Lagstiftning

Statistikcentralens verksamhet bygger på lagen och förordningen om Statistikcentralen. Statistikcentralens uppgifter har stadgats i lagen om Statistikcentralen. I förordningen finns å sin sida bestämmelser beträffande Statistikcentralens organisation och behandling av ärenden.

Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet styrs av finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer.

Lag om Statistikcentralen

Statistikcentralens uppdrag har fastställts i lag om Statistikcentralen (Finlex). Enligt lagen är Statistikcentralens uppdrag att göra upp statistik och utredningar som beskriver samhällsförhållanden samt att ombesörja den allmänna utvecklingen av det statliga statistikväsendet i samarbete med andra statliga myndigheter.

Förordning om Statistikcentralen

Förordning om Statistikcentralen (pdf) definierar bl.a. Statistikcentralens organisation, behandling av ärenden, behörighetskrav som ställs på generaldirektören och andra direktörer samt anställning av personal i anställningsförhållande.

Enligt förordningen leds Statistikcentralen av en generaldirektör. Den övriga organisationen beskrivs i den arbetsordning som fastställts av Statistikcentralens generaldirektör. I förordningen meddelas vilka frågor generaldirektören skall fatta beslut om. I Statistikcentralens arbetsordning och ekonomistadga anges de frågor som övriga tjänstemän tar ställning till. Statistikcentralens generaldirektör utnämns av statsrådet, verksamhetsenhetens direktör och generaldirektören för den övriga personalen, om inte utnämningen i arbetsordningen har getts i uppgift till annan tjänsteman.