De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inhemska dolda flöden

Inhemska dolda flöden (Domestic Hidden Flows/Unused Domestic Extraction) är transport och omvandling av naturmaterial i samband med uttag av inhemska naturresurser eller byggande. Till dessa hör bl.a. avverkningsrester som lämnas kvar i skogar samt outnyttjat schaktningsavfall i malmgruvor. Dolda flöden räknas med i den totala användningen av naturresurser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa