Distansarbete

Med distansarbete avses sådant förvärvsarbete som enligt överenskommelse med arbetsgivaren utförs utanför den egentliga arbetsplatsen (t.ex. hemma eller på sommarstugan, eller på tåget), ofta med utnyttjande av informationsteknisk utrustning. Distansarbete är arbete av sådant slag som skulle kunna utföras även på arbetsplatsen, medan t.ex. telefonmontörs- eller kurirarbete inte räknas som distansarbete. Kännetecknande för distansarbete är att arbetsarrangemangen inte är bundna till en bestämd tid eller plats. Som distansarbete räknas även distansarbete på deltid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa