiminta kotitaloustyöntekijöiden työnantajina
98 Kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon
00 Toimiala tuntematon

8.3 Ammattiluokitus

Ammattiluokitus 2010

Koodi Nimike                                                                      
  Ammatit yhteensä
1 Johtajat
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat
2 Erityisasiantuntijat
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat
3 Asiantuntijat
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat
32 Terveydenhuollon asiantuntijat
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat
34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
41 Toimistotyöntekijät
42 Asiakaspalvelutyöntekijät
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät
51 Palvelutyöntekijät
52 Myyjät, kauppiaat ym.
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym.
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät
63 Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat)
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym.

Koodi Nimike                                                                      
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
81 Prosessityöntekijät
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat
83 Kuljetustyöntekijät
9 Muut työntekijät
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät                                   
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät
95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym.
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym.
0 Sotilaat
01 Upseerit
  02 Aliupseerit
3 Sotilasammattihenkilöstö

Ammattitiedot julkaistaan vuodesta 2012 alkaen Ammattiluokitus 2010:n mukaan. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Ammattiluokitus 2001:n mukaisiin tietoihin. Lisätietoja http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html .

8.4 Koulutusaste

Koulutusluokitus 2011, koulutusaste

Koodi Nimike
0 Esiaste
Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saanut opettajisto.
1 Alempi perusaste
Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset.
2 Ylempi perusaste
Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikaisempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen.
3 Keskiaste
Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä 11-12 vuotta peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkamisen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa.
Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset ammatilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja).
5 Alin korkea-aste
Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä 13-14 vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien.
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hortonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakoulututkintoja.
6 Alempi korkeakouluaste
Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen.
Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja merikapteeni.
7 Ylempi korkeakouluaste
Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa korkean vaatimustason ammatteihin.
Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden erikoistumistutkinnot.
8 Tutkijakoulutusaste
Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimustyön tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
9 Koulutusaste tuntematon

Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014, 8 Luokitukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_kat_008_fi.html