De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Grundskolans avgångsbetyg

I grundskolstatistiken avses med grundskolans avgångsbetyg det betyg en elev får för att ha avlagt grundskolans hela lärokurs. Grundskolans avgångsbetyg kan erhållas i en grundskola, ett gymnasium eller en folkhögskola. Avgångsbetyg som avlagts någon annanstans än i grundskolan räknas inte med i antalet avgångsbetyg i grundskolstatistiken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa