Begrepp: B

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

BSB är en förkortning av BNPR, Sysselsättning och Befolkning, där BNPR står för bruttonationalprodukt per region.

BSB-indikatorn beräknas på basis av dessa tre komponenter genom att jämföra de procentuella förändringarna för varje region med genomsnittet för hela landet och summera de regionala skillnaderna.

Läs hela definitionen

Statistikcentralen har under år 2012 infört en ny klassificering efter härkomst. En liknande klassificering används redan i de övriga nordiska länderna. Härkomst och bakgrundsland bestäms utgående från uppgiften om födelseland för en persons föräldrar. Med hjälp av klassificeringen efter härkomst är det lätt att särskilja utrikes födda och inrikes födda personer med utländsk bakgrund.

Uppgifter om personer som dött före år 1964 har inte förts in i Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata befolkningsdatasystem. I Finlands befolkning ingår något under 900 000 personer födda i Finland, vars båda föräldrar har okänt födelseland, eftersom dessa personers föräldrar var döda innan befolkningsdatasystemet grundades. Då uppgifter saknas om föräldrar till personer som är födda i Finland före år 1970 har man slutit sig till att de är av finländsk bakgrund, om de talar ett inhemskt språk som sitt modersmål (finska, svenska, samiska). Även alla personer som har minst en förälder som är född i Finland är av finländsk bakgrund. Alla personer som är av finländsk bakgrund har Finland som bakgrundsland.

De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Man har slutit sig till att personer som är födda i Finland före år 1970 och som talar ett främmande språk som modersmål är av utländsk bakgrund liksom också personer som är födda i Finland år 1970 eller efter det, om det inte finns uppgifter om någondera föräldern i befolkningsdatasystemet.

Om personens båda föräldrar är utrikes födda är bakgrundslandet i första hand det land där den biologiska modern är född. Om det bara finns uppgift om den utrikes födda fadern, är bakgrundslandet det land där fadern är född. Om det inte finns uppgifter om någondera förälderns födelseland, är utrikes födda personers bakgrundsland personens eget födelseland. I sådana fall där det inte finns uppgifter om föräldrarna till inrikes födda personer och då man slutit sig till att personerna är med utländsk bakgrund är bakgrundslandet okänt.

I fråga om barn som är adopterade från utlandet jämställs adoptivföräldrar med biologiska föräldrar. På så sätt betraktas barn som adopterats från utlandet av personer födda i Finland som barn med finländsk bakgrund och deras bakgrundsland är sålunda Finland.

Läs hela definitionen

Järnväg som kan bestå av ett eller flera spår.

Läs hela definitionen

Ett bankcertifikat är ett omsättningsbart innehavarpapper med nollränta som emitterats av Finlands Bank eller en inlåningsbank. Certificate of deposit-certifikat som utställts utomlands på innehavaren räknas också hit.

Läs hela definitionen

Huvud- och bibanornas totallängd exkl. sidospår.

Läs hela definitionen

Som barn betraktas i familjestatistiken följande personer som bor tillsammans med sina föräldrar:
- biologiska barn
- adoptivbarn
- biologiska barn, adoptivbarn och fastställda barn till den ena maken/makan

Fosterbarn och barn som enbart omfattas av försörjningsförhållande betraktas inte som barn i familjen.

Definitionen av barn har sedan år 1990 ändrats så att en person som bor tillsammans med sina föräldrar klassificeras som barn oberoende av civilstånd om han/hon inte själv har make/maka eller barn i samma bostadshushåll. Tidigare klassificerades bara ogifta personer som barn. Detta innebär att en änka/änkling eller en frånskild person som år 1990 bodde hos sina föräldrar föll utanför familjen. Från och med år 1992 hör han/hon till familjen.

Läs hela definitionen

Barnens ordningsnummer räknas på två sätt. Å ena sidan beaktas alla levande födda barn som modern fött, å andra sidan alla levande födda barn i det äktenskap som är i kraft.

Läs hela definitionen

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.

Läs hela definitionen

Basgrupp är den lägsta aggregeringsnivå för poster i BNP-fördelningen för vilken paritetstal beräknas.

Läs hela definitionen

I basindexet jämförs priset vid beräkningstidpunkten alltid med bastidpunkten. I basindexet byts vikterna ut vanligen mera sällan än varje år, t.ex. med fem års mellanrum.

Läs hela definitionen

Baspris är ett prisbegrepp inom nationalräkenskaperna. Baspriset är det pris, som producenten erhåller från köparen, för en producerad enhet av en vara eller tjänst, minus alla skatter som erläggs för enheten ifråga som en konsekvens av dess produktion eller försäljning (dvs. produktskatter), plus alla subventioner som erhålls för enheten ifråga som en konsekvens av dess produktion eller försäljning (dvs. produktsubventioner). Det exkluderar alla transportkostnader, som faktureras separat av producenten. Det inkluderar alla transportmarginaler som påförs av producenten på samma faktura, även om de redovisas som en separat post på fakturan.

Läs hela definitionen

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror mäter prisutvecklingen för varor som används i Finland när de första gången kommer ut på marknaden. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Priset på inhemska varor är det skattefria fabrikspriset. Priset på importvaror är cif-priset på import + tullar. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror täcker varorna inom näringsgrenarna A-F.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Till befolkningen i arbetsför ålder hör alla 15-74-åringar.

Läs hela definitionen

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Läs hela definitionen

Befolkningens utbildningsstruktur beskriver hur befolkningen i åldern över 15 år fördelar sig på personer med examen på grundnivå, mellannivå och högre nivå. De som avlagt examen på högre nivå indelas närmare i personer med utbildning på lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Läs hela definitionen

Den befolkningsprognosmetod som Statistikcentralen använder är en s.k. demografisk komponentmodell, där den kommande folkmängden och strukturen räknas med hjälp av födelse-, dödlighets- och flyttningskoefficienter. Koefficienterna har räknats på basis av befolkningsutvecklingen under de senaste åren. I prognosen har man inte försökt uppskatta hur ekonomiska, socialpolitiska, regionalpolitiska faktorer o.d. inverkat på befolkningsutvecklingen.

Statistikcentralens befolkningsprognos är en demografisk trendkalkyl, där befolkningsutvecklingen antagits fortsätta på samma sätt som under de senaste åren. Vid Statistikcentralen sammanställs befolkningsprognoser kommunvis med 3 års intervaller.

Läs hela definitionen

Behandlingen av tvistemål vid domstol omfattar två faser: förberedelse och huvudförhandling. Förberedelsen innefattar skriftlig förberedelse, och i samband med förberedelsesammanträde även muntlig förberedelse.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Belägenhetskommun är den kommun där arbetsstället är beläget.

Läs hela definitionen

Med benchmarklån (referenslån) avses stora serie- eller bostadsobligationslån som staten emitterar och som fortlöpande noteras av primary dealers på andrahandsmarknaden. Dess avkastning anger den riskfria räntan på marknaden. Med primary dealer avses en bank eller värdepappersförmedlare som genom avtal med Statskontoret åtagit sig att delta i auktionerna av benchmarklån och att upprätthålla en andrahandsmarknad. Genom avtalet mellan Finlands Bank och primary dealers har de sistnämnda åtagit sig att följa de uppföranderegler som tillämpas på andrahandsmarknaden.

Läs hela definitionen

Benägenheten till omflyttning eller omflyttningsfrekvensen avser antalet omflyttare per 1000 personer i medelfolkmängden inom utflyttningsområdet. På motsvarande sätt är flyttningsbenägenheten i en viss åldersgrupp antalet omflyttare i åldersgruppen i fråga per 1000 personer i medelfolkmängden i åldersgruppen.

Läs hela definitionen

Med bestämmande inflytande avses möjlighet att bestämma om företagets allmänna policy genom att vid behov välja lämplig ledning. Företaget A anses vara kontrollerat av en institutionell enhet B om B har bestämmande inflytande (direkt eller indirekt) på mer än hälften av aktieägarnas rösträtt eller innehar mer än hälften av aktierna.

Läs hela definitionen

Medel för sökande av ändring i en domstols eller förvaltningsmyndighets avgörande som inte har vunnit laga kraft.

Läs hela definitionen

Tillstånd att hos högsta domstolen eller högsta förvaltningsdomstolen söka ändring i en lägre domstols avgörande.

Läs hela definitionen

Ett Finlandsbesök av en resenär som inte bor i Finland är grundenhet inom gränsintervjuundersökningen. Ett besök inleds vid passerande av gränsen till Finland och avslutas vid följande passerande av gränsen när resenären lämnar Finland. Under en resa kan resenären göra flera besök i Finland. Uppgifterna i undersökningen gäller i huvudsak just det besöket för vilket uppgifterna insamlas vid besökets slut.

Läs hela definitionen

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition är besök hos släkt och vänner (visit to friends and relatives, VFR) s.k. sociala resor. De görs i allmänhet i rekreationssyfte och klassificeras ofta som en undergrupp till fritidsresor. WTO:s definition hänvisar till syftet med resan och inte till inkvarteringsformen. I klassificeringen av syftet med resan bildar den en särskild grupp av fritidsresor.

I den finländska reseundersökningen är besök hos släkt och vänner en undergrupp till fritidsresor, där det ingår andra fritidsresor i gratis logi (exkl. resor till den egna stugan). Som inkvarteringsform hör övernattning hos släkt och vänner till gruppen "privat gratis logi".

Läs hela definitionen

Besökare (visitor) är en person som reser till en plats utanför sin vanliga omgivning och vistas där utan avbrott i högst ett år. Syftet med resan är inte att på den plats som är målet för resan utöva sådan verksamhet för vilket ersättning betalas.

Ersättning avser här lön eller annan därmed jämförbar ersättning, som inte innefattar ersättning av resekostnader, betald dagpenning eller något annat mindre arvode. Den allmänna beteckningen för turister "besökare" omfattar både övernattande turister (tourist, overnight visitor) och dagsbesökare (same-day visitor). I Finland används allmänt begreppet "turist" som synonym för "besökare", även om "turist" (tourist) i den engelskspråkiga terminologin uttryckligen hänvisar till övernattande turister.

Läs hela definitionen

Hushållens betalda transfereringar består i första hand av direkta skatter och socialskyddsavgifter. Till betalda transfereringar räknas även obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt betalningar av underhåll för barn. Till betalda skatter har inte räknats kyrkoskatt, frivilliga individuella försäkringspremier (från och med år 2000 räknas dessa till sparande i inkomstfördelningsstatistiken) eller indirekta skatter. Betalda transfereringar baserar sig (med undantag för betald källskatt på ränteinkomster) på registeruppgifter. Fr.o.m. år 2011 omfattar betalda transfereringar också en del transfereringar mellan hushåll (bl.a. räkningar som betalats för andra hushåll och pengar som getts för studier).

Läs hela definitionen

Betalningsbalansstatistiken är en sammanställning av en ekonomis reala och finansiella transaktioner med omvärlden och utgör en del av det nationella räkenskapssystemet. Betalningsbalansen består av en bytesbalans, en kapitalbalans och en finansiell balans. Bytesbalansen visar hur transaktioner med utlandet - utrikeshandeln med varor och tjänster, primära inkomster och sekundära inkomster - påverkar nationalinkomsten och balansen mellan ekonomins sparande och investeringar i samhällsekonomin. Kapitalbalansen omfattar enbart kapitaltransfereringar. Den finansiella balansen visar finansieringen av bytesbalansunderskott eller investeringen av bytesbalansöverskott i utlandet och täcker förändringar i direktinvesteringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, finansiella derivat och centralbankens valutareserv.
Statistiken över betalningsbalansen sammanställs enligt reglerna och rekommendationerna i IMF:s betalningsbalansmanual (sjätte upplagan 2009). I Europa utfärdas motsvarande regler av Europeiska centralbanken (den finansiella balansen), Eurostat (bytesbalansen) och OECD (direktinvesteringar).

Läs hela definitionen

Allmänna handelsvaror på betalningsbalansbasis omfattar varor som byter ekonomisk ägare mellan en inhemsk och en utländsk enhet och som inte ingår i andra specifika kategorier, t.ex. varor inom ramen för varuförmedling och icke-monetärt guld eller som utgör en del av en tjänst. Allmänna handelsvaror bokförs till marknadsvärde till leveransvillkoret fritt ombord (FOB).

Läs hela definitionen

Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial innehåller månadsvisa uppgifter om mervärdesbeskattning och arbetsgivarprestationer. Observationsenheten är företag. Betalningsövervakningsmaterialet täcker alla mervärdesbeskattningsskyldiga företag, som omfattas av månadsövervakning samt arbetsgivare som regelbundet betalar ut löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Före år 2010 användes vid indexberäkningen betalningsövervakningsmaterial med moms och arbetsgivarprestationer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det sammanlagda beloppet av statliga borgensförbindelser som beviljats under referensperioden.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Den parallella aktivitet som uppgiftslämnaren noterat i tidsdagboken. Exempelvis tillredning av frukost kan vara huvudaktivitet och lyssnande på radio biaktivitet.

Läs hela definitionen

Med strukturell förändring av arbetsinsatsen avses förändringar i arbetsinsatsen. I produktivitetsundersökningen har arbetade timmar och arbetsersättningar klassificerats efter arbetstagarnas ålder, utbildningsnivå och kön. På så sätt kan man se vilken del av produktivitetstillväxten beror på förändringar i dessa faktorer.
När man uppskattar bidraget till den strukturella förändringen av arbetsinsatsen har man använt material från sysselsättningsstatistiken fr.o.m. år 1975. Materialet fördelas på ovan nämnda klasser. Varje klass får en egen vikt med utnyttjande av de genomsnittliga lönerna för klassen ifråga (viktningen bygger på antagandet att lönerna beskriver arbetskraftens gränsproduktivitet). En klass består t.ex. av högt utbildade kvinnor i åldern 30–54 år som på basis av sin ålder och utbildning kan antas tjäna mer än t.ex. män under 30 år med utbildning på mellannivå. Om t.ex. den relativa andelen högt utbildade ökar inom den totala arbetsinsatsen eller om den relativa lönen för högt utbildade stiger, blir den strukturella förändringen högre.

Läs hela definitionen

Den bidragande dödsorsaken har angivits på dödsattesten. Som bidragande dödsorsak uppger läkaren under punkt II på dödsattesten de orsaker som ogynnsamt inverkat på utvecklingen av det tillstånd som lett till döden och på så sätt bidragit till döden. Den bidragande dödsorsaken kan igenkännas i materialet.

Läs hela definitionen

Hur en förändring i kapitalintensiteten (kapitaltjänsternas volym/arbetstimme) inverkar på förändringen av arbetsproduktiviteten.

Läs hela definitionen

En bil är ett motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och som tillverkats för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En biografsalong är ett auditorium eller en sal som hör till en biograf och där bioföreställningar visas. I en biograf kan det finnas en eller flera biografsalonger.

Läs hela definitionen

Arbete som en löntagare eller företagare utför vid sidan av huvudsysslan. Bisyssla är det arbete som personen använder mindre tid till jämfört med huvudsysslan. En särskiljning av huvudsyssla och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen uppgift.

Läs hela definitionen

Med blandade bränslen avses bränslen som innehåller både fossilt och förnybart (biologiskt nedbrytbart) kol.

Läs hela definitionen

Anställda i ett företag riktar stridsåtgärder mot en tredje part. De t.ex. vägrar hantera ett visst företags transporter.

Läs hela definitionen

Med boende avses i denna statistik energiförbrukning inom boende. Boende omfattar bostadsbyggnader i bostadsbruk, inkl. bastur och gårdsområden. När det gäller gårdsområden ingår bara elapparatur, dvs. eluttag för gårdsbelysning och uppvärmning av bilar.

Läs hela definitionen

Boendekonsumtionen beräknas i konsumtionsundersökningen enligt den s.k. bruttohyresprincipen. För hushåll som bor i egen bostad eller naturaförmånsbostad beräknas en kalkylerad hyra enligt marknadshyran för en motsvarande hyresbostad. För hushåll som bor i hyresbostad anges den hyra som faktiskt betalts. Vid beräkningen av bruttohyran för egen bostad används uppgifter från Statistikcentralens statistik över bostadshyror samt hushållsintervjubaserade uppgifter om antal bostadsrum, bostadens byggnadsår, uppvärmningssätt och läge.

Förutom bruttohyran ingår i boendeutgifterna även vattenavgifter och vissa andra avgifter såsom sotning och avfallshämtning, kostnader för underhåll som utförts av hyresgästen samt uppvärmningskostnader som inte ingår i hyran. Också utgifter för fritidsbostad ingår i boendeutgifterna.

Läs hela definitionen

Boenderymlighet och bostadens utrustningsnivå beskriver tillsammans bostadshushållets boendenivå.

Klassificering av boenderymlighet:
- rymligt boende: bostadshushåll med 1-5 personer, som förfogar över minst tre rum mer än antalet personer i bostadshushållet (köket räknas inte med i rumsantalet)
- trångt boende: fler än en person per rum (köket räknas inte med i rumsantalet)
- normalt boende: bostadshushåll, som inte hör till ovan angivna grupper.

(Sedan år 1989 räknas inte köket med som ett separat rum vid beräkning av rumsantalet.)

Utrustningsnivå:
- välutrustad bostad: bostaden omfattar vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, tvättutrymmen (antingen dusch/badrum eller bastu i lägenheten) samt central- eller elvärme
- bristfälligt utrustad bostad: bostaden saknar endast tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme)
- ytterst bristfälligt utrustad bostad: bostaden saknar något av följande: vattenledning, avlopp, varmvatten eller WC.

Fr.o.m. år 2005 har utrustningsnivån beskrivits med bara två grupper:
- välutrustad bostad
- annan eller okänd utrustningnivå.

Läs hela definitionen

Klassificering av boenderymlighet:
- rymligt boende: bostadshushåll med 1-5 personer som förfogar över minst tre rum mer än antalet invånare i bostadshushållet (köket räknas inte med i rumsantalet)
- trångt boende: fler än en person per rum (köket räknas inte med i rumsantalet)
- normalt boende: bostadshushåll som inte hör till ovan angivna grupper.

Fr.o.m. år 1989 räknas köket inte med i antalet rum.

Läs hela definitionen

Boendetätheten är ett relationstal som uttrycker relationen mellan bostadens storlek och antalet personer som bor i bostaden. Bostadens storlek anges antingen i antal rum eller som yta.

Läs hela definitionen

Boendeutgifter omfattar brukskostnader för hushållets egentliga bostad, bolåneräntor och amorteringar, finansieringsvederlag och fastighetsskatt.

Läs hela definitionen

En bok är en tryckt, för allmänheten tillgänglig publikation som inte är en tidskrift. Antalet sidor är inte begränsat, men publikationer på 4-48 sidor avgränsas i en grupp för sig, i småtryck. Utöver böcker som distribueras kommersiellt betraktas också myndigheters, kommuners, organisationers, föreningars, läroanstalters o.a. sammanslutningars utredningar, rapporter och andra publikationer som böcker. Material som är avsett för tillfälligt bruk, såsom reklamtrycksaker, broschyrer, prislistor, årsberättelser och program är inte böcker.

Läs hela definitionen

Nationalräkenskapssystemet redovisar flöden efter bokföringsmässiga grunder. Det betyder när de ekonomiska värdena tillskapas, transformeras eller förstörs liksom när fordringar eller åtaganden uppkommer, förändras eller upphör.

Sålunda bokförs produktion när den produceras, inte när den betalas av köparen, och försäljningen av en tillgång redovisas när tillgången byter ägare, inte när de åtföljande betalningarna genomförs. Ränta redovisas under den bokföringsperiod som den upplups, oavsett om den verkligen betalas under den perioden eller inte. Redovisning på detta sätt sker för alla flöden, monetära såväl som icke-monetära och inom enheter såväl som mellan enheter.

Varje flöde ska bokföras vid samma tidpunkt för alla institutionella enheter i fråga och i alla konton. Institutionella enheter använder inte alltid samma bokföringsregler. Även när de gör det, kan skillnader i faktisk bokföring uppkomma av praktiska skäl som dröjsmål i informationen. Som en följd kan transaktioner bli redovisade vid olika tidpunkter av de berörda aktörerna. Dessa skillnader måste elimineras med approximationer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Bokslutsprognosen baserar sig på uppgifter som Statistikcentralen och Finlands Kommunförbunds samlar in i januari varje år från alla kommuner och samkommuner. Prognosen omfattar vissa poster i resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen i bokslutet för det föregående året. Prognoserna samlas in separat för kommunens/samkommunens övriga verksamhet och för affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen, så att de kan sammanställas till prognoser över centrala poster i kommunens bokslut. Uppgifter om bokslutsprognoser på kommun- eller samkommunsnivå publiceras inte.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det totala beloppet av borgensavgiftsintäkter som under referensperioden erhållits som arvode för de borgensförbindelser som borgensmannen (staten) ansvarar för.

Läs hela definitionen

Det totala beloppet av borgensförbindelser för vilka borgensmannen (staten) svarar vid den aktuella tidpunkten. Beloppet av borgensförbindelser inkluderar inte räntor.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Bostäder klassificeras enligt användningssyftet i permanent bebodda, tillfälligt bebodda bostäder och i bostäder som inte är i bostadsbruk.
- En bostad anses vara permanent bebodd om där enligt det befolkningsdatasystemet stadigvarande bor minst en person.
- En bostad betraktas som tillfälligt bebodd om där enligt befolkningsdatasystemet finns tillfälliga boende men inte en enda stadigvarande.
- En bostad är inte i bostadsbruk om där enligt befolkningsdatasystemet inte finns någon boende, vare sig stadigvarande eller tillfälligt.

Byggnads- och lägenhetsuppgifterna i befolkningsdatasystemet omfattar bostäder som i verkligheten inte används som bostäder eller som är felregistrerade. Sådana bostäder ingår inte i statistiken över bostadsbeståndet då man på basis av andra registeruppgifter har kunnat konstatera att det rör sig om felregistreringar eller bortfall.

Läs hela definitionen

I prisstatistik över bostäder används kvadratmeterpris utan skatt, dvs. skulddelen ingår i priset. Prisbegreppet som publiceras är kvadratmeterpris (€/m2).

Läs hela definitionen

En bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften (inte nödvändigtvis) av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Läs hela definitionen

Till bostadsbefolkningen hör alla personer som enligt befolkningsdatasystemet vid utgången av året var stadigvarande bosatta i egentliga bostäder. Personer som stadigvarande bor på anstalt eller som bor i internat eller utomlands eller är bostadslösa hör inte till bostadsbefolkningen. Personer som bor i byggnader som klassificerats som internat och vars bostäder inte uppfyller definitionen på bostadslägenhet, räknas inte till bostadsbefolkningen.

Familjepopulationen avviker från bostadsbefolkningen i det att den förra även omfattar personer som bor på internat.

Läs hela definitionen

Med bostadsbyggnader avses i denna statistik huvudklasserna Bostadsbyggnader (A) och Fritidsbostadshus (B) i Statistikcentralens byggnadsklassificering, vilka grupperats enligt följande:
- fristående småhus: hus med en eller två bostäder, parhus och övriga fristående småhus
- rad- och kedjehus: hus med minst tre bostäder som kedjats samman
- flervåningsbostadshus: loftgångshus och hus med minst tre bostäder av vilka åtminstone två är ovanpå varandra
- fritidsbostadshus: separata sommarstugor och fritidsbostäder som främst avsetts för eget privat bruk.

Läs hela definitionen

Volymen för bostadsbyggnader som färdigställts efter början av år 1980 fås ur register. För byggnader som färdigställts före detta har den saknade volymuppgiften imputerats med hjälp av kända uppgifter om våningsyta och volym i byggnadsbeståndet efter byggnadens användningsändamål och byggnadsår.

Läs hela definitionen

Bostadsbyggnadernas yta fås som våningsyta från byggnadsbeståndet. Våningsytan är den sammanräknade ytan för byggnadernas våningar. Till våningsytan räknas ytan för varje våning enligt ytterväggarnas utsidor.

Läs hela definitionen

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort. Bostadshushåll kan inte heller bildas av personer som bor i byggnader som har klassificerats som internat och vars bostäder inte motsvarar definitionen på en bostadslägenhet. I folkräkningen år 1980 bildades bostadshushåll också av dessa personer.

Begreppet bostadshushåll togs i bruk vid folkräkningen 1980. Vid tidigare folkräkningar användes begreppet hushåll (matlag). Ett matlag bildades av familjemedlemmar och andra personer, som bodde tillsammans och som hade gemensamt mathushåll. En underhyresgäst med eget mathushåll bildade ett eget matlag. Fr.o.m. 1980 hör en underhyresgäst till samma bostadshushåll som de övriga personerna i bostaden.

Läs hela definitionen

Bostadshushållen indelas enligt personsammansättningen i två klasser enligt följande:

Familjebostadshushåll omfattar
- endast 1 familj
- 1 familj och andra personer
- minst 2 familjer
- minst 2 familjer och eventuella andra personer

Övriga bostadshushåll omfattar
- 1 person
- 2 personer, bägge av samma kön
- 2 personer, man och kvinna
- minst 3 personer, alla av samma kön
- minst 3 personer, män och kvinnor.

Läs hela definitionen

Bostadsinkomst, dvs. beräknad nettohyra, beskriver den förmån ett hushåll har i förhållande till ett hushåll som betalar marknadshyra för en motsvarande hyresbostad. Bostadsinkomst uppstår också då man bor, utan att betala ersättning, i en bostad som ägs av ett annat hushåll, samt då man betalar en hyra som är lägre än den gängse hyran för bostäder som ägs av kommuner eller allmännyttiga sammanslutningar. Beräknad bostadsinkomst är i inkomstfördelningsstatistiken en egen kostnadspost utanför inkomstbegreppet, som statistikförs sedan år 2011 som en tilläggsuppgift (memorandum item). Undantag är en bostadsförmån som baserar sig på ett arbetsförhållande. Den räknas som löneinkomst enligt beskattningsuppgifterna.

Bostadsinkomsten för boende erhålls då man från den s.k. beräknade bruttohyran drar av de boendekostnader som hushållet betalar för sin bostad (i ägarbostäder bl.a. skötselvederlag, försäkringar, kostnader för underhållsreparationer) och bolåneräntor. Den beräknade nettohyran som erhålls som slutresultat kan vara negativ för personer med bostadsskulder på grund av bolåneräntor.

Bostadsinkomsten räknas på följande sätt:
+ bruttohyra (= marknadshyra för motsvarande bostad)
– boendekostnader (i detta skede nollställs en eventuell negativ bostadsinkomst)
– eventuella bolåneräntor.

Bostadsinkomsten ingår i internationella rekommendationer för inkomstfördelningsstatistik som en egen inkomstpost och som en del av den disponibla inkomsten (Canberra Group: Handbook on Household Income Statistics, Second Edition 2011, United Nations). I praktiken ingår den dock inte i de internationella källornas inkomstbegrepp (Eurostat, OECD). I nationalräkenskaperna motsvaras bostadsinkomsten av hushållens driftsöverskott, varifrån avdras bolåneräntor som en del av kapitalutgifterna. I nationalräkenskaperna räknas bostadsinkomsten som en del av den disponibla inkomsten. I totalstatistiken över inkomstfördelning bildas ingen bostadsinkomst alls.

Läs hela definitionen

Lån som beviljats för byggande eller förvärv av bostadsbyggnader eller för förvärv av aktier eller andelar i bostadsaktiebolag, bostadsandelslag eller bostadsfastighetsbolag. Därutöver lån som beviljats för renovering av bostadsbyggnader samt av bostadsaktiebolag, bostadsandelslag eller bostadsfastighetsbolag (också lån som beviljats för mindre renoveringar än grundläggande renoveringar). Lån för förvärv av investeringsbostäder klassificeras också som bostadslån.

Läs hela definitionen

Till de bostadslösa räknas personer som bor utomhus, i olika tillfälliga skydd och natthärbärgen samt till följd av bostadsbrist på olika inrättningar (t.ex. skyddshärbärgen, vård- och behandlingshem, psykiatriska sjukhus, institutioner för utvecklingsstörda). Också fångar som friges och som inte har någon bostad i sikte räknas som bostadslösa. Också personer som bort tillfälligt hos släktingar eller bekanta och cirkulerar mellan dem förs till bostadslösa.

Läs hela definitionen

Bostadsskuld är en skuld som gäller köp eller ombyggnad av den skattskyldigas eller hans eller hennes familjs stadigvarande bostad.

Läs hela definitionen

Bostadsytan beräknas enligt insidorna av de väggar som omsluter den. Till bostadens yta räknas också hjälputrymmen (grovkök, klädrum o.dyl.), badrum, hobbyrum, brasrum, tvätt- och omklädningsrum i bastu som är belägen i lägenheten, samt rum som används såsom arbetslokal, om där inte arbetar avlönad arbetskraft.

Till bostadsytan räknas inte garage, källare, bastu i oinredd bottenvåning, kalla förrådsutrymmen, balkong, farstukvist, veranda, vindfång eller vindsutrymmen som inte används för boende.

Med ytan i fritidshus avses byggnadens våningsyta.

Läs hela definitionen

Bostädernas medelstorlek erhålls då bostadslägenheternas sammanlagda yta divideras med det totala antalet bostäder.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En branschenhet är ett företag eller en del av ett företag som huvudsakligen verkar inom en enda bransch. Den avgränsas inte regionalt till ett område, utan den täcker företagets alla arbetsställen som verkar inom en viss näringsgren. Varje företag har en eller flera branschenheter.

Definitionen av branschenhet bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 696/93) och på förordningen (EG 177/2008) rörande företagsregister.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen.

Läs hela definitionen

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.

Läs hela definitionen

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden.

Läs hela definitionen

Brottspåföljdsverket är ett centralt ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde, med ansvar för att leda och utveckla verkställigheten av samhällspåföljderna och fängelsestraffen.

Läs hela definitionen

Med familjens bruksinkomster avses det penningbelopp som erhålls genom att de betalda skatterna dras av från de statsskattepliktiga inkomsterna. Därefter läggs till dessa familjens nettoinkomster de viktigaste skattefria socialskyddsförmånerna och inkomstöverföringarna med undantag av inkomstöverföringar mellan familjer.

Familjernas och bostadshushållens bruksinkomster för år 1995 fastställdes utgående från registeruppgifter och de fastställs på ungefär samma sätt för år 2000.

Läs hela definitionen

Bruksvärde för kapital utgör priset på kapitaltjänster. Bruksvärde för kapital beskriver det penningbelopp som under året skulle ha behövts för att täcka användningen av tjänster för kapitalobjekt värda x euro. Här ingår finansieringskostnader för kapitalet eller alternativkostnader för att kapitalet för tillfället inte kan användas på annat håll i produktionen samt vinster eller förluster till följd av ändringar av priset på kapitalobjektet och förslitningen av kapitalet vid användningen.

Läs hela definitionen

Inom utrikessjöfart de inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport i form av försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserbyrå) samt inkomster från tidsbefraktade fartyg i utlandet. Inkomsterna (exkl. inkomster från tidsbefraktning) kan erhållas antingen från en inhemsk eller utländsk kontrahent. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.

Läs hela definitionen

Hushållens bruttoinkomster utgörs summan av hushållets produktionsfaktorinkomster (löne-, företagar- och kapitalinkomster) och erhållna transfereringar, före avdrag av betalda transfereringar (bl.a. skatter och socialskyddsavgifter).

Läs hela definitionen

Till bruttoinvesteringar hör alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror. I bruttoinvesteringarna ingår inte tillgångar som förvärvats i samband med omstruktureringar såsom fusioner eller fientliga uppköp.
Inköpta varor värderas till inköpspris, dvs. inbegripet kostnader för transport och installation, avgifter, skatter samt andra kostnader för överlåtelse. Egentillverkade materiella tillgångar värderas till produktionskostnaden. Värdet på de varor som förvärvats genom finansiell leasing motsvarar varans marknadsvärde, om den köpts samma år som den förvärvades.
Investeringarna bokförs när äganderätten överlåts till bolaget.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte kostnader för löpande underhåll, och inte heller värdet av och löpande utgifter för sådana kapitalvaror som baserar sig på hyres- eller bruksleasingavtal. Årsavgifter för egendom som används på basis av finansieringsleasingsavtal ingår inte heller.
I bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar ingår inte heller investeringar i immateriell egendom eller i finansiell egendom.

Läs hela definitionen

BNI, Bruttonationalinkomst innefattar hela den primära inkomst som erhålls av inhemska institutionella enheter: löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import minus subventioner, driftsöverskott brutto, sammansatt förvärvsinkomst brutto och kapitalinkomst. Bruttonationalinkomst är lika med BNP minus primär inkomst som inhemska enheter betalar till utländska enheter plus primär inkomst som inhemska enheter erhåller från utlandet. Nationalinkomst är ett inkomstbegrepp som ofta är mer väsentligt då det uttrycks i nettotermer, dvs. efter avdrag för kapitalförslitning. (ENS 1995 8.94.)

Läs hela definitionen

BNP, bruttonationalprodukten till marknadspris är det slutliga resultatet av produktionsaktiviteten hos inhemska produktionsenheter. Den kan definieras på tre sätt: som summan av förädlingsvärden brutto för de olika institutionella sektorerna eller de olika branscherna plus produktskatter minus subventioner; som summan av inhemska institutionella enheters slutliga användning av varor och tjänster (konsumtion, bruttoinvestering, export minus import); som summan av användning i kontot för den totala ekonomins inkomstbildning (löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import minus subventioner samt driftsöverskott brutto och sammansatt förvärvsinkomst brutto). (ENS 1995 8.89.)

Läs hela definitionen

Med befolkningens reproduktion avses att generationen byts. Reproduktionen mäts med bruttoreproduktionstalet eller nettoreproduktionstalet, som i allmänhet anger storleksrelationen mellan dottergenerationen och mödragenerationen. Då nettoreproduktionstalet räknas beaktas fruktsamheten och dödligheten före den fruktsamma ålderns slut i mödragenerationen. I bruttoreproduktionstalet beaktas denna dödlighet inte. Om nettoreproduktionstalet är under ett räknat per kvinna, är dottergenerationen mindre än mödragenerationen och mödragenerationen har inte reproducerats.

Läs hela definitionen

Bruttoskulden påverkas inte av finansiella fordringar (anläggningstillgångar).

Läs hela definitionen

Sammanlagda bruttovikten av tågets sträcka och vagnar i ton X motsvarande tågkilometer.

Läs hela definitionen

Med bränslen som används som energikällor i bostadsbyggnader avses i denna granskning trä, torv, kol, lätt brännolja, tung brännolja, naturgas och flytgas.

Läs hela definitionen

Budgeten är en plan för kommunens/samkommunens ekonomi. Fullmäktige skall före utgången av året godkänna en budget för det följande budgetåret. Enligt kommunallagen skall i budgeten tas in de anslag och beräknade inkomster som verksamhetsmålen förutsätter samt visas hur finansieringsbehovet skall täckas. Enligt Finlands Kommunförbunds budgetrekommendation består budgeten av en driftsekonomidel, en investeringsdel, en resultaträkningsdel och en finansieringsdel. Resultaträknings- och finansieringsdelarna är uppbyggda på samma sätt som kommunernas och samkommunernas resultaträknings- och finansieringsscheman.

Enligt kommunallagen skall budgeten iakttas i kommunens verksamhet och ekonomi. Beslut om ändringar i den fattas av fullmäktige.

För uppföljning av budgeten bör bokslutet innehålla en tablå över budgetutfallet.
Om kommunen eller samkommunen har affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen skall i budgetens resultaträkningsdel upptas transaktioner mellan kommunen och dess affärsverk (interna räntor och avkastning på affärsverkets grundkapital), men inte affärsverkets "egna" inkomst- och utgiftsprognoser.

Budgetens resultaträkningsdel möjliggör således inte en jämförelse med resultaträkningen i bokslutet, eftersom den senare inkluderar de kommunala affärsverkens resultat konsoliderade "rad för rad" med eliminering av interna poster.

En kommun som har kommunala affärsverk skall enligt Finlands Kommunförbunds rekommendation publicera även en sådan resultaträkningsdel till sin budget där affärsverksbudgetens resultaträkningsprognos har konsoliderats "rad för rad" med kommunbudgeten, med eliminering av räntor på interna lån och avkastning på grundkapital.

Bara en del av kommunernas affärsverk fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen.

Läs hela definitionen

Med budgetunderskott avses i Finland statsekonomins nettofinansieringsbehov, beräknat enligt kassakalkyl. Budgetunderskottet utgör skillnaden mellan statens samtliga inkomster och utgifter före upplåning och amorteringar.

Utgående från nettofinansieringsbehovet erhålls via flera korrigeringsposter över/underskottet enligt nationalräkenskaperna (det finansiella sparandet). Poster som i nationalräkenskaperna representerar finansiella transaktioner (förändringar i fordringar och skulder) såsom kreditgivning, mottagna återbetalningar av lån eller andra finansplaceringar, får inte påverka finansiellt sparande. Mer slumpmässiga justeringsposter är emissions- eller kursvinster eller -förluster som förekommer i statsbudgeten som inkomst eller utgift till den del de inte i nationalräkenskaperna räknas som räntor. Bokföringsmässiga skillnader kan uppstå på grund av bokföringen av sådana statliga affärsverks nettoinkomster som i nationalräkenskaperna räknas till privatsektorn men som ännu upptas i budgeten.

Skillnader i förhållande till kassakalkylen uppstår även på grund av att bokföringen av skatter, stöd och räntor delvis avviker från kontantprincipen och sker enligt bokföringsmässiga grunder eller med korrigering för datering samt på grund av bokförings- eller dateringsmässiga skillnader av mer slumpmässig art.

Läs hela definitionen

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Läs hela definitionen

Byggande omfattar uppförande, förvaltning, renovering, reparation eller utbyggnad av fasta tillgångar i form av byggnader, markförbättringar av teknisk karaktär och andra tekniska konstruktioner, inklusive vägar, broar, dammar osv. Detta omfattar tillhörande installations- och monteringsarbeten, markberedning och allmänna byggnadsarbeten samt specialiserade tjänster som målnings-, rörmokeri- och rivningsarbeten.

Läs hela definitionen

Med byggnad avses en fast, fristående konstruktion med egen ingång som är uppförd på den plats där den är belägen, och som innefattar ett för olika funktioner avsett övertäckt utrymme som i allmänhet avgränsas av ytterväggar eller andra väggar som avskiljer det från andra konstruktioner (byggnader).

Bergrum eller andra underjordiska utrymmen, vars inneryta huvudsakligen består av bergvägg eller motsvarande och/eller utrymmen som inte omfattar konstruktioner som är jämförbara med innerkonstruktionerna i egentliga husbyggnader - t.ex. underjordiska oljecisterner - räknas inte som byggnader.

Skjul av lätt konstruktion, kiosker o.d. som inte innefattar utrymmen som avgränsas av slutna väggar, samt husvagnar, fartyg o.d. anses inte heller utgöra byggnader.

Statistiken över byggnadsbeståndet omfattar inte
- fritidshus
- byggnader för vätskeupplag
- byggnader som enbart används inom lantbruksproduktion
- bastubyggnader i anslutning till bostadsbyggnader
- ekonomibyggnader i anslutning till bostadsbyggnader
- byggnader som i sin helhet är i andra länders ambassaders bruk
- försvarsmaktens byggnader
- skyddsrum
utom då byggnaderna är bebodda eller då de omfattar verksamhetslokaler.

Uppgifterna om byggnadsbeståndet har erhållits ur Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Läs hela definitionen

Byggnadens användningssyfte bestäms i enlighet med det ändamål för vilket största delen av byggnadens våningsyta används. Huvudgrupperna i byggnadsklassificeringen är
- bostadsbyggnader
- fritidsbostadshus
- affärsbyggnader
- kontorsbyggnader
- trafikbyggnader
- vårdbyggnader
- byggnader för samlingslokaler
- undervisningsbyggnader
- byggnader inom industrin och gruvindustrin
- byggnader för energiförsörjning
- byggnader för samhällsteknik
- lagerbyggnader
- byggnader för räddningsväsendet
- lantbruksbyggnader och djurstall
- övriga byggnader.

Byggnadsklassificeringen presenteras i Statistikcentralens handbok Byggnadsklassificering 2018.
Alla klasser i byggnadsklassificeringen har inte tagits med i Statistikcentralens byggnadsbestånd.

Läs hela definitionen

Byggnadens volym beräknas enligt Finlands standardiseringsförbunds standard SFS 2460, RT 120.12.

Läs hela definitionen

Byggnadskostnadsindexet är ett insatsprisindex som beskriver prisutvecklingen för produktionsfaktorer, förnödenheter, löner och andra insatser vid yrkesmässig nybyggande i förhållande till den genomsnittliga prisnivån under basåret.

Läs hela definitionen

Med byggnadsmaterial avses det material som byggnadens bärande konstruktion i huvudsak är gjorda av. Klassificeringen är följande:
- betong, lättbetong
- tegel
- stål
- trä
- annat, okänt

Läs hela definitionen

Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig för användning. Om byggnadsåret är tidigare än 1980 har också ombyggnadsåret kunnat uppges som byggnadsår.

Läs hela definitionen

1) Byggande utomlands

Då det gäller utrikeshandel med tjänster avser byggande utomlands att en inhemsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) bygg- eller installationsprojekt i utlandet för en utländsk ekonomisk enhet. Projektet kan omfatta byggande, reparationsbyggande, installation eller rivning. Byggande utomlands täcker alla tjänster som är en väsentlig del av byggavtalet. Här ingår beredning av byggplatsen, uppförande av byggnader, anläggningsbyggande, installation och hopsättning av maskiner, slutföringsskedet av arbetet på byggnaden och omgivningen (finslipningen) samt övriga byggtjänster, såsom hyrande av byggnads- och rivningsmaskiner med användare.

Installationsutrustning som används vid installation ingår i byggtjänsterna.
En ekonomisk enhet definieras inte som inhemsk eller utländsk enligt ägandet, utan på basis av i vilket land det s.k. ekonomiska intressecentrumet ligger

2) Byggande i Finland

I fråga om utrikeshandel med tjänster avser byggande i Finland att en utländsk ekonomisk enhet (ett företag) utför ett kortvarigt (rekommendationen är kortare än ett år) byggnads- eller installationsprojekt på finländskt område för en inhemsk ekonomisk enhet. Byggande i Finland är begreppsmässigt identiskt med byggande utomlands.

Läs hela definitionen

Bytesbalansen visar flödet av varor, tjänster samt primära och sekundära inkomster mellan inhemska och utländska enheter.

Läs hela definitionen

Bytesförhållandevinsten är detsamma som den reala utrikeshandelsvinsten.

Den reala inhemska bruttoinkomsten kan erhållas genom att lägga den s.k. bytesförhållandevinsten till bruttonationalproduktens volymdata. Den reala bytesförhållandevinsten respektive -förlusten definieras som skillnaden mellan exporten och importen till löpande priser deflaterad med en prisindex, minus skillnaden mellan det deflaterade exportvärdet och det deflaterade importvärdet. Om det finns osäkerhet om vilket val som bör göras är det troligt att ett genomsnitt mellan import- och exportprisindexarna kan vara en lämplig deflator.

Läs hela definitionen

Med bädd (bed-place) i en inkvarteringsanläggning avses en övernattningsplats för en person. Antalet bäddar anger hur många personer kan övernatta samtidigt i inkvarteringsanläggningen. I antalet bäddar inräknas inte de tilläggsbäddar som kan ställas i ordning på kundens önskan. Bädd avser en enda bädd, vilket innebär att en dubbelsäng räknas som två bäddar. Med antalet bäddar kan man mäta inkvarteringskapaciteten för alla inkvarteringsanläggningar (man räknar t.ex. med fyra bäddar per husvagnsplats enligt internationella rekommendationer.

I den finländska inkvarteringsstatistiken ingår tilläggsbäddar ofta i rummets inkvarteringskapacitet, särskilt då inkvarteringsenheten är en stuga, då antalet logigäster ofta anges såsom 4+2 personer.

Läs hela definitionen

Böter döms ut i dagsböter, så att minimiantalet är en dagsbot och maximiantalet är 120 dagsböter. (Strafflagen 2a:1 §) Ett gemensamt bötesstraff får vara högst 240 dagsböter. (Strafflagen 7:3 §)

Som ett skäligt dagsbotsbelopp ska anses en sextiondedel av den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst, från vilken har avdragits de skatter och avgifter som bestäms genom förordning av statsrådet samt ett fast baskonsumtionsavdrag. Dagsbotsbeloppet kan sänkas på grund av den bötfälldes försörjningsplikt. (Strafflagen 2a:2 §)

Det totala bötesbeloppet är antalet dagsböter multiplicerat med dagsbotsbeloppet, men bötesbeloppet för fortkörning ska alltid vara minst lika stort som högsta ordningsboten som kan föreläggas för fortkörning. Ett gemensamt bötesstraff får dock inte vara strängare än de sammanlagda maximistraffen för de olika brotten.

Läs hela definitionen

Förutom villkorligt fängelse kan också utdömas böter som tilläggsstraff. Böter som tilläggstraff döms ut i dagsböter.

Läs hela definitionen

En bötesfånge är en person som avtjänar ett förvandlingsstraff. Förvandlingsstraff bestäms för en bötfälld hos vilken böter inte har kunnat drivas in (SL 2 a kap. 4 §). Enligt huvudregeln motsvarar tre obetalda dagsböter en dags fängelse. Då förvandlingsstraff bestäms för ett i visst belopp utdömt vite, motsvarar varje fullt belopp av 30 euro en dags fängelse. Förvandlingsstraffets längd är minst fyra och högst 60 dagar. Ordningsböter eller böter för ordningsförseelse får inte förvandlas till fängelsestraff.

Ett bötesstraff som dömts ut i strafforderförfarande förvandlas inte till fängelse.

Läs hela definitionen

Jaa