Begrepp: H

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Till HRSTE-arbetskraften (human resources in science and technology - education, högutbildade) hör personer som åtminstone avlagt examen på lägsta högre nivå.

Med examina på högre nivå avses examina inom följande utbildningsstadier (Statistikcentralen: Utbildningsklassificering 2003, handböcker 1, Helsingfors):
5 Utbildning på lägsta högre nivå
6 Lägre högskolenivå
7 Högre högskolenivå
8 Forskarutbildningsnivå

Läs hela definitionen

Alla varor som ännu är under arbete. Med räknas sådana halvfabrikat som företaget själv producerar och som är avsedda att vidareförädlas inom detta företag. Halvfärdiga arbeten, som man har för avsikt att sälja, hör också till denna grupp.

Läs hela definitionen

Handel med bostadsaktier avser handel med aktier som berättigar till besittning av en bostad i bostadsaktiebolaget och om vilken det har gjorts en anmälan om överlåtelseskatt till Skattestyrelsen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Handelsbalansen beskriver utrikesbalansen för varor när det gäller export och import.

Läs hela definitionen

Med handelsdagskorrigering beaktar man den olikartade fördelningen av veckodagar och helger i de månader som jämförs. Handelsdagar inverkar till exempel på så sätt att försäljningen inom en näringsgren någon månad kan vara större än vanligt, eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera inverkan som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader olika år ska vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga s.k. säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.

Läs hela definitionen

I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana fartyg i det finska fartygsregistret som av statens medel kan beviljas stöd för handelssjöfart för förbättrande av konkurrenskraften.

Läs hela definitionen

Under handelskrediter redovisas exporttillgångar och exportförskott samt importskulder och importförskott. Handelskrediter är krediter i anslutning till handel med varor och tjänster, såsom kontoskulder, leverantörskrediter (betalningstid beviljad av utländska säljare), leverantörsskulder och förskott från utländska köpare för planerade eller kommande prestationer.

Statistik över handelskrediter samlas in med enkäten om företagens och statens utländska tillgångar och skulder. Resultaten från enkätundersökningarna för den löpande statistiken uppräknas med enkäternas täckningsandel, eftersom det finns fler exportörer och importörer än företag av väsentlig betydelse i fråga om finansiella transaktioner.

Läs hela definitionen

Produktionen av parti- och detaljhandelstjänster mäts genom de handelsmarginaler som tas ut på de varor som köps för vidareförsäljning. En handelsmarginal är skillnaden mellan det faktiska eller åsatta priset på en vara inköpt för vidareförsäljning och det pris, som skulle få betalas av säljaren för att återanskaffa varan vid den tid den försäljs eller på annat sätt avyttras.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med hantverksförening avses en förening som bedriver närings-, kultur- och utbildningsverksamhet inom branschen. Verksamheten omfattar också anordnande av utställningar, mässor o.d. evenemang. Som takorganisation för de regionala hantverksföreningarna verkar Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito r.f.

Läs hela definitionen

Lönestrukturstatistiken:

I lönestrukturstatistiken bygger specificeringen av hel- och deltidsanställning på ordinarie veckoarbetstid. I statistiken har anställningsförhållanden med en ordinarie veckoarbetstid på över 90 procent av den allmänna arbetstiden inom branschen definierats som heltidsanställningar. Hel- och deltidsanställningar har inte kunnat definieras för de löntagare vars ordinarie veckoarbetstid är okänd. Detta kan antingen bero på att uppgiften inte meddelats eller på att personens arbetstid varierar. Hel- och deltidsanställning gällande lärare inom den offentliga sektorn har fastställts enligt villkoren i anställningsförhållandet. De lärare inom den privata sektorn som har en undervisningsskyldighet på minst 16 timmar per vecka definieras i lönestrukturstatistiken som heltidsanställda löntagare.

Lönestatistiken inom den privata sektorn:

Definiering av heltidsanställning gällande månadsavlönade inom den privata sektorn bygger på samma sätt som lönestrukturstatistiken i huvudsak på veckoarbetstid. I statistiken definieras som heltidsanställda löntagare de löntagare vars ordinarie veckoarbetstid överstiger 90 procent av den allmänna arbetstiden inom branschen.
För resten av löntagare fås uppgiften om heltidsanställning direkt via en enkät eller så fastställs den enligt anställningsförhållandet. Om en löntagares ordinarie veckoarbetstid är okänd utnyttjas också löntagarens uppgifter om löner vid fastställande av heltidsanställning.

För timanställda inom den privata sektorn definieras inte hel- eller deltidsanställning separat.

Lönestatistiken inom den offentliga sektorn:

Inom den offentliga sektorn bestäms hel- eller deltidsanställning efter anställningsförhållandets natur samt villkoren. Uppgiften om hel- eller deltidsanställning fås vanligen i samband med en enkät.

Arbetskraftskostnadsundersökning:

I statistiken över arbetskraftskostnader är en person heltidsanställd om arbetstiden följer tjänste- eller arbetskollektivavtalet eller den arbetstid som vanligen följs i ifrågavarande enhet.

Jfr Deltidsanställd

Läs hela definitionen

Som personer som utför heltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar heltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets heltid.

Läs hela definitionen

I universitets- och högskolestatistiken är den statistiska definitionen av högskolestudier på heltid och på deltid baserad på antalet avlagda studiepoäng. Uppgiften om antalet avlagda studiepoäng bygger på Statistikcentralens uppgifter om studiepoäng under det föregående året. Uppgifterna samlas in av alla universitet och yrkeshögskolor. Studerande som har avlagt 30 studiepoäng eller mer under läsåret klassificeras som heltidsstuderande och de som har avlagt mindre än 30 studiepoäng klassificeras som deltidsstuderande. Alla studerande som har anmält sig som frånvarande klassificeras som deltidsstuderande.

För förstaårets studerande finns det inte ännu någon uppgift om antalet studiepoäng, och de betraktas därför som heltidsstuderande det första läsåret. På grund av studiernas natur beskriver inte uppgifterna om antalet studiepoäng för påbyggnadsstuderande (licentiat-, doktorand-, specialläkar-, specialveterinär-, specialtandläkarstuderande och påbyggnadsstuderande vid yrkeshögskolor) om studierna sker på heltid eller deltid. Då det kalkylerade antalet heltids- och deltidsstuderande bildas, betraktas alla påbyggnadsstuderande som deltidsstuderande.

Läs hela definitionen

Den kommun som registrerats som företagets hemkommun.

Läs hela definitionen

Statistiken över luftutsläpp efter näringsgren som följer förordningen om miljöräkenskaper omfattar också finska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter samt från finska fiskefartyg utomlands. Från luftutsläppen efter näringsgren avdras utsläppen från utländska medborgares land-, sjö- och lufttransporter inom Finland.

Detta betraktelsesätt med hemvistprincipen är olikt det i inventeringen av växthusgaser, som bara omfattar utsläpp inom Finland oberoende av vilket lands medborgare som orsakar utsläppet (territorialprincipen). Skillnaden mellan inventeringen av växthusgaser och statistiken över luftutsläpp efter näringsgren bokförs för varje utsläppskomponents del i tabellen avstämningsposter.

Tabellen avstämningsposter inkluderar uppgifter om finska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter och finska fiskefartygs utsläpp utomlands samt utländska medborgares utsläpp från land-, sjö- och lufttransporter inom Finland.

Läs hela definitionen

Hitas är ett system för reglering av pris- och kvalitetsnivån på de bostäder som byggs på arrendetomter som Helsingfors stad äger. Med Hitas-bostäder avses bostäder som omfattas av ifrågavarande regleringssystem.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Holdingbolag är institutionella enheter vars huvudsakliga funktion är att kontrollera och styra en grupp dotterbolag.

Läs hela definitionen

Ett rum på ett hotell eller någon annan inkvarteringsanläggning är en inkvarteringsenhet bestående av ett eller flera rum (lägenhet/svit), som utgör en odelbar helhet. Rummen kan vara enkel- eller dubbelrum eller flerpersonsrum, beroende på om de är permanent utrustade för inkvartering av en eller flera personer. Också lägenheter motsvarar rum som inkvarteringsenhet. De består av ett eller flera rum och har i allmänhet ett kök/en kokvrå samt eget badrum. I inkvarteringsstatistiken är stugor, torp, bungalower, fritidshus och semesterandelar en inkvarteringsenhet (ett rum).

Läs hela definitionen

En husbil är en personbil eller buss som tillverkats för ett särskilt ändamål och där boendemöjligheterna inbegriper minst följande ordentligt fastsatta utrustning:
- sittplatser och bord (bordet kan vara lätt att avlägsna);
- sovplatser, som kan göras om av sittplatser (sovplatserna skall vara dimensionerade för vuxna)
- kokmöjligheter (inne i bilen, tillåten fast inredning);
- förvaringsutrymmen (tillräckliga förvaringsutrymmen för förvaring av reseutrustning, kärl o.d.).

Läs hela definitionen

Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på an-nat sätt använder sina inkomster tillsammans. Begreppet hushåll används bara vid intervjuundersökningar.

Utanför hushållspopulationen står personer som varaktigt är bosatta utomlands samt anstaltsbefolkningen (t.ex. personer som vistas långvarigt på ålderdoms-hem, vårdanstalter, i fängelse eller på sjukhus).

Motsvarande registerbaserade uppgift är bostadshushåll. Ett bostadshushåll består av personer som bor stadigvarande i en gemensam bostad eller på en gemensam adress. Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Begreppet bostadshushåll används i registerbaserad statistik i stället för begreppet hushåll.

Läs hela definitionen

Konsumentbarometern innehåller frågor om olika ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Ändamål som hushållen avser att lägga ut pengar på omfattar:
- anskaffning eller byte av ägarbostad under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av ny eller gammal personbil under de närmaste 12 månaderna
- anskaffning av fritidsbostad, renovering av bostad, inredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, utrustning för rekreation, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, semesterresa i utlandet under de närmaste 6 månaderna.

Läs hela definitionen

Konsumentbarometern innehåller frågor om hushållens låntagningsavsikter och -motiv. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av kvartalet sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under föregående fyra kvartal.

Läs hela definitionen

I konsumentbarometern ingår frågor om hushållens sparplaner, deras motiv för att spara och hur de ämnar placera sina besparingar. Statistikenheten är hushåll och mätenheten "antal procent av hushållen".

Läs hela definitionen

Hushållsapparaters energiförbrukning omfattar den energi som används för elapparater, belysning och matlagning.

Läs hela definitionen

Till hushållsarbetande räknas personer som står utanför arbetskraften och som sköter sitt eget hushåll. Med hushållsarbete avses oavlönat arbete som utförs i personens eget hem (t.ex. vård av barn, matlagning, städning, etc.).

Läs hela definitionen

Konsumtionsavfall som härstammar från hushåll. Till hushållsavfall räknas inte sådant avfall som uppkommit utanför hemmet eller hushållssfären, inte ens då avfallsproducenten är ett hushåll (exempelvis spillolja som uppstår vid oljebyte och lämnas på bilverkstaden).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Släpfordon som konstruerats för turism.

(OBS! Fr.o.m. år 1990 ingår inte landskapet Ålands uppgifter.)

Läs hela definitionen

Med husvagnsplats avses platser som är avsedda för husvagnsturister eller campare och som turisterna kan hyra antingen för dagar, veckor eller en längre tid, antingen för hela säsongen eller för ett år (säsongsplats).

I Finlands inkvarteringsstatistik ingår bara husvagnsplatser försedda med eluttag i inkvarteringskapaciteten, där de motsvarar en inkvarteringsenhet. En husvagnsplats motsvarar fyra bäddar enligt de internationella rekommendationerna.

Utöver campingplatser kan hotellen och övriga inkvarteringsanläggningar tillhandahålla husvagnsplatser med eluttag, som räknas med i anläggningens inkvarteringskapacitet.

Läs hela definitionen

Den huvudsakliga aktiviteten som uppgiftslämnaren har noterat i tidsdagboken.

Läs hela definitionen

Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå.

Huvudnäringsgrenen för ett företag bestäms på basis av den värdeökning som uppstår i företagets arbetsställen som verkar inom olika näringsgrenar. Värdeökningen har nära anknytning till förädlingsvärdet. Värdeökningen för företagets olika näringsgrenar erhålls genom att multiplicera antalet anställda vid varje arbetsställe med den genomsnittliga värdeökningen för arbetsställets näringsgren och ställa denna uppgift i relation till arbetsställets verksamhetstid under räkenskapsperioden för statistikåret. Huvudnäringsgrenen definieras fas för fas från näringsgrensindelningens bokstavsnivå till den mest exakta nivån. Företagets huvudnäringsgren är den näringsgren där räkenskapsperiodens värdeökning är som störst.

Företagets huvudnäringsgren kan ändras t.ex. i och med bolagisering, då en betydande del av företaget, med tanke på den totala värdeökningen, blir självständigt.

Läs hela definitionen

Begreppet huvudsaklig verksamhet avser arten av en persons ekonomiska verksamhet. Befolkningen indelas i personer som tillhör arbetskraften och sådana som står utanför arbetskraften. De båda huvudkategorierna kan indelas i undergrupper. Klassificeringen bygger på uppgifter om personens verksamhet under årets sista vecka.

Klassificeringen enligt huvudsaklig verksamhet är följande:

Arbetskraft
- sysselsatta
- arbetslösa

Utanför arbetskraften
- 0-14-åringar
- studerande, skolelever
- pensionärer
- beväringar, civiltjänstepliktiga
- övriga utanför arbetskraften

Uppgifterna om den huvudsakliga verksamheten grundar sig på olika register. Då man avgjort personens huvudsakliga verksamhet har tillhörighet i arbetskraften fått företräde. Vid indelningen av arbetskraften har man först avgjort vilka som skall räknas till de arbetslösa innan man avgjort frågan om de sysselsatta.

Gruppen "övriga utanför arbetskraften" består av personer som inte tillhör arbetskraften och inte heller någon av följande grupper: 0-14-åringar, studerande, beväringar eller pensionärer.

Läs hela definitionen

En huvudsyssla är en sysselsatts enda eller huvudsakliga arbete. Om den sysselsatta har flera arbeten, är huvudsysslan den som personen använder mest tid till. En särskiljning av huvudsyssla och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen uppgift.

Läs hela definitionen

Till statistikförda hyror räknas också vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat. Till hyran räknas inte ersättningar som betalas för bastu, tvättstuga o.d. ej heller el- eller telefonräkningar. De publicerade medelhyrorna per månad har räknats utgående från bostadens kvadratyta (€/m2/mån). Medelhyrorna beskriver skillnaderna i hyresnivåer mellan olika områden och bostäder av olika storlek och de lämpar sig inte för beräkning av hyresförändringar.

Läs hela definitionen

I turiststatistiken är en hyrd stuga en stuga som hyrs privat. Som logiform motsvarar den en egen fritidsbostad/semesterstuga. Privata, hyrda stugor hyrs vanligen för en vecka, två veckor eller en månad antingen direkt av ägaren eller via en förmedlare. Den stuginkvartering som hotell, campingplatser och stugbyar erbjuder hör till inkvarteringsanläggningens tjänster (kollektivt logi).

Antalet hyrstugor i närheten av turistcentra har under de senaste åren snabbt ökat i Finland. Stugor som finns nära varandra och i närheten av turistcentra bildar ett byaktigt samhälle, där kunderna, vid sidan av logi, också har tillgång till andra tjänster, såsom städnings-, avfallshanterings- och tvätteritjänster. Hyrstugornas kunder kan också använda alla de tjänster som tillhanda hålls av turistcentra, såsom restaurang- och cateringtjänster samt tjänster inom handeln. Dessutom finns det skidhissar, slalombackar och skidspår samt ofta en badinrättning.

Läs hela definitionen

Med hyresbostad avses en bostad som hyresgästen besitter på basis av ett hyresavtal för bostadslägenhet, varvid hyresgästen betalar hyra för rätten att använda lägenheten och för andra förmåner i anslutning till lägenheten. De uppgifter som publiceras i hyresstatistiken gäller de hyresförhållanden där hyresgästen besitter hela bostaden. I hyresstatistiken ingår inte sådana bostäder vars hyra av någon anledning, t.ex. släktskap, ligger klart under marknadsnivån. I hyresstatistiken ingår ej heller studenthem, servicehus eller åldringshem.

Läs hela definitionen

Anställningsförhållande där löntagaren arbetar genom ett företag som förmedlar eller hyr ut arbetskraft.

Läs hela definitionen

Häktad är en person som är häktad på grund av brottsmisstanke och som hålls i förvar på en straffanstalt. Beslut om häktning fattas av domstol.

Benämningen häktad används också om en åtalad som häktad inväntar hovrättens avgörande. Detta gäller även sådana fall där endast den åtalade själv har sökt ändring i tingsrättens dom.

Denna statistik omfattar inte frihetsberövade personer i förvar hos polisen.

Läs hela definitionen

Statistikcentralen har under år 2012 infört en ny klassificering efter härkomst. En liknande klassificering används redan i de övriga nordiska länderna. Härkomst och bakgrundsland bestäms utgående från uppgiften om födelseland för en persons föräldrar. Med hjälp av klassificeringen efter härkomst är det lätt att särskilja utrikes födda och inrikes födda personer med utländsk bakgrund.

Uppgifter om personer som dött före år 1964 har inte förts in i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I Finlands befolkning ingår något under 900 000 personer födda i Finland, vars båda föräldrar har okänt födelseland, eftersom dessa personers föräldrar var döda innan befolkningsdatasystemet grundades. Då uppgifter saknas om föräldrar till personer som är födda i Finland före år 1970 har man slutit sig till att de är av finländsk bakgrund, om de talar ett inhemskt språk som sitt modersmål (finska, svenska, samiska). Även alla personer som har minst en förälder som är född i Finland är av finländsk bakgrund. Alla personer som är av finländsk bakgrund har Finland som bakgrundsland.

De personer vars enda kända förälder eller båda föräldrar är födda utomlands är av utländsk bakgrund. Av utländsk bakgrund är också utrikes födda personer med föräldrar om vilka det inte finns uppgifter i befolkningsdatasystemet. Man har slutit sig till att personer som är födda i Finland före år 1970 och som talar ett främmande språk som modersmål är av utländsk bakgrund liksom också personer som är födda i Finland år 1970 eller efter det, om det inte finns uppgifter om någondera föräldern i befolkningsdatasystemet.

Om personens båda föräldrar är utrikes födda är bakgrundslandet i första hand det land där den biologiska modern är född. Om det bara finns uppgift om den utrikes födda fadern, är bakgrundslandet det land där fadern är född. Om det inte finns uppgifter om någondera förälderns födelseland, är utrikes födda personers bakgrundsland personens eget födelseland. I sådana fall där det inte finns uppgifter om föräldrarna till inrikes födda personer och då man slutit sig till att personerna är med utländsk bakgrund är bakgrundslandet okänt.

I fråga om barn som är adopterade från utlandet jämställs adoptivföräldrar med biologiska föräldrar. På så sätt betraktas barn som adopterats från utlandet av personer födda i Finland som barn med finländsk bakgrund och deras bakgrundsland är sålunda Finland.

Läs hela definitionen

Tillverkade gaser exkl. biogas.

Läs hela definitionen

Högskoleexamen som avläggs vid yrkeshögskola efter yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Till högteknologiska produkter räknas varor på vilka lagts ned forskning och utveckling till ett värde motsvarande minst 4 % av branschens omsättning. De viktigaste produktgrupperna är:
- rymd och luftfart
- datorer och kontorsmaskiner
- elektronik och datakommunikationsutrustning
- läkemedel
- vetenskapliga instrument
- eldrivna maskiner och anordningar
- kemikalier
- icke eldrivna maskiner
- vapen.

Läs hela definitionen

Jaa