Nyheter 9.6.2020

Genom att utveckla kvaliteten på informationen förbättras samutnyttjandet av registermaterial

Statsförvaltningens personuppgiftsansvariga har startat ett delprojekt angående kvaliteten på informationen, där användbarheten av offentliga datalager förbättras. Målet är att producera en modell till en gemensam kvalitetsram för statsförvaltningen, med hjälp av vilken man ytterligare kan förbättra den gemensamma användningen av material. För delprojektet svarar Statistikcentralen.

Delprojektet ingår i projektet Utnyttja och öppna information, som koordineras av Finansministeriet. I projektet skapas en verksamhetsmodell för den offentliga förvaltningen för en allt mer systematisk delning av offentlig information antingen som öppen information eller för en mer omfattande användning än för närvarande via programmeringsgränssnitt. Målet är att förbättra kvaliteten på och interoperabiliteten för den information som utnyttjas och öppnas. I samarbete med Statistikcentralens delprojekt skapas för detta ändamål kvalitetskriterier för datalager som underlättar utnyttjandet av dem.

”Inom delprojektet kartlägger vi bland annat de kvalitetsramar som för närvarande är i bruk och utvärderar hur de fungerar t.ex. med tanke på nya register såsom inkomstregistret, Koski-registret med utbildningsuppgifter och lägenhetsdatasystemet ASREK. Kvalitetsramen förbättrar enhetligheten i uppgifterna jämfört med nuläget, ger en mer omfattande användbarhet som stöd för beslutsfattandet i samhället samt förbättrar statsförvaltningens mål att information ska finnas på ett ställe – med principen att uppgiften insamlas bara en gång”, beskriver Statistikcentralens statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko projektet.

Målet är att ta fram en gemensam modell med vilken andra ämbetsverk kan producera information för det offentliga datalagret. Den kvalitetsrammodell som tagits fram inom delprojektet publiceras som rekommendation av den offentliga förvaltningen.

I delprojektet som genomförs åren 2020–2022 deltar en stor grupp av dem som upprätthåller statsförvaltningens register och använder registeruppgifter. Utöver Statistikcentralen deltar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fpa, Lantmäteriverket, Utbildningsstyrelsen, Patent - och registerstyrelsen, Tullen, Arbetshälsoinstitutet, Statskontoret och Skattestyrelsen.

Förfrågningar: statistikdirektör Mari Ylä-Jarkko tfn 029 551 3310