Tiedote 22.4.2008

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2008

- Työllisiä 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,0 prosenttia
- Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 180 000 henkeä
- Työnvälityksessä 53 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 59 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 475 000, mikä oli 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien ja yrittäjien määrä kasvoi. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä lisääntyi ja määräaikaista työtä tekevien väheni. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä ja väheni Itä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli maaliskuussa 69,0 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 69,8 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,2 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 3/2007 - 3/2008, tuhatta henkeä

  Maaliskuu 2008 Maaliskuu 2007 MUUTOS, %
3/07 - 3/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 475 2 446 1,2
 - palkansaajat 2 154 2 141 0,6
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 321 305 5,4
 Työllisyysaste, % 69,0 68,7 0,32
 Työttömät 1 180 203 -11,4
 Työttömyysaste, % 6,8 7,7 -0,92
 Työvoima yhteensä 2 655 2 648 0,3
 Työvoimaosuus, % 66,4 66,6 -0,22
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 342 1 326 1,2
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 200 222 -9,8
 - yli vuoden työttömänä olleet 46 55 -16,9
 Tukitoimenpitein työllistetyt 36 40 -9,8
 Työvoimakoulutuksessa 34 36 -7,6
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 18 19 -2,8
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 53 60 -10,9
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 maaliskuussa 180 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli maaliskuussa 6,2 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,8 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 12,4 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli maaliskuussa 17,1 prosenttia, mikä oli 5,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 14,3 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellätyöllisiä oli keskimäärin 2 474 000 henkeä eli 59 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömiä puolestaan oli 176 000 henkeä, mikä oli 22 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-maaliskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun 2008 lopussa kaikkiaan 200 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 22 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,3 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 19 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 53 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi maaliskuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Maaliskuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)