Begrepp: Å

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Åklagaren är en statlig myndighetsperson vars uppgift är att sörja för att brott får den påföljd som avses i lagen. Som lokala åklagare fungerar häradsåklagarna. Som åklagare i brottmål av stor samhällsbetydelse fungerar statsåklagare, vars behörighetsområde omfattar hela landet. Uppgiften som högsta åklagarmyndighet handhas av riksåklagaren. Riksåklagaren leder arbetet vid riksåklagarämbetet och är chef för landets åklagarkår.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Förändringen av dödlighet anges med det åldersstandardiserade dödstalet (CMF). Standardisering behövs för att man ur förändringarna i dödsorsaker skall få fram de förändringar som inte beror på att åldersstrukturen föråldrats. Det åldersstandardiserade dödstalet visar antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden, då åldersstrukturen kalkylmässigt är den samma under hela undersökningsperioden. I publikationen i dödsorsaksstatistiken har man vid beräkningen av åldersstandardiserade dödstal fr.o.m. statistikåret 2013 använt Eurostats nya europeiska standardbefolkning (ESP2012).

Läs hela definitionen

Ett åldringsbostadshushåll är ett bostadshushåll där minst en av medlemmarna har fyllt 65 år.

Läs hela definitionen

Årets inkomster omfattar alla intäkter i resultaträkningsuppställningen fram till årsbidraget, dvs. verksamhetsintäkter, tillverkning för eget bruk, lagerförändring, skatteinkomster, statsandelar och finansiella intäkter.

Årets inkomster - årets utgifter = årsbidraget

Läs hela definitionen

Årets utgifter omfattat alla kostnader i resultaträkningsuppställningen fram till årsbidraget, dvs. verksamhetskostnader och finansiella kostnader.

Årets inkomster - årets utgifter = årsbidraget

Läs hela definitionen

Med årlig reparation avses kostnader som bokförts som utgifter i bostadsaktiebolagets resultaträkning.

Läs hela definitionen

Se utförd årsarbetstid.

Läs hela definitionen

Årsbidraget anger hur mycket internt tillförda medel som återstår att användas för investeringar, placeringar och amorteringar efter det att de löpande utgifterna har betalats. Årsbidraget är en viktig indikator när det gäller att bedöma den interna finansieringens tillräcklighet. Grundantagandet är att den interna finansieringen är tillräcklig, om årsbidraget är minst lika stort som avskrivningarna på anläggningstillgångarna.

Avskrivningarna ger en bild av det genomsnittliga behovet av ersättande investeringar. Om årsbidraget täcker avskrivningarna (de ersättande investeringarna), behöver kommunen inte skuldsätta sig, realisera anläggningstillgångar eller långsiktiga placeringar eller minska på sitt verksamhetskapital för att säkerställa att de produktionsmedel som behövs för tjänsteproduktionen hålls i funktionsdugligt skick. Om årsbidraget är negativt, räcker den interna finansieringen inte ens till för att täcka de löpande utgifterna.

Läs hela definitionen

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).

Läs hela definitionen

Elever i samma skede av skolgången.

Anmärkning:

Grundskolan indelas i årskurserna 1–9.

Till grundskolan räknas också påbyggnadsundervisningen, dvs. årskurs 10.

Läs hela definitionen

En förutsebar reparation som ingår i årsreparationsplanen. I årsreparationsprogrammet ingår i allmänhet en årlig kartläggning av reparationsbehoven. I samband med årsreparationer kan även oförutsedda reparationer göras. Årsreparationen höjer byggnadens värde och förlänger dess livscykel. Årsreparationerna bokförs i resultaträkningen som räkenskapsperiodens kostnader.

När det gäller statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi, från reparationskostnader inga ersättningar eller understöd har dragits, men aktivering till balansräkningen har dragits av.

Läs hela definitionen

Årsverke beskriver en persons arbetsinsats omräknad till heltid. Ett företags (en sammanslutnings) alla avlönade timmar (ordinarie arbetstid + övertidstimmar) divideras med företagets (sammanslutningens) heltidsanställda löntagares genomsnittliga antal avlönade timmar per år.

Läs hela definitionen

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet justeras i efterhand med volymindexet för industriproduktionen (nu 1,5 år). Volymindexet för industriproduktionen har beräknats genom att dividera näringsgrensvisa förändringar i bruttovärdet med det enhetsvärdeindex som beräknats utgående från materialet (arbetsplatsvisa mängder och värden) i statistiken gällande förnödenheter inom industrin. Paasches volymindex som erhålls har använts som substitut för värdeökningen till fast pris.

Läs hela definitionen

Garantier, panter och inteckningar som ställts som säkerhet för annans skuld eller annat åtagande.

Läs hela definitionen

Den period under vilken Annex I-länderna bör fullgöra de i Kyotoprotokollet uppställda skyldigheterna vad gäller utsläppsbegränsning och -minskning. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod omfattar tiden 1.1.2008-31.12.2012.

Läs hela definitionen

Åtal skall väckas, om det framkommit sannolika skäl som talar för den misstänktes skuld. Efter avslutad förundersökning överförs saken till åklagaren för åtalsprövning. Åklagaren bedömer om gärningen uppfyller rekvisitet för brott och om det finns tillräcklig bevisning.

Läs hela definitionen

Part för vilken det vid domstol krävs straff med anledning av ett misstänkt brott. Termen "svarande" kan också användas i fråga om den åtalade.

Läs hela definitionen

Åtalet förkastas då domstolen anser att inget brott har begåtts eller det inte enligt domstolen finns tillräckliga bevis för att den åtalade ska kunna dömas.

Läs hela definitionen

Åklagare kan bevilja åtalseftergift på följande grunder:

- Inget brott. Gärningen uppfyller inte rekvisitet för ett brott och är inte straffbelagd i lagen.
- Inga bevis. Det finns inte tillräckligt med bevis för den misstänktes skuld.
- Preskriberad åtalsrätt. Åtal måste väckas inom föreskriven tid.
- Ingen åtalsrätt. Åklagarens rätt att väcka åtal är i vissa fall begränsad.
- Brottets obetydlighet. Allmänna åklagaren får besluta att inte väcka åtal när brottet inte kan förutses medföra strängare straff än böter och gärningen, med hänsyn till sin menlighet eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet, skall anses vara ringa, bedömd som en helhet (lag om rättegång i brottmål (RBL) 1 kap. 7 § 1 punkten).
- Ung gärningsman. Allmänna åklagaren kan besluta att inte väcka åtal för ett brott som har begåtts av en person som inte har fyllt 18 år, om det inte kan förutses medföra ett strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader och gärningen snarare kan anses ha berott på oförstånd eller förhastande än på likgiltighet för förbud och påbud i lag (RBL 1 kap. 7 § 2 punkten).
- Skälighetsgrund. Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat får allmänna åklagaren, utöver vad som stadgas i 7 §, besluta om åtalseftergift när en rättegång och ett straff skall anses oskäliga eller oändamålsenliga med hänsyn till uppnådd förlikning mellan gärningsmannen och målsäganden eller gärningsmannens övriga handlande för att avstyra eller avlägsna verkningarna av brottet, hans personliga förhållanden, de övriga följder som brottet medför för honom, social- och hälsovårdsåtgärder eller andra omständigheter (RBL 1 kap. 8 § 1 punkten).
- Konkurrensgrund. Om inte ett viktigt allmänt eller enskilt intresse kräver något annat får allmänna åklagaren, utöver vad som stadgas i 7 §, besluta om åtalseftergift när brottet inte på grund av vad som stadgas om bestämmande av gemensamt straff eller beaktande av tidigare utdömt straff väsentligt skulle inverka på det totala straffet (RBL 1 kap. 8 § 2 punkten).
- Andra lagrum med stöd av vilka åklagare kan bevilja åtalseftergift: strafflagens 9 kap. 7 §, 21 kap. 17 § (upphävd fr.o.m. 1.10.2004 genom 712/2004), 35 kap. 7 § och 50 kap 7 §.

Läs hela definitionen

Åklagarens bedömning av om det på basis av förundersökningsmaterialet finns skäl att väcka åtal för ett misstänkt brott. Vid åtalsprövningen bedömer åklagaren om en viss gärning uppfyller rekvisitet för brott och om bevisen mot den misstänkte är tillräckliga, dvs. om förundersökningsmaterialet visar på sannolika skäl för den misstänktes skuld. Om åklagaren anser att bevisningen är tillräcklig, skall han besluta om åtal skall väckas, så att gärningen kan prövas i domstol. Åtalseftergift eller strafforderföreläggande kan, under vissa i lagen angivna förutsättningar, utgöra alternativ till väckande av åtal.

Läs hela definitionen

Återanvändning omfattar användning av avfall som råmaterial eller material. Till återanvändning räknas inte återvinning genom energiutnyttjande. (Däremot kan man återanvända aska.) Till återanvändning räknas inte återbruk av begagnade varor (t.ex. tomflaskor). Återbruk utgör emellertid en viktig del av avfallshanteringen genom att det bidrar till att förhindra uppkomsten av avfall.

Läs hela definitionen

Återförsäkring är ett avtal mellan direktförsäkringsbolaget och det försäkringsbolag som är återförsäkrare med vilket direktförsäkraren kan överföra en del av sitt försäkringsansvar till ett annat försäkringsbolag.

Med mottagen återförsäkring avses försäkringsrörelser som försäkringsbolaget tagit emot av ett annat försäkringsbolag. Avgiven återförsäkring, som till exempel syns som andel återförsäkrare i resultaträkningen, avser den andel av försäkringsrörelsen som överförts till ett annat försäkringsbolag.

Läs hela definitionen

Under referensperioden influtna intäkter från betalda återindrivningsfordringar som baserar sig på de borgensersättningar som borgensmannen (staten) betalat.

Läs hela definitionen

Återinvesterade vinstmedel räknas som skillnaden mellan avkastningen på eget kapital och utbetalad avkastning. Motposten till återinvesterade vinstmedel i bytesbalansen redovisas under eget kapital.

Läs hela definitionen

Återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet (D.43) är lika med

driftsöverskottet inom företag för direktinvestering i utlandet
+ alla mottagna kapitalinkomster eller löpande transfereringar
- alla utbetalda kapitalinkomster eller löpande transfereringar, inklusive faktiska remissa till utländska direktinvesterare, och alla löpande skatter på inkomster, förmögenhet etc., som betalas av direktinvesteringsföretag i utlandet.

Ett direktinvesteringsföretag i utlandet är ett bolag eller ett personligt företag, i vilket en investerare hemmahörande i en annan ekonomi äger 10 procent eller mer av stamaktierna eller röstetalet (för ett bolag) eller motsvarande (för ett personligt företag). Direktinvesteringsföretag i utlandet omfattar sådana enheter som kännetecknas som dotterbolag (investeraren äger mer än 50 procent), delägda bolag (investeraren äger högst 50 procent) och filialer (helt eller delvis ägda företag som inte är bolag), som ägs direkt eller indirekt av investeraren. Följaktligen är ”direktinvesteringsföretag i utlandet” ett bredare begrepp än ”utlandskontrollerade företag”.

Faktisk utdelning av företagarinkomster från företag för direktinvestering i utlandet kan göras som utdelningar från bolag eller som ägaruttag ur kvasibolag.

Dessutom behandlas kvarhållna vinstmedel som om de vore fördelade och återförda till direktinvesteringsföretag i utlandet i förhållande till deras ägande av företagets eget kapital och sedan återinvesterade av dem.

Återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet kan vara antingen positiva eller negativa.

Bokföringstidpunkt: återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet bokförs när de intjänas.

I ENS förekommer återinvesterade vinstmedel från direkta investeringar i utlandet
a) som användning och tillgång i sektorernas konton för allokering av primärinkomster,
b) som användning och tillgång i utrikeskontot för primärinkomster och löpande transfereringar.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Återvinningsbränslen är bränslen med kända egenskaper som tillverkats av torrt, brännbart, källsorterat avfall från industri, företag och samhällen.

Läs hela definitionen

Jaa