Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.11.2021

Työllisyyden kasvu vahvistui lokakuussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 lokakuussa 65 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli lokakuussa 37 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisyysasteen trendiluku oli lokakuussa 72,7 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,1 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/10–2021/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2011/10–2021/10, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Vuoden 2020 keväällä tapahtunut työllisyyden pudotus on tulkittu kausitasoitusmallissa tasomuutokseksi. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat  kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuivat vuoden 2021 alussa. Tärkeimmät tunnusluvut korjatuista aikasarjoista on julkaistu StatFin-tietokantapalvelussa.

Työllisiä  oli vuoden 2021 lokakuussa 2 570 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 43 000 enemmän ja naisia 22 000 enemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa.

15–64-vuotiaiden  työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 72,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,9 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden lokakuusta 1,8 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,8 prosenttia.

Työttömiä  oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 lokakuussa 164 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 96 000 ja naisia 68 000.

Työttömyysaste  eli työttömien osuus työvoimasta, oli lokakuussa 6,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,4 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden lokakuusta 1,1 prosenttiyksikköä 6,6 prosenttiin ja naisten työttömyysaste laski 1,8 prosenttiyksikköä 5,3 prosenttiin.

15–24-vuotiaiden työttömyysaste  oli lokakuussa 12,4 prosenttia, mikä oli 5,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendiluku oli 15,8 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus saman ikäisestä väestöstä oli 5,4 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia  15–74-vuotiaita oli vuoden 2021 lokakuussa 1 387 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työllisyyden muutokset 2020/10 – 2021/10 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/10 2021/10 2020/10 - 2021/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 131 4 121 –0,2
Työvoima yhteensä 2 706 2 734 1,0
Työlliset 2 506 2 570 2,6
– palkansaajat 2 148 2 199 2,4
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 358 371 3,7
Työttömät 201 164 –18,4
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 425 1 387 –2,6
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,9 72,3 1,4
Työllisyysaste, 20–69-vuotiaat 69,8 71,1 1,3
Työttömyysaste 7,4 6,0 –1,4
Työvoimaosuus 65,5 66,3 0,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa  sekä kuntakokeiluissa oli lokakuun 2021 lopussa kaikkiaan 259 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 54 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Työttömyys laski lokakuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pohjanmaalla (–34 %), Etelä-Pohjanmaalla (–27 %), Pirkanmaalla (–25 %) ja Satakunnassa (–23 %). Vähiten työttömien työnhakijoiden määrä laski Kainuussa (–8 %), Hämeessä (–11 %) ja Keski-Suomessa (–12 %). Lokakuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 20 000, mikä oli 37 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa yhteensä 113 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina oli 28 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 9 000 pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Lokakuussa ilmoitettiin 92 000 uutta avointa työpaikkaa eli 39 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa.

Muutokset 2020/10–2021/10 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2020/10 2021/10 2020/010 - 2021/10
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 313 259 –17,2
– yli vuoden työttömänä olleet 82 108 31,7
Palveluissa yhteensä 119 113 –5,0
– työllistetyt 23 28 22,3
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 28 23 –18,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 7 6 –8,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 60 55 –8,7
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 53 92 72,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2021, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (394,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. lokakuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/10/tyti_2021_10_2021-11-23_tie_001_fi.html