Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)

 

Rakennusten ja kiinteistöjen -kustannukset tietokanta sisältää kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin ja rakennuskustannusindeksin tiedot alaindekseineen.

Rakennuskustannusindeksi on saatavana seuraavilla perusvuosilla:

 • 1990=100
 • 1995=100
 • 2000=100
 • 2005=100
 • 2010=100
 • 2015=100
 • 2021=100.

Rakennuskustannusindeksin indeksit vastaavat StatFin-tietokannan ja tiedotteiden tietosisältöä. Rakennuskustannusindeksit on luokiteltu talotyypeittäin, kustannuslajeittain sekä panosnimikkeittäin 2021=100 nimikkeistön mukaisesti.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on saatavana seuraavilla perusvuosilla:

 • 1995=100
 • 2000=100
 • 2005=100
 • 2010=100
 • 2015=100.

Tuoreimmalla perusvuodella on saatavana erikoisindeksejä, jotka on laajennettu sisältämään muun muassa tontin vuokra ja kiinteistövero.

Taulukoiden muuttujat

Voit tutustua palvelun taulukoiden sisältöön mallitaulukoiden avulla. Mallitaulukoissa ei näytetä tuoreimpia tietoja.

Tietojen lähde

Rakennuskustannusindeksin lähdeaineistona ovat omasta tiedonkeruusta saatavat hintahavainnot sekä Tilastokeskuksen muut hintaindeksit. Omalla tiedonkeruulla kerätään hintatietoja rakennustarvikkeiden valmistajilta sekä erilaisilta tukku- ja vähittäiskaupoilta. Tietoja saadaan myös maarakennuskustannusindeksistä, kuluttajahintaindeksistä, palvelujen tuottajahintaindeksistä sekä tuottajahintaindeksistä. Työkustannusten mittaamiseen käytetään ansiotasoindeksiä, johon yhdistetään kerran vuodessa työnantajajärjestöiltä päivittyvät sosiaalikustannukset.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä käytetään lähdeaineistona Tilastokeskuksen muiden hintaindeksien tietoja. Näitä ovat kuluttajahintaindeksi, palvelujen tuottajahintaindeksit, rakennuskustannusindeksi, työvoimakustannusindeksi ja uudisrakentamisen volyymi-indeksi.

Mitä indeksit ovat?

Tilastokeskuksen laatimat hintaindeksit mittaavat niin sanottua puhdasta hinnanmuutosta. Ideana on seurata indeksiin kuuluvien hyödykkeiden ja palvelujen hintoja ja laskea niiden avulla indeksipisteluvut. Tilastokeskuksen laatimat kustannusindeksit kuvaavat hyödykkeiden valmistukseen tai käyttöön liittyvien panosten hankintahintojen muutoksia.

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksit ovat panoshintaindeksejä, jotka kuvaavat talonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä valittuun perusajankohtaan nähden. Talonrakentamisessa käytettävät peruspanokset voidaan jakaa kolmeen päälajiin: työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.

Virallinen rakennuskustannusindeksi mittaa uudistalonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä rakennusyrityksen tai urakoitsijan näkökulmasta.

Rakennuskustannusindeksi on yksi rakennusalan inflaatiomittari. Se soveltuu hyvin pitkän aikavälin kustannuskehityksen tarkasteluun talonrakentamisessa. Rakennuskustannusindeksiä käytetään mm. kiinteistöverotuksessa tarkistusindeksinä rakennusten verotusarvojen perusarvon päivityksessä. Arava-asuntojen enimmäishintalaskelmissa käytetään rakennuskustannusindeksin muutoksiin sidottua luovutushintakerrointa sekä vakuutusmaksuja on sidottu rakennuskustannusindeksiin.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri kuluerissä, joihin 2015=100 -indeksissä kuuluvat

 • hallinto
 • käyttö ja huolto
 • ulkoalueiden hoito
 • siivous
 • lämmitys
 • vesi ja jätevesi
 • sähkö (kiinteistö)
 • jätehuolto
 • vahinkovakuutukset
 • korjaukset.

Vanhempien perusvuosien indekseihin sisältyvät lisäksi

 • tontin vuokra
 • kiinteistövero.


Uusimmalla perusvuodella 2015=100 tuotetussa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä ei oteta huomioon tontin vuokran ja kiinteistöveron vaikutusta ylläpitokustannuksiin. Muissa perusvuodeltaan vanhemmissa indeksisarjoissa nämä kaksi erää ovat olleet mukana. Erikoisindeksinä tuotetaan 2015=100 indeksiä, joka on laajennettu tontin vuokralla ja kiinteistöverolla. Lisäksi erikoisindeksinä tuotetaan uusimman perusvuoden 2015=100 indeksiä, joista on poistettu yksittäisiä eriä, mm. energiakustannukset (lämmitys, sähkö) ja käyttöaineet (lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö).

Perusvuoden 2015=100 indeksi on luokiteltu talotyypeittäin ja kuluerittäin. Vanhempien perusvuosien indeksit ovat saatavilla vain talotyypeittäin.

Indeksi kertoo kuinka paljon kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekeissä ei ole tapahtunut muutoksia. Kiinteistöverolla ja tontin vuokralla laajennetut erikoisindeksit kuvaavat liiketoiminnan kustannuksia.

Indeksiä käytetään kiinteistön hoidon kustannustason kehittymisen seurantaan. Indeksiä voidaan hyödyntää ylläpitokustannusten vertailutietoina ja tuottavuustarkasteluissa. Indeksin avulla voidaan myös muuntaa tietyn ajankohdan kokonaiskustannustasoa, yksittäisen kustannuserän tai tietyn rakennustyypin kustannustasoa indeksien laskenta-ajankohtien välillä.

Kiinteistön ylläpidon erikoisindeksejä viedään eteenpäin 2015=100 painorakenteen mukaisilla vuosimuutoksilla.

Rakennuskustannusindeksi

Ammattimainen rakentaminen
Ammattimaisella rakentamisella tarkoitetaan liiketaloudellista rakentamista, maksua vastaan tapahtuvaa rakentamista, vrt. omatoiminen rakentaminen.
Luovutushintakerroin
Luovutushintakertoimet lasketaan rakennuskustannusindeksin muutosten perusteella. Niitä käytetään laskettaessa vuokratalon tai kiinteistöosakeyhtiö- tai asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon osakkeiden luovutuskorvausta tai pitkäaikaisella perusparannuslainalla lainoitetun vuokratalon enimmäishintaa.
Muut panokset
Muut panokset sisältävät palvelujen hintatietoja, jotka eivät suoraan liity talonrakentamiseen. Osa niistä liittyy rakennuttamiseen ja osa työmaan yhteiskustannuksiin. Kustannukset kuljetuksista, konetöistä ja hissiasennuksista kerätään seuraamalla alihankintahintoja.
Omatoiminen rakentaminen
Omatoimisella rakentamisella tarkoitetaan kotitalouksien itse toteuttamia rakennushankkeita, joita ovat mm. omakotitalojen, kesämökkien, maatalousrakennusten ja muiden talousrakennusten uudis- ja korjausrakentaminen ilman maksettua työvoimaa. Vrt. ammattimainen rakentaminen.
Panosnimikkeistö
Rakennuskustannusindeksien pääluokituksena on panosnimikkeistö (pdf), joka on Tilastokeskuksen oma luokitus. Nimikkeistön ylimmällä tasolla panosnimikkeet voidaan lajitella kolmeen päälajiin (kustannuslajiin): työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.
Rakennuskustannukset
Rakennuskustannuksilla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan tietyn ominaisuuksiltaan määritellyn rakennuksen tai rakennustyön tekemiseksi, kun nämä kustannukset on määritelty panoshintojen mukaan. Rakennuskustannusindeksi mittaa tällä tavoin määritellyn rakennustyökokonaisuuden kustannuskehitystä ajassa. Rakennustyön hinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla joku on valmis suorittamaan kyseisen työn. Tämä hinta määräytyy panoshintojen ohella vallitsevan markkinatilanteen mukaan.
Luovutushintakertoimen laskenta perustuu aina kulloinkin laskettavaan rakennuskustannusindeksiin. Eri perusvuosien rakennuskustannusindekseillä on omat tuotevalikoimansa ja painorakenteensa. Näin on varmistettu, että indeksi mittaa oikein kulloinkin vallitsevaa rakentamisen kustannusrakennetta.
Talotyyppi
Rakennuskustannusindeksissä 2021=100 talonrakennustuotanto on jaettu neljään talotyyppiin: pientalo, kerrostalo, palvelurakennus sekä tuotantorakennus. Rakennuskustannusindeksin kokonaispisteluku lasketaan näiden talotyyppien kustannusjakaumien painotettuna keskiarvona.
Tarvikepanos
Tarvikepanos kuvaa rakennusalalla käytettyjen tarvikkeiden ja aineiden hintakehitystä suhteessa perusvuoden hintatasoon. Niiden seuranta perustuu rakennustarvikkeiden valmistajille, tukkukaupoille ja vähittäismyyjille kohdistettavaan kuukausittaiseen kyselyyn.
Työpanos
Työpanos kuvaa rakentamisen työkustannusten kehitystä suhteessa perusvuoden tasoon. Niiden seuranta perustuu rakennusalan säännöllisen työajan keskituntiansioihin ja työehtosopimusten mukaisiin välillisiin työvoimakustannuksiin sekä ansion kehitysarvioihin.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Kiinteistön hoitokustannukset
Toimenpiteet, joilla ylläpidetään kiinteistössä sen toiminnan vaatimia olosuhteita toimintojen valvonnan ja ohjauksen sekä huollon avulla.
Kiinteistön ylläpitokustannukset
Kiinteistön ylläpitokustannukset muodostuvat hoito- ja kunnossapitokustannuksista.
Kuluerät
 • Hallinto – suoraan kiinteistölle kohdistuvat hallinnon kulut, tekninen ja hallinnollinen isännöinti sekä yleis- ja toimistokulut
 • Käyttö ja huolto – kiinteistön huolto, laitteiden sekä järjestelmien toimintakunnon säilyttäminen, turvallisuus ja kulutusseuranta
 • Ulkoalueiden hoito – ulkoalueiden puhtaanapito, kesä- ja talvikauden työt
 • Siivous – kiinteistön sisäpuolisesta siivouksesta, ikkunoiden pesusta ja vaihtomatoista (omistajalle) aiheutuneet kulut
 • Lämmitys – lämmittämiseen tarvittavasta lämpöenergiasta aiheutuneet kulut
 • Vesi ja jätevesi – perusmaksut, käyttövesimaksut, jätevesimaksut
 • Sähkö – kiinteistösähkö, jäähdytys (erä ei sisällä käyttäjän toimintaan vaadittavaa sähköä)
 • Jätehuolto – jätehuoltoliikkeen veloittamat jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut, jäteastioiden vuokrat, ympäristönhuolto
 • Vahinkovakuutukset – kiinteistön vakuutusmaksuista aiheutuneet kulut (ei sisällä liiketoiminnan vakuutuksia)
 • Korjaukset – suunnitelmalliset ja suunnittelemattomat kulut rakennus- ja talotekniikan säilyttämisestä alkuperäisellä tasolla
Kunnossapito
Säännölliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on korjaamalla ja uusimalla säilyttää rakennus laitteineen ja varusteineen korkeintaan alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
Talotyyppi
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä 2015=100 talotyyppeinä on asuinkerrostalo, toimistorakennus, myymälärakennus, teollisuusrakennus, koulurakennus, terveyskeskus ja päiväkoti. Vanhempien perusvuosien indekseissä ei ole päiväkotia talotyyppiluokituksessa. Omakotitalo lasketaan erillisenä kokonaisindeksiin kuulumattomana indeksinä.