Begrepp: D

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Dagarbete innebär arbete där arbetstiden börjar och slutar mellan klockan 6.00 och 18.00.

Läs hela definitionen

Ett daghem är ett verksamhetsställe som tillhandahåller småbarnspedagogik, och där behörig personal ansvarar för småbarnspedagogiken. Daghemsverksamhet är småbarnspedagogisk verksamhet på ett daghem

Läs hela definitionen

Dagsavlönade löntagare omfattas av skogsbranschens kollektivavtal. Inkomsterna hos en dagsavlönad löntagare bestäms i huvudsak efter arbetade dagar. En dagsavlönad löntagare kan utföra ett dagsavlönat arbete som betalas på basis av arbetade dagar samt timavlönat arbete som betalas på basis av arbetade timmar flera perioder i månaden. Dessutom kan en dagsavlönad löntagare få inkomster för icke arbetad tid.

Läs hela definitionen

Dagsbesök avser aktiviteter där turisten inte övernattar under resan eller på platsen för besöket, varken i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri logi.

Dagsbesöket kan göras till utlandet (utländskt dagsbesök) eller inom landet (inhemskt dagsbesök). Definitionen av dagsbesök har härletts ur Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) begrepp om dagsbesökare (same-day visitor) och den används också i EU:s turiststatistik.

Läs hela definitionen

En dagsbesökare (same-day visitor) är en turist som inte övernattar under resan eller på platsen för besöket, varken i avgiftsbelagd eller i avgiftsfri logi. Den internationella dagsbesökaren är en internationell turist som inte övernattar i det land som är målet för resan. En inhemsk dagsbesökare är en inhemsk turist som inte övernattar på platsen för besöket i sitt bosättningsland.

Dagsbesökaren stannar under en kortare tid än 24 timmar på resmålet, ankomst och avresa sker under samma dygn. Som dagsbesökare räknas också kryssningspassagrare, som övernattar ombord och går iland på platsen för besöket. Båten är då startplats för dagsbesökaren.

Läs hela definitionen

I den finländska turistundersökningen avses med kryssning den resa (vanligen tur-retur) som görs med båt eller färja utanför Finlands territorialvatten. En dagskryssning räcker mindre än 20 timmar, avresa och ankomst sker inom samma dygn, utan övernattning på båten eller resmålet. Ett dagsbesök kan innefatta ett besök i destinationslandet, men ett besök i land behövs inte. Enligt syftet med resan har dagskryssningarna indelats i fritidskryssningar och arbets-/konferenskryssningar (t.ex. båtseminarier).

Läs hela definitionen

Som dagstidningar statistikförs tidningar som utkommer 1-7 gånger i veckan och som innehåller nationellt eller lokalt nyhetsmaterial. Dagstidningarna indelas i dagstidningar som utkommer 4-7 gånger i veckan och andra dagstidningar, som utkommer 1-3 gånger i veckan.

Läs hela definitionen

Till datortjänster räknas maskinvaru- och programvarutjänster samt databehandlingstjänster. Omfattar konsulttjänster avseende hårdvara och programvara och implementeringstjänster; underhåll och reparation av datorer och kringutrustning; återställande efter datorhaverier, rådgivning och stöd i frågor som rör driften av datorresurser; analys, utformning och programmering av driftklara system (inklusive konstruktion och formgivning av webbsidor) samt teknisk rådgivning i samband med programvara; utveckling, produktion, leverans och dokumentation av skräddarsydd programvara, inklusive kundanpassade operativsystem; systemunderhåll och andra stödtjänster, t.ex. utbildning som ges som en del av konsultverksamhet; databehandling, t.ex. datainmatning, tabulering och behandling baserad på tidsdelning; webbhotelltjänster (dvs. upplåtande av serverutrymme för webbplats åt kunder); datordrifttjänster.

Läs hela definitionen

Datumet för den första registreringen av ett motorfordon är första gången fordonet registreras som nytt i ett vägtrafikregister, oavsett registrets nationalitet.

Läs hela definitionen

En debentur är ett masskuldebrevslån med sämre förmånsrätt än emittentens övriga förbindelser.

Läs hela definitionen

Som delaktig i olycka ses de förare av fordon och de fotgängare som varit delaktiga i olyckan samt de passagerare som avlidit eller skadats. Ett djur betraktas som delaktigt i djurolycka.

Läs hela definitionen

Inom ramen för Vuxenutbildningsundersökningen utreds deltagande i alla former av organiserad utbildning, inte enbart vuxenutbildning eller utbildning som ordnats speciellt för vuxna. Frågor om intervjupersonens tidigare utbildning gällde personens högsta examen och deltagande i arbets- eller yrkesinriktad utbildning samt utbildning som personen erhållit utomlands. Deltagande i vuxenutbildning utreddes närmare för den tolvmånadersperiod som föregick intervjun.

Också avbrutna studier medräknades. Till utbildning räknades sådan verksamhet med ett specifikt utbildningssyfte som ordnats enligt en fastställd läroplan eller ett undervisningsprogram av en ansvarig utbildningsanordnare eller organisatör. Informationsmöten eller marknadsföringsjippon räknades inte som utbildning.

Läs hela definitionen

Med deltagardag avses antalet dagar då personen varit i utbildning (deltagit i undervisning) under de senaste 12 månaderna, inte utbildningens eller kursens totala längd. Till deltagardagar räknas inte den tid som gått åt för att resa till kursplatsen eller den tid som använts för uppgifter eller övningar som utförts hemma. En deltagardag är sex timmar lång.

Läs hela definitionen

I läroanstalternas statistik över vuxenutbildning avser deltagare i utbildning dem som deltagit i vuxenutbildning som pågått under kalenderåret. Vid läroanstalten kan en och samma person delta (under året) i flera olika utbildningar. Därmed motsvarar antalet deltagare inte antalet personer som deltar i utbildningen.

Läs hela definitionen

Som personer som utför deltidsarbete klassificeras löntagare och företagare som uppger att de arbetar deltid på sin huvudarbetsplats. Definitionen baserar sig inte på timgränser, utan på svarspersonens egen uppfattning om arbetets deltid.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I statistiken över universitets- och högskoleutbildning bygger definitionen av heltids- och deltidsstuderande på antalet avlagda studieveckor. Uppgiften om avlagda studieveckor bygger på Statistikcentralens uppgifter om studieveckor det föregående året. Uppgifterna om studieveckor samlas in av samtliga universitet och yrkeshögskolor. Studerande som avlagt 20 studieveckor eller mer under läsåret klassificeras som heltidsstuderande och de som avlagt mindre än 20 studieveckor klassificeras som deltidsstuderande. Alla som är anmälda som frånvarande klassificeras som deltidsstuderande.

För dem som studerar sitt första år finns det inte ännu någon uppgift om antalet studieveckor och de betraktas därför som heltidsstuderande under detta läsår. På grund av studiernas natur beskriver inte uppgifterna om studieveckor gällande fortsättningsstuderande (licentiat-, doktors-, specialläkar-, specialveterinärs- och specialtandläkarstuderande samt fortsättningsstuderande vid yrkeshögskolorna) om studierna sker på heltid eller deltid. Då det kalkylerade antalet heltids- och deltidsstuderande beräknas betraktas fortsättningsstuderande som deltidsstuderande.

Läs hela definitionen

Med delägarprestationer av engångsart kan delägarna betala sin andel av ett visst reparationsprojekt eller ett annat motsvarande projekt.

Läs hela definitionen

Registreringspliktiga fartyg, dvs. fartyg som är minst 15 meter långa. Den egentliga handelsflottan inkluderar dock varken pråmar eller andra fartyg utan framdrivningsmaskineri. Den egentliga handelsflottan indelas enligt fartygstyp i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg.

Läs hela definitionen

Den finska termen "valittaja" betyder "den som anför besvär" och används om ändringssökanden då fullföljdsmedlet är besvär. I Finland används "klagande" i betydelsen "den som anför klagomål" hos en myndighet.

Läs hela definitionen

En deponi (avstjälpningsplats) är en avfallsbehandlingsplats som är avsedd för slutdeponering av kommunalt avfall, farligt avfall eller annat avfall (t.ex. stenmaterial). Genom förvaltningsbeslut kan även en plats för långvarig förvaring av avfall betecknas som avstjälpningsplats.

Läs hela definitionen

Premier för derivatinstrument samt positiva verkliga värden för derivatinstrument som skall redovisas under aktiva.

Läs hela definitionen

Med destinationsland för exporten avses det senaste kända medlemslandet för export av produkten från Finland.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med direkt förhållande avses i koncernregistret ett direkt ägar- och/eller kontrollförhållande mellan två koncernföretag. Jfr. koncernförhållande.

Läs hela definitionen

Direkta inflöden av naturresurser (DMI, Direct Material Input) omfattar material som tagits i bruk från Finland och material som importerats till Finland från utlandet.

DMI = DE + IMP

Läs hela definitionen

Det icke återbetalade beloppet av direkta skuldebrevslån som finansinstitut beviljat av sina inlånade tillgångar (eller försäkringsanstalter ur sina försäkringsfonder) eller av egna tillgångar. Direkta skuldebrev omfattar även lån som beviljats av inrättningar som övervakas av Pensionsskyddscentralen. Till direkta skuldebrev räknas även räntestödslån. För försäkringsanstalternas del ingår utöver frivillig utlåning även återlåning till arbetsgivare eller försäkringstagare.

Läs hela definitionen

Till direkta utbildningskostnader räknas arvoden och avgifter till utomstående utbildningsanordnare, deltagarnas resekostnader, kost och logi samt dagtraktamenten, utbildarnas lönekostnader m.m. samt lokal-, redskaps- och materialkostnader.

Läs hela definitionen

En försäkringsrörelse som försäkringsbolaget direkt tar emot av försäkringstagaren. Vid direktförsäkringen är försäkringstagaren en kund som inte är ett annat försäkringsbolag

Läs hela definitionen

Med direktinvesteringar avses kapitalinvestering, som företaget gör i ett företag i ett annat land för att skapa ett bestående ekonomiskt förhållande och för att skaffa kontroll. I praktiken statistikförs investeringen som direktinvestering, om företagets ägarandel eller röstvärde i det utländska företaget är minst 10 procent.

Läs hela definitionen

Mellan en investerare och ett företag i ett annat land uppstår ett direktinvesteringsförhållande när investeraren har ett bestämmande inflytande (över 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget eller betydande inflytande (minst 10 % och högst 50 % av röstetalet i ett aktiebolag) över företaget. Investeringsriktningen (finländska investeringar i utlandet eller utländska investeringar i Finland) bestäms i statistiken av riktningen av ägarkontrollen/inflytandet mellan parterna. Finansiella transaktioner mellan parter i ett direktinvesteringsförhållande kallas direktinvesteringar.

Direktinvesteringskapitalet indelas i eget kapital och främmande kapital. Motposten till återinvesterade vinstmedel i bytesbalansen redovisas under eget kapital. Transaktioner med aktier i företaget, aktier tecknade vid riktade emissioner och övriga investeringar i grundkapital räknas som eget kapital. Till främmande kapital hänförs enskilda lån, leasingkrediter, insättningar på koncernkonton, kapitallån jämförbara med eget kapital, handelskrediter och låneräntor som redovisas på upplupen basis som resultatregleringar, masslån och penningmarknadsinstrument. Om både borgenären och gäldenären driver annan verksamhet än finansieringsverksamhet ska endast s.k. eviga lån upptas i främmande kapital under direkta investeringar.

De nya standarderna för statistikföring (BPM6/BD4) rekommenderar tillämpningen av principen fordring/skuld på direktinvesteringar i samband med statistiken över betalningsbalansen och utlandsställningen. På motsvarande sätt rekommenderas tillämpningen av de nya riktlinjerna vid granskningen av direktinvesteringar efter land och näringsgren. De nya riktlinjerna specificerar investeringar mellan systerföretag och direktinvesteringsförhållandet mellan systerföretag definieras enligt hemlandet för den aktör som utövar bestämmande inflytande (Ultimate controlling parent enterprise, UCP).

Läs hela definitionen

Disciplinbot är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §). Disciplinbot föreläggs för minst en och högst trettio dagar. Disciplinbotens penningbelopp för en dag är en femtedel av den bötfälldes genomsnittliga totala dagsinkomst, dock minst beloppet av den största dagpenning som utbetalas till den som tjänstgör med stöd av värnpliktslagen. (Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014)

Läs hela definitionen

Disciplinstraff för krigsmän och andra som lyder under strafflagens 45 kap. är anmärkning, extra tjänstgöring, varning, utegångsförbud, disciplinbot och arrest. När en bestämmelse enligt vilken påföljden är disciplinstraff tillämpas på någon annan än en person som lyder under 45 kap., ska han eller hon dömas till böter i stället för disciplinstraff.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Hushållets disponibla penninginkomster omfattar inkomstposter i form av pengar och naturaförmåner i anställning. I penninginkomster ingår inte kalkylerade inkomstposter, av vilka den beräknade bostadsinkomsten är den viktigaste.

De disponibla penninginkomsterna bildas på följande sätt:

+ löneinkomster
+ företagarinkomster
+ kapitalinkomster (exkl. bostadsinkomst)
--------------------------------------------
= produktionsfaktorinkomster
+ erhållna transfereringar (exkl. bostadsinkomst)
--------------------------------------------
= penninginkomster (brutto)
– betalda transfereringar
--------------------------------------------
= disponibla penninginkomster

Då man från penninginkomsterna (brutto) drar av betalda transfereringar, är den återstående inkomsten hushållets disponibla penninginkomst.

Det huvudsakliga inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistiken är enligt internationella rekommendationer hushållets disponibla penninginkomster, varvid försäljningsvinsterna och skatterna på försäljningsvinsterna inte omfattas av inkomstbegreppet. De behandlas i enlighet med internationella rekommendationer som tilläggsinformation (memorandum item) utanför inkomstbegreppet.

Begreppet disponibla penninginkomster i totalstatistiken över inkomstfördelning avviker från de disponibla penninginkomsterna i inkomstfördelningsstatistiken. Begreppsskillnaden utgörs av att inkomstbegreppet i totalstatistiken över inkomstfördelning omfattar skattepliktiga överlåtelsevinster. På grund av praktiska skäl omfattar totalstatistiken över inkomstfördelning inte merparten av ränteinkomsterna och inte heller transfereringar mellan hushåll (bl.a. underhållsavgifter). Fastighetsskatt har inte heller dragits av i totalstatistiken över inkomstfördelning.

Läs hela definitionen

Med distansarbete avses sådant förvärvsarbete som enligt överenskommelse med arbetsgivaren utförs utanför den egentliga arbetsplatsen (t.ex. hemma eller på sommarstugan, eller på tåget), ofta med utnyttjande av informationsteknisk utrustning. Distansarbete är arbete av sådant slag som skulle kunna utföras även på arbetsplatsen, medan t.ex. telefonmontörs- eller kurirarbete inte räknas som distansarbete. Kännetecknande för distansarbete är att arbetsarrangemangen inte är bundna till en bestämd tid eller plats. Som distansarbete räknas även distansarbete på deltid.

Läs hela definitionen

Ett djurhållningsförbud kan meddelas för grovt djurskyddsbrott (Strafflagen 17:14a §), djurskyddsbrott (Strafflagen 17:14 §) och lindrigt djurskyddsbrott (Strafflagen 17:15 §). Djurhållningsförbud kan också meddelas för djurskyddsförseelse (Djurskyddslagen 247/1996) eller djurtransportförseelse (Lagen om transport av djur 1429/2006) eller om personen kan anses vara olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd. Djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren. Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att det blir bestående. (Strafflagen 17:23 §)

Läs hela definitionen

Högsta påbyggnadsexamen vid universitet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Dolda importflöden (Hidden Flows of Imports) består av de direkta inflöden och de dolda flöden som använts för framställning av importprodukter i utlandet och som inte syns i vikten på importerade råvaror och produkter. Dolda importflöden beräknas i allmänhet med hjälp av råvaru- eller produktgruppsspecifika koefficienter.

Läs hela definitionen

Som dolt arbetslösa räknas personer som vill ha ett förvärvsarbete och kan ta emot arbete inom två veckor, men inte aktivt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna. Orsaker till dold arbetslöshet är att man avstår från att söka arbete eller andra orsaker som studier, vård av barn eller hälsoskäl.

Läs hela definitionen

En domstol kan under vissa förutsättningar avstå från att döma straff, även om den anklagade anses skyldig till brottet. En domstol kan avstå från att döma straff om brottet med hänsyn till hur skadligt det är eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet utifrån en helhetsbedömning ska anses ringa, gärningsmannen har begått brottet före fyllda 18 år och brottet ska anses ha berott på oförstånd eller tanklöshet, brottet av särskilda skäl kan jämställas med en ursäktlig gärning, straffet ska anses oskäligt eller brottet inte väsentligt skulle inverka på det totala straffet. (Strafflagen 6:12 § 1/1-5)

I statistiken omfattar domseftergifterna de fall där domstolen har meddelat att påföljden är 'Döms inte till straff'.

Läs hela definitionen

Huvudbrott i domen är ett framställningssätt som tillämpas i statistiken. Utgående från detta beskrivs varje åtalad, dömd eller bötfälld genom strafföreläggande oftast enligt det grövsta brottet i avgörandet som medför den strängaste straffarten.

Huvudbrottet definieras närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning.

Läs hela definitionen

Koncernens dotterföretag är ett företag vars rösträtt innehas av koncernens moderbolag till en andel av mer än 50 procent antingen direkt eller indirekt.

Läs hela definitionen

Vägmotorfordon som uteslutande eller huvudsakligen är avsett för att dra andra vägfordon som inte är motorfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

Jordbrukstraktorer omfattas inte.

Läs hela definitionen

Vagnarnas bruttovikt i tåget i ton X motsvarande tågkilometer.

Läs hela definitionen

Drifts- och underhållskostnaderna är kostnader för fastighetens drifts- och underhållstjänster. De baserar sig på avtal som ingåtts med separata företag eller på fakturering.

Läs hela definitionen

Driftsöverskott netto erhålls efter det att man från förädlingsvärdet har dragit av löner och kollektiva avgifter, skatter på produktion och import minus subventioner samt kapitalförslitning. Det är överskottet (eller underskottet) på produktionsaktiviteterna innan man har beaktat räntor, arrenden eller avgifter, och motsvarar den inkomst som enheterna erhåller från egen användning av produktionsutrustningen.

Läs hela definitionen

Den huvudsakliga typen av drivmedel som används av fordonet enligt intyg från den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Läs hela definitionen

Ett dödsbo är den avlidnes egendom med tillgångar och skulder innan arvskifte förrättats. Till samma juridiska form hör arvingarna, som avser delägare i dödsboet.

Läs hela definitionen

Till avlidna statistikförs personer som på sin dödsdag varit stadigvarande bosatta i Finland. Uppgiften om dödsfall hämtas från befolkningsdatasystemet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Antalet dödsfall kan variera något inom olika statistikgrenar. Skillnaden beror på olika tidpunkter för framställningen av statistiken. Det officiella antalet dödsfall i Finland fås utgående från antalet avlidna i befolkningsstatistiken.

Läs hela definitionen

Olyckor i vilka en person avlidit inom 30 dygn till följd av olyckan, undantaget de personer som avlidit i en sjukdomsattack.

Läs hela definitionen

Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en person i åldern x att dö under levnadsåret x.

Läs hela definitionen

En dömd fånge är en person som tagits in på straffanstalt för att avtjäna ett ovillkorligt fängelsestraff, ett villkorligt fängelsestraff som bestämts att ska verkställas och/eller ett reststraff som personen avtjänar efter att ha förlorat sin villkorliga frihet.

Läs hela definitionen

Den som inte hade fyllt 21 år när han eller hon begick brottet kan dömas till villkorligt fängelse förenat med övervakning under ett år och tre månader, om detta ska anses motiverat för att främja gärningsmannens anpassning i samhället eller för att förhindra återfall i brott. (Strafflagen 6:10 § 2 mom.)

Läs hela definitionen

Statistiken omfattar uppgifter om dömda i första instans. Första instans är i allmänhet tingsrätten och i vissa fall är också hovrätten första instans.

Läs hela definitionen

Jaa