Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Tidpunkter för publicering av statistik

Statistikcentralens offentliggöranden av statistic och uppdateringar av statistikdatabaser publiceras vardagar kl. 8.00 på internet. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats på webbplatsen.

Undantag är bl.a. statistik som offentliggörs under presskonferenser. Tidpunkten för offentliggörande av dem fastställs separat. Kommunikationsavdelningen beslutar om avvikande tidpunkter för offentliggöranden efter att ha rådgjort med resultatenheterna.

Tidpunkter för offentliggörande av andra aktuella nyheter, t.ex. nyhetspuffar eller nyheter om ändringar i statistikgrenarna, besluts från fall till fall.

Hemlighållande av uppgifter före offentliggörandet

Uppgifterna offentliggörs för alla användare samtidigt.

Statistiska uppgifter får bara bearbetas av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver de aktuella uppgifterna i sitt eget arbete före uppgifterna offentliggörs.

Statistik som inverkar på kapital- och finansmarknaden: Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (§ 24, 1 mom. punkt 13) föreskriver att statistik som beskriver samhällsekonomins utveckling samt andra sådana handlingar som innehåller uppgifter som uppenbarligen kan påverka kapital- och finansmarknaden är sekretessbelagda innan uppgifterna har offentliggjorts. Det finns separata listor på de personer som har rätt att bearbeta uppgifterna i dessa statistikgrenar.

I vissa särfall kan uppgifterna överlåtas enligt en s.k. embargo-princip före den officiella tidpunkten för offentliggörandet. Sådana situationer är t.ex. författnings- eller avtalsbaserade dataleveranser till Eurostat, Europeiska centralbanken eller Finlands Bank samt utlämnande av uppgifter på avtalsbasis till andra myndigheter som framställer statistik eller övriga producenter av officiell statistik för redigering av publikationer som publiceras efter att Statistikcentralen offentliggjort uppgifterna eller för obligatorisk EU-rapportering. Uppgifterna bör då anges som konfidentiella tills de offentliggörs (embargo-principen, dvs. mottagaren offentliggör inte uppgifterna före avtalad tidpunkt).

Publiceringskalendern

Tidpunkterna för publicering av statistik fastställs varje höst i samband med planeringen av verksamheten. Publiceringskalendern för följande år publiceras för användarna i december.

Publiceringskalendern innehåller uppgifter om tidpunkterna för kommande offentliggöranden. I kalendern finns också direktlänkar till redan publicerade offentliggöranden av statistik och statistikpublikationer.

Vid behov uppdateras kalendern under året direkt via systemet för verksamhetsstyrning. Eventuell kundkommunikation som gäller ändringar sker i samarbete med kommunikationsenheten och statistikenheten. En s.k. avvikelse i offentliggörandet bokförs för varje ändring i tidtabellen som skett efter att det aktuella årets publiceringskalender fastställts.

Ändringar i publicerade uppgifter

Ändringar i offentliggöranden och databaser görs enligt separata anvisningar och principer (TK 00-575-12). Felaktiga uppgifter korrigeras i det ursprungliga materialet och användarna av uppgifterna informeras om uppdateringen.

Nyhetsbrevstjänst

Uppgiftsanvändarna kan beställa ett e-postmeddelande om offentliggörandena inom önskat ämnesområde (s.k. nyhetsbrevstjänst).