Begrepp: A

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Activities of multinational enterprises. Mätare som beskriver multinationella företags verksamhet och roll överlag oberoende av om den finansieras av en utländsk investerare eller inte (jfr direkt investering).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett affärsföretag är en ekonomisk enhet som helt eller åtminstone delvis täcker sina utgifter med intäkter från försäljning, räntor, utdelning eller försäkringspremier. Företagets huvudsakliga syfte är att producera varor eller tjänster för försäljning på marknaden till ett pris som täcker produktionskostnaderna eller betjäna sådana företag.

Läs hela definitionen

Aktiebolag kan bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer. När det gäller ett privat aktiebolag skall aktiekapitalet uppgå till minst 2 500 euro och när det gäller ett publikt aktiebolag till minst 80 000 euro. Delägarna har inget personligt ansvar för bolagets förbindelser. Aktiebolaget anmäls till handelsregistret.

Läs hela definitionen

Beloppet av tecknade men icke betalda aktier, placeringsandelar och grundfondsandelar fram till dess att betalningen har erlagts eller teckningen har annullerats.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Aktier och andelar i dotterbolag, sådana som dessa bolag definieras i bokföringslagen. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.

Läs hela definitionen

Aktier och andelar i ägarintresseföretag, sådana som dessa bolag definieras i bokföringslagen. Omfattar inte aktier och andelar i fastighetsbolag.

Läs hela definitionen

Utövat någon motionsgren regelbundet ungefär en gång i veckan, åtminstone i några månader under de senaste 12 månaderna.

Läs hela definitionen

Besöker teater och/eller dansföreställning och/eller konserter minst 6 gånger om året och/eller operan minst 3 gånger och/eller biograf minst en gång i månaden.

Läs hela definitionen

Motionerar under minst tre dagar i veckan.

Läs hela definitionen

Med aktiverade reparationskostnader avses kostnader som förorsakas av grundläggande renovering eller ombyggnad och som inte bokförs i resultaträkningen som kostnader under räkenskapsperioden. Aktiverade reparationskostnader ingår i anläggningstillgångarna och höjer deras värde.

Läs hela definitionen

Något som noterats i tidsdagboken och senare kodats som en viss aktivitet.

Läs hela definitionen

Kvantitativa uppgifter om antropogena faktorer som ger upphov till utsläpp eller sänkor under en given period, t.ex. mängden förbrukat bränsle (utsläppsklassen energisektorns bränsleförbrukning, antal djur av olika kategorier (utsläppsklassen husdjurens foderspjälkning) etc.

Läs hela definitionen

Den benämning som getts varje aktivitet och motsvarande kod.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En organisation eller en person som anordnar eller producerar småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. En aktör inom småbarnspedagogiken kan vara till exempel en kommun, en samkommun, en privat producent av avtalstjänster till kommunen, en serviceproducent som verkar med servicesedlar, en familjedagvårdare eller en annan privat registrerad aktör som tillhandahåller småbarnspedagogik. Att till hemmet anställa en vårdare i anställningsförhållande med stöd för privat vård av barn eller med hemvårdsstöd är inte småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik och de anställda är inte aktörer inom småbarnspedagogik.

Läs hela definitionen

En olycka där en delaktig förare eller fotgängare konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.

Läs hela definitionen

Till alkoholsjukdomar räknas de sjukdomar enligt klassifikationen av sjukdomar där orsaken är alkohol (kategorierna F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860 i "The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Prob-lems", ICD-10).

Till alkoholförgiftningar hör dödsfall på grund av förgiftning av alkohol eller alkoholsurrogat (kategorin X45).

Läs hela definitionen

Med den allmänna skilsmässofrekvensen avses antalet äktenskapsskillnader per 1 000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Läs hela definitionen

Utbildning som syftar till att ge kunskaper och färdigheter som hjälper till att fungera och påverka i samhället.

Anmärkning:
Allmänbildande utbildning är förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och andra icke-yrkesstudier t.ex. vid läroanstalter för fritt bildningsarbete.

Läs hela definitionen

Ett allmänt bibliotek är ett kommun- eller stadsbibliotek. Biblioteket är öppet för alla och dess samlingar är tillgängliga för allmänheten. Bland de allmänna biblioteken finns huvudbibliotek, filialbibliotek, anstaltsbibliotek, bokbussar, bokbåtar samt andra serviceställen. Enligt bibliotekslagen (4.12.1998/904) ska varje kommun ordna bibliotekstjänster, antingen själv eller tillsammans med andra kommuner eller på något annat sätt. Det allmänna bibliotekets egna samlingar kan användas och lånas gratis på biblioteket.

Läs hela definitionen

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 1 000 eller 100 000 personer i medelfolkmängden.

Läs hela definitionen

Det allmänna fruktsamhetstalet avser antalet levande födda barn per tusen kvinnor i åldern 15-49 år i medelfolkmängden.

Läs hela definitionen

Det allmänna födelsetalet avser antalet levande födda per tusen personer i medelfolkmängden.

Läs hela definitionen

Det allmänna giftermålstalet avser antalet kvinnor som ingått äktenskap per 1000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.

Läs hela definitionen

Med allmänna omgiftetalet avses antalet kvinnor som ingått ett andra eller senare äktenskap per 1000 tidigare gifta kvinnor i medelfolkmängden.

Läs hela definitionen

Mätaren för materiell och social fattigdom beskriver sådana brister i anknytning till de grundläggande behoven som beror på att hushållet inte har råd med dem. Det finns 13 grundläggande behov. Om ett hushåll har brist i fråga om minst sju av dem, anses det uppleva allvarlig materiell och social fattigdom.

En del av de grundläggande behoven är på hushållsnivå och en del på individnivå. Brister i de grundläggande behoven som mäts på hushållsnivå är
- försenade betalningar av boendeutgifter och lån på grund av ekonomiska orsaker
- svårigheter att klara av oförutsedda utgifter
- hushållet har inte råd med bil
- hushållet har inte råd med en proteinhaltig måltid varannan dag
- hushållet har inte råd med en veckas semester om året utanför hemmet
- hushållet har inte råd med tillräcklig uppvärmning av hemmet
- hushållet har inte råd att köpa nya möbler i stället för trasiga.

Brister i de grundläggande behoven som mäts på individnivå är
- att man inte har tillgång till internet vid behov
- att man inte har råd att köpa några nya klädesplagg i stället för de slitna
- att man inte har råd med två par passande skor
- att man inte har inte råd att varje vecka spendera en mindre summa pengar på sig själv
- att man inte har inte råd att ägna tid regelbundet till någon fritids- eller nöjesaktivitet utanför hemmet
- att man inte har råd att träffa släktingar eller vänner för att dricka kaffe eller dela en måltid minst en gång i månaden.

Delfaktorer som beskriver bristen på individnivå samlas i Finland in för en hushållsmedlem (s.k. urvalsperson). Om han eller hon upplever brist i något av de grundläggande behoven, antas bristen gälla hela hushållet.

Indikatorn för allvarlig materiell och social fattigdom reviderades vid Eurostat år 2021. I Statistikcentralens statistik över levnadsförhållanden publiceras uppgifter om materiell och social fattigdom med en ny definition fr.o.m. publiceringarna för statistikåret 2020. Uppgifterna enligt den nya definitionen finns i databastabellerna fr.o.m. år 2015. Tidsserieuppgifterna från år 2005 till år 2019 enligt den gamla definitionen finns i tabellarkivet. Definitionsändringen inverkar på indikatorn som beskriver risk för fattigdom eller social utestängning.

Tidigare kallades mätaren allvarlig materiell fattigdom. I indikatorn enligt den gamla definitionen var bristerna i de grundläggande behoven upplevda betalningssvårigheter gällande boendeutgifter och lån, svårighet att klara av oförutsedda utgifter, hushållet har inte råd med telefon, tvättmaskin, tv, bil, en proteinhaltig måltid varannan dag, en veckas semester utanför hemmet per år eller tillräcklig uppvärmning av hemmet. Mätt med den gamla indikatorn avsågs med personer som lever i allvarlig materiell fattigdom de vars hushåll inte har råd med minst fyra av de nio mätarna för allvarlig materiell fattigdom.

Läs hela definitionen

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).

Läs hela definitionen

Drivmedel av annan typ än konventionella bränslen, bensin och diesel.

Läs hela definitionen

Ammoniak bildas huvudsakligen vid användning av gödselmedel i jordbruket. Ammoniak orsakar övergödning och försurning.

Läs hela definitionen

Med andelen dödfödda avses antalet dödfödda barn per tusen levande- och dödfödda.

Läs hela definitionen

Definitionen i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning "andelen unga som inte arbetar, studerar eller fullgör värnplikt" beskriver andelen unga i åldern 15-24 år som inte arbetar, studerar för examen, deltar i kursutbildning eller är beväring eller i civiltjänst av hela åldersgruppen.

Siffran i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning avviker något från det nästan motsvarande måttet NEET-tal (NEET rate) som Eurostat använder. NEET är en förkortning av definitionen "Not in Employment, Education or Training", dvs. inte i arbete, utbildning som leder till examen eller kursutbildning. Siffran som Eurostat publicerar baserar sig på ett material där unga som är beväringar eller i civiltjänst inte ingår i populationen.

Läs hela definitionen

Sammanslutning vars medlemsantal och kapital är växlande och som har till ändamål att främja medlemmarnas hushållning eller näring genom ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i verksamheten genom att använda sammanslutningens tjänster. De som stiftar ett andelsslag skall vara minst ett till antalet. Andelsslaget anmäls till handelsregistret. Andelsbanken är ett andelsslag som bedriver bankverksamhet.

Läs hela definitionen

Till handelsflottan hör andra fartyg än passagerar-, torrlast-, och tankfartyg, dvs. bland annat bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg samt administrativa fartyg.

Läs hela definitionen

Till andra löpande transfereringar (D.7) räknas:
Skadeförsäkringspremier, netto (D.71)
Skadeförsäkringspremier, netto, är premier som betalas för försäkringar som tecknats av institutionella enheter. De består av både de faktiska premier som betalas av försäkringstagarna för att få försäkringsskydd under räken-skapsperioden (intjänade premier) och de premietillskott som betalas av kapi-talinkomster, som tillskrivs försäkringstagarna, efter avdrag för försäkrings-bolagens administrationskostnader för försäkringarna.

Skadeförsäkringsfordringar (D.72)
Skadeförsäkringsfordringar är de fordringar som skall betalas enligt skade-försäkringskontrakt; dvs. de belopp som försäkringsbolag är skyldiga att be-tala som ersättning för skador på personer och varor (inklusive realkapitalva-ror).
Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73)

Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn (D.73) omfattar trans-fereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn (staten, lokal-förvaltningen, socialskyddsfonderna) med undantag för subventioner, inve-steringsbidrag och andra kapitaltransfereringar. Löpande transfereringar inom den offentliga sektorn omfattar inte transaktioner å andra enheters vägnar; de bokförs endast en gång i räkenskaperna och då som tillgång hos den mottagande enheten å vars vägnar transaktionen gjorts. Denna situation uppstår särskilt när en offentlig enhet (t.ex. en statlig myndighet) inkasserar skatter som, helt eller delvis, automatiskt överförs till en annan offentlig en-het (t.ex. en lokal myndighet). I detta fall bokförs skatteinbetalningarna, som är avsedda för den andra offentliga enheten, som om de vore insamlade direkt av den enheten och inte som en löpande transferering inom den of-fentliga förvaltningen. Transfereringar av skatteinbetalningar, som en annan enhet inom den offentliga sektorn får som statsbidrag, innefattas däremot i löpande transfereringar inom den offentliga förvaltningen.

Löpande internationell samverkan (D.74)
Löpande internationell samverkan omfattar alla transfereringar, kontant eller in natura, mellan den offentliga sektorn och offentliga sektorer eller internat-ionella organisationer i utlandet, utom investeringsbidrag och andra kapital-transfereringar.
a) den offentliga sektorns bidrag till internationella organisationer (exklusive skatter som medlemsstater betalar till övernationella organisationer)
b) alla löpande transfereringar som den offentliga sektorn kan motta från de institutioner eller organisationer som nämns under a
c) löpande transfereringar mellan stater, antingen kontant (t.ex. betalningar avsedda att finansiera budgetunderskott i andra länder eller i territorier på andra sidan havet), eller in natura (t.ex. gåvor av livsmedel eller militär ut-rustning, nödhjälp efter naturkatastrofer i form av livsmedel, kläder, medicin etc.)
d) löner som den offentliga sektorn, en av Europeiska unionens institutioner eller en internationell organisation betalar till rådgivare eller tekniska experter som ställs till förfogande för utvecklingsländer.

Diverse löpande transfereringar (D75)
Diverse löpande transfereringar omfattar löpande transfereringar till hushål-lens icke-vinstsyftande organisationer, löpande transfereringar mellan hushåll och andra diverse löpande transfereringar.
Moms- och BNI-relaterade avgifter till unionens egna medel (D76)

Läs hela definitionen

Posten andra ägarandelar omfattar sådana investeringar i kapital (såsom andelar i internationella organisationer) som inte ingår i portföljinvesteringar eller direktinvesteringar.

Läs hela definitionen

Masskuldebrev som inte är avsedda att innehas till förfall, och som i bokslutet har upptagits under någon annan kategori än investeringstillgångar.

Läs hela definitionen

Med anhängiggjorda företagssaneringar avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund (juridiska personer), dödsbon och privatpersoner för vilka det under kalenderåret har ansökts om företagssanering.

Ett ärende statistikförs som anhängiggjord företagssanering första gången en ansökan i ärendet inlämnas. Ansökan om företagssanering kan göras för samma företag flera gånger under kalenderåret, varför endast den första ansökan tas upp i statistiken över ansökningar om företagssanering. Det totala antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda företagssaneringar som redovisas i statistiken.

Läs hela definitionen

Med anhängiggjorda konkurser avses i Statistikcentralens konkursstatistik alla företag, samfund, dödsbon och privatpersoner som under kalenderåret har sökts i konkurs. Ett ärende statistikförs som anhängiggjord konkurs första gången en konkursansökan i ärendet inlämnas.

Eftersom en enskild gäldenär kan sökas i konkurs av flera borgenärer är det totala antalet ansökningar alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser som redovisas i statistiken.

Läs hela definitionen

Tvistemål och brottmål blir anhängiga vid allmän domstol när stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. Ett förvaltningsmål blir anhängigt t.ex. när besvärsskriften lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Läs hela definitionen

I turiststatistiken är ankomst (arrival) en statistisk enhet med vilken man mäter volymen av turistflödet (tourist/visitor flows). I inkvarteringsstatistiken avses med ankomst en gäst som anlänt till en inkvarteringsanläggning och som checkar in för att övernatta en eller flera nätter. I inkvarteringsstatistiken visar ankomst också användningen av inkvarteringstjänster mätt med antalet gäster.

I gränintervjuundersökningen och i gränsbevakningsväsendets statistik, som produceras vid statsgränserna, avses med ankomst den person som anlänt till landet genom att korsa en gräns.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En dag då den sysselsatta har varit borta från arbetet på grund av föräldraledighet, arbetskonflikt e.dyl.

Läs hela definitionen

Andra bolag samt utländska sammanslutningar eller deras filialer i Finland.

Läs hela definitionen

Annan personalutbildning än i kursform:
- inplanerade utbildnings-, orienterings- eller praktikperioder, då man använder vanliga arbetsredskap antingen på arbetsplatsen eller i arbetssituationen
- inplanerade inlärningsperioder med hjälp av arbetsrotation, arbetstagarutbyten eller utbildningskommendering
- deltagande i studiegrupper eller kvalitetscirklar
- självstudier och distansstudier med hjälp av ljud- och videokassetter, korrespondenskurser, datorstödda studier (inkl. studier på internet) eller någon annan form av självstudier eller distansstudier som genomförs med hjälp av en utbildningscentral
- undervisning på konferenser, föreläsningar och seminarier samt i workshopar, som arbetstagarna deltar i för att lära sig/få utbildning.

Läs hela definitionen

Kategoriseringen av utbildning som arbets- eller yrkesinriktad respektive annan än arbets- eller yrkesinriktad baserar sig på intervjupersonens beskrivning av motivet för sitt deltagande i utbildningen.

Utbildningen kategoriseras som annan än arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen av personliga skäl eller av orsaker som har att göra med människorelationer, intressen, fritid, rekreation eller samhällsrelaterade och sociala frågor.

Utbildningen kategoriseras som arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen för att skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter som han eller hon behöver i sitt nuvarande eller kommande arbete eller yrke, i syfte att förbättra sin inkomstnivå eller allmänt taget sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Läs hela definitionen

Lån som beviljats t.ex. för affärsverksamhet (produktionssyfte), skuldsanering och andra liknande ändamål.
En kredit som beviljats en jordbrukare för köp av utsäde eller traktor är inte en konsumtionskredit, utan hör till klassen annat användningssyfte. Däremot räknas en kredit till en jordbrukare för köp av person-bil till konsumtionskrediterna.

Läs hela definitionen

Andra masskuldebrevslån än debenturer och statens benchmarklån. Hit hör bl.a. "medium term notes"-masskuldebrevslån.

Läs hela definitionen

Ett trossamfund som har till syfte att utöva en religion och som har registrerats på det sätt som avses i 2 kap. i religionsfrihetslagen (267/1922) samt församlingar i ett sådant samfund.

Läs hela definitionen

Annex I-länderna är de länder som upptas i landsförteckningen i Annex I till klimatkonventionen. Länderna har förbundit sig att fram till år 2000 minska sina växthusgasutsläpp till 1990 års nivå i enlighet med artikel 4.2(a) och 4.2(b), och har godkänt målen för utsläppsminskningen under perioden 2008-2012 enligt artikel 3 och bilaga B till Kyotoprotokollet. Till Annex I-länderna hör EU, de 24 ursprungliga OECD-länderna och 14 länder under övergång till marknadsekonomi.

Läs hela definitionen

En anskaffning sker då finansieringsbolaget förvärvar ett objekt som leasingtagaren behöver i sin affärsverksamhet av produktens säljare.
Leasingtagaren väljer självständigt ett objekt som ska hyras och dess leverantör och ingår sedan ett leasingavtal med finansiären. I praktiken förvärvar finansiären ett objekt först då avtalet har ingåtts.

Läs hela definitionen

Den anställda personalen omfattar löntagare.

De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

När det gäller företagare räknas som företagarens arbetsinsats den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön. Om företagaren får mer än hälften av sin inkomst som lön räknas han eller hon som löntagare.

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Läs hela definitionen

Anställningsförhållandets art beskriver det juridiska förhållandet mellan löntagare och arbetsgivare. I lönestatistiken är anställningsförhållandets art antingen ordinarie/tillsvidare eller visstid. Dessutom kan anställningsförhållandets art omfatta andra bestämningar såsom praktikant, läroavtalselever, handikappad eller avlönad med sysselsättningsmedel.

Uppgiften fås vanligen direkt från enkäterna gällande lönestatistiken. I statistiken över lönestrukturer kompletteras uppgiften om personer avlönade med sysselsättningsmedel med uppgifter ur arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

Inom den privata sektorn är motsvarande begrepp arbetsavtalsförhållandets art.

Jfr arbetskraftsundersökningens atypiska arbete (visstid och/eller deltid).

Läs hela definitionen

Med traditionell anställningsoption avses ett normalt optionssystem där den anställde har rätt att i framtiden teckna företagets eller koncernens moderbolags aktier enligt villkor som fastslagits på förhand.

Läs hela definitionen

I ett ansökningsärende yrkas rättslig fastställelse av en rättshandling eller anteckning av ett sakförhållande i ett offentligt register. Ett ansökningsärende anhängiggörs genom ansökan eller efter anmälan. Ett ansökningsärende avgörs vanligen i tingsrättens kansli, om ingen motsätter sig ansökan, eller vid tingsrättens sammanträde, om parterna är oeniga.

Läs hela definitionen

Med antalet anställda avses antalet heltidsanställda i företaget under en kalendermånad. Till exempel två halvtidsanställda arbetstagare motsvarar en heltidsanställd. Indikatorn för personalantal estimeras från två år gamla personaluppgifter i företags- och arbetsställregistret på basis av lönesummautvecklingen, som rensats från den senaste förändringen i inkomstnivån. Antalet anställda hos företagare estimeras på basis av utvecklingen av omsättningen. Optionernas och bonuslönernas effekter har avlägsnats från indikatorn för personalantal.

Läs hela definitionen

Antalet barn är antalet personer som bor hemma och som har ställningen barn inom familjen. Med antalet barn i barnfamilj avses antalet hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.

Läs hela definitionen

Antal anställda omfattar löntagare och företagare. De anställda har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

När det gäller företagare räknas som företagarens arbetsinsats den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön.

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Läs hela definitionen

Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för bolaget, som har ett anställningsavtal och som får lön för sitt arbete. Lönen kan vara månads- eller timlön, ackordslön eller annan ersättning eller arvode eller naturaförmåner. Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i bolagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal.
Antal anställda omfattar deltidsarbetande, säsongsarbetande, strejkande och kortvarigt frånvarande, men inbegriper inte personer som är frånvarande under lång tid.
Personal som anskaffats via ett bemanningsbolag ingår inte I antalet anställda.
Antalet anställda räknas som årsgenomsnitt med användning av uppgifter för minst varje kvartal.

Läs hela definitionen

En aravabostad är en bostad som byggts med statens aravalån och vars hyra fastslås med hjälp av kostnadsmotsvarighetsprincipen. De flesta aravabostäderna ägs av kommunerna.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Antalet arbetade timmar per år är summan av alla sysselsattas arbetade timmar, dvs. den faktiska arbetsinsatsen, och de beräknas på basis av utförd veckoarbetstid. Arbetade timmar omfattar timmar i huvud- och bisyssla samt övertidstimmar med och utan lön. Arbetade timmar kan också beräknas per månad och kvartal.

Läs hela definitionen

Kategoriseringen av utbildning som arbets- eller yrkesinriktad respektive annan än arbets- eller yrkesinriktad baserar sig på intervjupersonens beskrivning av motivet för sitt deltagande i utbildningen.

Utbildningen kategoriseras som arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen för att skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter som han eller hon behöver i sitt nuvarande eller kommande arbete eller yrke, i syfte att förbättra sin inkomstnivå eller allmänt taget sina möjligheter på arbetsmarknaden.

Utbildningen kategoriseras som annan än arbets- eller yrkesinriktad utbildning, om intervjupersonen sade sig delta i utbildningen av personliga skäl eller av orsaker som har att göra med människorelationer, intressen, fritid, rekreation eller samhällsrelaterade och sociala frågor.

Läs hela definitionen

Distinktionen mellan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning respektive allmänbildande (intresseinriktad) vuxenutbildning baserar sig på intervjupersonens egen bedömning av utbildningens syfte.

Läs hela definitionen

Arbetsavtalsförhållandets art beskriver det juridiska förhållandet mellan löntagare och arbetsgivare. I lönestatistiken är arbetsavtalsförhållandets art antingen ordinarie/tillsvidare eller visstid. Dessutom kan arbetsavtalsförhållandets art omfatta andra bestämningar såsom praktikant, läroavtalselever, handikappad eller avlönad med sysselsättningsmedel.

Uppgiften fås vanligen direkt från enkäterna gällande lönestatistiken. I statistiken över lönestrukturer kompletteras uppgiften om personer avlönade med sysselsättningsmedel med uppgifter ur arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

I kommunsektorns och statens lönestatistik är motsvarande begrepp anställningsförhållandets art.

Jfr arbetskraftsundersökningens atypiska arbete (visstid och/eller deltid).

Läs hela definitionen

I en arbetsdagskorrigerad serie har man beaktat de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Arbetsdagskorrigerade uppgifter publiceras gällande näringsgrenar där variationen i antalet arbetsdagar har stor inverkan på tidsserien. Jämfört med handelsdagskorrigering beaktar arbetsdagskorrigering inte inverkan av olika veckodagar (dvs. det görs ingen separat uppskattning av inverkan av antalet fredagar).

Läs hela definitionen

Fysisk eller juridisk person som mot ersättning anlitar främmande arbetskraft. Införs i arbetsgivarregistret som skatteförvaltningen upprätthåller.

Läs hela definitionen

Arbetsgivares faktiska sociala avgifter (D611). Dessa betalas till social-skyddsfonder och pensionsinstitut, som administrerar sociala trygghetsför-säkringssystem för att säkerställa sociala förmåner till de anställda. T.ex. ar-betsgivares arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivares arbetspensionsav-gifter, arbetsgivares socialskyddsavgifter.

Läs hela definitionen

Företagare som har anställd arbetskraft.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Arbetsinkomsterna utgörs av summan av de löne- och företagarinkomster som hushållen och inkomsttagarna erhållit under loppet av ett år.

Läs hela definitionen

Arbetsinsatsen beskriver utvecklingen av arbetskostnader inom byggverksamheten i förhållande till basårets nivå. Uppföljningen av dem bygger på medeltiminkomsterna för ordinarie arbetstid inom byggbranschen och indirekta arbetskraftskostnader enligt kollektivavtalen samt uppskattningar om inkomstutvecklingen.

Läs hela definitionen

Tillfälligt och avsiktligt avbrytande av arbetet, vägran att göra arbetet, fördröjning av arbetet eller annat påtryckningsmedel från arbetstagar- eller arbetsgivarsida för att nå ett visst mål.

Läs hela definitionen

Arbetskontot anger antalet anhängiggjorda ärenden under ett år. Antalet inbegriper ärenden som överförts från tidigare år, ärenden som inkommit under året, ärenden som avgjorts under året samt ärenden som överförts till följande år. Ärenden som överförts från tidigare år är sådana ärenden som anhängiggjorts före statistikårets början. Ärenden som överförts till följande år är sådana ärenden som inkommit under statistikåret eller under tidigare år och som inte har avgjorts under året.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

De arbetslösas arbetskraftsdeltagande innan de blev arbetslös: a) var de i arbete eller utanför arbetskraften, b) hade de fast anställning eller visstidsanställning, c) vad gjorde de personer som stod utanför arbetskraften innan de blev arbetslösa, d) var det första gången de sökte fast anknytning till arbetslivet.

Läs hela definitionen

Arbetskraftskostnaderna beskriver alla sådana kostnader för arbetsgivaren som uppkommer vid anlitandet av arbetskraft. Arbetskraftskostnaderna anges vanligen som kostnader per arbetad timme. Kostnader för arbetslokaler, tjänsteresor eller skattefria dagtraktamenten hör inte till arbetskraftskostnaderna.

De totala arbetskraftskostnaderna erhålls genom avdrag av arbetsgivarstöd från summan av arbetskraftskostnadsposterna. Avsikten med arbetsgivarstöden är att finansiera de kostnader som uppkommer för arbetsgivaren till följd av direkta kostnader, antingen helt eller delvis. Sådana stöd är sysselsättningsstöd och utbildningsersättningar som arbetsgivaren erhåller.

I arbetskostnadsindexet indelas arbetskostnadsposterna i följande grupper:
- lön exkl. löneposter av engångsnatur
- löneposter av engångsnatur
- kostnader för den sociala tryggheten

I undersökningen om arbetskraftskostnader indelas arbetskostnadsposterna i följande huvudgrupper:
- direkt lön
- löneposter av engångsnatur
- lön för lediga dagar
- betalningar till personalfonder
- kostnader för naturaförmåner och företagsprodukter
- kostnader för den sociala tryggheten
- utbildningskostnader
- övriga arbetskraftskostnader

Den direkta lönen är lika med de löner som betalats för utförd arbetstid för varje lönebetalningstid. Den direkta lönen inkluderar
- direkta ersättningar som betalats på basis av utförd arbetstid, produktion eller utförd arbetsmängd
- ersättning för övertid, skiftarbete o.dyl.
- tilläggsarvoden och ersättningar som betalas regelbundet under varje lönebetalningsperiod

Poster av engångsnatur är sådana betalningar som inte betalas regelbundet under varje lönebetalningsperiod. Till dessa lönetillägg, som ofta betalas bara en gång om året, hör t.ex. resultatpremier och semesterpengar samt tjänsteårsersättningar inom vissa branscher med timlön. Det är möjligt att komma överens om betalning av poster av engångsnatur också i kollektivavtalen.
Lön för lediga dagar är ersättningar som betalas för lagstadgade, avtalsbaserade eller frivilligt beviljade semestrar, för allmänna lediga dagar eller andra lediga dagar med lön. Typiska poster är semesterlöner, månadsavlönades löner för söckenhelger, timavlönades söckenhelgdagsersättningar och löner för ledighet som baserar sig på arbetstidsförkortning.

Som betalning till personalfonder räknas en sådan summa som företagen årligen eventuellt överför till sina arbetstagares sparsystem, t.ex. personalfonder.

Kostnaderna för natura förmåner och företagsprodukter omfattar alla kostnader som arbetsgivaren orsakas för sådana varor och tjänster som arbetsgivaren upplåter åt sina arbetstagare. Sådana varor och tjänster är bl.a. bilförmån och arbetsplatsbespisning, optioner samt rekreations- och socialverksamhet. De egna anställdas löner beaktas inte.

Kostnader för den sociala tryggheten avser den summa som arbetsgivarna betalar för sina arbetstagarens socialskyddsförmåner. Lagstadgade, avtalsbaserade eller frivilliga betalningar är bl.a. arbetspensions- och socialskyddsavgifter samt arbetslöshetsförsäkringspremier. Till denna grupp hör också löner för sjukdomstid och familjeledighet som kalkylerade kostnader för finansiering av den sociala tryggheten (netto, dvs. med avdrag av de ersättningar som FPA betalar till arbetsgivaren) samt kostnader för företagshälsovård (också netto) och ersättningar för anställningsförhållandens upphörande.

Utbildningskostnaderna omfattar bl.a. kostnader för yrkesutbildning, kostnader för deltagande i kurser, externa utbildares arvoden och betalningar till organisationer som anordnar utbildning. Däremot hör utbildningsdeltagarnas löner inte till utbildningskostnaderna, utan de räknas höra till löner för utförd arbetstid.

Andra arbetskraftskostnader är bl.a. kostnader för skydds- och arbetskläder samt för anskaffning av arbetskraft.

Arbetsgivarskatter enligt EU:s arbetskraftskostnadsbegrepp, som betalats på basis av lönesumman eller arbetskraften finns inte i Finland.

Arbetskraftskostnadsbegreppet motsvarar delvis begreppet Löner och kollektiva avgifter i nationalräkenskaperna som emellertid inte inkluderar företagshälsovårds-, utbildnings- eller rekryteringskostnader.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En arbetslöshetsdag är en dag under referensveckan då en arbetslös eller sysselsatt person har varit frånvarande från arbetet på grund av arbetslöshet, permittering, förkortad arbetsvecka, bristande orderingång eller i väntan på avtalat arbete.

Läs hela definitionen

Med arbetslöshetsmånader avses en persons sammanlagda antal arbetslöshetsmånader under året. Uppgifterna baserar sig på Arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande.

Fr.o.m. år 2005 har arbetslöshetsmånaderna beräknats utgående från antalet arbetslöshetsdagar. En arbetslöshetsmånad motsvarar nödvändigtvis inte arbetslöshet under en hel månad, utan t.ex. 15–44 arbetslöshetsdagar under ett år motsvarar en arbetslöshetsmånad och 45–74 arbetslöshetsdagar två arbetslöshetsmånader. Vilken månad arbetslöshetsdagarna tjänas in inverkar inte på antalet arbetslöshetsmånader.

Läs hela definitionen

Med arbetsmånader avses en persons sammanlagda arbetsmånader under året. Uppgifterna om arbetsmånader baserar sig på olika register.
Fr.o.m. år 2005 har arbetsmånaderna beräknats utgående från antalet arbetsdagar. En arbetsmånad motsvarar nödvändigtvis inte sysselsättning under en hel månad, utan t.ex. 15–44 arbetsdagar under ett år motsvarar en arbetsmånad och 45–74 arbetsdagar två arbetsmånader. Vilken månad arbetsdagarna tjänas in inverkar inte på antalet arbetsmånader.

Läs hela definitionen

Den procentuella andelen personer i arbete i relation till det totala antalet sysselsatta.

Läs hela definitionen

Till kategorin arbetsoförmögna räknas personer i åldern 15-64 år som på grund av långvarig sjukdom eller skada inte är i arbete eller bedriver studier. Som arbetsoförmögna klassificeras även invalid- eller invaliditetspensionärer som inte hör till arbetskraften.

Läs hela definitionen

Med arbetsolycksfall avses sådana arbetsskador som ersätts av försäkringsbolaget.

Arbetsolycksfall definieras i 4 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Med olycksfall i arbete avses olycksfall som med förorsakande av skada eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet eller under förhållanden som föranleds av arbetet. Enligt lagen indelas arbetsolycksfallen efter platsen för olycksfallet i:
- olycksfall som inträffat på arbetsplatsen eller område hörande till denna, inbegripet trafikolyckor som inträffat i anslutning till arbetet
- färdolycksfall, dvs. olyckor som inträffat utanför den egentliga arbetstiden under färden från bostaden till arbetsplatsen eller tvärtom.

Läs hela definitionen

Antalet personer som arbetar inom ett visst område kan användas för att beskriva antalet arbetsplatser i området. Man tänker sig då att varje sysselsatt person bildar en arbetsplats. På så sätt bildar också deltidsarbetande personer en arbetsplats. Om arbetet t.ex. under moderskapsledighet sköts av en vikarie kan detta i statistiken ge upphov till två arbetsplatser. Anställningsförhållanden kan också vara av tillfällig och kortvarig natur.

I registerbaserade folkräkningar och i sysselsättningsstatistiken har det inte gjorts någon skillnad mellan arbete som utförs på fast arbetsplats och arbete av rörlig natur, utan man har strävat efter att placera varje person vid något arbetsställe oberoende av arbetets karaktär. Om det saknas närmare uppgifter om var arbetsplatsen är belägen har personen i fråga placerats efter hemort. För majoriteten av alla företagare är arbetsplatsen belägen på företagarens hemort.

Antalet arbetsplatser kan förvanskas av att vissa uppgifter är bristfälliga. En person som arbetar på ett företag med flera arbetsställen kan t.ex. i avsaknad av närmare uppgifter ha blivit placerad på sin hemort, eller alla personer kan ha placerats på företagets huvudsakliga arbetsställe.

Läs hela definitionen

Med hotade arbetsplatser avses antalet anställda i de företag och andra juridiska personer som har sökts i konkurs under kalenderåret.

Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.

Läs hela definitionen

Antalet arbetsplatser i företag för vilka det ansökts om företagssanering under kalenderåret. Om antalet anställda är okänt, antas att antalet anställda är 1.

Läs hela definitionen

Arbetsplatssufficiens anger förhållandet mellan antalet personer som arbetar inom området och antalet sysselsatta som är bosatta inom området. Om arbetsplatssufficiensen är över 100 procent är antalet arbetsplatser inom området större än antalet inom området bosatta sysselsatta personer. Om arbetsplatssufficiensen är mindre än 100 procent är förhållandet det omvända.

Läs hela definitionen

Arbetsproduktiviteten beräknas genom att dividera bruttonationalprodukten (dvs. förädlingsvärdet) eller produktionen med antalet arbetstimmar som använts för att åstadkomma detta. Enligt den neoklassiska ekonomiska teorin skapas ekonomisk tillväxt genom ökad arbetsproduktivitet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Arbetsställets signum identifierar arbetsstället. Signumet ges i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Talet har 9 siffror där de två sista siffrorna är kontrollnummer.

Läs hela definitionen

Arrest är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §). Endast en domstol som avses i 5 och 6 § i militära rättegångslagen kan döma till arrest i ett förfarande enligt militära rättegångslagen. Till arrest döms i minst ett och högst trettio dygn (Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014).

Läs hela definitionen

Har något av följande som hobby: handarbete, skrivande, dans, fotografering, trädgårdsarbete, bildkonst, spelande, sjungande, matlagning, videofilmning, musikskapande (komponerande), deklamation, skådespeleri.

Läs hela definitionen

Attributdata är en helhet av data som specificerar, positionerar, tidsbestämmer och beskriver geodataobjektet. Attributdata kan t.ex. utgöras av byggnadsbeteckning, gatuadress, byggnadsår och ändamål.

Se också geografisk information och spatialdata

Läs hela definitionen

Audiovisuella tjänster och därmed förknippade tjänster:

Audiovisuella tjänster, såsom filmproduktion för film eller video, produktion av radio- och televisionsprogram, musikinspelning, provisioner till producenter, regissörer och skådespelare och provisioner på distributionsrättigheter.

Gruppen omfattar också provisioner till utländska uppträdare, producenter o.d. som betalats för teater- och musiktjänster, idrotts- och cirkusevenemang.

Läs hela definitionen

Ordern betraktas som avbeställd, då tillverkaren av varan eller tjänsten anser att det tidigare avtalet inte längre är gällande. Avbeställda order beaktas inte i efterskott vid beräkning av indexet för industrins orderingång.

Läs hela definitionen

Här ingår fordringar till följd av avbetalningsavtal, finansieringstjänster för avbetalningsköp, försäljningsfinansiering samt leveransfinansiering och annan finansiering som baserar sig på avbetalningsavtal eller liknande kontrakt.

Läs hela definitionen

I statistiken över avbrutna studier avses avbrutna studier under året i examensinriktad utbildning efter grundnivån.

Uppgifterna om avbrott har erhållits genom uppföljning av situationen bland dem som studerade hösten XXXX i september år XXXX+1. Om en person inte har fortsatt studierna eller inte har avlagt examen under den tiden, räknas han som person med avbrutna studier.

Läs hela definitionen

Avdragbara jordbruksutgifter är alla utgifter för jordbruksinkomstens förvärvande eller bibehållande, bl.a.:

- i pengar utbetald lön till dem som arbetat i lantbruket;
- utgifter för anskaffning av utsäde, gödselmedel, jordförbättrings- och växtskyddsmedel, foder, bränslen och smörjämnen samt elektricitet för lantbruket;
- utgifter för anskaffning av husdjur för lantbruket;
- anskaffnings- och grundförbättringsutgifter för byggnader och konstruktioner på lägenheten samt i lantbruket använda maskiner, redskap och anordningar ävensom täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter;
- utgifter för kreaturskontroll och veterinärmedicinsk vård samt för markkartering och annat dylikt;
- försäkringspremier för byggnader och andra lantbrukstillgångar på lägenheten;
- utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruktioner på lägenheten och av i lantbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, vägar och annat dylikt;
- utgifter för lyse, värme och annat dylikt i byggnaderna på lägenheten;
- rotprisvärdet av virke som har tagits ur den egna skogen för annan användning inom jordbruket än uppförande eller reparation av produktionsbyggnader eller konstruktioner inom jordbruket;
- arrenden och hyror för jordbruksjord, byggnader, maskiner, redskap och anordningar samt annan produktionsmateriel;
- den vid beskattningen icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendom som den skattskyldige har överfört till jordbruket från någon annan förvärvskälla eller det högre belopp som i en sådan förvärvskälla har betraktats som skattepliktigt överlåtelsepris;
- fastighetsskatt till den del den hänför sig till en i jordbruket använd fastighet.

Läs hela definitionen

Med avfall avses föremål, ämnen eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Läs hela definitionen

Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall. I avfallsbehandling ingår även ändring av avfallets sammansättning, struktur eller andra egenskaper i syfte att möjliggöra dessa åtgärder.

Läs hela definitionen

Organiserad verksamhet för insamling, transport och förvaring av avfall samt för ordnande av återvinning, slutbehandling eller slutdeponering av avfall. Till avfallshantering räknas även åtgärder som vidtas i syfte att förhindra uppkomst av avfall.

Läs hela definitionen

Avfall indelas efter uppkomstsätt, sammansättning eller andra faktorer. Inom avfallshanteringen tillämpas miljöministeriets förteckning, som ingår i förordningen om en förteckning över de vanligaste typerna av avfall och över problemavfall. Inom avfallsstatistiken används miljöministeriets förteckning samt den gemensamma europeiska avfallslistan (List of Waste), vilken ingår i EU:s avfallsstatistikförordning och ligger till grund för miljöministeriets förteckning.

Läs hela definitionen

Den totala mängd avfall som uppkommer inom ett lands gränser under loppet av ett år. Avfallsmängderna anges vanligen i viktenheter och redovisas efter avfallsklass och avfallsslag enligt producerande bransch, hushållssektorn inbegripen.

Läs hela definitionen

Avfallsblandning bestående av en eller flera avfallsfraktioner eller avfallskomponenter.

Läs hela definitionen

Avgiftsintäkter (finrep-rapportering)
Denna post omfattar avgiftsintäkter från värdepappersförmedling, clearing och avveckling, kapitalförvaltning, förvaring, administrativa tjänster för institutionella kunder, betalningsförmedling, distributionskanaler, strukturerade produkter, värdepapperiseringar, provisioner för kreditgivning, beviljade garantier och andra erhållna provisioner.

Läs hela definitionen

Avgiftskostnader (bilageuppgifter)
Avgiftskostnaderna innehåller kostnader för clearing och avveckling, förvaring, värdepapperiseringar, erhållna lånelöften och garantier samt övriga kostnader.

Läs hela definitionen

Intyg över fullständigt avlagd lärokurs inom en viss utbildning.

Anmärkning:

Avgångsbetyg är till exempel grundskolans avgångsbetyg och avgångsbetyg från gymnasiet.

Läs hela definitionen

I statistiken över gymnasieutbildning och ämnesvalsstatistiken avses med avgångsbetyg från gymnasiet det betyg en studerande får för att med godkända vitsord ha avlagt hela gymnasiets lärokurs. Avgångsbetyg från gymnasium kan erhållas i gymnasium och folkhögskola.

Läs hela definitionen

Avkastning på kapital omfattar den avkastning som en inhemsk enhet har haft från en extern finansiell tillgång (inflöde) och, på motsvarande sätt, den avkastning som en utländsk enhet har haft från en inhemsk finansiell tillgång (utflöde). Avkastning på kapital omfattar avkastning av eget kapital (utdelningar, ägaruttag från kvasibolag, återinvesterade vinstmedel) och skulder (ränta) samt avkastning på kapital som tilldelas försäkrings- och förmånstagare i försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem.
I betalningsbalansen delas avkastning på kapital även upp efter den underliggande investeringens funktion, som direkt investering, portföljinvestering, övriga investeringar eller valutareserv, och efter typ av investering på ytterligare detaljeringsnivå.
Om det är möjligt att särskilja värdestegringar och värdeförluster på (finansiella) tillgångar ska dessa inte klassificeras som avkastning på kapital utan som förändringar i investeringens värde på grund av marknadsprisförändringar. Nettoflöden relaterade till räntederivat ska redovisas enbart under finansiella derivat i den finansiella balansen.

Läs hela definitionen

Med avlönade timmar avses de timmar under den totala arbetstiden som löntagarna har fått lön för. Avlönade timmar kan vara arbetade timmar eller oarbetade timmar, dvs. frånvarotimmar (semestrar, sjukledigheter, allmänna lediga dagar, andra ledigheter).

Läs hela definitionen

En avskrivning innebär att en nyttighet avskrivs från bokslutet under dess ekonomiska verkningstid.

Läs hela definitionen

Omfattar två olika poster: 1) avskrivningar enligt plan, vilka grundar sig på tidens gång, samt 2) nedskrivningar, vilka görs på grund av en bestående nedgång i det sannolika överlåtelsepriset.

Läs hela definitionen

Med avslutad konkurs avses i Statistikcentralens konkursstatistik ett konkursärende som är slutbehandlat vid tingsrätten.

Läs hela definitionen

Med avsändningsland vid import avses det medlemsland varifrån varan ursprungligen skickats för transport till Finland antingen direkt eller via ett annat land.

Läs hela definitionen

Avsättning är ett särskilt straff för tjänstemän. En tjänsteman ska dömas till avsättning om han eller hon döms till livstids fängelse eller till fängelse på viss tid i minst två år och om brottet visar att den dömde är olämplig som tjänsteman. Också en tjänsteman som dömts till fängelse för kortare tid än två år kan dömas till avsättning, om brottet visar att han eller hon är uppenbart olämplig som tjänsteman. Avsättningen omfattar den tjänst eller de tjänster som den dömde innehar när domen faller. Avsättning enligt straffbestämmelserna i strafflagens 11 och 40 kap. innebär förlust av den tjänst i vilket brottet begicks. (Strafflagen 2:7 §, 10 §)

Läs hela definitionen

Avtalsbranschen fastställs enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet. Inom kommunsektorn fastställs avtalsbranscherna i huvudavtalet mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och arbetstagarorganisationerna. Kollektivavtalet är ett avtal mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren eller arbetsgivarorganisationen om arbetsvillkoren för de olika branscherna. I kollektivavtalet kommer man till exempel överens om lönerna, arbetstiderna, semestrarna och andra förmåner som ska tillämpas i den bransch avtalet gäller. Avtalen görs ofta upp per näringsgren, men de kan också knytas till löntagarnas yrkesställning och de ingås för en viss tid.

Läs hela definitionen

Löntagares avtalsenliga veckoarbetstid baserar sig på ett skriftligt eller muntligt arbetsavtal. Arbetstiden kan också vara fastställd i ett allmänt kollektivavtal. Om det minsta antalet timmar anges i arbetsavtalet, avser man med detta avtalsenlig veckoarbetstid. Om en person har årsarbetstid, totalarbetstid, nolltimmesavtal, ackords- eller provisionsarbete, anses personen inte ha avtalsenlig veckoarbetstid.

Läs hela definitionen

Jaa