Beskrivning av handlingsoffentligheten

Detta är en beskrivning av handlingsoffentligheten enligt 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen, vars syfte är att underlätta begäranden om uppgifter av Statistikcentralen och redogöra för hurudana uppgifter Statistikcentralen behandlar. Beskrivningen hjälper dig att visa och specificera de uppgifter som du behöver, så att Statistikcentralen kan leta efter, sammanställa och överlämna uppgifter möjligast heltäckande och så snabbt som möjligt till dig. Vid behov hjälper vi dig att specificera de uppgifter som du behöver, så att de rätta handlingarna överlämnas till dig.

Ärenderegister

Statistikcentralen för ett ärenderegister över ärenden som inletts, deras behandlingsskeden och anknutna handlingar. Information ur ärenderegistret kan sökas till exempel med ärendenumret, ärendets eller handlingens rubrik, namnet på den som sänt eller upprättat en handling och datumuppgifter.

Statsförvaltningens gemensamma ärendehanteringssystem VirastoVahva fungerar som huvudsakligt ärenderegister. Du hittar närmare information om innehållet i VirastoVahva i beskrivningen av datalagren för stödprocesserna (se nedan under punkten Datalager).

Rätten att få uppgifter ur en handling

Du har rätt att få information ur en offentlig handling som innehas av en myndighet (8 § i offentlighetslagen) och ur en handling som gäller en själv (11 § och 12 § i offentlighetslagen). Statistikcentralen innehar såväl offentliga som sekretessbelagda handlingar. Det ska alltid finnas en lagstadgad grund för sekretessbeläggning av en handling. Handlingar som lämnats ut för uppgörande av statistik är sekretessbelagda (24 §1 mom. 16 punkten i offentlighetslagen).

Uppgifter som fåtts för statistiska ändamål kan lämnas ut till utomstående enbart utifrån grunder som föreskrivits i statistiklagen eller i någon annan lag som särskilt gäller statens statistikväsen, eller med uttryckligt samtycke av den som uppgifterna gäller. Statistikcentralen publicerar statistisk information för allmänt bruk på sin webbplats.

Du kan göra en förfrågan om uppgifter genom att lämna in en begäran om uppgifter till Statistikcentralens registratorskontor. En begäran om uppgifter besvaras i regel inom 14 dygn.

Granskning av egna uppgifter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har du rätt att få veta vilka personuppgifter Statistikcentralen lagrat om dig i sina register. Du kan göra en begäran om granskning av egna uppgifter genom att sända en undertecknad skriftlig begäran till Statistikcentralens registratorskontor. Du kan använda den färdiga blanketten (pdf).

Registratorskontorets kontaktuppgifter

  • Postadress: Statistikcentralen, 00022 STATISTIKCENTRALEN
  • E-post: kirjaamo@stat.fi
  • Telefon: 029 551 2564, vardagar kl. 8.00–16.15

Datalager

Statistikcentralen har uppgjort beskrivningar av de datalager för statistikproduktion och stödprocesser som man administrerar. Beskrivningarna innehåller information om användningsändamålet för datalagret, uppgiftsmaterialet i detta, de anknutna informationssystemen och tillgången till uppgifter. Beskrivningar av datalager kompletteras på denna sida.