Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.9.2021

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni selvästi

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 elokuussa 104 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 33 000 vähemmän kuin vuoden 2020 elokuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,6 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/08–2021/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/08–2021/08, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa. Kaikki korjatut aikasarjat julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Työllisiä  oli vuoden 2021 elokuussa 2 588 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 104 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 44 000 ja naisia 59 000 enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa.

15–64-vuotiaiden  työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 73,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden elokuusta 2,6 prosenttiyksikköä 74,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 4,0 prosenttiyksikköä 72,5 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 elokuussa 179 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 98 000 ja naisia 80 000.

Työttömyysaste  eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 6,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden elokuusta 1,1 prosenttiyksikköä 6,8 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,7 prosenttiyksikköä 6,1 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste  oli elokuussa 10,1 prosenttia, mikä oli 7,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 17,0 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 elokuussa 1 355 000, mikä oli 85 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/08 – 2021/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 137 4 122 –0,4
Työvoima yhteensä 2 696 2 767 2,6
Työlliset 2 484 2 588 4,2
– palkansaajat 2 152 2 227 3,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 332 361 8,6
Työttömät 212 179 –15,5
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 441 1 355 –5,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,1 73,4 3,3
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 68,8 71,7 2,9
Työttömyysaste 7,8 6,5 –1,4
Työvoimaosuus 65,2 67,1 2,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  sekä kuntakokeiluissa oli elokuun 2021 lopussa kaikkiaan 281 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 49 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa

Työttömyys laski elokuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–30 %), Etelä-Pohjanmaalla (–24 %) ja Pirkanmaalla (–23 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kainuussa (–8 %), Keski-Suomessa (–9 %), Hämeessä (–10 %) ja Uudellamaalla (–10 %). Elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 25 000, mikä oli 36 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 106 000 henkilöä, mikä oli saman verran kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 33 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa ilmoitettiin 90 000 uutta avointa työpaikkaa eli 35 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2020/08–2021/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/08 2021/08 2020/08 - 2021/08
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 330 281 –14,8
– yli vuoden työttömänä olleet 79 112 41,8
Palveluissa yhteensä 106 106 –0,1
– työllistetyt 22 29 29,1
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 24 21 –11,4
– työ- ja koulutuskokeilussa 5 5 –2,6
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 55 51 –6,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 56 90 62,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.9.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2021/08/tyti_2021_08_2021-09-21_tie_001_fi.html