Internationell undersökning av vuxnas färdigheter PIAAC 

Vad undersöker man? 

Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet genomför i samarbete med Statistikcentralen en undersökning på initiativ av OECD, där man utreder de grundläggande kunskaper och färdigheter som vuxenbefolkningen behöver i olika livsområden och hur kunskaperna och färdigheterna utnyttjas i arbetet och under fritiden. Undersökningen koncentrerar sig på färdigheter som behövs i vardagen: läskunnighet, numeriska färdigheter och problemlösningsförmåga. Undersökningen genomförs samtidigt i 32 länder runtom i världen

PIAAC-undersökningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Arbets- och näringsministeriet (ANM). Förkortningen PIAAC kommer från Programme for the International Assessment of Adult Competencies.

När och hur samlar man in uppgifter? 

Statistikcentralen samlar in uppgifterna under besöksintervjuer mellan september 2022 och april 2023. Målpopulationen är 16–65-åringar som bor i Finland. Målsättningen är att intervjua 4 000 finskspråkiga och 200 svenskspråkiga personer.

De som valts ut för undersökningen får ett brev hem per post. En statistikintervjuare tar sedan kontakt för att komma överens om en intervju.

Följebrev (pdf)

Dataskydd

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda svarspersoners uppgifter kan inte identifieras i undersökningsmaterialet. Dataskyddsbeskrivningen finns här (på finska) 

Tilläggsinformation

Statistikcentralen

överaktuarie Varpu Vuoristo, tfn 029 551 2011
piaac.info@stat.fi 

Pedagogiska forskningsinstitutet vid Jyväskylä universitet

forskningsprofessor Juhani Rautopuro, tfn 040 805 4936
projektforskare Joonas Mannonen, tfn 040 658 3062
fornamn.efternamn@jyu.fi  

Länkar

Exempel på uppgifter som används i undersökningen (pdf, på finska, inte tillgänglig)

Statistikcentralens pressmeddelande

Jyväskylä Universitet (på finska)

OECD (på engelska)
PIAAC 2012