Rakennustuotantoa kuvaavat rakennusinvestoinnin aikasarjat

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)


Rakennusinvestoinnit-tietokannan tiedot kuvaavat rakennusinvestointeja vuodesta 1995 alkaen. Investointeja tarkastellaan uudisrakentamisen volyymi-indeksin ja sen osaindeksien avulla. Rakennusinvestointien kokonaisuus koostuu osittain muualla julkaisemattomasta tiedosta. 

Tietokannan tiedot antavat rakentajille, rakennuttajille sekä rakennustarvikkeiden tuottajille ja myyjille tarkan kuvan käynnissä olevan uudisrakentamisen määrästä ja muutoksista. Uudisrakentamisen investointeja seuraamalla saadaan ajankohtaista tietoa uudisrakentamisen kehityksestä sekä rakentamisen jakautumisesta asuinrakentamiseen ja muuhun rakentamiseen.

Taulukoiden muuttujat

Voit tutustua palvelun taulukoiden sisältöön mallitaulukoiden avulla. Mallitaulukoissa ei näytetä tuoreimpia tietoja.

Rakennusinvestoinnit-tietokanta, mallitaulukot (PxWeb)

Tietojen lähde

Rakennustuotannon tilastotiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvaiheista (rakennushankkeiden aloitukset). Uudisrakentamisen volyymin alueellisen tiedon laskentaan käytetään Haahtelan alueindeksejä. 
 

Käsitteet

Indeksipisteluku
Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.
Kuukausimuutos (%)
Muutos lasketaan suhteessa edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muutos ilmoitetaan prosentteina.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kattaa kaikki Rakennusluokitus 2018 mukaiset luokat:
 • 01 Asuinrakennukset
 • 02 Vapaa-ajan asuinrakennukset
 • 03 Liikerakennukset
 • 04 Toimistorakennukset
 • 05 Liikenteen rakennukset
 • 06 Hoitoalan rakennukset
 • 07 Kokoontumisrakennukset
 • 08 Opetusrakennukset
 • 09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset
 • 10 Energiahuoltorakennukset
 • 11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset
 • 12 Varastorakennukset
 • 13 Pelastustoimen rakennukset
 • 14 Maatalousrakennukset ja eläinsuojat
 • 19 Muut rakennukset
Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kokonaisuutta, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Monikäyttörakennus on rakennus, jossa on tilaa eri käyttötarkoituksiin, esim. asuin- ja toimitiloja
Rakennuksiin ei lueta kallioluolia tai muita maanalaisia tiloja, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita esim. maanalaiset öljysäiliöt eivät ole rakennuksia. Rakennukseksi ei yleensä lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
Tilauskanta
Tulevaisuudessa toteutuva, odotettavissa olevan rakennustuotannon arvo ja määrä voidaan laskea kaikkien tarkasteluperiodilla rakenteilla olevien rakennushankkeiden sen hetkisen ja näiden hankkeiden jäljellä olevan rakennustuotannon arvon summana. Tätä arvosummaa voidaan pitää tilauskantaa kuvaavana indikaattorina.
Uudet tilaukset
Uudistalonrakentamisen uusien tilausten laskennan peruslähtökohta on tarkasteluperiodilla käynnissä olevat uudisrakennushankkeet. Kun näistä erotetaan tarkasteluperiodilla aloitetut rakennushankkeet ja summataan niiden tulevaisuudessa toteutuvat tuotantokustannukset yhteen, saadaan indikaattori, joka kuvaa uusien tilausten arvoa.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi
Uudisrakennustuotannon laskennan peruslähtökohta on tarkasteluperiodilla käynnissä olevat uudisrakennushankkeet (work-in-progress). Uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa tarkasteluperiodin uudisrakentamisen kiinteähintaista arvoa suhteessa perusvuoden arvoon. Volyymi-indeksissä rakennustuotanto hinnoitellaan indeksin perusvuoden hinnoin. Indeksin perusvuoden keskimääräistä arvoa merkitään pisteluvulla 100. Uusin tuotannossa oleva kuukausittain julkaistava indeksi on nimeltään uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2015=100. Esimerkiksi indeksin pisteluku 112 kertoo, että uudisrakentamisen volyymi on kasvanut perusvuodesta 12 prosenttia.
Volyymi-indeksin muutos sisältää määrän muutoksen lisäksi myös rakentamisen laadun muutokset kuten esimerkiksi eri rakennustyyppien suunnitteluratkaisun muuttumisen ajassa. Laadun parantuminen vaikuttaa volyymi-indeksiin sitä nostavasti ja laadun heikkeneminen laskevasti.
Uudistalonrakentaminen
Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja uudelleen rakentamiseen verrattava muutos. Uudisrakentaminen tuottaa uutta tilaa joko kokonaan uusien talonrakennusten muodossa, olemassa oleviin rakennuksiin tehtyinä laajennuksina tai uudelleen rakennettuna rakennuksena.
Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa, uuden rakennelman tai uuden rakennuksen (Kira-sanasto).
Uudistalonrakentamisen hintaindeksi
Uudistalonrakentamisen hintaindeksi kuvaa käynnissä olevan rakennustuotannon hintaa tiettynä ajankohtana. Uudisrakentamisen hintaindeksi saadaan implisiittisesti käypähintaisen ja kiinteähintaisen tuotannon arvon suhteena, jolloin eri ajankohtien ja paikkakuntien urakkahinnat painottuvat oikea-aikaisesti senhetkisiä tuotanto-osuuksia vastaavilla painoilla.
Vuosimuutos (%)
Vuosimuutos on muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos ilmoitetaan prosentteina.