Begrepp: T

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

TOL2002 är Statistikcentralens näringsgrensindelning 2002. Statistikcentralens företagsregister omfattar företag klassificerade enligt indelningen TOL2002. I registret finns sådana företag som varit verksamma minst 7 månader under statistikåret och vars personalstyrka är mer än 0,5 årsverken eller vars omsättning överstiger 9 636 euro. Företagen placeras i näringsgrensgrupper på basis av deras huvudsakliga näringsgren. I kulturstatistiken har företag för följande TOL2002-huvudgrupper inräknats i kulturbranschens företag:
- konstnärs-, scen- och konsertverksamhet
- biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
- konsthandlar och antikvitetsaffärer
- bokutgivning och -handel
- produktion och utdelning av tidningar och tidskrifter
- annan tryckning
- radio- och TV-verksamhet
- produktion och utdelning av filmer och videor
- ljudinspelningar
- tillverkning och handel av musikinstrument och -artiklar
- reklamverksamhet
- arkitekt- och konstindustriell planering
- fotoverksamhet
- tillverkning och handel med hemelektronik (utan så kallade vitvaror (kylskåp, tvättmaskiner o.d.))
- nöjesparker, spel och annan underhållnings- och rekreationsverksamhet.

Läs hela definitionen

Till handelsflottan hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg.

Läs hela definitionen

Registrerad personbil som hyrs med förare utan någon fastställd färdrutt.

Läs hela definitionen

Ett team är en fast grupp som arbetar med en gemensam uppgift och som har möjlighet att själv planera sitt arbete.

En grupp definieras ofta som ett kollektiv bestående av två eller flera personer som står i fortlöpande växelverkan med varandra och som har ett gemensamt mål. I arbetslivet kan grupper och arbetsteam inrättas för att sköta en fortlöpande uppgift eller produktionsverksamhet. Ett team eller en grupp kan också inrättas för en avgränsad uppgift.

Teamarbete innebär att arbetet normalt utförs inom en eller flera grupper. Till teamarbete räknas inte sådana representationsuppdrag i olika arbetsgrupper som inte kräver mycket arbetstid. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan ett team och en liten arbetsenhet av sedvanligt slag som fungerar enligt en fastställd arbetsfördelning. Avgörande är här intervjupersonens egen åsikt om huruvida hans arbete utgör teamarbete/grupparbete.

Läs hela definitionen

1) Arkitekttjänster, ingenjörstjänster och andra tekniska tjänster

Gruppen omfattar konsult- och planeringstjänster i tekniska frågor samt projektuppföljningstjänster. Inbegriper arkitekttjänster som gäller stadsplanering och landskapsarkitektur samt kartframställnings-, produkttestnings- och certifieringstjänster och tekniska granskningstjänster. Posten innehåller också export av tjänster (försäljning) och import av tjänster (köp) i anslutning till projektledning efter slutfört projekt. Omfattar bl.a. arkitektonisk planering och projektplanering av städers och andra instansers utvecklingsprojekt, där man planerar ett 'nyckelfärdigt' projekt (t.ex. dammar, broar, flygfält).

2) Jord- och skogsbrukstjänster samt gruvdrifts- och förädlingstjänster

Gruppen omfattar anskaffning av lantbruksmaskiner med förare samt tjänster för skörd, bekämpning av ohyra och skogsbruk, jakt, fiske o.d. tjänster som köps av ett utländskt företag eller säljs till ett utländskt företag.

I posten ingår också tekniska tjänster i anslutning till olje- och gasfält, borrning, byggande av oljeborrtorn, reparation och nedmontering av oljeborrtorn samt mineralprospektering och undersökning samt underhålls-, borrnings-, gransknings- och reparationstjänster för gruvor.

Posten omfattar också behandling, upplagring och förstörande av avfall, förhindrande av förorening, rening, miljökonsultering, miljörevision.

Läs hela definitionen

En teknologisk innovation är en ny eller förbättrad produkt eller produktionsprocess som till sina teknologiska egenskaper klart skiljer sig från tidigare produkter och processer. Förverkligade teknologiska innovationer omfattar nya produkter (produktinnovationer) som lanserats på marknaden samt nya produktionsprocesser (processinnovationer) som tagits i bruk. En produkt eller en process är en innovation, om den uppfyller de angivna villkoren ur företagets synpunkt; de behöver inte vara nya ur andra företags eller marknadens synpunkt.

Läs hela definitionen

Med teleföretag avses nätföretag och teletjänsteföretag.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Tjänsteföretag är ett företag som överför meddelanden i ett kommunikationsnät som det förfogar över eller har fått tillgång till av ett nätföretag eller som distribuerar eller tillhandahåller meddelanden i ett masskommunikationsnät. (Kommunikationsmarknadslagen 393/2003)

Läs hela definitionen

Med televerksamhet avses nät- och kommunikationstjänster. Nättjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett nätföretag, och kommunikationstjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett tjänsteföretag.

Läs hela definitionen

Temakarta är en karta som visar geografisk förekomst, styrka eller variation när det gäller en företeelse eller ett tema som man valt. Temakartan kan samtidigt visa flera företeelser. Man kan också tala om en statistisk temakarta, när den uppgift som visas baserar sig på statistiska beräkningar eller undersökningar.

Läs hela definitionen

Terajoule (TJ) är en energienhet som ofta används för att ange energiinnehållet i bränslen. 1 TJ = 0,278 GWh.

Läs hela definitionen

Terawattimme (TWh) är en energienhet som används för att ange producerad energimängd, dvs. el och värme. 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh; 1 TJ = 0,278 GWh

Läs hela definitionen

Tidig företagssanering är en form av företagssanering som man kan ansöka om vid hot om insolvens.

Om företaget under förfarandet konstateras vara insolvent, kan förfarandet fortsätta som normal företagssanering.

Läs hela definitionen

Med tidig neonatal dödlighet avses antalet barn som avlidit före det 7 levnadsdygnet i relation till levande födda barn under statistikåret.

Läs hela definitionen

Om den som har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff eller samhällstjänst åtalas för ett annat brott som han begått innan detta straff dömts ut, kan domstolen anse att det tidigare straffet är en tillräcklig påföljd också för det brott som senare blivit föremål för behandling. (Strafflagen 7:6–7 §)

Läs hela definitionen

Ett fartyg i ett utländskt register, som ett finländskt företag har tidsbefraktat (hyrt).

Läs hela definitionen

Tidsjusteringsfaktorer är faktorer som används för att omvandla de medelpriser som erhölls vid tidpunkten för undersökningen till årsmedelpriser.

Läs hela definitionen

Tidskrifter är tidningar som utkommer regelbundet, minst fyra gånger om året och som innehåller artiklar som endera är allmänna eller gäller ett specialiserat livsområde. Till tidskrifterna räknas också sådana tidningar av dagstidningsformat, som till innehåll eller utgivningstäthet inte uppfyller kriterierna för dagstidningar, t.ex. fackorganisationers tidningar som utkommer några gånger om året.

Läs hela definitionen

Till de priser som gäller för basåret eller referensåret. Det är fråga om en volymserie eller en reell serie, som har rensats för prisförändringar.

Läs hela definitionen

Till de nominella priser som gäller vid var tid.

Läs hela definitionen

Tilldelningen av särskilda dragningsrätter till IMF-medlemmar visas som en skuld för mottagaren under tilldelning av särskilda dragningsrätter inom övriga investeringar, med en motsvarande post under särskilda dragningsrätter i valutareserven.

Läs hela definitionen

Person- eller godstransport mot betalning (yrkesmässig trafik). För att idka transport krävs tillstånd av tillståndsmyndighet.

Läs hela definitionen

Med tillverkning avses mekanisk eller kemisk förvandling av oorganiska eller organiska ämnen till nya produkter oberoende av om arbetet utförs maskinellt eller för hand, i en fabrik eller hemma hos arbetstagaren. Enligt definitionen räknas också hopmontering av produkter till industriverksamhet. Vid sammanställning av statistiken kombinerar man traditionsenligt med tillverkning utöver den egentliga tillverkningsverksamheten också utvinning av mineraler och el-, gas- och vattenförsörjning.

Läs hela definitionen

Till tillverkningstjänster räknas aktiviteter av typen bearbetning, montering, etikettering, förpackning och så vidare, som utförs av företag som inte äger varorna. Tillverkningstjänster utförs av en enhet som får betalt för dem av ägaren. För tillverkningstjänster används också termerna tillverkningsuppdrag, förädling och lönearbete.

Läs hela definitionen

När det gäller tillverkningsuppdrag i Finland äger en utländsk uppdragsgivare råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Det ekonomiska ägandet är utomlands. En utländsk uppdragsgivare betalar ersättning för utfört arbete (tjänst) till en finländsk tillverkare som också kan vara dess dotterbolag. Arvodet för tillverkningsuppdraget bokförs i betalningsbalansen under Finlands export av tjänster. Varor som importerats till Finland för tillverkningsuppdrag och färdiga varor som sedan exporterats från Finland avdras från Finlands varuhandel i betalningsbalansen eftersom ägandet inte ändras.

Läs hela definitionen

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger en finländsk uppdragsgivare råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Det ekonomiska ägandet är i Finland. En finländsk uppdragsgivare betalar ersättning för utfört arbete (tjänst) till en utländsk tillverkare som också kan vara dess dotterbolag. Arvodet för tillverkningsuppdrag bokförs i betalningsbalansen under Finlands import av tjänster. Varor som exporterats till utlandet från Finland för tillverkningsuppdrag och färdiga varor som sedan importerats från utlandet avdras från Finlands varuhandel i betalningsbalansen eftersom ägandet inte ändras. Varor som köpts från utlandet och som bearbetas utomlands samt varor som sålts till utlandet och som tillverkats utomlands, läggs för sin del till Finlands varuhandel i betalningsbalansen.

Läs hela definitionen

I statistiken över grundskole- och specialundervisning samt i statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter avses med tilläggsundervisning en frivillig ettårig tilläggsklass (årskurs 10) som är avsedd för unga som avlagt hela den grundläggande utbildningen. Till elever i tilläggsundervisning hör också elever med särskilt stöd som har förlängd läroplikt.

Läs hela definitionen

Den utsläppsmängd som parterna i bilaga B till Kyotoprotokollet har förbundit sig att inte överskrida under åtagandeperioden 2008-2012. Den tillåtna utsläppsmängden erhålls genom att multiplicera utsläppsmängden för basåret med fem (år) och multiplicera produkten med den koefficient i bilaga B som anger det procentuella målet för partens utsläppsbegränsning jämfört med utsläppsnivån 1990. Den tillåtna utsläppsmängden uttrycks i antal ton av koldioxidekvivalenter.

Läs hela definitionen

Lönerna hos en timavlönad löntagare bestäms i huvudsak enligt arbetade timmar. Dessutom kan en timavlönad löntagare få löner för icke-arbetad tid. Ersättning för utfört och icke utfört arbete kan betalas flera gånger i månaden. En timavlönad löntagare är i allmänhet en arbetare. Avlöningsformen bestäms enligt kollektivavtalet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Enligt den internationella turistorganisationens (World Tourism Organisation, WTO) definition hänför sig tjänsteresa som grupp till alla sådana resor som har anknytning till arbetet eller den yrkesmässiga verksamheten och som sker utanför den vanliga omgivningen. Tjänsteresor görs på grund av förpliktelser som gäller yrkesställning eller den ekonomiska verksamheten i den enhet där personen arbetar. Till denna grupp hör bl.a. köp- och försäljningsresor, deltagande i möten, konferenser och kongresser, deltagande i försäljningsmässor och -utställningar, tjänsteresor för arbetstagare inom den offentliga förvaltningen och internationella organisationer, studier i anslutning till yrket (kurser) samt arbetstagarnas belöningsresor, dvs. incentive resor. Vanligen betalar arbetsgivaren de kostnader som förorsakas av resan. I den finländska reseundersökningen används benämningen arbets- eller konferensresa om resor i denna grupp.

Läs hela definitionen

Vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) utan last vid stillastående i körklart läge som
tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Läs hela definitionen

Med tobak avses njutningsmedel som är tillverkat av eller innehåller blad, stjälkar och stammar av tobaksväxter.

Läs hela definitionen

Om tobaksaccis stadgas i lagen om tobaksaccis (1470/1994). Tobaksaccis påförs tobaksprodukter. Tobaksaccisen fastställs på basis av produktens detaljhandelspris enligt den skattskyldiges anmälan. För cigarretter, pip- och cigarrettobak samt finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter bestäms accisen dessutom som en accis per enhet.

Läs hela definitionen

Med tobaksprodukter avses produkter som helt eller delvis är tillverkade av tobak, genetiskt modifierad eller ej, och som är avsedd att rökas, snusas, sugas på eller tuggas.

Till tobaksprodukter räknas cigarretter, cigarrer och cigariller, pip- och cigarrettobak, finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter, tuggtobak, snus, cigarrettpapper samt andra produkter som innehåller tobak.

Läs hela definitionen

Med tolling avses tjänste- eller arvodesbaserad smältning av anrikningar (t.ex. koppar, nickel) enligt avtal. Smältverket bearbetar råvarorna, dvs. anrikningarna, som ägs av avtalspartnern, levererar produkterna till avtalspartnern eller den slutliga kunden och fakturerar avtalspartnern för smälttjänsten.

Läs hela definitionen

I denna granskning klassificeras en bostadsbyggnad som tom, om det enligt registeruppgifter inte finns en enda bostad med permanent boende i byggnaden.

Läs hela definitionen

Transportsträcka i kilometer för ett godston.

Läs hela definitionen

Måttenhet som motsvarar vägtransport av ett ton gods en kilometer.

Sträckan som ska beaktas är den faktiskt tillryggalagda sträckan.

Läs hela definitionen

Till handelsflottan hör ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg.

Läs hela definitionen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Frästorv (2110)
- Stycketorv (2120)
- Torvpelletar och -briketter (2130).

Läs hela definitionen

Den totala energianvändningen utgör den totala användningen av inhemsk energi (energi från inhemska energikällor) och importenergi i Finland, uttryckt i enhetliga måttenheter. Den totala energianvändningen omfattar bränslen som använts för produktion och förädling av energi samt energi som använts direkt inom slutanvändningen (t.ex. fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning av byggnader).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Finlands totala ekonomi utgörs av de enheter som har sin ekonomiska hemvist inom Finlands ekonomiska territorium. Enheterna i den totala ekonomin indelas i Icke-finansiella företag (S11), Finansiella företag och försäkringsföretag (S12), Offentlig sektor (S13), Hushåll (S14) samt Hushållens ideella organisationer (S15).

Läs hela definitionen

Det totala fruktsamhetstalet erhålls genom att addera fruktsamhetstalen för ett åldersår. Talet avser det uppskattade antal barn som en kvinna föder om fruktsamheten är oförändrad under kvinnas hela fruktsamhetsperiod och under förutsättningen att hon inte avlider innan perioden är slut.

Läs hela definitionen

Totalanvändningen av naturresurser (TMR, Total material Requirements) är summan av inhemska och utländska direkta inflöden och dolda flöden.

TMR = DE + inhemska dolda flöden + IMP + dolda importflöden

Läs hela definitionen

I lönestrukturstatistiken bildas totalarbetstiden på basis av personlig ordinarie veckoarbetstid samt på basis av genomsnittliga avlönade tilläggs- och övertidstimmar under statistikföringsperioden. Antalet timmar i beredskap ingår inte i det totala antalet timmar. Den totala arbetstiden beskriver den månatliga arbetstiden som ligger till grund för löneutbetalningen.

Den totala arbetstiden kan inte definieras i lönestrukturstatistiken om man inte känner till personens ordinarie veckoarbetstid.

Totallönen bygger på totalarbetstiden. Se Totallön.

Jfr Ordinarie veckoarbetstid.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Den totala bränslevolymen inom industrin samt volymer av el och värme som skaffats från annat håll för eget bruk (nettoköp dvs. köpt/fått - såld/överlåten). Energivolymerna kan sammanräknas och sammanräknade beskriver de förbrukningen av totalenergin inom näringsgrenen.

Läs hela definitionen

Totalförändringen är folkökningen inkl. registerkorrigeringar i folkmängden. Folkökningen är summan av födelseöverskottet och den totala nettoflyttningen.

Läs hela definitionen

Totalindexet är ett index som har räknats som vägt medeltal från alla underserier som indexet beskriver. Totalindexet räknas till exempel som vägt medeltal i detaljerade prisindexserier, som beskriver olika varugrupper.

Läs hela definitionen

Totalindexet för giftermål beskriver hur stor andel av alla kvinnor (vanligen per 100 eller 1000 personer) som ingår äktenskap under förutsättningen att ingen av dem avlider och att giftermålstalet efter åldersgrupp det aktuella året är i kraft hela den tid kvinnorna i fråga hör till åldersgruppen 15-49 år. Indexet beräknas genom att giftermålstalen efter åldersgrupp för det första äktenskapet i hela åldersintervallet summeras. Det åldersbestämda giftermålstalet räknas här genom att antalet kvinnor som ingått äktenskap ställs i relation till det totala antalet kvinnor i åldersgruppen och inte bara till antalet kvinnor som inte är gifta.

Läs hela definitionen

Totalindexet för äktenskapsskillnader är nyckeltalet för äktenskapsskillnader under ett år. Äktenskap av olika ålder som slutar i äktenskapsskillnad ställs i relation till alla äktenskap som ingåtts under samma år. Av de par som skiljde sig år 2001 ställs t. ex. antalet par som varit gifta i 30 år i relation till antalet par som gift sig år 1971. På motsvarande sätt ställs antalet par som varit gifta i 29 år i relation till antalet par som gift sig år 1972 osv. På detta sätt får man fram hur många procent av äktenskap i olika ålder som slutat i äktenskapsskillnad. Summan av dessa är totalindexet för äktenskapsskillnad om den benägenhet att skilja sig som gäller beräkningsåret var oförändrad hela äktenskapets lopp. Eftersom talet ändå i vissa fall kan vara större än 100 procent är det inte rätt att tolka talet som sannolikhet.

Läs hela definitionen

I statens produktivitetsstatistik anges totalinsatsförändringen som det deflaterade beloppet av förändringen i posten "verksamhetskostnader totalt". Personalkostnader, avskrivningar och övriga verksamhetskostnader deflateras med separata kostnadsindex.

I statistiken över kommunernas och samkommunernas produktivitet anges totalinsatsförändringen med hjälp av den sammanlagda volymförändringen på årsnivå i posterna "insatsförbrukning till mottagarpriser", "förslitning av fast kapital" samt "löner och kollektiva avgifter" efter näringsgren inom sektorn "Kommuner" i nationalräkenskaperna.

Läs hela definitionen

Den totala lönen beskriver den lön som betalas för ordinarie arbetstid samt annan arbetstid som t.ex. övertid och tilläggsarbetstid. Se Totalarbetstid

Till totallönen räknas för varje avlöningsperiod
- grundlön
- tillägg som betalas på basis av uppgift, yrkesskicklighet, tjänsteår o.d.
- tillägg som betalas på basis av arbetsplatsens läge och miljötillägg
- arbetstidstillägg
- tjänstemännens lönedel som utbetalas på basis av resultat och prestationer, arbetstagarnas löner på basis av prestationer
- naturaförmånernas beskattningsvärde
- lön för tilläggs- och övertidsarbete
- delvis också eventuella beredskaps-, jour- och utryckningsersättningar
- övriga tillägg som betalas oregelbundet
- (i lönestrukturstatistiken dessutom lön som utbetalats för icke-arbetad arbetstid).

Totallönen innehåller inte löneposter av engångsnatur, som t.ex. semesterpenning och resultatpremier.

I lönestatistiken ingår också begreppet totallön med resultatpremierna. Totallönen är i bruk i all lönestatistik, men dess innehåll kan variera något beroende på lönestatistik. T.ex. i statistiken över timlöner inom den privata sektorn inbegriper lönen för ordinarie arbetstid förutom löner som betalats för ordinarie arbetstid dessutom förhöjningsdelar för söndags- och övertidslön.

Jfr Lön för ordinarie arbetstid

Läs hela definitionen

Totalnettoflyttning är summan av nettoflyttningen mellan kommuner och nettoimmigrationen.

Läs hela definitionen

Med volymen av totalproduktionen avses produktionen under ett kalenderår i ett företag eller på ett arbetsställe. Den består av såld produktion eller produktion som producerats för lager och som är avsett för försäljning samt av produktion som vidareförädlas eller redan har vidareförädlats i företaget. Totalproduktionen för kalenderåret frågas, förutom för såld produktion, bara gällande särskilt specificerade varor. För totalproduktionen anges i allmänhet bara volymen, inte värdet.

Uppgiften om totalvolym frågas som kompletterande uppgift ifråga om de varubenämningar inom totalproduktionen gällande vilka man antar att uppgifterna om såld produktion (dvs. försäljning) inte beskriver den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.

Läs hela definitionen

Det totala antalet yrken avser hur många yrken en person har haft under den tid han eller hon huvudsakligen var verksam som förvärvsarbetande. Som förvärvsarbete betraktas också anställning med sysselsättningsmedel, däremot inte t.ex. tillfälliga sommarjobb.

Läs hela definitionen

Den sammanlagda vikten av fordonet (eller fordonskombinationen) inklusive dess last vid stillastående i körklart läge och av lasten som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

I denna ingår förarens vikt och vikten av det största antalet personer som får transporteras.

Läs hela definitionen

Till totalytan hör försäljningsytan, kontorsutrymmen, lagerutrymmen, personalutrymmen och andra utrymmen som hör till affärslokalen.

Läs hela definitionen

Ett traditionsfartyg är ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg inkluderat i Museiverkets traditionsfartygsregister.

Läs hela definitionen

Antalet kilometer som ett bestämt fordonsslag eller en definierad undergrupp sammanlagt har kört under en viss tidsperiod, vanligen ett år.

Läs hela definitionen

Det totala antalet flygkilometer under en viss tid, vanligen under ett år.

Läs hela definitionen

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Läs hela definitionen

Trafikflygning är kommersiell flygtrafik, då passagerare, gods eller post transporteras mot betalning eller hyra. Kommersiell trafik är linje-, charter- och taxitrafik. Trafikflygning omfattar bl.a. inte allmän flygning, övningsflygning eller militärflygning.

Läs hela definitionen

Trafiksäkerhetsverket Trafi är en förvaltnings-, service- och informationscentral inom kommunikationministeriets verksamhetssektor. Trafis centrala uppgifter är:

- registrering av fordon
- årlig beskattning av fordon
- övervakning av besiktningsverksamheten
- organisation av förarexamen
- registrering av körkort
- informationsservice om fordonstrafik

Läs hela definitionen

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Läs hela definitionen

En transaktion är ett ekonomiskt flöde som utgör en interaktion mellan institutionella enheter enligt ömsesidig överenskommelse. Det kan även förekomma att en händelse inom en institutionell enhet är lämplig att betrakta som en transaktion, ofta beroende på att enheten uppträder i två olika roller. Det är brukligt att indela transaktionerna i fyra huvudgrupper:

a) Produkttransaktioner - vilka beskriver ursprung (inhemsk produktion eller import) och användning (insatsförbrukning, slutlig konsumtion, bruttoinvestering eller export) av produkter.

b) Fördelningstransaktioner - vilka beskriver hur det förädlingsvärde som genereras i produktionen fördelas mellan arbetskraft, kapital och offentlig sektor liksom omfördelning av inkomster och förmögenhet (skatt på inkomster och förmögenhet och andra transfereringar).

c) Finansiella transaktioner - vilka beskriver nettoförvärv av finansiella tillgångar eller nettoökning av skulder för varje typ av finansiellt instrument. Sådana transaktioner förekommer ofta som motpart till icke-finansiella transaktioner, men de kan också vara transaktioner som bara har att göra med finansiella instrument.

d) Transaktioner som inte är med i de tre grupperna ovan:
kapitalförslitning liksom köp minus försäljning av icke producerade icke-finansiella tillgångar.

De flesta transaktioner är monetära transaktioner, där de berörda enheterna betalar eller mottar betalning, skuldsätter sig eller erhåller tillgångar som noteras i valutaenheter. Transaktioner som inte inkluderar kontant betalning, eller tillgångar och skulder värderade i valutaenheter, är icke-monetära transaktioner.

Transaktioner inom enheter är normalt icke monetära transaktioner. Icke monetära transaktioner som involverar mer än en institutionell enhet förekommer bland transaktioner med produkter (byten av produkter), fördelningstransaktioner (ersättning in natura, transferering in natura etc.) och andra transaktioner (byteshandel med icke producerade icke-finansiella tillgångar).

Alla transaktioner räknas i monetära termer. Värdena som bokförs för de icke monetära transaktionerna måste därför ha mätts indirekt eller ha beräknats på annat sätt.

Läs hela definitionen

En transferpassagerare anländer till flygplatsen med flyg och fortsätter till en annan flygplats.

Läs hela definitionen

I statistiken över transitotrafik via Finland beskriver transiteringen i sjötrafiken volymen av transitotransporter till och från hamnar i Finland.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Totaltransitering beskriver den varuvolym som transporteras genom Finland i form av transitering. Volymen av den totala transiteringen erhålls genom att räkna ihop volymen av transiteringen per lands- och järnväg eller granska volymen av transiteringen till sjöss.

Summan av volymen av transiteringen per lands- och järnväg blir inte exakt densamma som volymen av transiteringen till sjöss, vilket bl.a. beror på statistikskillnader mellan olika trafikformer.

Läs hela definitionen

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.

Läs hela definitionen

Transport omfattar passagerar- och frakttransport inom havssjöfart, lufttransport, järnvägstransport, vägtransport och sjöfart på inre vattenvägar samt stödtjänster. Dessutom omfattar transporten post- och kurirtjänster.

Läs hela definitionen

Transport som inte är för annans räkning.

Sådan transport är ett företags förflyttning av sin egen personal eller sitt eget gods utan någon tillhörande finansiell transaktion. Även om enskilda personer kan utföra sådan transport ingår den inte här.

Läs hela definitionen

Transportarbetet (tonkilometer) beskriver transportarbetsvolymen, som erhålls genom att multiplicera transporterad mängd gods (ton) med transportsträckan(kilometer).

Läs hela definitionen

Mängden transporterade passagerare, gods och post i ton multiplicerat med flygsträckan i kilometer.

Läs hela definitionen

Transport som sker med ett vägmotorfordon som är registrerat i ett land mellan en plats för lastning i ett andra land och en plats för lossning i ett tredje land. Denna transport kan omfatta transitering genom ett eller flera ytterligare länder.

Läs hela definitionen

Dom som kan ges i ett dispositivt tvistemål och som baserar sig på en parts passivitet eller frånvaro från rättens sammanträde eller en parts underlåtelse att avge svar.

Läs hela definitionen

En trehjuling (L5e) är ett motordrivet fordon med tre symmetriskt placerade hjul vilket har en motor med en slagvolym som är större än 50 cm3 , när det är fråga om en förbränningsmotor, eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Läs hela definitionen

En trend beskriver tidsseriens utveckling under en längre period. Trendserien har rensats från periodisk och tillfällig variation. Detta betyder att väderleksförhållandenas och kortvariga strejkers inverkan inte syns i trenden. Däremot syns permanenta förändringar som t.ex. större efterfrågan, som beror på skatteändringar. Vid tolkningen av riktningen i trendens slutskede är det bra att följa omdömet. Trendgrafens slutskede kan förändras efter att kommande månadsuppgifter har uppdaterats.

Läs hela definitionen

Treskiftsarbete innebär arbete i tre skift dygnet runt (morgon-, kvälls- och nattskift), antingen i avbrutet treskiftsarbete (produktionen avbryts t.ex. till veckosluten) eller i kontinuerligt treskiftsarbete. Till treskiftsarbete räknas också fyrskifts-, femskifts- och sexskiftsarbete, vilka utgör speciella former av treskiftsarbete.

Läs hela definitionen

Innehåller följande bränsleklassificeringens klasser:
- Vedträn, långved och småved (3111)
- Helträds- eller slanflis (3112)
- Flis eller kross av hyggesrester (3113)
- Bark (3121)
- Sågspån, kutterspån o.a. spån (3122)
- Flis eller kross av trärester (3123)
- Trärestprodukter från industrin, ospecificerade (3128)
- Övriga restprodukter av trä (3129)
- Avlutar från träförädlingsindustrin (3130)
- Övriga bi- och avfallsprodukter från träförädlingsindustrin (3140)
- Återvinningsträ (3150)
- Träpelletar och -briketter (3160).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Vägfordon för varutransport med en totalvikt över 3 500 kg, som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för varutransport.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Turism inom landet (internal tourism) omfattar inhemsk turism (domestic tourism) bland invånarna i ett givet land och inkommande turism (inbound tourism).

Läs hela definitionen

Med turist (tourist, overnight visitor) avses en övernattande turist, som tillbringar minst en natt på resmålet, antingen i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri inkvartering. En internationell turist är en turist som tillbringar minst en natt i det land som är målet för resan. Med inhemsk turist avses en turist som tillbringar minst en natt på den plats som är målet för resan.

En turist som inte övernattar en enda gång under sin resa är en dagsturist (dagsbesökare).

Läs hela definitionen

Med turistkonsumtion (tourism expenditure) avses de totala kostnaderna av resan, som turisten själv betalar eller någon annan betalar för honom/henne. Turistkonsumtionen omfattar utgifter för varor och tjänster både under resan och på resmålet. Betalningar som erlagts före eller efter resan ingår i turistkonsumtionen. Också persontrafiktjänster (inhemska eller internationella) ingår (jfr resebalansen).

Läs hela definitionen

I tvistemål behandlas tvister mellan privatpersoner eller företag i frågor som förts till domstol för erhållande av en opartisk lösning. Tvisten kan gälla t.ex. ersättning för skada, hävning av köp eller frågan om ett avtals giltighet. Vid tingsrätten avkunnas även domar i otvistiga fordrings- och vräkningsmål.

Läs hela definitionen

En tvångsinrättningsfånge är en farlig återfallsförbrytare som av fängelsedomstolen förordnats att isoleras i tvångsinrättning. En tvångsinrättning är en av justitieministeriet för detta ändamål utsedd separat anstalt eller del av en anstalt.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkning i kommunens vars boningsort kan definieras med koordinater. Före folkräkningen och avgränsningen av tätorterna år 2000 beräknades tätortsgraden genom att ställa tätortsbefolkningen i relation till kommunens totala folkmängd som också omfattade invånare utan koordinater (bl.a. bostadslösa och anstaltsbefolkning). Fr.o.m. folkräkningen år 2000 räknas anstaltsbefolkningen med koordinater till tätortsbefolkningen, om anstalten hör till tätorten eller om den själv bildar en tätort.

Tätortsgraden anges med ett decimaltal.

Tätortsgraden beräknas årligen och respektive års befolkning förs till tätorterna enligt den senaste tätortsavgräns-ningen.

Läs hela definitionen

Ett tåg är ett fordon bestående av ett lok och ett varierande antal vagnar som körs på järnvägen.

Läs hela definitionen

Av tåget tillryggalagd en kilometer lång sträcka.

Läs hela definitionen

Jaa