Begrepp: I

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Sysselsatta klassificeras som i arbete, om de arbetade en dag eller mer under undersökningsveckan. Sysselsatta klassificeras som ej i arbete, om de var tillfälligt frånvarande från arbetet under hela undersökningsveckan t.ex. på grund av semester, sjukdom eller permittering.

Läs hela definitionen

ICT-produkter = informations- och kommunikationsteknologiska produkter

OECD:s rekommendation från 2003 (www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) baserar sig på den internationella tullnomenklaturen (HS). Rekommendationen bygger på samma avgränsning som definitionen av ICT-sektorn och använder sig liksom denna av en s.k. vidsträckt tillämpning. Nomenklaturen omfattar följande huvudgrupper:
-telekommunikationsutrustning
-datorer och annan utrustning
-elektroniska komponenter
-audio- och videoutrustning
-andra ICT-produkter.

Läs hela definitionen

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), den mellanstatliga klimatpanelen, utarbetar vetenskapliga utvärderingsrapporter om hur klimatförändringen framskrider och motarbetas samt om hur man anpassar sig till den. Rapporterna är ämnade som underlag för nationellt och internationellt beslutsfattande. IPCC utarbetar också metodanvisningar för bedömning av nationella utsläpp och upptag av växthusgaser. Syftet med IPCC:s arbete är att ta fram nödvändig och relevant information för beslutsfattandet, men inte att styra beslutsfattandet.

I Finland ansvarar en IPCC-arbetsgrupp som tillsatts av Miljöministeriet för IPCC-arbetet. Gruppen sammanför forskare inom vetenskapsområdet och representanter för olika ministerier.

Läs hela definitionen

Med IT-proffs avses en person med förmåga att definiera, planera, utveckla, installera, använda, stöda, underhålla, administrera, utvärdera eller forska i datateknik eller datasystem. Informationsteknik är deras huvudsakliga arbete.

Läs hela definitionen

Icke förnybara avfall.

Läs hela definitionen

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i icke konsoliderad form, så att transaktionerna anges till sina fulla belopp inklusive sektorernas och undersektorernas interna transaktioner. En sektor som består av en enda institutionell enhet upptas dock i konsoliderad form i en icke konsoliderad finansiell balansräkning (t.ex. statsekonomins interna upplåning). Interna poster påverkar inte sektorns nettoförmögenhet eller nettoutlåning.

Läs hela definitionen

Med icke-formell utbildning avses deltagande i kursformad utbildning som inte är sådan examensinriktad utbildning som ges inom ramen för skolsystemet. Exempel på kursformad utbildning är personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, medborgar- och arbetarinstitutens hobbykurser och språkkurser, yrkesinriktade fortbildningskurser, bilskola, dansskola etc.

Läs hela definitionen

Icke-sysselsatt är en person som är arbetslös eller utanför arbetskraften.

Läs hela definitionen

En ideell förening är en förening som grundats på basis av avtal av minst tre privatpersoner, sammanslutningar eller stiftelser som önskar bli medlemmar. Den har införts i Patent- och registerstyrelsens föreningsregister och har ett ideellt syfte (syftet får alltså inte vara anskaffning av vinst eller annan ekonomisk förmån för medlemmarna). En ideell förening kan idka sådan näring eller förvärvsverksamhet som nämns i föreningens stadgar eller som annars direkt hänför sig till dess syfte eller som skall anses ha ringa ekonomisk betydelse. T.ex. idrottsförening, politiskt parti, fackförbund, scoutorganisation.

Läs hela definitionen

Till immateriella tillgångar räknas sådana rättigheter och immateriella tillgångar som förvärvats mot vederlag (t.ex. koncessioner, patent, licenser och varumärken). Immateriella tillgångar som framställts inom ramen för företagets egen utvecklingsverksamhet kan upptas i balansräkningen med iakttagande av särskild försiktighet.

Läs hela definitionen

Importen (IMP, Import) består av import av förädlingsprodukter och råvaror från utlandet.

Läs hela definitionen

Import av varor och tjänster består av transaktioner av varor och tjänster (köp, byte, gåvor, donationer) från utländska till inhemska subjekt.

Läs hela definitionen

Importprisindexet mäter utvecklingen av cif-priserna på importvaror. Importpriser i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden. Importprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.

Läs hela definitionen

Ett företag vars tröskelväde för importen är 12 000 euro och som har affärstransaktioner under minst två månader om året eller affärsvärdet överskrider 120 000 euro (då räcker en affärstransaktion under året ifråga). Uppgiften fås av Tullstyrelsen.

Läs hela definitionen

En person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år, bör anmäla sin flyttning till magistraten på boningsorten (befolkningsdatalagen 507/1993). Om personen tänker stanna i Finland permanent och har ett gällande tillstånd för minst ett års vistelse, bestäms hans/hennes hemkommun i allmänhet på samma grunder som i fråga om finländare (lagen om hemkommun 201/1994). Magistraten vidarebefordrar informationen till befolkningsdatasystemet.

Personer som flyttar ut ur landet bör göra flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar i Finland (förordningen om hemkommun 1994). Som utvandrare betraktas personer som uppger att de har för avsikt att stanna utomlands över ett år. Ett undantag är finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (lagen om hemkommun 201/1994). Enligt ett avtal mellan de nordiska länderna betraktas vanligen tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning. (Gällande ratifiering av det nordiska avtalet om befolkningsregister se 851/1990, Fördr.serie 49 och förordningen om hemkommun 351/1994.)

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat bör han/hon från utflyttningslandets lokala befolkningsregister få ett internordiskt flyttningsbetyg, som han/hon bör vidarebefordra till inflyttningslandets lokala befolkningsregister (förordningen om hemkommun 351/1994, 851/1990, Fördr. serie 49). Det lokala befolkningsregistret i inflyttningslandet återsänder flyttningsbeviset till utflyttningsregistret. Såsom flyttningsdag antecknas den dag då personen har upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent en viss variabel är av basperiodens pris, mängd eller värde vid ifrågavarande tidpunkt. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Läs hela definitionen

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten.

Läs hela definitionen

Värdeindex för de varor och tjänster som är avsedda att produceras på arbets-ställen i Finland och som levereras antingen till Finland eller för export.

Läs hela definitionen

Med indexfastighet avses fastigheter som tagits med i indexet. Totalindexet räknas som viktat medeltal för dessa fastigheter. Indexfastigheter gällande kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är flervåningsbostadshus, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hälsocentral, skolbyggnad och industrihall. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beräknas separat för egnahemshus.

Läs hela definitionen

Indexformeln är en matematisk funktion och med hjälp av den räknar man från observationsvärden ut ett enskilt nyckeltal som beskriver förändring (t.ex. Fischers, Laspeyres' och Paasches indexformler).

Läs hela definitionen

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Läs hela definitionen

Med indirekt bestämmande inflytande avses att företaget X kontrollerar företaget A via ett annat dotterbolag B som har bestämmandeinflytande i företaget A.

Läs hela definitionen

Avser indirekta finansiella tjänster som tillhandahållare av finansiella tjänster (depositionsbanker, övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering samt andra monetära finansinstitut) producerar men som de inte separat debiterar sina kunder för. Förmedlare av finansiering erbjuder tjänster för vilka de debiterar sina kunder indirekt genom att betala sina insättare lägre ränta än den ränta som de debiterar sina låntagare (räntemarginal). Räntemarginalen täcker verksamhetens övriga omkostnader och producerar ett driftsöverskott. I nationalräkenskaperna är man tvungen att mäta resultatet av denna verksamhet på ett indirekt sätt, varför fenomenet kallas indirekta finansiella tjänster. Ofta används den engelska förkortningen FISIM - financial intermediation services indirectly measured.

Läs hela definitionen

Till indirekta utbildningskostnader räknas lönekostnader för arbetstagare som deltagit i kursformad utbildning.

Läs hela definitionen

Kolmonoxid (CO), kväveoxider (NOx) och andra icke-metanhaltiga flyktiga organiska föreningar (NMVOC) har en indirekt inverkan på växthuseffekten, bl.a. via bildningen av ozon (O3). Utsläppen av indirekta växthusgaser omfattas inte av begränsnings- och reduktionsbestämmelserna i Kyotoprotokollet, utan regleras genom andra internationella avtal. Rapporteringen av utsläpp av indirekta växthusgaser sker inom ramen för den nationella inventeringsrapporten i enlighet med klimatkonventionen.

Läs hela definitionen

Produktionsavfall från industriell verksamhet. Till industriavfall räknas ibland även avfall från energiproduktion samt avfall från mineralbrytning.

Läs hela definitionen

Industriföretagens lagerstatistik beskriver lagervärdet i slutet av det aktuella kvartalet hos företag som hör till näringsgrenen tillverkning (TOL D). Lagren indelas i lagertyperna: Material och förnödenheter, bränslen och smörjmedel, halvfärdiga arbeten, produkter och handelsvaror. Då statistiken publiceras sammanslås material och förnödenheter samt bränslen och smörjmedel.

Läs hela definitionen

Industrins orderingång beskriver värdet på nya beställningar som företag som hör till industrin får under en månad. De nya beställningarna anses beskriva kommande produktion och omsättning.

Läs hela definitionen

Industriånga eller -värme som producerats i kraftverk eller värmepanna och som används vid industriell tillverkning (t.ex. torkning eller uppvärmning). Omfattar också den värme som producerats för uppvärmning av egna industribyggnader och som inte överförs via fjärrvärmenätet.

Läs hela definitionen

De personer som flyttat till kommunen från en annan kommun och som anmälts till befolkningsdatasystemet. Sedan 1.6.1994, då lagen om hemkommun (201/1994) trädde i kraft, har de studerandes flyttningar kunnat anses, om den studerande så önskar, som stadigvarande flyttningar.

Läs hela definitionen

Med informationstekniska färdigheter avses färdigheter att effektivt kunna använda tillgängliga program (t.ex. kontorsprogram eller andra program som behövs för arbetet).

Med arbete som kräver IT- färdigheter avses ett sådant arbete där informationstekniken är ett viktigt arbetsredskap för arbetstagaren och som används intensivt i det dagliga arbetet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Informella studier är verksamhet som sker i inlärningssyfte och som är mindre organiserat och strukturerat än annan utbildning. Informella studier är inte institutionaliserade, dvs. ingen organisation ansvarar för dem. Studierna har inte konstellationen lärare-elev, inga tidtabeller eller inträdeskrav.

Informella studier kan bedrivas nästan överallt, oberoende av plats; i familjen eller bland vänner, på arbetsplatsen eller i vardagen. De kan vara självstyrda eller styrda av t.ex. familjen eller något annat socialt sammanhang.

Läs hela definitionen

Fr.o.m. statistikåret 2017 avses med ingångna äktenskap sådana äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland då äktenskapet ingås. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 mögliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015).

Det totala antalet äktenskap som ingåtts årligen omfattar sålunda antalet äktenskap som ingås av personer av olika kön och samma kön.

Äktenskap som ingåtss under åren 1980–2016 åvsåg äktenskap för kvinnor som var bosatta i Finland om inte annat angivits.

Ändringen av äktenskapslagen fr.o.m 1.6.2019 den som är under 18 år får inte ingå äktenskap i Finland ( 351/2019).

Läs hela definitionen

Den totala ekonomin definieras i termer av inhemska enheter. En enhet sägs vara en inhemsk enhet i ett land när den har ett centrum av ekonomisk betydelse på det ekonomiska territoriet i det landet – vilket innebär att den under en utsträckt tid (ett år eller mer) inriktar sig på ekonomiska aktiviteter inom det ekonomiska territoriet. De institutionella sektorerna är grupper av inhemska institutionella enheter.

Inhemska enheter har transaktioner med utländska enheter (alltså enheter som är inhemska i andra ekonomier). Sådana transaktioner är externa transaktioner för ekonomin och inordnas i utlandskontot. Därmed kommer utlandet i
nationalräkenskapssystemets kontostruktur att spela en roll som liknar en institutionell sektor, även om utländska enheter bara tas upp i den mån de deltar i transaktioner med inhemska institutionella enheter. Följaktligen kommer en särskild kod för utlandet att ingå i slutet av sektorklassifikationen.

Konstruerade inhemska statistiska enheter, som i systemet behandlas som institutionella enheter, definieras som

a) de delar av utländska enheter som har sin ekonomiska hemvist inom landets ekonomiska territorium (det betyder i de flesta fall att de utför ekonomiska transaktioner under ett år eller mera eller att de bedriver byggverksamhet som led i fast bruttoinvestering under kortare tid än ett år),

b) utländska enheter i sin egenskap av ägare till mark eller byggnader på landets ekonomiska territorium, men då bara avseende transaktioner som berör sådan mark eller sådana byggnader.

Läs hela definitionen

Som inhemsk film statistikförs filmer som är helt finländska produktioner samt sådana internationella samproduktioner där huvudproducenten är finländare. Internationella samproduktioner där huvudproducenten är utländsk och minoritetsproducenten är finländare, betraktas inte som inhemska filmer.

Läs hela definitionen

Den inhemska materialkonsumtionen (DMC, Domestic Material Consumption) beaktar inhemska direkta inflöden, dvs. material som tagits i bruk från naturen i Finland, samt material som importerats från utlandet som råvaror eller förädlingsprodukter och material som exporterats till utlandet. DMC är en av FN:s indikatorer för hållbar utveckling.

DMC = DE + IMP – EXP

Läs hela definitionen

Industrins inhemska orderingång beskriver värdet på den inhemska orderingången under en månad för företag som hör till industrin. Orderingången anses beskriva den framtida produktionen och inrikes omsättning.

Läs hela definitionen

Den inhemska råvaruförbrukningen (RMC, Domestic Raw material Consumption) mäter den inhemska slutanvändningen av råvaror inklusive inhemska och importerade råvaruekvivalenter. Den beräknas genom att man till de inhemska direkta inflödena lägger till råvaruekvivalenter för importerade råvaror och förädlingsprodukter och på motsvarande sätt drar av råvaruekvivalenter för exporterade råvaror och förädlingsprodukter; resultatet blir de inflöden som landet har behövt för att producera den importerade eller exporterade materialmängden. Den inhemska råvaruförbrukningen är en mer detaljerad beskrivning av belastningen på miljön än den inhemska materialkonsumtionen och också en mer meningsfull indikator för jämförelse mellan olika länder.

RMC = DE + IMPrme – EXPrme

Läs hela definitionen

Inhemsk turism (domestic tourism) innefattar aktiviteter då människor som är bosatta i ett givet land reser till en plats inom det landet, men utanför sin vanliga omgivning, och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat.

Läs hela definitionen

Inhemska direkta inflöden (DE, Domestic Extraction) är material som tagits ur Finlands natur för vidareprocessering inom ekonomin. De kan delas in i biomassa, metallmalmer, icke-metalliska mineraler och fossila energimaterial.

Läs hela definitionen

Inhemska dolda flöden (Domestic Hidden Flows/Unused Domestic Extraction) är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester som lämnas kvar i skogar samt outnyttjat schaktningsavfall i malmgruvor. Dolda flöden räknas med i den totala användningen av naturresurser.

Läs hela definitionen

Inkommande turism (inbound tourism) är verksamhet, där ett annat lands invånare kommer till det givna landet och vistas där utan avbrott i högst ett år (12 månader) för fritid, affärsresa eller annat syfte.

Läs hela definitionen

De inkomster som erhålls när ett fartyg ställs till en befraktares förfogande för en viss tid. Inom utrikes sjöfart avses de inkomster som ett finländskt företag erhåller för tidsbefraktning av sitt fartyg, dvs. uthyrning för en viss tid till utlandet.

Läs hela definitionen

Boendekostnader omfattar brukskostnader, bolåneräntor och fastighetsskatt för hushållets egentliga bostad. Bostadens brukskostnader består beroende på upplåtelseformen av skötselvederlag, hyror, vatten- och avloppsavgifter, separata energikostnader, kostnader för underhållsreparationer och bostadens övriga bruks- och underhållskostnader.

Inkomstandelen (brutto) av boendekostnaderna visar boendekostnadernas andel av hushållets disponibla penninginkomster (exkl. fastighetsskatt). I inkomstandelen (netto) av boendekostnaderna omfattar boendekostnaderna och de disponibla penninginkomsterna inte bostadsbidrag (allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, studiepenningens bostadstillägg) som hushållet erhållit som transfereringar och inte skatteavdragsrätten för bolåneräntor.

Läs hela definitionen

Fördelningen av en variabel beskrivs med hjälp av deciler. Ibland används också kvintiler, som har bildats på samma sätt som decilerna.

Exempel på bildande av inkomstdeciler:

I den nuvarande inkomstfördelningsstatistiken bildas decilgrupper genom att först dividera hushållets inkomster med antalet konsumtionsenheter (s.k. ekvivalerad inkomst). Varje hushållsmedlem får samma ekvivalerade inkomst. Därefter rangordnas personerna efter inkomst och delas in i tio lika stora grupper. Varje inkomstdecil omfattar således 10 procent av befolkningen. Till den första decilen hör den tiondel som har de lägsta inkomsterna och till den sista decilen den tiondel som har de högsta inkomsterna. Inkomstdecilernas inkomstandelar anger deras andelar av det totala beloppet av den inkomst som statistiken gäller.

Läs hela definitionen

De inkomster som ett företag får vid passagerar- och godstransport inom utrikessjöfarten, bl.a. försäljningsinkomster från restauranger och affärer, övriga inkomster (bl.a. inkomster från purserkontor) samt tidsbefraktningsinkomster från utlandet. Inkomster (exkl. tidsbefraktningsinkomster) kan erhållas antingen från den inhemska eller utländska kontrahenten. Inkomsterna omfattar både de finländska fartygens och de utländska tidsbefraktade fartygens inkomster.

Läs hela definitionen

Skattepliktiga inkomster -statistiken baseras på individen som statistisk enhet. Statistiken omfattar alla personer som erhållit skattepliktiga inkomster. Utomlands bosatta s.k. begränsat skattskyldiga inkomsttagare ingår i statistiken endast om de har annan inkomst än sådan som beskattas enligt källskattelagen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med inkvarteringskapacitet avses inkvarteringsanläggningarnas rum, stugor och andra inkvarteringsutrymmen samt bäddplatserna i dessa.

Ett rum är en inkvarteringsenhet som består av ett eller flera rum, som bildar en odelbar helhet. En husvagnsplats (försedd med eluttag) motsvarar en inkvarteringsenhet.

Med begreppet bädd avses bäddplats för en persons övernattning. En dubbelsäng räknas som två bäddar. Antalet bäddar anger hur många personer kan övernatta samtidigt i inkvarteringsanläggningen. En husvagnsplats motsvarar fyra bäddar enligt de internationella rekommendationerna.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Inledningsdatum för en juridisk enhet är i regel den dag då enheten införts hos skatteförvaltningen eller i handelsregistret eller, då det gäller en fysisk person, den dag då FO-numret utfärdats. Uppgiften härleds också med hjälp av de första dagarna för en del egenskapsdata och dessutom används artificiella datum för att ersätta uppgifter som saknas eller som är felaktiga (särskilt när det gäller äldre enheter).

Läs hela definitionen

Inledningsformen beskriver hur företagets verksamhet har börjat. Exempel på inledningsformer är uppkomst, förändring av juridisk form och fortsatt verksamhet.

Läs hela definitionen

Inlåning/Depositioner avser insättningar som är tidsbundna eller återbetalbara på anfordran. De kan användas till utbetalningar utan några större kostnader eller begränsningar. Till inlåning/depositioner räknas också kontanta tillgångar. Statistik om interbankinlåning härrörs till betalningsbalansen från de monetära finansinstitutens balansstatistik. Interbankinlåningen är till sin karaktär kortfristig, med stor volym och rörlighet.

I och med de nya statistikstandarderna (ENS 2010) ändras avgränsningen mellan inlåning och lån på så vis att lån inte längre kan förekomma mellan monetära finansinstitut (MFI) - poster som tidigare klassificerats som lån mellan monetära finansinstitut klassificeras hädanefter som inlåning.

Läs hela definitionen

Företagets innovation är en ny eller förbättrad produkt eller affärsverksamhetsprocess (eller kombination av dem) som skiljer sig betydligt från företagets tidigare produkter eller affärsverksamhetsprocesser och som företaget introducerat på marknaden eller tagit ibruk.

Läs hela definitionen

Till innovationsföretag räknas företag som under loppet av de tre senaste åren har lanserat en produktinnovation eller tagit i bruk en ny produktionsmetod eller som bedrivit verksamhet i detta syfte.

Läs hela definitionen

Till innovationsutgifter räknas följande poster bland driftskostnader och investeringar.

Forskning och utveckling (FoU) avser systematisk verksamhet som syftar till ökat kunnande eller användning av existerande kunskap för utveckling av nya tillämpningar. Utveckling av prototyper är ofta en central del av FoU-verksamheten. Utveckling av adb-program räknas till FoU, om utvecklingen syftar till en väsentlig utveckling av adb-teknologin eller om programmen utgör en integrerande del av ett FoU-projekt. Till FoU räknas både arbete som utförs av företagets egen personal och FoU-projekt som beställts från utomstående.

Anskaffning av maskiner och anläggningar med anknytning till innovationer. Anskaffningar som behövs antingen för att frambringa innovationer, eller som på grund av sina teknologiska egenskaper utgör processinnovationer. Omfattar även adb-program med direkt anknytning till dessa.

Anskaffning av teknologiskt kunnande med anknytning till innovationer. Omfattar anskaffning av patent, uppfinningar, licenser, varumärken, ritningar, konsulttjänster (utom FoU), annan knowhow samt icke annorstädes klassificerade adb-program, som behövs för frambringandet av innovationer.

Industriell formgivning och ändringar i produktionsprocessen som behövs för att frambringa innovationer. Planer och ritningar som behövs för att fastställa förfaranden, tekniska lösningar och praktiska åtgärder för frambringandet av produktinnovationer och ibruktagandet av processinnovationer. Omfattar även av dessa föranledda ändringar i produktion, kvalitetskontroll, standarder och adb-program. Omfattar även ändringar av produkter och processer som behövs för att inleda produktionen samt testproduktion efter FoU-fasen.

Förberedelser i anslutning till ibruktagande, produktion och distribution av nya tjänster. Åtgärder i syfte att fastställa förfaranden, specifikationer och praktiska lösningar som behövs för frambringandet av innovationer.

Utbildning och inskolning i anslutning till innovationer. Utbildning och annan inskolning av personal i direkt anslutning till genomförande av innovationer. Omfattar både utbildning i egen regi och inköpta utbildningstjänster.

Lansering av innovationer på marknaden. Omfattar t.ex. preliminära marknadsundersökningar, testmarknadsföring och reklam som behövs för lanseringen. Avgränsning: omfattar inte uppbyggnaden av distributionsnätverk.

Läs hela definitionen

Innovationsverksamhet omfattar företagets alla utvecklings-, finansierings- och kommersialiseringsåtgärder som är inriktade på eller leder till innovationer.

Läs hela definitionen

Med innovationsverksamhet avses alla åtgärder som leder till eller har som syfte att leda till ibruktagande av innovationer.

Läs hela definitionen

Med inom området arbetande avses alla som arbetar inom området, oberoende av var de bor. De inom området arbetande personerna utgör den s.k. sysselsatta dagbefolkningen, och deras antal kan användas som ett mått på antalet arbetsplatser inom området.

Läs hela definitionen

Med inom området bosatt sysselsatt arbetskraft avses samtliga sysselsatta som bor inom området, oberoende av var de arbetar. Den inom området bosatta sysselsatta arbetskraften utgör den s.k. sysselsatta nattbefolkningen.

Läs hela definitionen

Värdeindexet för försäljning av varor och tjänster som producerats i Finland och sålts i Finland.

Läs hela definitionen

Den som byter hemort skall senast inom en vecka efter flyttningen avge en flyttningsanmälan för sig och för de familjemedlemmar som flyttar tillsammans med honom. Flyttningsanmälan skall ges till magistraten på den nya hemorten. Flyttningen uppges som tillfällig eller varaktig. Magistraten avgör om det gäller en tillfällig eller varaktig ändring i hemorten. Studerandes flyttningar till studieorten har också kunnat betraktas som varaktiga flyttningar fr.o.m. 1.6.1994, då lagen om hemkommun (201/1994) trädde i kraft. Uppgifterna om byte av bostad och hemort vidarebefordras till befolkningsdatasystemet i maskinläsbar form. Magistraten på den nya boningsorten underrättar magistraten på den gamla boningsorten om ändringen (Befolkningsdatalagen 507/1993 samt ändring 202/1994; lagen om hemkommun 201/1994: förordningen om hemkommun 351/1994).

Läs hela definitionen

Med inrikes omsättning avses beloppet av den skattepliktiga inrikes försäljningen i skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Beloppet av den skattepliktiga försäljningen innehåller förutom inrikes försäljningen också egen användning av (bygg)tjänster.

Läs hela definitionen

Trafik med fordon registrerade i Finland för privat och tillståndspliktig (yrkesmässig) trafik som bedrivs mellan två orter (avgångsort och bestämmelseort) som båda ligger i Finland. Resan kan omfatta transitering inom en annan stats territorium.

Läs hela definitionen

En inrikesresa är en resa som invånaren i ett givet land gör inom sitt bosättningsland, men utanför sin vanliga omgivning. Resans längd är högst ett år (12 månader).

Definitionen har härletts ur Världsturistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definitioner för "inhemsk turism" (domestic tourism) och "inhemska besökare" (domestic visitor).

Läs hela definitionen

Insatsförbrukning består av värdet av de varor och tjänster som används som insats i produktionsprocessen, exklusive fasta tillgångar, vars användning förs som kapitalförslitning. Dessa varor och tjänster kan antingen vidareförädlas eller förbrukas i produktionsprocessen.

Produkter som används för insatsförbrukning skall bokföras och värderas vid den tidpunkt de går in i produktionsprocessen. De skall värderas till mottagarpris för liknande varor och tjänster vid samma tidpunkt.

Läs hela definitionen

Med insatsförbrukning beskrivs den miljöproduktion (=miljöskyddsutgifter) som används av producenten själv i samband med miljöskyddsutgifter. Dessa uppkommer under produktionen utifrån hjälpfunktioner som behövs för primär eller sekundär produktion.
Exempel på miljöproduktion som används av producenten själv är användning av energi och material, löner, underhållsarbeten o.s.v.

Läs hela definitionen

En institutionell enhet är en grundläggande ekonomisk beslutsfattande enhet som självständigt beslutar om sin huvudsakliga funktion och som har en fullständig bokföring eller för vilken det skulle vara möjligt och meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att upprätta en fullständig bokföring om så erfordrades. Självständighet i beslutsfattandet innebär att den institutionella enheten kan äga varor eller tillgångar, skuldsätta sig eller helt självständigt ge sig in i ekonomiska aktiviteter och transaktioner med andra enheter.

Följande enheter anses vara institutionella enheter:

a) enheter som har fullständig bokföring och som har självständighet i beslutsfattandet:
(1) privata och offentligt ägda företag
(2) kooperativ eller handelsbolag som erkänns som självständiga juridiska enheter
(3) offentliga producenter vilka på grundval av särskild lagstiftning uppfattas som självständiga juridiska enheter
(4) ideella och intresseorganisationer som betraktas som självständiga juridiska enheter
(5) enheter inom offentlig sektor.

b) enheter som har fullständig bokföring och som anses ha självständighet i beslutsfattandet: kvasibolag.

c) enheter som inte nödvändigtvis har en fullständig bokföring, men som konventionellt anses ha självständighet i beslutsfattandet:
(1) hushåll
(2) konstruerade inhemska statistiska enheter.

De institutionella enheterna grupperas i fem ömsesidigt uteslutande institutionella sektorer, vilka sammantaget bildar den totala ekonomin. Dessa sektorer (varje sektor är också indelad i undersektorer) består av följande typer av enheter:

a) icke-finansiella företag
b) finansiella företag
c) offentlig sektor
d) hushåll.
e) hushållens ideella organisationer.

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan och i statistiken över för- och grundskoleundervisning avser intensifierat stöd det stöd som ges en elev i enlighet med en plan för lärande inom intensifierat stöd. Intensifierat stöd ges till elever som behöver regelbundet stöd eller samtidigt flera olika stödformer i sin inlärning eller skolgång (t.ex. stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolknings- eller biträdestjänster). Det stöd som anordnas för eleven skrivs in i planen för elevens lärande som tas fram i samarbete med eleven och vårdnadshavaren utifrån en pedagogisk bedömning.

Läs hela definitionen

Den intermediära dödsorsaken är det tillstånd som från den bakomliggande dödsorsaken leder till omedelbar dödsorsak. Den intermediära dödsorsaken har uppgetts på dödsattesten och den regostreras i statistikmaterialet, men används inte i den årliga statistikproduktionen.

Läs hela definitionen

Med internat (specialkonstruerat internat) avses en byggnad avsedd för kollektivt boende där invånarna har gemensamt kök, vardagsrum och/eller gemensamma sanitetsutrymmen. I ett internat av denna typ finns det i allmänhet inga egentliga bostadslägenheter.

Byggnadstekniskt avviker ett specialkonstruerat internat inte nämnvärt från en inkvarteringsbyggnad. Internat är avsedda för specialgrupper, såsom åldringar, handikappade o.dyl. Vanliga bostadsbyggnader som har uppförts med tanke på specialgrupper men som till sin utrymmesfördelning inte avviker från det normala (t.ex. gemensamma utrymmen) betraktas inte som internatbyggnader.

En bostad som befinner sig i en byggnad som till användningssyftet klassificerats som internatbyggnad, betraktas som normal bostad om den har följande egenskaper:
- rumsantalet (inkl. kök) större än ett
- åtminstone kök eller kokvrå
- WC
- dusch, badkar eller bastu i lägenheten.

Internatbostäderna beskrivs inte som en egen grupp, utan de räknas till det normala bostadsbeståndet. De internatbostäder som inte uppfyller ovannämnda villkor har överhuvudtaget inte noterats i statistiken över bostadsbeståndet.

Läs hela definitionen

Den internationella turismen (international tourism) omfattar turism från ett givet land till utlandet, dvs. utgående turism (outbound tourism), och turism från utlandet till landet ifråga, dvs. inkommande turism (inbound tourism).

Läs hela definitionen

Transporter från Finland till utlandet och från utlandet till Finland, transporter mellan tredje länder och cabotage.

Läs hela definitionen

Med internationella turistintäkter (international tourism receipts) avses utländska turisters konsumtion i ett givet land när de besöker landet ifråga.

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition omfattar de internationella turistutgifterna alla intäkter som de utländska turisterna ger det land de besöker, inklusive de utgifter som betalats före eller efter resan. Begreppet är mer omfattande än resebalansens turistintäkter, eftersom det innefattar intäkterna för den internationella persontrafiken.

Läs hela definitionen

Med internationella turistutgifter (international tourism expenditure) avses konsumtionen för ett givet lands invånare på utrikesresor, när de internationella utgifterna för persontrafiken ingår.

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition omfattar de internationella turistutgifterna den totala konsumtionen utomlands inklusive de utgifter som betalats före eller efter resan. Begreppet är mer omfattande än turistutgifterna i betalningsbalansen, som inte innefattar utgifterna för den internationella persontrafiken.

Läs hela definitionen

Internethandel (webbhandel) innebär kommunikation mellan en människa och ett informationssystem. Till internethandel räknas inköp i internetbutik och beställningar via webbformulär, men inte beställningar via vanlig e-post. Till internethandel räknas även handel via ett extranät enligt samma kriterier.

Läs hela definitionen

Skyddad nättjänst baserad på internetteknologi som är avsedd att användas uteslutande av ett företags egen personal.

Läs hela definitionen

Insamlingen av statistikuppgifter om utrikeshandel har uppdelats i två delar Statistiska uppgifter om handeln mellan medlemsländerna i Europeiska unionen (internhandel) insamlas genom ett särskilt system, som kallas INTRASTAT-system. Statistiska uppgifter om handeln mellan länderna utanför EU, s.k. tredje länder (externhandeln), får man via förtullningssystemet. I Finland sammanställer tullverket förutom statistiska uppgifter om externhandel också statistiska uppgifter om internhandel. INTRASTAT-koden uppdateras i företagsregistret utgående från tullstyrelsens uppgifter. Koden anger företagets uppgiftsskyldighet vad gäller EU:s interna handel inom EU. Uppgiftsskyldigheten bygger på Tullens definitioner och gäller 100 000 euro (år 2005).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Dividendinkomster och vinstandelar som erhålls från aktier och fondandelar samt liknande intäkter som betalas av en juridisk persons medel som får användas för vinstutdelning.

Läs hela definitionen

Intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner av engångskaraktär som avviker från kreditinstitutets ordinarie verksamhet.

Läs hela definitionen

En person som flyttat till Finland och tänker uppehålla sig här kontinuerligt över ett år eller har uppehållit här över tre månader, bör anmäla sin flyttning till myndigheten (Befolkningsdatalagen 507/1993). Om andra än finländska medborgares vistelse stadgas i utlänningslagen (301/2004). Om en utländsk person avser att bli stadigvarande bosatt i Finland skall han/hon har uppfyllt ett år de förutsättningar som krävs för vistelsen (EU-medborgare) eller ha ett gällande uppehållstillstånd för längre än ett års vistelse (se lag 399/2007). Då bestäms hans hemkommun i allmänhet på samma grunder som i fråga om finländare (lagen om hemkommun 201/1994).

Invandrare till stadigvarande befolkningen räknas inte finska medborgare som är diplomater, personer som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (lagen om hemkommun 201/1994). Enligt ett avtal mellan de nordiska länderna betraktas tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning. (Gällande ratifiering av det nordiska avtalet om befolkningsregister se 851/1990, Fördr. serie 49 och förordningen om hemkommun 351/1994.)

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat bör han från utflyttningslandets lokala befolkningsregister få ett internordiskt flyttningsbetyg, som han bör vidarebefordra till inflyttningslandets lokala befolkningsregister (Förordningen om hemkommun 351/1994, 851/1990, Fördr. serie 49). Det lokala befolkningsregistret i inflyttningslandet återsänder flyttningsbeviset till utflyttningsregistret. Såsom flyttningsdag antecknas den dag då personen har upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister.

Läs hela definitionen

En inventering av växthusgaser är en årlig beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser inom en stats territorium i enlighet med IPCC:s metodanvisningar och kraven i de internationella klimatavtalen. Resultaten av inventeringen sammanställs i formbundna rapporteringstabeller och i en nationell inventeringsrapport. Inventeringen skickas årligen till EU-kommissionen och FN:s klimatkonvention. Fr.o.m. år 2024 sänds den till sekretariatet för FN:s klimatkonvention: vartannat år som en självständig helhet och vartannat år i anslutning till tvåårsrapporten i enlighet med Parisavtalet.

Läs hela definitionen

Investeringarna i anläggningstillgångar omfattar anskaffningar av materiella anläggningstillgångar och ombyggnader, från vilka försäljningar och överlåtelser av anläggningstillgångar avdras.

I materiella anläggningstillgångar räknas mark- och vattenområden, mark- och vattenanläggningar, byggnader och konstruktioner, maskiner och inventarier samt andra materiella anläggningstillgångar. Byggnader och konstruktioner samt mark- och vattenanläggningar räknas som investeringar för den statistikperiod då de har betalats. Andra anläggningstillgångar räknas som investeringar för den statistikperiod då anläggningstillgångarna övergår till köparens eller mottagarens bruk.

Till och med år 1994 användes begreppet bruttoökning av materiella anläggningstillgångar. Detta begrepp är till innehållet identiskt med det nuvarande begreppet.

Läs hela definitionen

Hit hör investeringar på den institutionella marknaden.

Läs hela definitionen

Masskuldebrev som upptagits bland investeringstillgångar (att innehas till förfall), t.ex. obligationer och debenturer samt övriga masskuldebrev som företagslån, konverteringslån och optionslån i form av masskuldebrev.

Monetära finansinstituts innehav av masskuldebrev som bokförts som fordringsbevis. Försäkringsföretags innehav av masskuldebrev som bokförts som investeringar (inklusive placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar).

Läs hela definitionen

Värdet av det kapital som en utländsk investerare investerat i finländska objekt vid en viss tidpunkt (utländska direktinvesteringar i Finland). På motsvarande sätt också värdet av det kapital som en finländsk investerare investerat i utländska objekt vid en viss tidpunkt (finländska direktinvesteringar i utlandet).

Läs hela definitionen

Jaa