Begrepp: G

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Koefficienter för GWP (global warming potential, global uppvärmningspotential) används när olika växthusgaser görs kommensurabla. I inventeringen av växthusgaser används de koefficienter ur IPCC:s utvärderingsrapporter som man enats om för respektive rapportering inom ramen för klimatkonventionen och EU. Koefficienterna i IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5) används i EU-rapporteringen från och med 2023 och i inventeringsrapporteringen enligt Parisavtalet från och med 2024.

Läs hela definitionen

Gamla bostäder är andra än nya eller okända bostäder. (Okända bostäder är de bostäder vars byggår är okänt.) (Jfr ny bostad.)

Läs hela definitionen

En gata är en i enlighet med stadsplanen byggd väg som underhålls av kommunen och som löper igenom en stad eller annan tätort.

Läs hela definitionen

I personalfondens stadgar kan bestämmas att en del av de vinstpremieandelar som har influtit till fonden samt fondens överskott eller en del därav får överföras till fondens gemensamma kapital för att användas för utbildning av medlemmarna eller på något annat sätt till deras gemensamma nytta. Överföring till fondens gemensamma kapital gäller också andelarna av vinstpremieandelen för dem som anslutit sig till fonden enligt 14 a §. Om en medlem utnyttjar rätten att lyfta sin andel av vinstpremieandelen kontant enligt 17 a §, kan en sådan medlems rätt att utnyttja medlemsförmåner som förvärvats med det gemensamma kapitalet begränsas i fondens stadgar.

Läs hela definitionen

Ett gemensamt projekt är ett arrangemang där minst två parter gemensamt förbinder sig att följa noggrant definierade ekonomiska uppdrag. Företagen tyr sig flitigt till gemensamma projekt också för att komma in på den utländska marknaden.

Läs hela definitionen

Med genomfartsinvesteringar avses investeringar där ett inhemskt intresseföretag tar emot kapital från en utländsk direktinvesterare och omedelbart investerar detta kapital vidare i sina egna direktinvesteringsobjekt i utlandet. En post i dessa investeringar ökar på samma gång både de utländska direktinvesteringarna i Finland och de finländska direktinvesteringarna i utlandet. När genomfartsinvesteringarna är negativa, har utländska investerare tagit hem sina investeringar i Finland, vilket minskar på direktinvesteringarna både från utlandet till Finland och från Finland till utlandet.

Läs hela definitionen

Antal passerande motorfordon vid en viss vägpunkt per år dividerat med 365.

Läs hela definitionen

Genomsnittlig maturitet för nya krediter beviljade under kvartalet, dagar.
Det aritmetiska medelvärdet av de ursprungliga maturiteterna (som avtalats vid utbetalningen av kredi-ten) för nya krediter som beviljats under kvartalet.

Läs hela definitionen

Personalen indelas i högre tjänstemän, övriga tjänstemän och arbetstagare i enlighet med Affärsarbetsgivarnas Centralförbunds lönestatistikbeteckningar och Statistikcentralens lönestatistikbeteckningar. Båda nomenklaturerna omfattar en indelning i ledande respektive övriga befattningar. Gränsdragningen mellan högre tjänstemän och övriga tjänstemän avgörs av företagets interna praxis. Till kategorin arbetstagare hör i huvudsak vaktmästare, städare, gårdskarlar, kokerskor, bilchaufförer osv.

Läs hela definitionen

Det med antalet krediter vägda medeltalet (i dagar) för de maturiteter som avtalats vid tidpunkten för lyftande av nya krediter som snabblåneföretagen har beviljat under kvartalet.

Läs hela definitionen

I Statistikcentralens inkvarteringsstatistik avses med genomsnittligt rumspris det genomsnittliga rumspriset per dygn (inkl. moms), dvs. det pris som inkvarteringsanläggningens gäst har betalat för rummet. Det genomsnittliga priset räknas genom att dividera den angivna försäljningsintäkten (inkl. moms) av inkvarteringen med antalet disponibla rum.

Läs hela definitionen

Geografisk information är information om något objekt vars position man känner till. Den innehåller alltid en hänvisning till en viss plats eller ett visst område. Geografisk information kan också beskriva vilken typ av verksamhet eller företeelse som helst som har ett läge. Geografisk information är en informationshelhet som består av egenskapsdata som beskriver positionen och objektets eller företeelsens egenskaper.

Statistikcentralens geografisk datamängd omfattar bl.a. rutdata över befolkningen, Paavo-postnummerområden och vägtrafikolyckor.

Se också attributdata och spatialdata

Läs hela definitionen

Giftermålstalet efter åldersgrupp avser antalet kvinnor i en viss åldersgrupp som ingått äktenskap per 1000 ogifta kvinnor i medelfolkmängden i den aktuella åldersgruppen.

Läs hela definitionen

En gigawattimme 8GWh) är en enhet för energi, som används för angivande av energimängd, elektricitet och värme. 1 GWh = 1 000 MWh = 1 000 000 kWh; 1 GWh = 3,6 TJ.

Läs hela definitionen

Ett körkort gäller under en viss tid. Körkortets giltighetstid går ut när körrätten upphör att gälla eller, om innehavaren har flera körrätter som upphör att gälla vid olika tidpunkter, samtidigt med den körrätt som först upphör att gälla. Den sista giltighetsdagen för körrätten finns angiven på körkortet.

Läs hela definitionen

Gini-koefficienten är det vanligaste nyckeltalet som beskriver inkomstskillnader. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får inkomsttagaren med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är 0, då inkomsterna för alla inkomsttagare är lika stora. I inkomstfördelningsstatistiken anges Gini-koefficienterna som procenttal (multiplicerat med 100). Gini-koefficienten beskriver relativa inkomstskillnader. Det sker inga ändringar i Gini-koefficienten, om inkomsterna för alla inkomsttagare ändras lika mycket procentuellt.

Läs hela definitionen

Global produktion täcker tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning, tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning, förmedlingshandel och fabrikslös produktion.

Läs hela definitionen

När det gäller tillverkningsuppdrag utomlands äger uppdragsgivaren råvarorna och den färdiga produkten samt står för riskerna under hela tillverkningsprocessen. Den utländska uppdragsgivaren har det ekonomiska ägandet. Bokningen i betalningsbalansen beror på om det är fråga om tillverkningsuppdrag utomlands för en finländsk enhets räkning eller tillverkningsuppdrag i Finland för en utländsk enhets räkning.

Läs hela definitionen

Största golvyta som är tillgänglig inuti fordonskarossen (t.ex. mätt i kvadratmeter) för varutransport.

Läs hela definitionen

I statistiken över specialundervisning i grundskolan var grunderna för intagning och överföring av elever till specialundervisning under åren 2001-2010 följande:
1. Svår utvecklingsförsening
Grunden för intagning eller överföring till specialelev har varit medelsvår, svår eller ytterst svår fördröjning av elevens utveckling. Elevens lärokurser är alltid delvis eller helt individuella.
2. Lindrig utvecklingsförsening
Grunden för intagning eller överföring till specialelev har varit lindrig försening av elevens utveckling.
3. Olika grader av störningar i hjärnfunktionen, rörelsehandikapp eller motsvarande
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit en neurologisk skada eller utvecklingsstörning såsom ADHD eller ett rörelsehandikapp såsom CP-syndrom.
4. Störningar i känslolivet eller sociala anpassningssvårigheter
Grunden för antagningen eller överföringen till specialelev har varit en störning i känslolivet eller sociala anpassningssvårigheter.
5. Inlärningssvårigheter i anslutning till autism eller Aspergers syndrom
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit autism eller Aspergers syndrom.
6. Inlärningssvårigheter p.g.a. störning i utvecklingen av språkförmågan (dysfasi)
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit störning i utvecklingen av språkförmågan (dysfasi).
7. Synskada
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit synskada
8. Hörselskada
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit hörselskada.
9. Annan orsak än de ovannämnda
Grunden för intagningen eller överföringen till specialelev har varit någon annan orsak än de ovannämnda.

Grunden för specialundervisning baserade sig på beslut om intagning och överföring av elever till specialundervisning.

I statistiken över specialundervisning inom yrkesutbildning var grunderna för specialundervisning under åren 1999-2003 följande:
1. hörselskada
2. synskada
3. skada på stöd- och rörelseorganen
4. kronisk sjukdom
5. utvecklingsförsening
6. svår utvecklingsförsening
7. störningar i känslolivet och
8. annan orsak.

I statistiken över specialundervisning inom yrkesutbildning är grunderna för specialundervisning fr.o.m. år 2004 följande:
01. gestaltnings-, uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter (t.ex. AD/HD eller ADD)
02. språkliga svårigheter(t.ex. stora läs- och skrivsvårigheter, svår dysfasi eller dyslexi)
03. interaktions- och beteendestörningar (t.ex. social missanpassning)
04. lindrig utvecklingsförsening (studerande med omfattande inlärningssvårigheter)
05. svår utvecklingsförsening; mellangrav eller grav utvecklingsstörning
06. psykiska kroniska sjukdomar (mentala problem, personer som får rehabilitering på grund av rusmedelsmissbruk)
07. fysiska kroniska sjukdomar (såsom allergi, astma, diabetes, epilepsi, cancer)
08. inlärningssvårigheter i anslutning till autism eller Aspergers syndrom
09. rörelsesvårigheter och motoriska svårigheter (handikapp som berör stöd- och rörelseorganen, cp-syndrom, kortväxthet)
10. hörselskada
11. synskada
12. annan orsak som kräver specialundervisning

Grunden för specialundervisning fastställs enligt den primära orsaken till att en elev får specialundervisning.

Läs hela definitionen

Grunden för utredning av dödsorsak är en uppgift i dödsattesten. Utredningen av dödsorsak baserar sig på lagen om utredande av dödsorsak (1973/459).

Rättsmedicinsk obduktion:
Om dödsfallet skett i sådana förhållanden att man för utredning av dödsorsak skall göra en polisundersökning verkställs oftast en rättsmedicinsk obduktion. Förordnande om verkställande av den rättsmedicinska obduktionen ges av polisen.

Polisundersökning verkställs i följande situationer:
- då den avlidna inte under sin sista sjukdom behandlats av läkare eller
- då döden förorsakats av brott, olycksfall, självmord, förgiftning, yrkessjukdom eller vårdåtgärd eller då det är anledning att befara att döden föranletts av någon annan orsak; eller
- då dödsfall annars inträffat överraskande.

Medicinsk obduktion:
En medicinsk obduktion kan verkställas
- då dödsorsaken inte kan utredas på basis av livstidsuppgifter och uppgifterna i anslutning till dödshändelsen och då den avlidna under sin sista sjukdom behandlats av läkare och då obduktionen är nödvändig med tanke på den allmänna hälso- och sjukvården
- på ansökan av den avlidnas närmaste anhöriga eller annan närstående person.

Medicinsk obduktion verkställs således på begäran av läkare eller anhöriga.

Annan grund för utredning av dödsorsak:
Den mest allmänna grunden för annan utredning av dödsorsak är en klinisk undersökning av den avlidna och uppgifter om den sista sjukdomen och vården.

Läs hela definitionen

Grundläggande renovering innebär att byggnaden eller byggnadens skick renoveras till ett lika gott skick som när det var nytt. Exempel på grundläggande renovering är delning av lägenheter, tätning av väggar, förnyande av golvkonstruktioner och sanering av kök och badrum.

Läs hela definitionen

Allmänbildande utbildning för alla med en lagstadgad lärokurs på nio år.

Anmärkning:

Grundläggande utbildning ges i grundskolor. Dessutom kan den ges vid folkhögskolor, vuxengymnasier eller andra läroanstalter. Genom att delta i den grundläggande utbildningen eller på annat sätt förvärva motsvarande kunskaper avläggs den lärokurs som fastställs i lagen om grundläggande utbildning 628/1998.

Läs hela definitionen

Utbildning som syftar till att få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och som är avsedd för personer som passerat läropliktsåldern men som inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs.

Anmärkning:

Personer som passerat läropliktsåldern har inom den grundläggande utbildningen för vuxna möjlighet att komplettera sin examen inom den grundläggande utbildningen eller att höja vitsorden i läroämnen inom den grundläggande utbildningen.

Läs hela definitionen

Med grundläggande yrkesutbildning avses yrkesutbildning som leder till examen. Examina som avläggs inom den grundläggande yrkesutbildningen är yrkesinriktade grundexamina, där grundutbildningen är grundskolans lärokurs. Målet för den grundläggande yrkesutbildningen är att den studerande efter att ha avlagt examen har en omfattande grundläggande yrkeskunskap inom området och ett specialkunnande enligt utbildningsprogrammet.

Yrkesinriktad grundexamen kan fram till år 2021 avläggas antingen som läroplansbaserad examen (ungdomar) eller som fristående examen (vuxna). Fr.o.m. år 2018 har grundexamen också kunnat avläggas i läroanstaltsform, genom utbildningsavtal, läroavtal och/eller som en kombination av dessa. Grundexamina omfattar 180 studiepoäng, dvs. tre år. Utbildningen kan också vara kortare, eftersom personens tidigare kunnande beaktas. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning genom att med fristående prov visa de kunskaper och färdigheter som krävs för förvärvande av yrkesskicklighet.

Läs hela definitionen

I statistiken över yrkesutbildning avses med grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen utbildning vars syfte är att den studerande kan avlägga grundexamen som fristående examen. Grundexamina omfattar 180 studiepoäng, dvs. tre år. Utbildningen kan vara kortare, eftersom personens tidigare kunnande beaktas. Fristående examen kan avläggas utan förberedande utbildning genom att med fristående prov visa de kunskaper och färdigheter som krävs för förvärvande av yrkesskicklighet.

Läs hela definitionen

Grundlönen bygger på den uppgiftsrelaterade minimilönen, där tilläggsansvar som hör till uppgiften beaktas, liksom den dyrortsklass som beror på arbetsplatsens läge eller en eventuell obehörighetsnedsättning. Grundlönen omfattar inte något personligt tillägg, årsförhöjningar eller andra årsbundna lönedelar. Grundlönen fastställs på basis av tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens uppgifter och de förutsättningar som anges i kollektivavtalet. Ofta fastställs grundlönen enligt svårighetsgraden i tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens uppgifter.

Läs hela definitionen

Läroanstalt som ger allmänbildande grundläggande utbildning för hela åldersklassen.

Läs hela definitionen

I grundskolstatistiken avses med grundskolans avgångsbetyg det betyg en elev får för att ha avlagt grundskolans hela lärokurs. Grundskolans avgångsbetyg kan erhållas i en grundskola, ett gymnasium eller en folkhögskola. Avgångsbetyg som avlagts någon annanstans än i grundskolan räknas inte med i antalet avgångsbetyg i grundskolstatistiken.

Läs hela definitionen

Ett gruppfamiljedaghem är ett verksamhetsställe som tillhandahåller småbarnspedagogik, och där behörig personal ansvarar för småbarnspedagogiken i en lokal som godkänts för ändamålet och där antalet barn får inte överskrida gränsen som anges i lagen. På ett gruppfamiljedaghem ansvarar två eller flera familjedagvårdare eller annan personal med yrkeskompetens inom småbarnspedagogik för småbarnspedagogiken. Gruppfamiljedagvård är familjedagvård som tillhandahålls av två eller tre familjedagvårdare tillsammans

Läs hela definitionen

Det grövsta av de brott som den misstänkte begått under statistikåret, dvs. det s.k. huvudbrottet. Brottets grovhetsgrad bestäms bl.a. på basis av den dom som meddelas för brottet.

Läs hela definitionen

Icke-monetärt guld omfattar allt guld utom monetärt guld. Monetärt guld är guld som ägs av monetära myndigheter och som hålls som en del av valutareserven. Icke-monetärt guld kan vara i form av investeringsguld (dvs. mynt, göt eller tackor med en renhet på minst 995/1 000, inklusive guld som innehas på fördelade guldkonton), guldpulver och annat obearbetat guld eller guld i halvfabrikat.

Läs hela definitionen

I statistiken över gymnasieutbildning avser gymnasieutbildning allmänbildande utbildning med målet att avlägga gymnasiets hela lärokurs (studentexamen) eller en motsvarande examen (IB-examen, Reifeprüfung-examen, EB-examen eller Gymnasieexamen). Vid läroanstalter som ger gymnasieutbildning är det också möjligt att studera enskilda läroämnen i gymnasiet som ämnesstuderande.

Gymnasieutbildning ges vid läroanstalter av följande läroanstaltstyper:
15 Gymnasier
19 Skolor på grundskole- och gymnasiestadiet
63 Folkhögskolor.

Läs hela definitionen

Med gästateljé avses en ateljé för en konstnärsgäst som kan arbeta där under sin vistelse. Ett konstnärsresidens är en bostad som en gästande konstnär får till sitt förfogande. I Finland upprätthålls gästateljéer och konstnärsresidens av Ateljéstiftelsen för Konstnärsgillet i Finland. Stiftelsen verkar för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor.

Läs hela definitionen

Gårdsbruk avser jord- eller skogsbruk som bedrivs på gårdsbruksenhet. Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte skall betraktas som särskild rörelse.

Läs hela definitionen

Jaa