Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lomautettujen tilastointi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa ja TEM:n työnvälitystilastossa

Kuvio 1 on lisätty ja lomautettujen työttömäksi määrittelyn ehtoja tarkennettu 26.8.2009.

Lomautettujen määrästä on saatavilla tilastotietoja sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta että työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työnvälitystilastosta. Työvoimatutkimuksen tieto perustuu henkilön itsensä haastattelussa antamaan tietoon, työnvälitystilaston tiedot puolestaan työ- ja elinkeinotoimistoihin työnhakijoiksi ilmoittautuneiden lomautettujen määriin.

Lomautettujen työmarkkina-asemaa on vaikea kuvata perinteisten työllisen ja työttömän käsitteiden avulla. Tässä kuvataan Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastoissa käytettyjä määritelmiä ja niiden välisiä eroja.

Lomautetut työvoimatutkimuksessa

Lomautetuksi määritellään Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa henkilö, joka on ollut tutkimusviikon kokonaan poissa työstä ja ilmoittaa haastattelussa poissaolon syyksi lomautuksen. Henkilö voi olla lomautettu joko määräajaksi tai toistaiseksi. Tutkimusviikolla vähänkin työtä tehneet eivät näy työvoimatutkimuksessa lomautettuina. Lomautettujen lukumäärä ei siis sisällä esimerkiksi osa-aikaisesti lomautettuja tai sellaisia, joiden lomautus on alkanut kesken tutkimusviikon.

Lomautettu voi työvoimatutkimuksessa määrittyä joko työlliseksi, työttömäksi tai työvoimaan kuulumattomaksi. Työlliseksi luokitellaan työvoimatutkimuksessa lomautettu, jonka lomautus on määräaikainen ja kestänyt korkeintaan kolme kuukautta. Työttömiksi luokitellaan toistaiseksi lomautetuista ne, jotka täyttävät työttömyyden kriteerit eli ovat etsineet uutta työtä ja olisivat työhön käytettävissä. Myös määräajaksi lomautettu voidaan luokitella työttömäksi, jos poissaolo työstä on kestänyt yli kolme kuukautta ja työttömyyden kriteerit täyttyvät. Jos työttömyyden kriteerit eivät täyty, heidät luokitellaan työvoimaan kuulumattomiksi. Esimerkiksi vuoden 2009 1. neljänneksellä lomautetuista noin puolet luokittui työllisiksi, reilu 20 prosenttia työttömiksi ja vajaa 30 prosenttia työvoimaan kuulumattomiksi. (Kuvio 1)

Kuvio 1. Lomautetun työmarkkina-aseman määrittely työvoimatutkimuksessa

Lomautettujen työmarkkina-aseman määrittelyyn työvoimatutkimuksessa tehtiin vuoden 2009 alusta muutos. Vuonna 2008 käyttöön otetun tarkennetun kansainvälisen työllisen määritelmän mukaan kaikki lomautetut luokiteltiin työllisiksi, jos poissaolo työstä oli kestänyt korkeintaan kolme kuukautta (ks. artikkeli Lomautettujen määrä työvoimatutkimuksessa vuonna 2008). Lomautukset ovat kuitenkin kansainvälisesti katsoen varsin harvinainen ilmiö, eikä EU-harmonisoitu työllisen määritelmä ota toistaiseksi lomautettujen erityisryhmää oikealla tavalla huomioon. Toistaiseksi lomautetuilla ei periaatteessa ole takeita töihin paluusta, joten heitä ei voi rinnastaa muihin työstä tilapäisesti poissa esimerkiksi loman, sairauden tai perhevapaiden vuoksi oleviin. Tästä syystä toistaiseksi lomautettuja ei luokitella työllisiksi enää vuonna 2009. Koska lomautukset olivat suhteellisen harvinaisia aina loppuvuoteen 2008 asti, ei määritelmämuutoksella ollut juurikaan vaikutusta työllisten tai työttömien määrään.

Otostutkimuksessa aineiston koko ja havaintojen lukumäärä vaikuttavat suoraan tietojen luotettavuuteen. Esimerkiksi 38 000 lomautetun määrässä 95 %:n luottamusväli on ± 2 500 henkilöä (työvoimatutkimus, 1. neljännes 2009).

Lomautetut työnvälitystilastossa

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastossa henkilökohtaisesti lomautetut sisältyvät työttömien työnhakijoiden lukumäärään lainsäädännön perusteella. TEM julkaisee tietoja lomautettujen määrästä kuukausittain työllisyyskatsauksessa.

Lomautukset voivat olla henkilökohtaisia tai ryhmälomautuksia. Henkilökohtaisesti lomautetun tulee ilmoittautua työnhakijaksi saadakseen työttömyysturvaa lomautuksen ajalta. Henkilökohtaisesti lomautetut ovat käytännössä kaikki mukana työnvälitystilaston lomautetuissa. Sen sijaan ryhmälomautuksissa, joissa työnantaja lomauttaa kerralla määräajaksi vähintään 10 henkilöä, korvauskäytäntö on erilainen eikä ilmoittautuminen ole pakollista. Näin ollen ryhmälomautusten piirissä olevat eivät suurelta osin näy työnvälitystilastossa lomautettuina eivätkä työttöminä. TEM kuitenkin seuraa ryhmälomautusten määriä ja tiedottaa niistä erikseen (ks. ryhmälomautusseuranta TEM:n sivuilla).


Päivitetty 26.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html