De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utländsk direktinvestering

Mellan en investerare (direct investor) och ett företag (direct investment enterprise) i ett annat land uppstår ett direktinvesteringsförhållande när investeraren har ett bestämmande inflytande (över 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget eller betydande inflytande (minst 10 % och högst 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget. Investeringsriktningen (finländska investeringar i utlandet eller utländska investeringar i Finland) bestäms i statistiken av riktningen av ägarkontrollen/inflytandet mellan parterna. Finansiella transaktioner mellan parter i ett direktinvesteringsförhållande kallas direktinvesteringar.

Direktinvesteringskapitalet indelas i eget kapital och främmande kapital. Motposten till återinvesterade vinstmedel i bytesbalansen redovisas under eget kapital. Transaktioner med aktier i företaget, aktier tecknade vid riktade emissioner och övriga investeringar i grundkapital räknas som eget kapital. Värdet av eget kapital har statistikförts till marknadsvärdet när det gäller börsnoterade företag och till bokfört värde när det gäller övriga företag. Till främmande kapital hänförs enskilda lån, leasingkrediter, insättningar på koncernkonton, kapitallån jämförbara med eget kapital, handelskrediter och låneräntor som redovisas på upplupen basis som resultatregleringar, masskuldebrevslån och penningmarknadsinstrument. Om både borgenären och gäldenären bedriver annan finansieringsverksamhet än försäkringsverksamhet ska endast s.k. eviga lån upptas i främmande kapital under direktinvesteringar.

Statistiken över utländska direktinvesteringar offentliggörs enligt den s.k. reviderade riktningsprincipen. De nya standarderna för statistikföring (BPM6/BD4) rekommenderar tillämpningen av bruttoprincipen fordring/skuld på direktinvesteringar i samband med statistiken över betalningsbalansen och nettoställningen mot utlandet. På motsvarande sätt rekommenderas tillämpningen av den nya riktningsprincipen i nettotermer vid granskningen av direktinvesteringar efter land och näringsgren. På grund av avvikande presentationssätt skiljer sig siffrorna för direktinvesteringar i statistikgrenarna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa