Rakennuskanta ja rakentaminen

Kirjaudu tietokantaan (tilaajille)


Rakennuskanta ja rakentaminen -tietokanta sisältää tietoja aktiivikäytössä olevasta rakennuskannasta, korjausrakentamisesta ja rakennustuotannosta. Tietoja julkaistaan vuositasolla. Kuukausittaisia tietoja rakentamisesta on saatavana Rakennustuotanto-tietokannasta.

Rakennuskanta

Rakennuskannan tiedot kuvaavat aktiivikäytössä olevaa rakennuskantaa vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.

Tietosisällön keskeiset muuttujat ovat 

 • rakennuksien lukumäärä
 • rakennuksen kerrosala
 • rakennuksen käyttötarkoitus (rakennusluokituksen 2018 mukaan)
 • rakennuksen valmistumisvuosi (kymmenen vuoden tarkkuudella)
 • kunta.

Rakennuskantaan eivät sisälly maataloustuotannossa käytettävät rakennukset, sauna- ja talousrakennukset, puolustusvoimien rakennukset eivätkä vapaa-ajan asunnoiksi rekisteröidyt kesämökit. Kuitenkin asuinkäytössä olevat kesämökit sisältyvät rakennuskantaan, johon ne on tilastoitu vuodesta 2000 lähtien. Varsinaiset kesämökit tilastoidaan kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan.

Rakennuksen käyttötarkoitus on ilmoitettu kolminumerotasolla, paitsi asuinrakennusten osalta nelinumerotasolla.

Tietoja on saatavilla vuodesta 2005 alkaen.

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen taulukoissa kuvataan suurimmissa kaupungeissa ja suuralueilla sijaitseviin asunto-osakeyhtiöihin suunniteltuja suuria remontteja.

Toteutuneen korjausrakentamisen tietoja on saatavana talotyypeittäin (omakoti- ja paritalot, rivitalot, kerrostalot) ja korjauskohteen mukaan luokiteltuna.

Asunto-osakeyhtiöihin suunnitelluista suurista remonteista on tietoja vuodesta 2014 alkaen.

Taulukoiden keskeiset muuttujat ovat 

 • vuosi
 • kaupunki (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Kuopio, Oulu, Lahti, Pori, Jyväskylä)
 • suuralue
 • remonttityyppi (käyttövesijärjestelmäremontti, viemäröintijärjestelmäremontti, julkisivuremontti, kattoremontti, lämmitysjärjestelmän uusiminen, ilmastointijärjestelmän uudistaminen, hissin jälkiasennus tai modernisointi, piha-alueen remontointi, jokin muu suuri remontti)
 • suunniteltu aika (ei suunniteltu, tulevien 0–3 vuoden aikana, tulevien 4–6 vuoden aikana, tulevien 7–10 vuoden aikana).

Rakennustuotanto

Rakennustuotantoa koskevista taulukosta on saatavilla tiedot myönnetyistä rakennusluvista, aloitetuista rakennushankkeista ja valmistuneista rakennushankkeista. Tässä osiossa julkaistaan vuosittaisia tietoja, kuukausittaisia tietoja on saatavana erillisestä Rakennustuotanto-tietokannasta.

Tietosisällön keskeiset muuttujat ovat

 • rakennuslupien lukumäärä
 • tilavuus
 • kerrosala
 • asuntojen lukumäärä
 • asuntojen pinta-ala.

Taulukoiden muuttujat

Voit tutustua palvelun taulukoiden sisältöön mallitaulukoiden avulla. Mallitaulukoissa ei näytetä tuoreimpia tietoja.

Tietojen lähde

Rakennuskantaa koskevat tiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston (DVV:n) väestötietojärjestelmän rakennuksia koskeviin tietoihin. 

Korjausrakentamista koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen Asuntoyhteisöjen talous ja korjausrakentaminen.

Rakennustuotannon tiedot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Digi- ja väestötietovirastolle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista kotimaassa rakennettavista rakennushankkeista ja eri rakennusvaiheista.

Käsitteet

Rakennuskanta

Asunto
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 neliömetriä. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapahtuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvien tilojen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, vaan nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuinhuoneiston.
Kerrosala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se ullakon tai kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuoneita tai muita rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja.

Kerrosala on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerrosten seinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalta.
Kerrosluku
Rakennuksen kerroslukuun lasketaan mukaan kaikki ne pääasiallisesti maanpinnan yläpuolella olevat kerrokset, joissa on asuintai työhuoneita tai rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos rakennuksen kerrosten lukumäärä vaihtelee rakennuksen eri osissa, kerrosluvulla tarkoitetaan yleensä rakennuksen suurinta kerroslukua.

Vuoden 1980 jälkeen valmistuneessa rakennuksessa kerrosluku ilmoitetaan kokonaisuuden huomioon ottavana keskiarvolukuna, jos tietyn kerroksen kerrosalan osuus rakennuksen pääasiallisten kerrosten alasta on hyvin pieni. Esimerkiksi jos suuri teollisuushalli on muuten yksikerroksinen, mutta kerrosalaltaan pienet toimistotilat ovat kolmessa kerroksessa, kerrosluvuksi ilmoitetaan yksi.
Lämmitysaine/ lämmönlähde
Lämmitysaineella tai lämmönlähteellä tarkoitetaan rakennuksen lämmityksessä pääasiallisesti käytettyä polttoainetta tai lämmönlähdettä. Tieto lämmitysaineesta on myös asunnoilla. Rakennusten ja asuntojen lämmitysainetieto saadaan Väestörekisterikeskuksen ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä, jonne sen ilmoittaa kunnan rakennusvalvonta. Tieto lämmitystavan muutoksesta välittyy väestötietojärjestelmään yleensä vain, kun rakennukselle on tehty rakennuslupaa vaativia muutostöitä.

Luokitus on seuraava:
 • kauko- tai aluelämpö
 • öljy
 • kaasu
 • kivihiili
 • sähkö
 • puu
 • turve
 • maalämpö
 • muu, tuntematon.
Lämmitystapa
Lämmitystavalla tarkoitetaan rakennuksen lämmittämisessä pääasiallisesti käytettyä lämmitystapaa. Lämmitystapa-tieto on myös asunnoilla. Tieto lämmitystavasta on saatu väestötietojärjestelmästä, jonne sen ilmoittaa kunnan rakennusvalvonta rakennushankeilmoituksilla. Tieto lämmitystavan muutoksesta välittyy väestötietojärjestelmään vain, kun rakennukselle on tehty rakennuslupaa vaativia muutostöitä.
Luokitus on seuraava:
 • vesikeskuslämmitys
 • ilmakeskuslämmitys
 • suora sähkölämmitys
 • uuni- tai kamiinalämmitys
 • ei kiinteää lämmityslaitetta
 • tuntematon.

Vesikeskuslämmityksessä rakennusta lämmitetään kiertävällä vedellä, ilmakeskuslämmityksessä kiertävällä ilmalla. Suorassa sähkölämmityksessä rakennusta lämmitetään suoraan sähköverkkoon kytketyn lämpöpatterin tms. avulla.

Uuni- tai kamiinalämmityksessä lämmitys tapahtuu puilla tai muulla polttoaineella lämpöä varastoivan muurin (uunin) avulla. Uunilämmitykseen luetaan myös muurin sisään asennetut sähköllä toimivat lämpövaraajat, erilliset kiinteät öljylämmittimet sekä lämpöä varastoivat takat (ei kevytrakenteiset). Saunan lämmitykseen käytettäviä kiukaita ei lueta lämmityslaitteiksi.
Omistajalaji
Rakennukset jaetaan omistajan mukaan seuraaviin luokkiin:
 • yksityinen henkilö/ perikunta
 • asunto-osakeyhtiö tai -osuuskunta
 • kiinteistöosakeyhtiö
 • yksityinen yritys
 • valtio- tai kuntaenemmistöinen yritys
 • valtion tai kunnan liikelaitos
 • pankki tai vakuutuslaitos
 • kunta
 • valtio
 • sosiaaliturvarahasto
 • uskonnollinen yhteisö, säätiö, puolue yms.
 • muu tai tuntematon.
Osa-alue (kunnan)
Kunnan osa-alueet muodostuvat kunnan itsensä määrittelemistä toiminnallisista aluekokonaisuuksista, jotka ovat kunnan oman aluesuunnittelun ja -seurannan pohjana. Tilastokeskus hoitaa uusien osa-aluerajojen digitoinnin sekä rajaja nimitiedostojen ylläpidon. Kunnilla on mahdollisuus tarkistaa osa-aluejakonsa kerran vuodessa.

Osa-aluejako on hierarkkinen kolmitasoinen luokitus, jossa on 1-numeroinen suuraluetaso, 2-numeroinen tilastoaluetaso ja 3-numeroinen pienaluetaso. Osa-alueet numeroidaan juoksevasti käyttäen näitä kolmea hierarkkista tasoa. Kuusinumeroinen osa-alukoodi on sidottu kolminumeroiseen kuntakoodiin, joten kokonaisuudessaan osa-aluekoodi on yhdeksän merkin mittainen.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Rakennustilastoissa käytetyt pääryhmät ovat
 • asuinrakennukset
 • vapaa-ajan asuinrakennukset
 • liikerakennukset
 • toimistorakennukset
 • liikenteen rakennukset
 • hoitoalan rakennukset
 • kokoontumisrakennukset
 • opetusrakennukset
 • teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset
 • energiahuoltorakennukset
 • yhdyskuntatekniikan rakennukset
 • varastorakennukset
 • pelastustoimen rakennukset
 • maatalousrakennukset ja eläinsuojat
 • muut rakennukset.

Rakennusluokitus on esitetty Tilastokeskuksen käsikirjassa Rakennusluokitus 2018. Kaikkia rakennusluokituksen luokkia ei ole luettu mukaan Tilastokeskuksen rakennuskantaan.
Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa.

Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja/tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita, esimerkiksi maanalaiset öljysäiliöt, eivät ole rakennuksia.

Rakennuksiksi ei lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms., jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja, eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
Tilastokeskuksen rakennuskantatilastoon eivät kuulu
 • kesämökit
 • nestevarastorakennukset
 • yksinomaan maataloustuotannossa käytettävät rakennukset
 • asuinrakennusten saunarakennukset
 • asuinrakennusten talousrakennukset
 • kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen hallinnassa olevat rakennukset
 • puolustusvoimien rakennukset
 • väestösuojat paitsi silloin, kun em. rakennukset ovat asuttuja tai niissä on toimitiloja.
Rakennusaine
Rakennusaineella tarkoitetaan sitä ainetta, josta rakennuksen kantavat pystyrakenteet on pääosin tehty. Luokitus on seuraava:
 • betoni, kevytbetoni
 • tiili
 • teräs
 • puu
 • muu, tuntematon.
Rakennusvuosi
Rakennusvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos rakennusvuosi on aikaisempi kuin 1980, on rakennusvuodeksi voitu ilmoittaa peruskorjausvuosi.
Taajama
Taajama on rakennustihentymä, jossa on vähintään 200 asukasta. Rajauksen perustana on edellisen vuoden väestötieto. Taajamat määritellään ja rajataan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa paikkatietomenetelmin, joissa käytetään Tilastokeskuksen 250m x 250m -ruutuaineiston rakennusja väestötietoja. Määrittelyssä tarkastellaan rakennuksia sisältävien ruutujen ja niiden naapuriruutujen väestömäärää sekä rakennusten määrää ja niiden kerrosalaa. Määrittelyssä syntyneistä yhtenäisistä rakennustihentymistä valitaan ne, joissa on vähinään 200 asukasta.
Talotyyppi
Asunnot ryhmitellään talotyypin mukaan seuraavasti:
 • erilliset pientalot: 1-2 asunnon asuintalot, paritalot sekä pientaloihin verrattavat erilliset asuinrakennukset (esim. vakinaisesti asutut vapaa-ajan asunnot)
 • rivi- ja ketjutalot: asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme yhteen kytkettyä pientaloa - asuinkerrostalot: vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin
 • muu rakennus: myös rakennukset, joiden talotyyppi on tuntematon.
Varusteet
Tiedot asuntojen ja rakennusten varusteista ovat peräisin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedoista.
Asunnon varusteet:
 • viemäri
 • vesijohto
 • WC
 • lämminvesi
 • peseytymistilat (asunnossa on joko suihku, kylpyhuone tai sauna)
 • huoneistokohtainen sauna
 • keskus- tai sähkölämmitys.

Tietoja asunnon varusteista on käytetty asunnon varustetason määrittelyssä.

Rakennuksen varusteet:
 • sähkö
 • viemäri
 • vesijohto
 • lämminvesi
 • hissi
 • talosauna
 • uima-allas
 • koneellinen ilmastointi
 • väestösuoja.
Varustetaso
Vuodesta 2005 alkaen on asunnon varustetasoa kuvattu kahdella luokalla:
 • hyvin varustettu asunto: asunnossa on vesijohto, viemäri, lämminvesi, WC, peseytymistilat (joko suihku/ kylpyhuone tai huoneistokohtainen sauna) ja keskus- tai sähkölämmitys
 • varustetaso muu tai tuntematon.
Verkostoliittymä
Rakennuksen verkostoliittymät ovat
 • viemäri
 • vesijohto
 • sähkö
 • maakaasu.

Korjausrakentaminen

Aktivoidut korjauskustannukset
Aktivoiduilla korjauskustannuksilla tarkoitetaan peruskorjauksesta ja perusparantamisesta aiheutuneita kustannuksia, joita ei merkitä tuloslaskelmaan tilikauden kuluiksi. Aktivoidut korjauskustannukset sisältyvät käyttöomaisuuteen kohottaen sen arvoa.
Asunto-osakeyhtiö
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita yhtä tai useampaa rakennusta, joissa olevien huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet (ei välttämättä) on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi ja jonka jokainen osake yksin tai toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.
Korjausrakentaminen
Korjausrakentamisella tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea sitä toimintaa, jolla pyritään parantamaan tai ylläpitämään olemassaolevan rakennuksen tai sen osien kuntoa.
Tilastokeskuksen eri tilastoissa korjausrakentaminen jaetaan perusparantamiseen ja kunnostukseen. Kunnostuksesta käytetty termi vaihtelee eri tilastoissa. Esim. kulutustutkimuksessa käytetään tästä käsitettä ylläpitokorjaukset.
Kansantalouden tilinpidossa rakennuksen perusparantaminen luetaan kiinteän pääoman muodostukseen ja tarkoittaa rakennuksen perustavaa laatua olevaa parantamista. Rakennuksen arvo nousee perusparannuksen jälkeen uuden veroiseksi.
Kunnostus on vähäisempi toimenpide kuin perusparannus. Kunnostusta ovat talojen tai niiden osien säännöllinen korjaus- ja kunnossapito (joita kutsutaan mm. vuosikorjauksiksi).
Rakennusten laajennukset lasketaan uudisrakentamiseen.
Korjaustoimenpide
Korjaustoimenpiteellä tarkoitetaan yksittäistä rakennetta, rakennusosaa tai järjestelmää muuttavaa tai kokonaan vaihtavaa toimenpidettä.
Kunnossapito
Kiinteistön ylläpitoon kuuluva toiminta, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.
Peruskorjaus
Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Esimerkiksi huoneistojen jakamiset, seinien tiivistämiset, lattiarakenteiden uusimiset ja keittiöiden ja kylpyhuoneiden saneeraukset ovat peruskorjausta.
Perusparannus
Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikaisempi laatu ja arvo.
Vuosikorjaus
Vuosikorjauksella tarkoitetaan asunto-osakeyhtiön tuloslaskelmaan kuluiksi kirjattuja kustannuksia.

Rakennustuotanto

 

Aloitettu rakennus
Rakennus rekisteröityy aloitetuksi rakennukseksi Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään väestötietojärjestelmään, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut aloituskatselmuksen ja vienyt tiedon rakennustöiden aloituspäivämäärästä järjestelmään (RH5). 
Asuinhuoneisto
Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 neliömetriä. Jokaisella asunnolla on oltava oma välitön sisäänkäyntinsä. Sisäänkäynniksi luetaan esim. omakotitaloissa erillinen ns. ulkoveranta (eteinen). Mikäli käynti asuinhuoneistokokonaisuuteen tapahtuu toiseen asuinhuoneistoon varsinaisesti kuuluvien tilojen läpi, ei edellistä pidetä erillisenä asuinhuoneistona, vaan nämä kokonaisuudet muodostavat yhden asuinhuoneiston.
Asuinrakennus
Asumiseen käytetty rakennus, jossa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta (Rakennusluokitus).
Asunnon pinta-ala
Asunnon ts. asuinhuoneiston pinta-ala on se huoneistoala, jota rajaavat toisaalta huoneistoa ympäröivien seinien, toisaalta huoneiston sisällä olevien kantavien ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneiston puoleiset pinnat.
Huom. Asuinhuoneiston pinta-alaan lasketaan myös aputilojen (kodinhoitotilan, vaatehuoneen tms.), kylpy-, askartelu- ja takkahuoneen, huoneistokohtaisen saunan sekä pesu- ja pukuhuoneen pinta-ala sekä työtiloina käytetyt huoneet, jos niissä ei työskentele palkattuja työntekijöitä. Asuinhuoneiston pinta-alaan ei lasketa mukaan autotallia, kellaria, kalustamattomassa pohjakerroksessa olevaa saunatilaa, kylmää varastotilaa, parveketta, kuistia, vilpolaa, tuulikaappia eikä ullakon muita tiloja kuin asuintiloja.
Asuntojen lkm
Uusien vakituiseen asumiseen käytettävien huoneistojen ts. asuinhuoneistojen kappalemäärä.  joka kohdistuu tiettynä aikana myönnettyihin rakennuslupiin.
Rakennuksen kerrosala
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnista, yhteyksistä, koosta, valoisuudesta ja muista ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. (§ 115, mom. 3).
Kerrosten alat sekä ullakon ja kellarin kerrosalaan luettavien osien alat lasketaan standardin käsitteitä käyttäen kerrostasoaloina. Koska kerrosalaan luetaan ullakolla ja kellarikerroksissa vain pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaiset tilat, rakennuksen kerrosala voi olla pienempi kuin rakennuksen bruttoala.
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kattaa kaikki Rakennusluokitus 2018 mukaiset luokat:
 • 01 Asuinrakennukset
 • 02 Vapaa-ajan asuinrakennukset
 • 03 Liikerakennukset
 • 04 Toimistorakennukset
 • 05 Liikenteen rakennukset
 • 06 Hoitoalan rakennukset
 • 07 Kokoontumisrakennukset
 • 08 Opetusrakennukset
 • 09 Teollisuuden ja kaivannaistoiminnan rakennukset
 • 10 Energiahuoltorakennukset
 • 11 Yhdyskuntatekniikan rakennukset
 • 12 Varastorakennukset
 • 13 Pelastustoimen rakennukset
 • 14 Maatalousrakennukset ja eläinsuojat
 • 19 Muut rakennukset
Rakennuksen tilavuus
Rakennuksen tilavuus lasketaan Suomen standardoimisliiton standardin SFS 2460, RT 120.12 mukaisesti.
Rakennuksen tilavuus on tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan (rakennuksen alimman tilan pohja lämmöneristyksineen) alapinta ja yläpohjan (rakennuksen ylintä lämmintä tilaa yläpuolelta rajoittava rakennusosa, johon kuuluu lämmöneristys suojauksineen) yläpinta.
Rakennus
Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, kiinteää tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettua, omalla sisäänkäynnillä varustettua kokonaisuutta, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Monikäyttörakennus on rakennus, jossa on tilaa eri käyttötarkoituksiin, esim. asuin- ja toimitiloja.
Rakennuksiin ei lueta kallioluolia tai muita maanalaisia tiloja, joiden pääasiallisena sisäpinta on kallioseinä tai vastaava tai jotka eivät sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia rakenteita (esim. maanalaiset öljysäiliöt). Rakennukseksi ei yleensä lueta myöskään kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. eikä siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms.
Rakennuslupa
Rakennuslupa on rakennushankkeen koosta riippuen kunnan rakennusvalvonnan tai ympäristövalvontalautakunnan myöntämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lupa rakentamiseen. Rakennuslupaa edellyttävistä hankkeista tehdään rakennushankeilmoitus, jonka tietosisältöön rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat.
Rakennuslupaa edellyttäviä hankkeita ovat mm. uuden rakennuksen rakentaminen, lisärakennuksen rakentaminen, rakennuksen rakentamiseen verrattavat korjaus- ja muutostyöt, rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.
Rakennustuotanto
Rakennustuotannolla tarkoitetaan rakennusluvanvaraista talonrakennustuotantoa, jonka tuloksena syntyy käyttötarkoitukseltaan erilaisia rakennuksia.
Rakennusvaihe
Rakennusvaihe kertoo rakennuksen rakentamisen eri vaiheista: myönnetty rakennuslupa, aloitettu rakennushanke ja valmistunut rakennus.
Uudistalonrakentaminen
Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen, rakennusten laajentaminen ja uudelleen rakentamiseen verrattava muutos. Uudisrakentaminen tuottaa uutta tilaa joko kokonaan uusien talonrakennusten muodossa, olemassa oleviin rakennuksiin tehtyinä laajennuksina tai uudelleen rakennettuna rakennuksena.
Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa, uuden rakennelman tai uuden rakennuksen (Kira-sanasto).
Valmistunut rakennus
Rakennus on valmistunut, kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tehnyt rakennukselle käyttöönottokatselmuksen ja vienyt ko. päivämäärän Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistotietorekisteriin (RH5).