Tietotarpeen määrittely ja tutkimusongelman täsmentäminen

Oheista kaaviota voidaan käyttää suunniteltaessa survey-prosessin eri vaiheita ja painotuksia sekä laadittaessa toteutusprosessille aikataulu.

Tutkimusprosessin perusmalli

Kaiken perustana on selkeästi tiedostettu asiaongelma ja tietotarpeen määrittely. Aluksi on jäsennettävä asiaongelman ydinkohdat, määriteltävä mihin kysymyksiin halutaan saada vastaus, kuinka paljon on olemassa olevaa aikaisempaa tutkimustietoa, miten rekistereitä voidaan hyödyntää.

Tämän jälkeen on

 • muotoiltava tutkimusongelma
 • ratkaistava tehdäänkö kokonaistutkimus vai otostutkimus
 • päätettävä tiedonhankintatavasta
 • päätettävä otanta-asetelmasta
 • muotoiltava tutkimusongelma kysymyksiksi.

Seuraavina käytännön työvaiheina tulevat

 • lomakkeen työstö
 • tiedonkeruun ohjeistukset
 • kohdekirjeiden muotoilu.

Ennen tiedonkeruuta on

 • testattava kysymykset
 • lomakkeen toimivuus
 • koko tiedonkeruumenetelmän toimivuus.

Haastattelututkimuksissa

 • valitaan haastattelijat
 • opastetaan ja koulutetaan haastattelijat

Tiedonkeruuvaiheessa on seurattava

 • tietojenkeruun sisällöllistä toteutumista
 • tietojenkeruun määrällistä toteutumista ja
 • tarvittaessa tehtävä sisältöä ja tavoittamista koskevat ohjaustoimenpiteet.

Tiedonkeruun jälkeen

 • tiedot tarkistetaan
 • muodostetaan tiedosto
 • taulukoidaan, analysoidaan ja raportoidaan tulokset

Lopuksi tehdään

 • kerättyjen tietojen laatuarviointi
 • katoanalyysi.

Jo alkuvaiheessa huomioon otettavia kulminaatiopisteitä ovat

 • aikataulu
 • raha ja muut aineelliset resurssit
 • sisällölliseen asiantuntemukseen liittyvien ulkoisten ja sisäisten resurssien arviointi

Aikataulu kannattaa huomioida erityisesti postikyselyn yhteydessä. On muistettava, että tutkimuksen suunnitteluun ja tutkimusongelman määrittelyyn ja kehittämiseen saattaa mennä puolet koko tutkimuksen ajasta. Laajoissa käyntihaastattelututkimuksissa koko prosessi voi viedä jopa useita vuosia. Myös suurehkoissa puhelinhaastatteluissa laadun varmistaminen edellyttää, että tiedonkeruun ajankohdasta päätetään vähintään puoli vuotta jopa vuosi ennen tiedonkeruun alkua. On muistettava, että tiedonkeruun ajankohta voi vaikuttaa tuloksiin.