Begrepp: Ä

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Statistiken över äktenskapsskillnader grundar sig på uppgifter om beviljade äktenskapsskillnader som domstol sänder till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. Befolkningsregistercentralen). I statistiken har även de fall medtagits där en person som stadigvarande är bosatt i Finland beviljats äktenskapsskillnad av en utländsk domstol. Om äktenskapsskillnaden beviljats utomlands, bör en utredning ges till registerföraren för registrering av äktenskapsskillnaden. Undantag utgörs av de äktenskapsskillnader som beviljats finska medborgare i Sverige och som registerförare i Sverige meddelar direkt till registerföraren i Finland.

Under åren 1980–2016 avsågs med äktenskapsskillnad, om inte annat angivits, äktenskapsskillnader som beviljats kvinnor som var varaktigt bosatta i Finland. Fr.o.m. statistikåret 2017 statistikförs äktenskapsskillnader där minst den ena maken var varaktigt bosatt i Finland dagen då äktenskapsskillnaden beviljades. Ändringen av äktenskapslagen, som trädde i kraft 1.3.2017 möjliggjorde att två personer av samma kön kan ingå äktenskap (156/2015). Fr.o.m. år 2017 utgörs det totala antalet äktenskapsskillnader av antalet äktenskapsskillnader för personer av olika och samma kön.

Lagen om ändring av äktenskapslagen (411/1987) trädde i kraft 1.1.1988. Den nya lagen gjorde det lättare att få äktenskapsskillnad. Antalet äktenskapsskillnader ökade mot slutet av år 1988, då de första äktenskapsskillnaderna enligt den nya lagen var möjliga (ett halvt års betänketid).

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Äktenskapslagen innehåller inte längre stadganden om "återgång av äktenskap" eller om "annullering av äktenskap". Före den lag som trädde i kraft år 1988 upptogs dessa som egna klasser, nu ingår de i äktenskapsskillnaderna.

Läs hela definitionen

I läroanstalternas statistik över vuxenutbildning avses med ämnesstuderande en person som studerar ett enskilt ämne som hör till grundskolans eller gymnasiets läroplan, inte grundskolans eller gymnasiets hela lärokurs.

Läs hela definitionen

I statistiken över ämnesval är utgångspunkten för språkvalet den studerandes val. Språkvalen uppges enligt den omfattning språkstudierna har.

A1-språket är ett gemensamt (obligatoriskt) språk som inletts i årskurserna 1-6.
A2-språket är ett frivilligt språk som inletts i årskurserna 1-6.
B1-språket är ett gemensamt (obligatoriskt) språk som inletts i årskurserna 7-9.
B2-språket är ett tillvalsspråk (i gymnasiet minst 6 kurser) som inletts i årskurserna 7-9.
B3-språket är ett tillvalsspråk som inletts i gymnasiet(minst 6 kurser).
"Tillvalsspråk, mindre än 6 kurser" är ett språk som inletts i gymnasiet, och som omfattar mindre än 6 kurser.

Läs hela definitionen

Ändringen i ersättningsansvaret är skillnaden mellan ersättningsansvaret i början och i slutet av räkenskapsperioden. Ändringen i ersättningsansvaret syns i resultaträkningen, och ändringen och summan av de utbetalda ersättningarna kan användas för att fastställa de ersättningskostnader som riktas till räkenskapsperioden.

Läs hela definitionen

Räknas som skillnaden mellan premieansvaret i början och i slutet av räkenskapsperioden. Ändringen i premieansvaret syns i resultaträkningen och summan av premieinkomsten och premieansvaret kan användas för att fastställa de ersättningskostnader som riktas till räkenskapsperioden.

Läs hela definitionen

Ärendet förfaller då åklagaren eller målsägande återkallar åtalet. Ett åtal kan återkallas till exempel om det i ljuset av nya bevis inte längre finns grunder för att väcka åtal eller om målsägande inte längre vill yrka på straff.

Läs hela definitionen

Jaa