Begrepp: P

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ett fordon tillverkat för godstransport med en totalmassa av högst 3,5 ton.

Läs hela definitionen

En paketresa (package travel, package tours, package holidays) omfattar ett antal turisttjänster som researrangörer sammanställer i förväg (charterresor) och som köps till ett allt-i-ett-pris. Paketresan omfattar åtminstone resor och logi. Dessutom kan det ingå måltider (hel- eller halvpension eller enbart frukost), bussresor, hyrbil, inträdesbiljetter, utflykter, programtjänster, behandlingar o.d. Priset på en paketresa är i allmänhet billigare än när man köper tjänsterna i paketet separat. En vanlig synonym för paketresa är "charterresa".

Läs hela definitionen

Med panelräkning avses en kalkylmetod som används vid produktion av en del konjunkturstatistik. Ifall källmaterialets ackumulering inte är fullständig under de nyaste perioderna inkluderas i beräkningen i huvudsak de statistikföringsenheter som har jämförbar information både för den aktuella perioden och motsvarande period året innan. Utgående från denna grupp, dvs. panel, räknas en förändring. Med hjälp av förändringen kan man från föregående års index räkna ut indexet för referensperioden.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med parti avses en registrerad förening som införts i justitieministeriets partiregister. Partier är ideella föreningar som grundats i syfte att påverka politiska angelägenheter. Partimedlemmarna hör vanligen till någon av partiets lokalföreningar.

Läs hela definitionen

Partiprisindexet mäter utvecklingen av anskaffningspriset på skattepliktiga varor som används i Finland. Indexet omfattar både inhemska varor och importvaror. Partipriset på inhemska varor utgörs av fabrikspriset + moms och andra indirekta skatter. Partipriset på importvaror utgörs av cif-priset + tullar + moms och andra indirekta skatter på import. Partiprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.

Läs hela definitionen

Partrederi är en bolagsform avsedd enbart för bedrivande av handelssjöfart. Ett partrederi bildas då två eller flera fysiska eller juridiska personer går samman för att bedriva sjöfart i förvärvssyfte för gemensam räkning på ett fartyg som dessa delägare (redare) själv äger till bestämda andelar.

Läs hela definitionen

En inrikespassagerare avreser från en inrikes flygplats och landar på en inrikes flygplats.

Läs hela definitionen

En internationell start- och landningsplats för en passagerares resa är utomlands.

Läs hela definitionen

Ankommande och avresande passagerare och transferpassagerare. Passagerarstatistiken omfattar småbarn, men omfattar inte transitpassagerare (passagerare som inte byter flyg).

Läs hela definitionen

Passagerarfartyg som hör till handelsflottan samt ro-ro-passagerarfartyg.

Läs hela definitionen

Ett patent ger patentinnehavaren ensamrätt till sin uppfinning och rätt att förbjuda andra att utnyttja uppfinningen yrkesmässigt. Yrkesmässigt utnyttjande är bl.a. tillverkning, försäljning, användning och import av en patentskyddad produkt eller användning av ett patentskyddat förfarande (se närmare 3 § i patentlagen).

Rätten att förbjuda användning har begränsad territoriell utsträckning och är i kraft endast i de länder där patent har sökts och beviljats. Rätten är i kraft under en begränsad tid, vanligen högst 20 år från dagen då patentansökan gjordes. Rätten gäller endast om patentet är i kraft, vilket förutsätter erläggande av s.k. årsavgifter.

Ett patent skyddar den eller de uppfinningar som beskrivs i patentkraven. Beskrivningen kan vara till hjälp vid tolkningen av patentkraven.

Uppfinningar kan gälla t.ex. nya förfaranden, anordningar och produkter eller nya användningar av existerande förfaranden, anordningar eller produkter. En patentansökan kan omfatta patentkrav som gäller alla dessa kategorier, förutsatt att de omfattas av en övergripande idé som har uppfinningshöjd.

Ett produktkrav skyddar en produkt oavsett hur den tillverkas eller används. Ett förfarandekrav skyddar både det beskrivna förfarandet och de produkter som framställs med hjälp av förfarandet, oavsett om patentet omfattar ett produktkrav eller inte. Patentskydd kan också beviljas för ett nytt sätt att använda en känd produkt.

För att kunna patenteras skall uppfinningen vara ny, ha uppfinningshöjd och vara industriellt användbar. Vid prövningen av uppfinningens patenterbarhet jämförs beskrivningen i patentkraven med tidigare kända lösningar. Avgörande för patenterbarheten är allt som blivit känt före den dag då patentansökningen gjordes (eller den dag från vilken prioritet begärs). Se även 2 § 2 mom. i patentlagen.

I praktiken är en uppfinning ny, om den lösning som beskrivs i patentkraven inte har presenterats någon annanstans, varken i Finland eller i något annat land.

En uppfinning måste också kunna tillgodogöras industriellt, vilket i första hand innebär att uppfinningen skall ha teknisk effekt, dvs. utgöra en lösning på ett tekniskt problem.

I 1 § i patentlagen finns en förteckning över uppfinningar som inte som sådana anses vara industriellt användbara eller patenterbara, även om de är nya och har uppfinningshöjd.

Läs hela definitionen

Pendling innebär att man arbetar utanför sin egen boningsort. Nettopendling avser skillnaden mellan antalet personer som reser till annan ort för att arbeta och antalet personer som kommer till orten för att arbeta. Ett positivt nettopendlingstal innebär att antalet personer som kommer till området är större än antalet personer som reser till annan ort för att arbeta. Nettopendling kan också anges som ett tal t.ex. mellan två enskilda områden.

Läs hela definitionen

Ett pendlingsområde består av en centralkommun och kommuner med en pendlingsandel om minst 10 %. Ett pendlingsområde namnges efter centralkommunen och tilldelas en tvåsiffrig kod. Kommuner som inte tillhör något pendlingsområde får koden 00.

Läs hela definitionen

Penninginkomster erhålls då man från hushållets bruttoinkomster drar av kalkylerade inkomstposter.

Kalkylerade inkomstposter består av kalkylerade intäkter från en ägarbostad i eget bruk. Penninginkomster inbegriper naturaförmåner som hänför sig till ett anställningsförhållande.

Penninginkomster brutto = hushållets produktionsfaktorinkomster (löne-, företagar- och kapitalinkomster) + erhållna transfereringar.

Läs hela definitionen

Kortfristiga (ursprunglig maturitet högst 12 månader) omsättningsbara penningmarknadsinstrument, såsom placerings-, företags- och kommuncertifikat, egendomsförvaltningsbolags och statens skuldförbindelser, omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev samt övriga omsättningsbara penningmarknadspapper. Penningmarknadsplaceringar och icke omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev ingår inte i kreditbeståndet.

Läs hela definitionen

Hit hör skuldebrevsbaserade, icke omsättningsbara fordringar på penningmarknaden.
Icke omsättningsbara penningmarknadsskuldebrev ingår inte i kreditbeståndet.

Läs hela definitionen

Till denna klass hör också försäkrings- och arbetslöshetskassor.

En pensionsstiftelse är en försäkrings- och pensionsanstalt som grundats av arbetsgivaren och som har till syfte att bevilja personerna inom dess verksamhetsområde och deras anhöriga pensioner och med dem jämförbara förmåner. Pensionerna och förmånerna kan vara lagstadgade eller frivilliga.

En pensionskassa är en försäkringskassa som sköter motsvarande pensions- och förmånsärenden och som vanligtvis är näringsgrensspecifik.

Utöver pensionsstiftelser och -kassor omfattar klassen för denna juridiska form också en del andra pensionsanstalter som bygger på separata pensionslagar. Däremot hör arbetspensionsförsäkringsbolag (t.ex. Ilmarinen och Varma) som sköter pensionsärenden av ovan nämnda slag till ömsesidiga försäkringsbolag enligt klassen för juridisk form eller så är de aktiebolag.

Utöver pensionskassor finns det andra försäkringskassor (tidigare understödsfonder) som beviljar understöd eller bedriver annan social personförsäkringsverksamhet. T.ex. sjukkassa, begravnings- och avgångsbidragskassa.

Arbetslöshetskassa är ett samfund som verkar på grundval av ömsesidig ansvarighet och vars syfte är att anordna förtjänstskydd för sina medlemmar enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Periodarbete är ett system för utjämning av arbetstiden, där dags- eller veckoarbetstiden kan överskrida det i lagen föreskrivna högsta antalet timmar (8 timmar/dygn eller 40 timmar/vecka), på villkor att arbetstiden utjämnas över en längre period.

Läs hela definitionen

Skatteförvaltningens periodskattematerial innehåller månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter om arbetsgivarprestationer och när det gäller uppgifter om momsbeskattningen också årliga uppgifter. Observationsenheten är företag. Periodskattematerialet täcker alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet samt arbetsgivare som betalar löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Fr.o.m. år 2010 används periodskattematerial som innehåller uppgifter om momsbeskattning och arbetsgivarprestationer.

Läs hela definitionen

En person definieras i arbetskraftsundersökningen som permitterad, om han eller hon har varit helt frånvarande från arbetet (också bisyssla) under undersökningsveckan och i intervjun anger permittering som orsak till frånvaron. Personen kan vara permitterad antingen för viss tid eller tills vidare. En permitterad kan antingen definieras som sysselsatt, arbetslös eller utanför arbetskraften (beskrivs närmare i metodbeskrivningen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-08-20_men_006_sv.html).

Läs hela definitionen

En person anses ha funktionsnedsättning om han eller hon har stora svårigheter med eller inte alls klarar av minst en av de sex basfunktionerna: att se (även om han eller hon använder glasögon), att höra (även om han eller hon använder hörapparat), att gå eller gå i trappor, att minnas eller att koncentrera sig, självvård (t.ex. att tvätta sig eller klä på sig) och att kommunicera på sitt eget språk så att han eller hon förstår andra och blir förstådd. Frågebatteriet är en kortfattad version av mätinstrumentet för funktionsnedsättning av Washington Group on Disability Statistics, som lyder under FN:s statistikkommission, och definitionen av funktionsnedsättning följer gruppens rekommendation.

Läs hela definitionen

Elev i läropliktsåldern som med godkänt resultat har slutfört den grundläggande utbildningens hela lärokurs och fått grundskolans avgångsbetyg.

Läs hela definitionen

Personalen omfattar löntagare och företagare. Personalen har omvandlats till helårsanställda på så sätt att t.ex. en halvdagsanställd motsvarar en halv person och två halvdagsanställda motsvarar en helårsanställd.

Som företagarens arbetsinsats räknas den arbetsinsats som företagets ägare eller en familjemedlem har gjort i sitt företag utan egentlig lön.

Anställda vid företag som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets enkät har estimerats på basis av löner.

Läs hela definitionen

Med en personalfond avses en fond som ägs och kontrolleras av ett företags eller verks personal, och vars syfte är att vara en belöningsform för de anställda och på så sätt öka personalens arbetsmotivation och främja företagets framgång och konkurrenskraft. Personalfondens uppgift är att förvalta företagspremier och andra tillgångar som inbetalats av företaget eller verket med stöd av lagen om personalfonder (814/1989) samt att betala medlemmarnas fondandelar.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I betalningsbalansen (the Balance of Payments) omfattar persontransporttjänsterna alla tjänster som ingår i de internationella persontransporterna mellan det givna landet och utlandet, eller mellan två utländska aktörer. Landet får intäkter av de internationella transporttjänsterna, när inhemska transportbolag transporterar utlänningar. På motsvarande sätt uppstår utgifter när de utländska transportbolagen transporterar det givna landets invånare. Interna transporttjänster till utlänningar inom landet ingår inte, utan dessa hör till turisttjänster. Utöver biljetter omfattar transporten också tilläggsavgifter för resgods och kommunikationsmedel samt all konsumtion av mat, dryck och inköp i kommunikationsmedlen. Också transporten till och från resmålet vid paketresor inkluderas.

Läs hela definitionen

Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och avsett för högst nio personer (inklusive föraren).

Läs hela definitionen

Till personens hushåll räknas de personer som bor och äter eller annars använder sina inkomster tillsammans med intervjupersonen. Hushållens storlek kan variera från enpersonshushåll till t.ex. hushåll som består av flera generationer och har många medlemmar.

Till samma hushåll kan man också räkna personer som en stor del av tiden bor på annan adress, om de har gemensam ekonomi. Sådana personer är t.ex.

-personer som bor på annan ort på grund av arbete om de deltar i hushållets inkomstförvärv
-personer som utför bevärings- eller civiltjänst
-personer som tillfälligt vårdas på sjukhus
-t.ex. studerande som bor på annan ort, om de omfattas av samma inkomstanvändning.

I samma bostad kan det dock också bo personer som inte hör till samma hushåll. De använder sina inkomster själva och bildar på så sätt ett eget hushåll. Sådana är t.ex.

-underhyresgäster, hemhjälpar och inackorderade
-fosterhemsbarn när fosterhemsverksamheten är yrkesmässig och arrangemanget inte är avsett att vara permanent
-t.ex. studerande som bor i kollektivbostäder om de inte är gifta eller sambor.

Läs hela definitionen

Till studerande som har avlagt gymnasiets hela lärokurs räknas i statistiken över gymnasieutbildning sådana studerande, som med godkänt vitsord har avlagt de riksomfattande lärokurserna enligt gymnasiets undervisningsplan och fått avgångsbetyg från gymnasiet för detta. Gymnasiets hela lärokurs kan avläggas vid gymnasier och folkhögskolor.

Läs hela definitionen

I grundskolstatistiken och statistiken över personer som sökt till utbildning avses med personer som avslutat grundskolan elever som avlagt grundskolans hela lärokurs med godkänt vitsord och fått avgångsbetyg från grundskolan. Grundskolans hela lärokurs kan avläggas i grundskola, gymnasium eller folkhögskola.

Läs hela definitionen

Personer som sökt till utbildning som hör till den gemensamma elevansökan på andra stadiet: personer som under kalenderåret via den gemensamma elevansökan sökt sig till gymnasie- eller yrkesutbildning som leder till examen.

Personer som sökt till högskoleutbildning: personer som under kalenderåret sökt till yrkeshögskoleutbildning eller universitetsutbildning.

I statistiken räknas de sökande på så sätt att för varje person beaktas en ansökan enligt primär ansökan, utbildningsnivå och -område eller någon annan uppgift (t.ex. läroanstalt).

Läs hela definitionen

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Läs hela definitionen

Audiovisuella tjänster, konstrelaterade tjänster, utbildningstjänster, hälso- och sjukvårdstjänster, kulturarvs- och rekreationstjänster samt övriga personliga tjänster. Tjänster som är relaterade till produktion av film, radio- och TV-program och musikinspelningar. Uthyrning av audiovisuella och närbesläktade produkter och tillgång till krypterade tv-kanaler, massproducerade audiovisuella produkter som köps eller säljs för permanent bruk och levereras elektroniskt, ersättningar som erhållits av utövande konstnärer (skådespelare, musiker, dansare), författare, kompositörer osv Tjänstetransaktioner förknippade med utbildning mellan inhemska och utländska subjekt, t.ex. undervisning per korrespondens och via TV eller internet, samt av lärare osv. som tillhandahåller tjänster direkt i värdekonomin. Tjänster som tillhandahålls av läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk och liknande personal samt laboratorie- och liknande tjänster, oavsett om de ges på distans eller på plats. Tjänster med anknytning till museer och annan verksamhet inom kultur, idrott, hasardspel eller rekreation, utom sådan verksamhet som avser personer utanför den ekonomi där de är bosatta. Sociala tjänster, hushållsnära tjänster m.m.

Läs hela definitionen

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Läs hela definitionen

Antalet passagerare multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Läs hela definitionen

Petajoule (PJ) är en energienhet som används för att ange energiinnehållet i bränslen och andra energikällor. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Läs hela definitionen

Ett fondbolag som sköter en placeringsfond samlar in medel från privatpersoner och juridiska personer och investerar dem i flera olika värdepapper, vilka utgör en placeringsfond.

Läs hela definitionen

Under åren 2001-2010 var platserna för anordnande av specialundervisning för elever som intagits eller överförts till specialundervisning följande:
1. Undervisningen sker helt i en grupp för allmän undervisning: eleven är helt integrerad i en grupp för allmän undervisning.
2. Undervisningen sker delvis i en grupp för allmän undervisning: eleven studerar delvis i specialklass eller specialgrupp och delvis i en grupp för allmän undervisning
3. Specialgrupp, specialklass: eleven studerar i en specialgrupp eller -klass.

Fr.o.m. år 2011 motsvaras begreppet "plats för anordnande av specialundervisning" av begreppet "plats för genomförande av specialundervisning".

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan är undervisningsplatserna för elever som har fått ett beslut om särskilt stöd fr.o.m. år 2011 följande:
1. Undervisning sker helt i grupper inom den allmänna undervisningen
2. Undervisningen sker till 51-99 % i grupper inom den allmänna undervisningen
3. Undervisningen sker till 21-50 % i grupper inom den allmänna undervisningen
4. Undervisningen sker till 1-20 % i grupper inom den allmänna undervisningen
5. Undervisning sker helt i en specialgrupp eller -klass.

Under åren 2001-2010 motsvaras begreppet "plats för genomförande av specialundervisning" av det gamla begreppet "plats för anordnande av specialundervisning".

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Post- och kurirtjänster omfattar skickande, utdelning och avhämtning av brev, paket, tidningar m.m. samt postboxtjänster. Till posttjänsterna hör också försäljning av frimärken och postanvisningar.

Läs hela definitionen

Med post-neonatal dödlighet avses antalet barn som avlidit efter det 7:e och före 28:e levnadsdygnet i relation till levande födda under statistikåret.

Läs hela definitionen

Postadressen är den adress till vilken ett företag eller en enhet av företagstyp vill ha sina postförsändelser. Postadressen består av näradress (gatans/vägens namn och nummer) eller PB-adress samt av postnummer och postkontor.

Läs hela definitionen

Med postförmedling avses avgiftsbelagd förmedling av postförsändelser från en avsändare eller ett postföretag till en mottagare eller till ett annat postföretag.

Läs hela definitionen

Med postförsändelse avses ett föremål eller ett meddelande försett med mottagarens namn och adress som avsändaren lämnat till ett postverk för förmedling i regelbunden befordran som postförsändelse enligt lagen om posttjänster.

Läs hela definitionen

Ett postnummerområde omfattar vanligen verksamhetsområdet för en postanstalt, som kan identifieras med ett postnummer bestående av fem tecken. Postnummerområdena är oberoende av administrativa regionindelningar, vilket betyder att ett postnummerområde kan sträcka sig över flera kommuners områden.

Läs hela definitionen

Premieansvaret beskriver den del av räkenskapsperiodens eller tidigare räkenskapsperioders premieintäkter vars risk riktas mot kommande räkenskapsperioder.

Läs hela definitionen

Premieinkomsten bokförs för den räkenskapsperiod då försäkringsperioden har börjat. Den anges innan återförsäkrarnas andel. Premieinkomst erhålls för försäkringsavtal som inletts och för fordringar vid slutet av räkenskapsperioden. Från inkomsten dras av fordringarnas kreditförluster, försäkringspremieskatter, rabatterna och andra offentliga avgifter.

Läs hela definitionen

Premieintäkterna består av summan av premieinkomsterna och premieändringarna från vilken återförsäkrarnas andel dras av. Premieintäkterna är periodiserade intäkter av premieinkomsterna som riktas mot räkenskapsperioden. Premieintäkterna bokförs alltså prestationsbaserat.

Läs hela definitionen

Enligt Finlands grundlag (54 §) skall republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten skall vara infödd finsk medborgare. Den kandidat som i valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna blir vald till president. Har ingen av kandidaterna fått majoriteten av de avgivna rösterna, skall nytt val förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster. Till president väljs då den kandidat som i det nya valet har fått flest röster. Vid presidentval förrättas det första valet den tredje söndagen i januari det sjätte året efter det år då republikens president senast tillträdde sitt ämbete. Skall ett andra val förrättas, är valdagen den andra söndagen efter det första valet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Finansiella transaktioner som hör till direktinvesteringar enligt principen fordran/skuld visas i enlighet med uppgifterna bland aktiva i de rapporterande sammanslutningarnas balansräkning antingen som fordringar på utlandet eller skulder till utlandet. Principen fordran/skuld beaktar inte omvända investeringar enligt riktningsprincipen Direktinvesteringar bokförs i betalningsbalansen enligt principen fordran/skuld.

Läs hela definitionen

Värdet uttryckt i pengar.

Läs hela definitionen

Prisdiskriminering innebär att säljaren har möjlighet att begära olika priser för olika kundkategorier trots att det rör sig om identiska slag av produkter, som säljs under exakt samma omständigheter. I dessa fall finns ingen eller begränsad valfrihet för kunder som tillhör en speciell kategori. Den princip som gäller är att prisskillnader betraktas som prisdiskriminering när olika priser begärs för identiska produkter, som säljs under lika betingelser i en klart avgränsad marknad. Sådana prisskillnader innebär sålunda inte någon skillnad i volymen.

I tjänsteproducerande branscher, t.ex. transportväsende, kan företagen tillämpa lägre priser för köpsvaga grupper, t.ex. pensionärer eller studerande. Om dessa har frihet att resa till reducerat pris oavsett tidpunkt måste detta betraktas som prisdiskriminering. Om det reducerade priset bara gäller vid vissa tillfällen, t.ex. när utnyttjandegraden är som lägst, är det emellertid frågan om resor med lägre kvalitet. Om prisskillnaderna är ett tecken på skillnader i kvalitet, bör skillnaden återspeglas i volymförändringar och inte i priserna.

Läs hela definitionen

Prisindexet för offentliga utgifter (JMHI) mäter prisutvecklingen för utgifterna inom statsekonomin och kommunalekonomin. Indexet används som beslutsunderlag inom statsekonomin och kommunerna samt för olika undersökningar. Indexet lämpar sig för kalkyler med fasta priser och för bedömning av volymförändringar i den offentliga ekonomin och de offentliga utgifterna.

Läs hela definitionen

Prisnivåindexet anger prisnivåer i olika länder i förhållande till ett valt land eller en grupp av länder (t.ex. Finland=100, EU27=100). Om ett lands prisnivåindex är högre än 100 är landet dyrare än genomsnittet och vice versa. För att beräkna prisnivåindex divideras köpkraftspariteten med valutakursen för euron och ifrågavarande lands myntenhet.

Läs hela definitionen

Privat logi (private tourism accomodation) kan vara avgiftsbelagt eller gratis. Till privat avgiftsfritt logi (private non-rental accomodation) hör fritidsbostäder eller sommarstugor för eget bruk samt inkvartering hos släkt och vänner eller i annan avgiftsfri inkvartering. Med privat avgiftsbelagt logi avses inkvarteringsverksamhet i mindre format, såsom semesterstugor, bostäder och lägenheter som hyrs av privata familjer (direkt eller via förmedlare). Det är fråga om ett begränsat antal logi som utgör självständiga inkvarteringsenheter.

Läs hela definitionen

Väg som ägs och underhålls av en annan aktör än offentliga myndigheter.

Läs hela definitionen

Den privata sektorn omfattar bolag, också bolag med statlig majoritet eller bolag ägda av kommunen, företag, stiftelser, andelslag eller föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt privatpersoner som fungerar som arbetsgivare. Till den privata sektorn räknas också icke-vinstsyftande organisationer som t.ex. kyrkan och församlingarna.

Läs hela definitionen

Privaträttsliga fordringar grundar sig på avtal, förbindelse eller annan privaträttslig skyldighet. Dylika är t.ex. banklån, andra krediter, fordran avseende köpesumma, betalningar för tjänster och arbetsprestationer, försäkringspremier, borgensansvar och skadeförsäkringsansvar.

Läs hela definitionen

En procent är en hundradel av något. Procentenheter använder man när man jämför procenttal med varandra. T.ex. när inflationen minskar från tre till två procent, sjunker inflationen med en procentenhet och med 33,3 procent.

Läs hela definitionen

Företagets processinnovation är en ny eller förbättrad process som företaget tagit i bruk och som hör till en eller flera delområden i affärsverksamheten. Den skiljer sig betydligt från företagets tidigare affärsverksamhetsprocesser.

Processinnovationer för affärsverksamhetsprocesser kan inriktas på produktionsmetoder för varor eller tjänster, logistik-, leverans- eller distributionsmetoder, marknadsföring och försäljning, metoder för informations- och kommunikationsteknologi eller informationsbehandling, metoder inom förvaltningen inklusive affärsmetoder för att organisera företagets verksamheter eller externa relationer och förfaranden för organisering av ansvar vid arbetsfördelning, beslutsfattande eller personalförvaltning, och utvecklingsmetoder för varor eller tjänster.

Läs hela definitionen

Näringsgrenarna 37 (Avloppsrening), 38 (Avfallshantering) och 39 (Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning) inom industri kan anses vara producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet eftersom dessa näringsgrenars miljöskyddsutgifter är storleksmässigt betydande.

Läs hela definitionen

Det pris som företaget får för sin produkt eller tjänst.

Läs hela definitionen

Det pris utan moms och produktsubventioner som odlaren får för sina lantbruksprodukter på gården eller i det första skedet av marknadsföringskedjan.

Läs hela definitionen

Producentprisindexet för industrin mäter utvecklingen av producentpriser gällande industriprodukter som tillverkats i Finland. Indexet omfattar varor som sålts i Finland och till utlandet. Priset på de inhemska varorna är fabrikspriset exkl. skatt och priset på exportvarorna är fob-priset. Producentprisindexet för industrin täcker varorna inom näringsgrenarna B-E.

Läs hela definitionen

Producentprisindex för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten.

Läs hela definitionen

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (BtoB), hushåll (BtoC) samt alla slutanvändare (BtoAll).

Läs hela definitionen

En produktinnovation är en ny eller en förbättrad vara eller tjänst som avviker väsentligt från företagets tidigare varor eller tjänster och som introducerats på marknaden.

Produktinnovationer omfattar väsentliga förändringar i den estetiska utformningen (designen) av produkter eller digitala varor och tjänster.
Produktinnovationer är inte enbart återförsäljning av nya varor eller enbart estetiska förändringar.

Läs hela definitionen

Produktion som är avsedd för försäljning omfattar hela den produktion som ägt rum under kalenderåret vid arbetsstället och som är avsedd för försäljning. Detta gäller oberoende av om produktionen sålts eller lagrats för försäljning vid ett senare tillfälle.

Läs hela definitionen

Produktion som förebygger förorening av miljön kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller skador på luften, marken och vattnet samt problem i anknytning till avfall, buller, naturens mångfald och landskap i naturtillstånd. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, hantering, reparation, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.

Läs hela definitionen

Produktion som sparar naturresurser kan omfatta produkter, teknik eller tjänster som gäller sparandet av naturresurser och effektiv användning av dem antingen i produktionsprocesser eller användningsprocesser. En sådan produktion kan vara verksamhet, eller förknippad med verksamhet som är, mätning, uppföljning, förebyggande, minskning av användning, återanvändning, återvinning, reparation, återställande, undersökning, utveckling eller medvetandegörande av en fråga.

Läs hela definitionen

Produktion till baspris består av de produkter som skapats under räkenskapsperioden. Tre olika kategorier av produktion kan urskiljas: marknadsproduktion, produktion för egen slutlig användning och övrig icke-marknadsproduktion.
Produktionen skall bokföras och värderas vid den tidpunkt då den framställs i produktionsprocessen.

Läs hela definitionen

Bostadsägarnas produktion av boendetjänster för eget bruk faller inom Europeiska nationalräkenskapssystemets produktionsbegränsning.

Produktionen av tjänster i ägarbebodda bostäder skall värderas till den beräknade hyreskostnad en hyresgäst skulle ha för motsvarande inkvartering, varvid man tar i beräkning sådana faktorer som läge, områdets service etc. liksom storlek och kvalitet på bostaden i sig själv.

Läs hela definitionen

Produktionsavfall är avfall som uppkommer i samband med produktion, till skillnad från konsumtionsavfall som i första hand består av kommunalt avfall och därmed jämförbart avfall. Produktionsavfallsmängderna och avfallsslagen varierar vanligen mycket från bransch till bransch. Till produktionsavfall räknas bl.a. allt industriellt processavfall samt sidosten från gruvdrift. Inom alla näringsgrenar uppkommer både produktions- och konsumtionsavfall, också inom tjänsteproduktionssektorn, även om tyngdpunkten där ligger på konsumtionsavfall.

Läs hela definitionen

I nationalräkenskaperna är produktionsavgränsning ett väsentligt element i definitionen av räkenskapssystemets täckning:
Produktion är en aktivitet som utförs under kontroll och ansvar av en institutionell enhet, som använder insats av arbetskraft, kapital samt varor och tjänster för att producera varor och tjänster. Produktion omfattar inte helt na-turliga processer utan inslag av mänsklig inblandning eller styrning, såsom opåverkad tillväxt av fiskebestånd i internationella vatten (men fiskodling är produktion).

Produktion omfattar:
a) produktion av alla individuella eller kollektiva varor eller tjänster som tillhandahålls till andra enheter än dem som producerat dem (eller avses att tillhandahållas på detta sätt),
b) produktion i egen regi av alla varor som behålls av producenten för egen slutlig konsumtion eller bruttoinvestering. Produktion i egen regi för bruttoinvestering innefattar produktion av fasta tillgångar som byggnads- och anläggningsverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av datorprogram och mineralprospektering för egen fast bruttoinvestering.
Hushållens egenregiproduktion av varor gäller i första hand
(1) bostadsbyggande i egen regi,
(2) produktion och lagring av jordbruksprodukter,
(3) vidarebearbetning av jordbruksprodukter t.ex. produktion av mjöl genom malning, konservering av frukt genom torkning och konservering; produktion av mejeriprodukter som smör och ost och produktion av öl, vin och sprit,
(4) produktion av andra primärprodukter, t.ex. saltbrytning, torvbrytning och vattenförsörjning,
(5) andra slag av framställning, t.ex. vävning av tyger, keramikframställning och möbeltillverkning.
Hushållens egenregiproduktion skall registreras om denna typ av produktion är av betydelse, t.ex. om den antas vara av kvantitativ betydelse i förhållande till den totala tillgången av den aktuella produkten i ett land.
Av konvention inkluderas i ENS endast bostadsbyggande samt produktion, lagring och bearbetning av jordbruksprodukter i egen regi; all annan hushållsproduktion i egen regi betraktas som negligerbar i EU-länderna,
c) produktion av bostadstjänster i ägarbebodda bostäder,
d) hushållstjänster och personliga tjänster producerade av betald arbetskraft i hushållen,
e) frivillig verksamhet som resulterar i varor, t.ex. byggande av en bostad, en kyrka eller annan byggnad, skall räknas som produktion. Frivillig verksamhet som inte resulterar i varor, t.ex. omvårdnad och städning utan betalning, exkluderas.
All sådan verksamhet inkluderas även om den är olaglig eller inte registrerad hos skatte-, social-, statistik- eller andra myndigheter.
Produktion exkluderar hushållstjänster och personliga tjänster som produceras och konsumeras inom samma hushåll (med undantag av anställning av betald arbetskraft i hushållen och bostadstjänster i ägarbebodda bostäder). Ex-empel är
a) rengöring, utsmyckning och underhåll av bostaden i den mån dessa aktiviteter vanligen även utförs av hyresgäster,
b) rengöring, service och reparation av konsumtionskapitalvaror,
c) tillagning och servering av måltider,
d) skötsel, träning och fostran av barn,
e) omvårdnad av sjuka, svaga och gamla,
f) transport av hushållsmedlemmar eller deras tillhörigheter.

Läs hela definitionen

I inkomstfördelningsstatistiken utgörs produktionsfaktorinkomster av penningersättningar i form av löner, företagarinkomster och kapitalinkomster som hushållen erhållit för deltagande i produktionsverksamhet.

Läs hela definitionen

En gårdsbruksenhets produktionsinriktning bestäms enligt de produkter som står för 65 procent av de totala försäljningsintäkterna från husdjurs- och växtodling samt binäringsintäkterna. I de fall där det inte funnits några inkomster har man vid bestämningen av produktionsinriktning använt produktionsiriktningen enligt lantbruksnäringsgrensregistret.

Läs hela definitionen

Produktionsnomenklaturen (produktklassificeringen) i industrins varustatistik baserar sig fr.o.m. 1997 på Europeiska unionens klassificering PRODCOM för produktionen inom industriella näringsgrenar (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU). Varurubrikerna är åttasiffriga och klassificeringen uppdateras årligen.

PRODCOM-klassificeringen innehåller inte alla produktgrupper, därför har den kompletterats med nationella tilläggsrubriker. Därtill är en del av rubrikerna i PRODCOM-klassificeringen indelade i nationella underrubriker. De nationella rubrikerna är tiosiffriga. De fyra första siffrorna i koderna motsvarar koderna i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 2) och därmed också de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. De sex första siffrorna i rubrikerna motsvarar Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA, European Classification of Products by Activity).

Läs hela definitionen

I nationalräkenskaperna avses med kapitalstock den kapitalmängd som finns i samhällsekonomin. Här ingår såväl fysiskt kapital t.ex. maskiner, anläggningar och byggnader, som immateriella tillgångar t.ex. forsknings- och produktutveckling.

Den produktiva kapitalstock som används i produktivitetsundersökningen skiljer sig från nationalräkenskapernas kapitalstock. Den mäter de kapitaltjänster som kapitalstocken tillhandahåller. Mängden kapitaltjänster beskriver kapitalets produktionsförmåga bättre än kapitalstocken och motsvarar produktionsfunktionens övriga faktorer.

Läs hela definitionen

Projektleveranserna kan omfatta totala leveranser av maskiner, produktionsutrustning och industrianläggningar, inkl. installering och montering av maskiner och övriga tillhörande byggarbeten.

Läs hela definitionen

Ett proportionellt valsätt innebär att varje partis (eller grupperings) andel av mandaten motsvarar dess andel av rösterna. Om t.ex. ett parti får 20 procent av rösterna, bör det få 20 procent av mandaten.

Principen om om proportionellt valsätt tillämpas inte i presidentvalet, där valet står mellan enskilda presidentkandidater och inte mellan partier.

Läs hela definitionen

Med pråmar avses fartyg av pråmtyp, oavsett storlek, med undantag av skjutpråmenheterna, som ingår i den egentliga handelsflottan.

Läs hela definitionen

Psykiskt våld eller arbetsplatsmobbning innebär att en medlem av arbetsgemenskapen blir utsatt för utfrysning, odugligförklaring, hot, baktalning eller andra former av påtryckning. Psykiskt våld kan utövas t.ex. av chefer eller arbetskamrater, men också av kunder eller elever.

Läs hela definitionen

Högskoleexamen som avläggs vid universitet efter högre högskoleexamen.
Anmärkning:
Påbyggnadsexamina är doktorsexamina och licentiatexamina, med undantag av licentiatexamina i medicin, odontologi och veterinärmedicin.

Läs hela definitionen

Frivillig allmänbildande utbildning som pågår i ett läsår och som är avsedd för dem som fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen samma eller föregående år.

Anmärkning:

I påbyggnadsundervisningen deltar också elever som får särskilt stöd och har förlängd läroplikt.

Läs hela definitionen

Vägfordon för varutransport som saknar främre hjulaxlar och som är konstruerat så att en del av fordonet och en betydande del av dess last vilar på ett dragfordon.

Läs hela definitionen

Jaa