Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, september

Publicerad: 23.10.2018

Arbetslösheten minskade klart jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2018 till 170 000, dvs. 44 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i september 7,4 procent. Antalet sysselsatta var 72 000 fler i september 2018 än året innan. Under tredje kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 6,5 procent, vilket var 1,1 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/09–2018/09, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/09–2018/09, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i september 2018 till 2 533 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 72 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 57 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 15 000 fler än i september 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 71,4 procent, medan det året innan var 69,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 3,2 procentenheter till 73,5 procent från september året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,9 procentenheter till 69,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2018 till 170 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 44 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 80 000 män och 90 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 6,3 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 2,4 procentenheter till 5,6 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,0 procentenheter till 7,0 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 618 000. Av dem var 236 000 sysselsatta och 39 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 275 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 14,2 procent, dvs. 2,8 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 17,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 6,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2018 till 1 422 000, dvs. 20 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 129 000 dolt arbetslösa , dvs. 27 000 färre än i september 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/09 – 2018/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 117 4 125 0,2
Arbetskraft totalt 2 675 2 703 1,0
Sysselsatta 2 461 2 533 2,9
– löntagare 2 128 2 180 2,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 333 352 5,8
Arbetslösa 214 170 –20,6
Ej i arbetskraften 1 442 1 422 –1,4
– dolt arbetslösa 155 129 –17,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,3 71,4 2,0
Relativt arbetslöshetstal 8,0 6,3 –1,7
Relativt arbetskraftstal 65,0 65,5 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2018

Under tredje kvartalet (juli–september) 2018 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 577 000 personer, dvs. 70 000 fler än under motsvarande period år 2017. Antalet sysselsatta ökade mest inom handel (G) och inom informations- och kommunikationsverksamhet (J).

Antalet arbetade timmar bland de sysselsatta ökade med 2,9 procent under tredje kvartalet år 2018 jämfört med motsvarande period år 2017.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 180 000 personer under tredje kvartalet 2018, dvs. 28 000 färre än under motsvarande kvartal år 2017. Under tredje kvartalet 2018 var det relativa arbetslöshetstalet 6,5 procent, vilket var 1,1 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2017.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2018 till 1 367 000, dvs. 35 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa , dvs. 21 000 färre än under motsvarande period år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/II – 2018/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2017/III 2018/III 2017/III - 2018/IIII
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 714 2 757 1,6
Sysselsatta totalt 2 506 2 577 2,8
Arbetslösa totalt 208 180 –13,5
– män 105 88 –15,9
– kvinnor 103 91 –11,0
Ej i arbetskraften 1 402 1 367 –2,5
– dolt arbetslösa 142 122 –14,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 232 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 43 000 färre än i september året innan.

Arbetslösheten sjönk i september från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–25 %), Österbotten (–23 %), Södra Österbotten (–20 %), Norra Österbotten (–18 %) och i Satakunta (–18 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 7 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

Sådan service som räknas in i aktiveringsgraden omfattade i slutet av september totalt 127 000 personer, dvs. 5 000 fler än i september året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbets- och näringsbyråerna. Antalet var 4 000 färre än i september året innan. I september anmäldes 51 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 fler än i september året innan.

Förändringar 2017/09–2018/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/09 2018/09 2017/09 - 2018/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 276 232 –15,8
– arbetslösa längre än ett år 98 70 –28,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 127 4,2
– sysselsatta 25 26 4,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 20 22 7,9
– i arbets- och utbildningsprövning 10 10 –2,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 69 3,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 51 2,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Henri Lukkarinen 029 551 3704, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (618,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/09/tyti_2018_09_2018-10-23_tie_001_sv.html