Begrepp: U

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ultimate beneficial owner. Den institutionella enhet i det yttersta ledet i ett utländskt intresse- eller dotterbolags kontrollkedja som inte kontrolleras av en annan institutionell enhet.

Läs hela definitionen

Ultimate controlling institutional unit of a foreign affiliate. En institutionell enhet som är högst upp i kedjan av bestämmande inflytande i ett utländskt delägar- och dotterbolag och som inte kontrolleras av någon annan institutionell enhet.

Läs hela definitionen

Ett företag som är dotterbolag e.d. till en koncern, men som inte ingår i företags- och arbetsställeregistrets databas eller saknar rad för årsuppgift för statistikåret. Ofta är udda enheter fastighets- eller bostadsaktiebolag vars verksamhet är så småskalig eller av sådan natur att de inte hör till företags- och arbetsställeregistrets beskrivningsområde.

Läs hela definitionen

Verksamhet som hör till fastighetsunderhåll där objektets egenskaper bibehålls genom att förnya eller reparera felaktiga och slitna delar utan att den relativa kvalitetsnivån på objektet väsentligt ändras.

Läs hela definitionen

Underhållskostnader är kostnader som föranleds av fastighetsskötsel och underhåll, t.ex. fastighetens alla kostnader för service, el, uppvärmning, vattenförbrukning och avfallshantering.

Läs hela definitionen

En koncern vars moderbolag är dotterbolag i en annan koncern.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med underleverantörsproduktion avses varor som producerats som underleverans åt andra och för vilka uppdragsgivarföretaget har betalat ett avgift under det aktuella året. Vid underleverantörsproduktion fås råvaror och halvfabrikat i regel från uppdragsgivarföretaget. Underleverantören varken äger eller säljer de produkter som underleverantören tillverkar.
Vid underleverans är uppdragsgivaren och underleverantören alltid olika företag.

Läs hela definitionen

Den bakomliggande dödsorsaken är den sjukdom som igångsatt serien av sjukdomstillstånd som lett till omedelbar död eller förhållanden i anslutning till olycksfall eller våld, som förorsakat skadan eller förgiftningen som lett till död. Vid slutledning av den dödsorsak som används i statistik (s.k. underliggande dödsorsak) tillämpas Världshälsoorganisationens (WHO) internationella sjukdomsklassifikations (ICD-10) regler. Den årliga statistiken över dödsorsaker sammanställs enligt den underliggande dödsorsaken.

Läs hela definitionen

Som undersysselsatta klassificeras personer som arbetar deltid på grund av att det inte funnits tillgång till heltidsarbete, personer som har förkortad arbetsvecka på initiativ av arbetsgivaren, och personer som inte har haft tillgång till arbete på grund av permittering, bristande orderingång eller brist på kunder. En undersysselsatt person är en sysselsatt person som själv skulle vilja arbeta mera.

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan var undervisningsarrange-mangen för elever som intagits eller överförts till specialundervisning under åren 2001-2010 följande:
1. Undervisningsarrangemanget allmän undervisning: eleven studerar lärokurser enligt undervisningsplanen för allmän undervisning
2. En del av lärokurserna är individuella: eleven studerar i ett eller flera läroämnen en individuell lärokurs som är mindre omfattande än i den allmänna undervisningen.
3. Alla lärokurser är individuella: eleven studerar i alla läroämnen individuella lärokurser som är mindre omfattande än i den allmänna undervisningen.

Fr.o.m. år 2011 motsvaras begreppet "undervisningsarrangemang i specialundervisning" av begreppet "lärokurser i enskilda läroämnen".

Läs hela definitionen

I statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter avses med undervisningstimme en timme som hålls av lärare (föreläsare e.d.).

Läs hela definitionen

En ungdomsfånge är en fånge som avtjänar sitt frihetsstraff i ett ungdomsfängelse. Beslut om förordnande till ungdomsfängelse fattas av fängelsedomstol. Ett ungdomsfängelse är antingen en separat anstalt eller en del av en anstalt.

Läs hela definitionen

Ungdomsstraff kan dömas för personer som inte fyllt 18 år om böter anses vara ett otillräckligt straff och vägande skäl inte kräver att ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut och om villkorligt fängelse förenat med övervakning inte anses tillräckligt för att främja gärningsmannens möjligheter att anpassa sig i samhället eller för att förhindra återfall i brott. Ungdomsstraff kan dömas ut även för brott av vilka endast en del har begåtts innan gärningsmannen fyllde 18 år. (Strafflagen 6:10a) Ungdomsstraffet omfattar uppgifter som främjar den sociala funktionsförmågan och orientering i arbetslivet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I universitetsstatistiken avses med universitet läroanstalter som hör till läroanstaltstyp 42. Vid universiteten kan man avlägga lägre (kandidat) och högre (magister) högskoleexamina samt vetenskapliga fortsättningsstudier, som är licentiat- och doktorsexamina. Det anordnas också påbyggnadsutbildning vid universiteten och öppen universitetsundervisning.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Ett brott som kommit till polisens kännedom anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Läs hela definitionen

Ett brott som kommit till myndigheternas (polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets) kännedom anses ha blivit uppklarat när gärningsomständigheterna, parterna och andra omständigheter som krävs för åtalsbeslut och rättegång har uppklarats. Beslut i saken fattas av förundersökningsledaren.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Upplupna ränte- och andra kostnader efter korrigering eller komplettering efter bokföringsmässiga grunder (periodiseringsprincip) samt förutbetalda ränte- och andra intäkter.

Läs hela definitionen

Indelningen av bostäder enligt upplåtelseform är följande:

Ägarbostad
- bostadsinnehavaren äger huset
- bostadsinnehavaren äger bostadsaktierna

Hyresbostad:
- aravabostad
- räntestödshyresbostad
- annan hyresbostad

Bostadsrättsbostad

Annan upplåtelseform:
- t.ex. sytning, släktskap

Okänd upplåtelseform

I statistiken över bostadsbeståndet har upplåtelseform i huvudsak bara definierats för bostäder med stadigvarande boende.

Läs hela definitionen

Skatteskulder och -fordringar på grund av periodiseringsskillnader eller andra temporära skillnader.

Läs hela definitionen

I fonden redovisas det belopp som motsvarar uppskrivningen av mark, vattenområden eller fastighetsbolagsaktier.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Uppvärmningsbehovstalen, som beskriver olika orters årliga uppvärmningsbehov, har beräknats för rumstemperaturen 17°C med antagelsen att man slutar värma upp byggnaderna på våren då utomhustemperaturen stiger över 10°C och börjar värma upp dem på hösten då temperaturen sjunker under 12°C. Uppvärmningsbehovstalen produceras av Meteorologiska institutet. Vid sammanställningen av denna statistik har man använt uppvärmningsbehovstalet för Jyväskylä för att beskriva hela Finlands genomsnittliga uppvärmningsbehov.

Läs hela definitionen

Med uppvärmningssätt avses det uppvärmningssätt som huvudsakligen används för att värma upp byggnaden. Det finns också uppgift om uppvärmningssätt för bostäder. Uppgift om värmekälla har erhållits ur befolkningsdatasystemet, som får uppgiften i byggnadsprojektanmälningarna från kommunens byggnadstillsyn. Uppgiften om ändring av uppvärmningssättet förmedlas till befolkningsdatasystemet bara om byggnaden har genomgått ombyggnadsarbeten som kräver bygglov.

Klassificeringen är följande:
- vattencentralvärme
- luftcentralvärme
- direkt eluppvärmning
- ugns- eller kaminuppvärmning
- ej fast värmeanordning
- okänt.

En byggnad med vattencentralvärme värms upp med cirkulerande vatten, en byggnad med luftcentralvärme med cirkulerande luft. Vid direkt eluppvärmning värms byggnaden upp direkt med ett fast värmeelement som är kopplat till elnätet eller på något motsvarande sätt.

Vid ugns- eller kaminuppvärmning uppvärms en värmemagasinerande mur (ugn) med ved eller något annat bränsle. Till ugnsuppvärmning hänförs också inmurade elektriska värmekondensatorer, fristående fasta oljevärmare samt öppna spisar med varmluftscirkulation (inte i lättkonstruktion). Ugnar för bastuuppvärmning räknas inte som uppvärmningsanordningar.

Läs hela definitionen

En ursprunglig serie är en indexserie där man inte har raderat effekten av icke-produktiva faktorer. Icke produktiva faktorer är t.ex. variationer i antalet arbetsdagar i månaden och produktionsförändringar som beror på säsongvariation.

Läs hela definitionen

Ursprungslandet är det land där varan har producerats eller tillverkats. Ifall varan har tillverkats i två eller flera olika länder är ursprungslandet det land där det senaste betydande och ekonomiskt motiverade tillverkningen eller behandlingen har skett.

Läs hela definitionen

De utbetalda ersättningarna bokförs som utgifter för den tidpunkt då ersättningsprestationerna utbetalas innan återförsäkrarnas andel. De utbetalda ersättningarna bokförs alltså prestationsbaserat. I ersättningsprestationerna räknas utöver de utbetalda ersättningarna även de vårdkostnader som är kopplade till ersättningsverksamheten.

Läs hela definitionen

Organiserad verksamhet med syfte att generera undervisningsbaserad kompetens.

Anmärkning:
Utbildning kan delas in i sådan som leder till examen och sådan som inte leder till examen.

Läs hela definitionen

Förberedande utbildning inför andra stadiet.

Dessa är påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen (tionde klass), utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning samt från och med den 1 augusti 2022 utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), som kombinerar de tidigare utbildningarna i övergångsskedet.

Läs hela definitionen

Med utbildning inom ramen för skolsystemet avses huvudsakligen:
- för ungdomar avsedd utbildning vid gymnasium, yrkesläroanstalt, högskola eller universitet
- yrkesexamensinriktad utbildning vid folkhögskola, musikinstitut eller idrottsutbildningscenter
- vidareutbildning (forskarutbildning) vid universitet (högskola).

Läs hela definitionen

Yrkesutbildning eller gymnasieutbildning efter den grundläggande utbildningen.

Läs hela definitionen

Utbildning som ges vid högskola eller institut efter utbildning på andra stadiet.

Anmärkning:
Till utbildningen på högre nivå räknas lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Läs hela definitionen

Med utbildning som förbereder för specialyrkesexamen avses i statistiken över yrkesutbildning utbildning som är yrkesinriktad vuxenutbildning och som förbereder för specialyrkesexamen. Specialyrkesexamen kan avläggas också utan förberedande utbildning. I en specialyrkesexamen visas förtrogenhet med de mest krävande arbetsuppgifterna inom branschen.

Läs hela definitionen

Med utbildning som förbereder för yrkesexamen avses i statistiken över yrkesutbildning utbildning som är yrkesinriktad vuxenutbildning och som förbereder för yrkesexamen. Yrkesexamen kan avläggas också utan förberedande utbildning. I yrkesexamen visas den yrkesskicklighet som krävs av en yrkesarbetare inom branschen.

Läs hela definitionen

Med utbildning som leder till examen avses utbildning som leder till grundskolans hela lärokurs, gymnasieutbildningens hela lärokurs, studentexamen, internationell studentexamen, gymnasieexamen, grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, yrkeshögskoleexamen, högre yrkeshögskoleexamen, lägre högskoleexamen, högre högskoleexamen, licentiatexamen, doktorsexamen eller specialistveterinärexamen.

Läs hela definitionen

I utbildningens driftsutgifter ingår utöver läroanstalternas driftsutgifter (se separat definition) också driftsutgifterna för förskoleundervisning, läroavtalsutbildning, annan utbildning och studiestöd.

Som driftsutgifter räknas gällande läroanstalterna inom statsandelssystemet de bruttoutgifter för driftsekonomin som har anmälts enligt lagstiftningen om statsandelar samt s.k. små projekt. Gällande yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning före år 2015 omfattar utgifterna inte små projekt. Den andel av utgifterna för yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning före år 2015 som hänför sig till små projekt har delvis uppskattats i tidsserierna. Investeringsutgifterna ingår inte i driftsutgifterna. Driftsutgifterna per studerande har erhållits genom att utgifterna under kostnadsåret per utbildningssektor har dividerats med årsmedeltalet för antalet studerande under höstterminen.

Sedan augusti 2000 avser utgifterna för förskoleundervisningen den avgiftsfria förskoleundervisning för 6-åringar som ges i samband med daghem och grundskolor. Utgifterna för sjukhus- och handikappundervisningen ingår i uppgifterna. Kostnaderna för skolskjutsar ingår från augusti 2004 i utgifterna för förskoleundervisningen. I kommunernas och samkommunernas utgifter omfattar utgifterna för förskoleundervisningen inte återbäringssystemets mervärdesskatt förutom i fråga om små projekt.

Utgifterna för läroavtalsutbildning omfattar utgifterna för yrkesinriktad grund- och tilläggsutbildning som anordnas som läroavtalsutbildning inklusive utgifterna för läroavtalsutbildning som stöds av Europeiska socialfonden (ESF).

Annan utbildning inkluderar folkhögskolors och medborgarinstituts utgifter samt musikläroanstalters och idrottsutbildningscenters utbildning som inte leder till examen. Från år 1999 ingår utgifterna för utbildning som leder till examen vid folkhögskolor och yrkesutbildningscenter för vuxna i uppgifterna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Utgifterna för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter och studiecentraler ingår inte i uppgifterna i gruppen Annan utbildning.

Administrationsutgifterna har varit inkluderat i skolväsendet utgifter till år 2014 publikationen men från år 2015 publikationen administrationsutgifterna är inte inkluderat i årliga och tidserie data. Administrationsutgifterna innehållade undervisningsministeriets, utbildningsstyrelsens samt kommunernas och samkommunernas verksamhetsutgifter för administration av undervisnings- och kulturväsendet. Läroanstalternas egna administrationsutgifter har räknats till deras driftsutgifter.

Studiestödet omfattar studiepenningen, bostadsstödet, vuxenstudiepenningen, räntestödet och -bidraget, borgensansvarsprestationer, måltidsstödet och stödet för skolresor.

Läs hela definitionen

De totala kostnaderna för utbildningen bildas genom att räkna ihop kostnadsposterna 1–6 och från det dra av kostnadspost 7 Erhållna stöd.

Kostnadsposter:
1) löner för utbildningstiden
2) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
3) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
4) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
5) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning
6) avgifter till utbildningsfonder, t.ex. avgifter till Sysselsättningsfonden, medlemskap i ett arbetsgivarförbund med utbildningstjänster
7) erhållna stöd, t.ex. skatteincitament (bl.a. utbildningsavdrag), stöd från nationella, regionala och branschvisa fonder, EU eller statligt stöd.

Läs hela definitionen

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter och i statistiken över yrkesutbildning avses med utbildningsanordnare (huvudman) en instans som har i uppgift att anordna utbildning. Utbildningsuppdraget definieras i lag (grundläggande utbildning) eller i undervisningsministeriets eller en motsvarande myndighets tillstånd att anordna utbildning eller vara huvudman för utbildning. Utbildningsanordnarna är i allmänhet kommuner, samkommuner, privata sammanslutningar och stiftelser. Statistikcentralen har gett varje utbildningsanordnare en individualiserande anordnarbeteckning.

Läs hela definitionen

I utbildning som baserar sig på ett utbildningsavtal förvärvar den studerande kunskaper på arbetsplatsen i samband med praktiska arbetsuppgifter. Vid behov kompletteras kunskaperna med förvärvande av kunnande i andra inlärningsmiljöer. Den studerande har inte ett anställningsförhållande, därför får hen inte lön eller annat vederlag.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Utbildningskostnaderna består av följande kostnadsposter:

a) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
b) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
c) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
d) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning.

Läs hela definitionen

Utbildningssystemet i Finland har följande sammansättning:

Förskoleundervisning ges i Finland till 6-åringar, i allmänhet i daghem. En del av 6-åringarna får förskoleundervisning i grundskolan. Det har varit obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen från år 2015.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning som anordnas för hela åldersklassen. Alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds det år barnet fyller sju år. Läroplikten upphör, då lärokursen i grundläggande utbildning (den 9-åriga grundskolan) är avlagd eller då det gått 10 år sedan läroplikten började. I undantagsfall kan läroplikten på grund av handikapp eller sjukdom börja redan vid 6 års ålder och vara i 11 år. En person som fått avgångsbetyg för grundläggande utbildning kan föregående år eller samma år söka sig till tilläggsundervisning (10 klass).

Utbildning efter grundskolestadiet, dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet. Gymnasieutbildningen är utbildning som leder till studentexamen. Utbildningen är 3-årig till omfattningen och ger en allmän behörighet för fortsatta studier. Yrkesutbildningen kan endera ha formen av läroanstaltsutbildning eller ske i form av läroavtal. I läroavtalsutbildning äger största delen av studierna rum i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessa studier kompletteras med teoretiska studier vid en läroanstalt. Examina är 3-åriga yrkesinriktade grundexamina som också ger en allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad fortbildning. Dessa och också grundläggande yrkesexamina kan avläggas som fristående examen som är oberoende av hur yrkeskunskapen har förvärvats och där yrkeskunskapen kan påvisas t.ex. efter utbildning som förbereder för fristående examen eller med stöd av arbetserfarenhet.

Yrkeshögskoleexamina har en omfattning på 3,5-4,5 år och högre yrkeshögskoleexamina som förutsätter arbetserfarenhet är 1-1,5-åriga.
Universitetens lägre högskoleexamina har en omfattning på 3 år och de högre högskoleexamina är 2 år längre. Den som har avlagt en högre högskoleexamen kan fortsätta studierna i forskarutbildning som leder till licentiat- och doktorsexamen.

Läs hela definitionen

Utegångsförbud är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §). Utegångsförbud meddelas eller döms ut för minst ett och högst femton dygn eller om det rör sig om flera brott högst tjugofem dygn (Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014).

Läs hela definitionen

Personer som flyttat från en kommun till en annan och som anmälts till befolkningsdatasystemet. I statistiken kan en person ha flera flyttningar under ett år. Sedan 1.6.1994, då lagen om hemkommun (201/1994) trädde i kraft, har de studerandes flyttningar kunnat anses, om den studerande så önskar, som stadigvarande flyttningar.

Läs hela definitionen

Utförd veckoarbetstid är det antal arbetstimmar som en löntagare, företagare eller företagarfamiljemedlem som arbetat under undersökningsveckan utfört under undersökningsveckan. Den utförda veckoarbetstiden frågas separat för huvud- och bisysslan. Den omfattar också övertidstimmar med eller utan lön. Å andra sidan förkortas den utförda veckoarbetstiden av semestrar, söckenhelger och frånvaro av annan orsak (t.ex. sjukdom).

Läs hela definitionen

Utförd årsarbetstid är ett kalkylmässigt begrepp, som fås genom att dividera de arbetstimmar som alla sysselsatta utfört under ett år med årsgenomsnittet för antalet sysselsatta. På så vis får man den genomsnittliga årsarbetstiden per sysselsatt. Den utförda årsarbetstiden kan beräknas separat också för löntagare.

Läs hela definitionen

Utgifter för individuell konsumtion är summan av hushållens konsumtionsutgifter och hushållens ideella organisationers konsumtionsutgifter.

Läs hela definitionen

De kostnader som företag med utrikessjöfart betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar de bränslekostnader, hamnkostnader, restaurang- och butiksanskaffningar, reparationskostnader, försäkringar, tidsbefraktningskostnader samt övriga trafikkostnader (t.ex. lotsningsavgifter, bevakningskostnader och besiktningsavgifter) som företagen betalar till utlandet. Kostnaderna omfattar både de finländska fartygens och de tidsbefraktade utländska fartygens kostnader till utlandet.

Läs hela definitionen

Utgående turism (outbound tourism) innefattar aktiviteter då personer som är bosatta i ett givet land reser till ett annat land, till en plats utanför sin vanliga omgivning, och vistas där oavbrutet i högst ett år (12 månader) på grund av fritid, affärer eller annat.

Läs hela definitionen

Borgensförbindelsen utgår ur borgensstocken när den kredit som den hänförde sig till har återbetalats. Detta sker i regel genom att gäldenären helt eller delvis betalar sin skuld, men även borgensmannen kan bli tvungen att delta i återbetalningen på grundval av en ingången borgensförbindelse. I denna post ingår dessutom t.ex. förändringar till nettobelopp i borgensstock, som beror på valutakursförändringar.

Läs hela definitionen

Gäller nuförtiden endast skadeförsäkringsbolag. Utjämningsbeloppet används för att jämna ut de konsekvenser ersättningskostnadernas slumpmässiga variationer har på det försäkringstekniska bidraget. För beräkning av utjämningsbeloppet används det långsiktiga medelvärdet på skadekostnadsprocenten.

Läs hela definitionen

Med utlagd FoU-verksamhet avses FoU-tjänster eller -projekt som företaget beställer och köper av någon annan och som ur tjänsteproducentens synvinkel är egen forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utmärkande för utlagd FoU är att den som genomför projektet i stor utsträckning bestämmer innehållet i projektet.

Läs hela definitionen

Statistiken över utlandsställningen innehåller stockuppgifter över utländska tillgångar och skulder till följd av kapitalflöden som redovisas i den finansiella balansen. Tillgångarna och skulderna upptas till värdet vid statistikperiodens slut.
Statistiken över utlandsställningen sammanställs enligt reglerna och rekommendationerna i IMF:s betalningsbalansmanual (sjätte upplagan 2009). I Europa utfärdas motsvarande regler av Europeiska centralbanken och OECD (direktinvesteringar). Enligt IMF:s klassifikation fördelas direktinvesteringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, finansiella derivat och centralbankens valutareserv. Övriga investeringar bryts ned på lån, inlåning, handelskrediter, andra ägarandelar, tilldelningar av särskilda dragningsrätter, försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem samt övriga tillgångar och skulder. Sektorindelningen följer den officiella sektorindelning som gäller för bland annat nationalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

Med utlandsägt företag avses företag där en utländsk part har ett innehav eller röstvärde som antingen direkt eller indirekt överstiger 50 procent.

Läs hela definitionen

En körkort lämnas ut till en person som uppfyller ålders- och hälsokraven samt har en godkänd förarexamen som avlagts för högst 3 månader sedan. Körrätten börjar gälla, då körkortet lämnas ut till mottagaren. Det egentliga körkortet lämnas ut av polisen, det kortvariga körkortet av den som håller förarexamen. När ett nytt körkort lämnas ut, skall ett tidigare körkort som utfärdats i Finland eller utomlands, överlämnas till polisen eller till den som håller förarexamen.

Läs hela definitionen

De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Man har slutit sig till att personer som är födda i Finland före år 1970 och som talar ett främmande språk som modersmål är av utländsk bakgrund liksom också personer som är födda i Finland år 1970 eller efter det, om det inte finns uppgifter om någondera föräldern i befolkningsdatasystemet. Personer som har något annat modersmål än finska, svenska eller samiska räknas som personer med främmande språk som modersmål.

Läs hela definitionen

En utländsk direkt ägare är ett utländskt företag som direkt har mer än 50 procent av röstandelen i ett inhemskt företag. Jfr. utländskt direkt moderbolag.

Läs hela definitionen

Mellan en investerare (direct investor) och ett företag (direct investment enterprise) i ett annat land uppstår ett direktinvesteringsförhållande när investeraren har ett bestämmande inflytande (över 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget eller betydande inflytande (minst 10 % och högst 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget. Investeringsriktningen (finländska investeringar i utlandet eller utländska investeringar i Finland) bestäms i statistiken av riktningen av ägarkontrollen/inflytandet mellan parterna. Finansiella transaktioner mellan parter i ett direktinvesteringsförhållande kallas direktinvesteringar.

Direktinvesteringskapitalet indelas i eget kapital och främmande kapital. Motposten till återinvesterade vinstmedel i bytesbalansen redovisas under eget kapital. Transaktioner med aktier i företaget, aktier tecknade vid riktade emissioner och övriga investeringar i grundkapital räknas som eget kapital. Värdet av eget kapital har statistikförts till marknadsvärdet när det gäller börsnoterade företag och till bokfört värde när det gäller övriga företag. Till främmande kapital hänförs enskilda lån, leasingkrediter, insättningar på koncernkonton, kapitallån jämförbara med eget kapital, handelskrediter och låneräntor som redovisas på upplupen basis som resultatregleringar, masskuldebrevslån och penningmarknadsinstrument. Om både borgenären och gäldenären bedriver annan finansieringsverksamhet än försäkringsverksamhet ska endast s.k. eviga lån upptas i främmande kapital under direktinvesteringar.

Statistiken över utländska direktinvesteringar offentliggörs enligt den s.k. reviderade riktningsprincipen. De nya standarderna för statistikföring (BPM6/BD4) rekommenderar tillämpningen av bruttoprincipen fordring/skuld på direktinvesteringar i samband med statistiken över betalningsbalansen och nettoställningen mot utlandet. På motsvarande sätt rekommenderas tillämpningen av den nya riktningsprincipen i nettotermer vid granskningen av direktinvesteringar efter land och näringsgren. På grund av avvikande presentationssätt skiljer sig siffrorna för direktinvesteringar i statistikgrenarna.

Läs hela definitionen

Den totala ekonomin definieras i termer av inhemska enheter. En enhet sägs vara en inhemsk enhet i ett land när den har ett centrum av ekonomisk betydelse på det ekonomiska territoriet i det landet – vilket innebär att den under en utsträckt tid (ett år eller mer) inriktar sig på ekonomiska aktiviteter inom det ekonomiska territoriet. De institutionella sektorerna nämnda ovan är grupper av inhemska institutionella enheter.

Inhemska enheter har transaktioner med utländska enheter (alltså enheter som är inhemska i andra ekonomier) Sådana transaktioner är externa transaktioner för ekonomin och inordnas i utlandskontot. Därmed kommer utlandet i ENS kontostruktur att spela en roll som liknar en institutionell sektor, även om utländska enheter bara tas upp i den mån de deltar i transaktioner med inhemska institutionella enheter. Följaktligen kommer en särskild kod för utlandet att ingå i slutet av sektorklassifikationen.

Konstruerade inhemska statistiska enheter, som i systemet behandlas som institutionella enheter, definieras som

a) de delar av utländska enheter som har sin ekonomiska hemvist inom landets ekonomiska territorium (det betyder i de flesta fall att de utför ekonomiska transaktioner under ett år eller mera eller att de bedriver byggverksamhet som led i fast bruttoinvestering under kortare tid än ett år),

b) utländska enheter i sin egenskap av ägare till mark eller byggnader på landets ekonomiska territorium, men då bara avseende transaktioner som berör sådan mark eller sådana byggnader.

Läs hela definitionen

Med utländsk kontroll avses att den kontrollerande institutionella enheten har sin hemvist i ett annat land än det land där den institutionella enhet som den utövar kontroll över har.

Med kontroll avses möjligheten att bestämma den allmänna inriktningen för företaget genom att utse behörig ledning, om så erfordras. Företag A anses vara kontrollerat av den institutionella enheten B om B - direkt eller indirekt - kontrollerar mer än hälften av aktieägarnas sammanlagda röstvärde eller mer än hälften av aktierna.

Läs hela definitionen

En utländsk sammanslutning är en enhet som är registrerad i Finland för att uppge sin försäljning som mervärdesskattskyldig, men som inte har något fast arbetsställe i Finland. Dessa enheter ingår inte i företagen i företagsregistret. Jfr filial

Läs hela definitionen

I statistiken över studerande och examina vid läroanstalterna, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning avses med utländska studerande studerande som den 20 september statistikåret är inskrivna i examensinriktad utbildning vid läroanstalterna och har ett annat medborgarskap än finskt. Till utlänningarna räknas dessutom alla de studerande för vilka uppgiften om medborgarskap saknas. Uppgifterna om utländska studerande i universitetsutbildning gäller fram till år 2001 situationen den 31 december och inkluderar dem som avlagt examen under hösten.

Läs hela definitionen

Ett utländskt direkt moderbolag är ett utländskt företag som direkt har mer än 50 procent av röstandelen i ett inhemskt moderföretag. Jfr. utländsk direkt ägare.

Läs hela definitionen

Med utländskt intresse- och dotterbolag avses ett företag med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna och över vilket en utländsk institutionell enhet utövar kontroll, eller ett utländskt företag över vilket en institutionell enhet med hemvist i det land som sammanställer uppgifterna utövar kontroll.

Läs hela definitionen

Ett vägfordon som är registrerat i ett annat land än det rapporterande landet och som är försett med det landets registreringsskyltar.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Utnyttjandet av inkvarteringsanläggningarnas kapacitet mäts med utnyttjande av rum och bäddar. Kapacitetsutnyttjande av rum (room occupancy rate) erhålls genom att dividera summan av rum i daglig användning under en månad med summan av rum som dagligen stått till förfogande. Månadsutnyttjandet av bäddar räknas genom att dividera det totala antalet övernattningar med antalet disponibla bäddar under månaden ifråga.

Läs hela definitionen

Ett lands ekonomiska territorium kan indelas i regionala territorier och det utomregionala territoriet.

Till det utomregionala territoriet hör bl.a. det nationella luftrummet, territorialvattnet och den kontinentalhylla på internationellt vatten där landet innehar exklusiva rättigheter; territoriella enklaver (ambassader, konsulat, militära baser, forskningsstationer etc.); olje- och gasfyndigheter på internationellt vatten, utanför landets del av kontinentalhyllan, vilka drivs av inhemska enheter.

Standardindelningen av territoriella enheter för statistikändamål (Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS) ger en enhetlig indelning av EU:s ekonomiska territorium. NUTS utgör den territoriella standardindelningen för regionalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

Utrikeshandel med tjänster äger rum då ett inhemskt och ett utländskt företag handlar inbördes med tjänster. Exporten av tjänster ger företaget inkomster och importen av tjänster ger utgifter. Utrikeshandel med tjänster identifieras genom att ett företag i Finland får ersättning av ett utländskt företag och/eller betalar ersättning till ett utländskt företag för de tjänster som nämns på blanketten.

Läs hela definitionen

Utrikesresa hänvisar till en resa invånaren i ett givet land gör till ett annat land, till en plats utanför sin vanliga omgivning, när resans syfte är fritid, affärsresa eller annat. Resans längd är högst ett år (12 månader).

Definitionen har härletts ur Världsturistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definitioner för "utgående turism" (outbound tourism) och "internationell besökare" (international visitor).

Läs hela definitionen

Uppgifterna om byggnadernas och bostädernas utrustning härstammar från byggnads- och lägenhetsuppgifterna i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

Bostadens utrustning:
- avlopp
- vattenledning
- WC
- varmvatten
- tvättutrymmen (dusch/badrum eller bastu i bostaden)
- bastu i lägenheten
- central- eller elvärme.

Uppgifterna om bostädernas utrustning har använts då utrustningsnivån fastställts.

Byggnadens utrustning:
- el
- avlopp
- vattenledning
- varmvatten
- hiss
- bastu i huset
- simbassäng
- maskinell ventilation
- skyddsrum.

Läs hela definitionen

Sedan år 2005 beskrivs bostadens utrustningsnivå enligt en indelning i två klasser:
- välutrustad bostad: bostaden har vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, tvättutrymmen (antingen dusch/badrum eller bastu i lägenheten) samt central- eller elvärme
- annan eller okänd utrustningsnivå

Tidigare år indelades bostadens utrustningsnivå i tre klasser:
- välutrustad bostad: bostaden har vattenledning, avlopp, varmvatten, WC, tvättutrymmen (antingen dusch/badrum eller bastu i lägenheten) samt central- eller elvärme
- bristfälligt utrustad bostad: bostaden saknar endast tvättutrymmen och/eller centralvärme (eller elvärme)
- ytterst bristfälligt utrustad bostad: bostaden saknar något av följande: vattenledning, avlopp, varmvatten eller WC.

Läs hela definitionen

Mängden av ett utvalt utsläpp i förhållande till en viss storhet. Ofta är storheten en produktionsinsats, t.ex. ton koldioxidekvivalent per förbrukat bränsle.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med utsökningsgäldenär avses den mot vilken verkställighet av återkrav av fordran har sökts. Utsökningsgäldenären kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Läs hela definitionen

Utsökningsärendet anhängiggörs när utsökningsansökan inkommer till den lokala utsökningsmyndigheten eller utsökningens datasystem. När ansökan har inkommit till utsökningsmyndigheten ska gäldenären utan dröjsmål ges ett meddelande om att ärendet blivit anhängigt.

Ett utsökningsärende som gäller betalningsskyldighet upphör att vara anhängigt i och med att utmätningsmannen redovisar de influtna medlen (slutredovisning). Om full betalning inte har influtit för en fordran (medellöshetshinder) eller om inte gäldenärens vistelseort heller är känd (medellöshets- och oanträffbarhetshinder) skall ett intyg över saken utfärdas för sökanden. Utsökningsärendet upphör att vara anhängigt den dag intyget över hinder utfärdas.

Ett utsökningsärende som är anhängigt när en konkurs börjar och som gäller en betalningsskyldighet vars verkställighet till följd av konkursen inte kan fortsättas, förblir anhängigt under högst sex månader efter att konkursen har börjat.

Läs hela definitionen

Personer som flyttar ut ur landet ska göra en flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar in i Finland (lagarna 661/2009 och 201/1994). Som utvandrare betraktas personer som flyttar utomlands för en längre tid än ett år. Undantag är finska medborgare som är diplomater, arbetar inom utvecklingssamarbete o.d.

När en person flyttar från ett nordiskt land till ett annat ska han eller hon anmäla sin inflyttning till inflyttningsstatens lokala registreringsmyndighet. Registreringsmyndigheten beslutar i enlighet med landets registreringspraxis om personen registreras som boende i inflyttningsstaten eller inte. Registreringsmyndigheten i inflyttningsstaten meddelar sitt beslut till personen ifråga och till utflyttningsstatens registreringsmyndighet. I utflyttningsstatens befolkningsregister anges som datum för utflyttning det datum när personen upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister (lagen om hemkommun 201/1994, förordning och fördrag 96/2006).

Läs hela definitionen

Jaa