Pressmeddelande 22.4.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2008

- Antalet sysselsatta 29 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,0 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 180 000 personer arbetslösa
- 53 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Under första kvartalet år 2008 i genomsnitt 59 000 fler sysselsatta än under motsvarande period år 2007

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 475 000, dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet löntagare och företagare ökade. Av löntagarna ökade antalet personer med kontinuerligt heltidsarbete medan antalet löntagare med visstidsarbete minskade. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och i Uleåborgs län och minskade i Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i mars 69,0 procent, dvs. 0,3 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,8 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* för det relativa sysselsättningstalet var 70,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 3/2007-3/2008, tusen personer

  Mars 2008 Mars 2007 FÖRÄNDRING, %
3/07-3/08
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 475 2 446 1,2
 - löntagare 2 154 2 141 0,6
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 321 305 5,4
 Relativt sysselsättningstal, % 69,0 68,7 0,32
 Arbetslösa 1 180 203 -11,4
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,8 7,7 -0,92
 Arbetskraften totalt 2 655 2 648 0,3
 Arbetskraftsandel, % 66,4 66,6 -0,22
 Utanför arbetskraften totalt 1 342 1 326 1,2
 
 Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 200 222 -9,8
 - arbetslösa längre än ett år 46 55 -16,9
 Sysselsatta genom stödåtgärder 36 40 -9,8
 I arbetskraftsutbildning 34 36 -7,6
 I arbetspraktik, arbetsalternering 18 19 -2,8
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 53 60 -10,9
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i mars 2008 till 180 000, dvs. 23 000 färre än i mars året innan. Detrelativa arbetslöshetstalet var 6,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i mars 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,8 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 12,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i mars 17,1 procent, vilket var 5,6 procentenheter lägre än i mars året innan. Trenden*) för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 14,3 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under första kvartalet år 2008i genomsnitt 2 474 000 personer, dvs. 59 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var något så när oförändrat. Antalet arbetslösa uppgick till 176 000 personer, vilket var 22 000 färre än under januari-mars år 2007.

I slutet av mars 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 200 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 22 000 mindre än i mars året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 7 000 färre jämfört med mars i fjol. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 19 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 2 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 53 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i mars året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, är ungefär ± 0,5 procentenheter i mars. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i mars är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska)

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)