Tilastolainsäädäntö

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi henkilötietolakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tietosuojasta voit lukea täältä.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Tilastolaki

Tilastolaki (280/2004, Finlex) ohjaa tilastojen laadintaa. Tilastoihin tulee ensi sijassa käyttää muussa yhteydessä kerättyjä tietoja. Suurin osa tiedoista saadaankin erilaisista rekistereistä. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta.

Valtion viranomaisilla on yleinen tiedonantovelvollisuus hallussaan olevista tiedoista. Yrityksillä, kunnallisilla organisaatioilla ja voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä on velvollisuus antaa tietoa laissa erikseen määritellyissä asioissa.

Tilastojen perustiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoihin voidaan antaa käyttöoikeus tieteellisten tutkimusten ja tilastollisten selvitysten tekoon käyttölupamenettelyllä.

Käyttöoikeus tietoihin voidaan antaa siten, että tilastoyksikön suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu. Poikkeuksena ovat yritysrekisterin julkiset tiedot sekä valtion ja kuntien viranomaisten toimintaa kuvaavat julkiset tiedot, joita salassapito ei koske.

EU:n tilastosäädökset

EU:n tilastosäädökset (Eurostat) ovat yleisimmin neuvoston ja parlamentin asetuksia, joita täydennetään komission asetuksilla. Ne koskevat EU-maiden tilastojen yhdenmukaistamista, kuten luokituksia ja muita tilastostandardeja sekä komissiolle toimitettavia tietoja ja noudatettavia aikatauluja.

Keskeinen toimintaa ohjaava asiakirja on Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymä monivuotinen tilasto-ohjelma (pdf, Eur-Lex), jonka pohjalta komissio laatii vuotuisen työohjelman.

Laatiessaan tilasto-ohjelman mukaisia tilastoja EU-maiden tilastovirastojen sekä EU:n tilastoviraston Eurostatin on sovellettava EU:n tilastolakia (pdf, Eur-Lex). Ylikansallisena säädöksenä se ohittaa kansallisen tilastolain, mutta käytännössä sen ja Suomen oman tilastolain välillä ei ole ristiriitoja. 

Eurostat on laatinut EU:n tilastolaista oppaan Legal framework for European Statistics – The Statistical Law (pdf).