Begrepp: K

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Med hjälp av lönejustering uppskattas inverkan av företagarens oavlönade arbetsinsats på företagets lönsamhet. Med hjälp av lönejustering eftersträvas en rättare bild än tidigare av lönsamheten inom sådana näringsgrenar, där betydelsen av företagarnas egna oavlönade arbetsinsats är stor.

Lönejusteringen har genomförts på så sätt att man först definierat för de enskilda företagen den årsarbetsinsats som företagaren utfört utan lön. Därefter har man uppskattat lönesumman för den oavlönade arbetsinsatsen.

Det bör observeras att lönejusteringen är bara en kalkylmässig post som belastar lönsamheten. Den avviker från andra poster i resultaträkningen i det att den inte är en kostnadspost eller avgift som uppstått i verkligheten. Utgångspunkten för lönejustering är att företagsverksamheten skall för företagaren inbringa åtminstone skäliga inkomster som motsvarar årsarbetsinsatsen.

Läs hela definitionen

Välfärdsområdesval:
Kandidaterna ställs upp för hela välfärdsområdet, väljarna röstar bara på kandidater inom sitt eget välfärdsområden och resultatet beräknas enligt välfärdsområde.

Riksdagsval:
Rätt att ställa upp kandidater vid riksdagsval har registrerade partier samt röstberättigade (100 röstberättigade) som har bildat en valmansförening. När kandidater ställs upp har två eller flera partier rätt att sluta sig samman till ett valförbund genom att komma överens om det sinsemellan. Två eller flera valmansföreningar har på motsvarande sätt rätt att bilda en gemensam lista. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får i varje valkrets ha högst 14 kandidater till riksdagen. Skall från valkretsen väljas flera än 14 riksdagsledamöter, får kandidaterna dock vara högst lika många som det antal riksdagsledamöter som skall väljas från valkretsen.

Kommunalval:
Vid kommunalval får kandidater ställas upp av partier och röstberättigade (10 röstberättigade) som har bildat en valmansförening. När kandidater ställs upp har två eller flera partier rätt att sluta sig samman till ett valförbund genom att komma överens om det sinsemellan. Två eller flera valmansföreningar har på motsvarande sätt rätt att bilda en gemensam lista. Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista har rätt att ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skall utses vid valet.

Europaparlamentsval:
Rätt att ställa upp kandidater vid Europaparlamentsval har registrerade partier och röstberättigade (2000 röstberättigade) som har bildat en valmansförening. När kandidater ställs upp har två eller flera partier rätt att sluta sig samman till ett valförbund genom att komma överens om det sinsemellan. Två eller flera valmansföreningar har på motsvarande sätt rätt att bilda en gemensam lista. Ett parti eller ett valförbund eller en gemensam lista får ha högst 20 kandidater i hela landet.

Presidentval:
Vid presidentval får en kandidat ställas upp av 1) ett parti, från vars kandidatlista vid senast förrättade riksdagsval minst en riksdagsledamot har blivit vald, 2) minst 20 000 röstberättigade som har bildat en valmansförening. Ett parti eller en valmansförening får ställa upp endast en kandidat. Partier och valmansföreningar får ha samma kandidat.

Läs hela definitionen

Det månatliga nettoutnyttjandet av bäddar i inkvarteringsanläggningar för anläggningar inom samma grupp fås genom att dividera det totala antalet övernattningar under en månad med antalet dagligen disponibla bäddar. I nettoutnyttjandet beaktas inte de bäddar som tillfälligt varit ur bruk.

Det månatliga bruttoutnyttjandet av bäddar i anläggningar inom samma grupp erhålls genom att dividera det totala antalet övernattningar med det totala antalet bäddar i anläggningarna oberoende av om de har varit disponibla under månaden ifråga eller inte (maximiantal bäddar).

Läs hela definitionen

Kapacitetsutnyttjande av rum (Room occupancy rate) mäts som förhållandet mellan belagda och disponibla rum. I tursiststatistiken används två mätare för kapacitetsutnyttjande av rum: Nettoutnyttjande av rum och bruttoutnyttjande av rum. Nettoutnyttjandet av rum räknas genom att dividera det antal rum som använts under en månad med antalet disponibla rum. Vid beräkningen av nettoutnyttjandet beaktas inte de rum som på grund av reparationer eller någon annan orsak tillfälligt varit ur bruk. Bruttoutnyttjandet räknas genom att dividera det antal rum som använts under en månad med inkvarteringsanläggningens hela rumskapacitet, oberoende av om rummen stått till förfogande eller inte.

Läs hela definitionen

Den procentuella andel av produktionskapaciteten inom fabriksindustrin som är i bruk under statistikföringsmånaden. Statistiken bygger på uppgifter som samlas in varje månad från arbetsställena.

Läs hela definitionen

Arbetskraftsersättningen dvs. lönen, är priset på arbetsinsatsen sett ur producentens synvinkel. När man granskar hur en förändring av arbetskraftens kvalitet inverkar på en förändring av produktiviteten viktas de arbetstimmar som arbetstagare av olika typer av utbildningsnivå utfört med den aktuella arbetstagargruppens andel av alla arbetskraftsersättningar.

När man från näringsgrenens förädlingsvärde avdrar arbetskraftsersättningarna, fås kapitalersättningen. När man granskar hur kapitaltjänsterna inverkar på produktiviteten används beloppet av kapitalersättningarna för att beräkna vikterna för kapitalvarutyperna efter näringsgren (jfr arbetskraftsersättningar). Beloppet av kapitalersättningar används också för att beräkna nettointäktsgraden.

Läs hela definitionen

Kapitalbalansen omfattar kapitaltransfereringar och förvärv eller avyttring av icke-producerade, icke-finansiella tillgångar.

Läs hela definitionen

Vid utländska direktinvesteringar i Finland det kapital som en utländsk investerare nettoinvesterat i finländska objekt under en viss period. På motsvarande sätt gällande finländska investeringar i utlandet det kapital som en finländsk investerare nettoinvesterat i utländska objekt under en viss tid.

Läs hela definitionen

Kapitalförslitning (P.51C) motsvarar värdet av de fasta tillgångar som har förbrukats under den aktuella perioden till följd av normal användning och förutsebar föråldring, inklusive en avsättning för förlust av materiella fasta tillgångar genom oförutsedda skador, vilka man kan försäkra sig mot.

Kapitalförslitning skall skiljas från den avskrivning som redovisas i företags-bokföringen. Kapitalförslitning motsvarar värdet av de fasta tillgångar som har förbrukats under den aktuella perioden. Kapitalförslitning beräknas med utgångspunkt i realkapitalstocken och den sannolika genomsnittliga ekono-miska livslängden för de olika kapitalobjekten.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Kapitalkostnader är kostnader för kapital som bundits till fastigheten och som består av räntor och kalkylmässiga avskrivningar. Räntefaktorn består av avkastningskrav som ställts på det bundna kapitalet. Till kapitalkostnaderna hör kostnader förknippade med anskaffning och ägande av fastigheten samt kostnader förknippade med servitut eller lagstadgade plikter.

Läs hela definitionen

Av masskuldebreven: referenslån (benchmarklån), debenturer, optionslån, konverteringslån, övriga masskuldebrevslån, eviga lån samt övriga kapitalmarknadsinstrument (exkl. aktier).

Läs hela definitionen

Kapitalskatter (D.91) består av skatter som uttaxeras med oregelbundna in-tervall på tillgångar eller nettoförmögenhet, som ägs av institutionella enhet-er, eller på tillgångar som överförs mellan institutionella enheter som resultat av arv, gåvor mellan personer eller andra transfereringar. T.ex. arvsskatt och gåvoskatt.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Kapitalinkomster och -utgifter (D.4) uppkommer då ägarna av finansiella tillgångar eller naturresurser tillhandahåller institutionella enheter dessa re-surser eller tillgångar. Inkomsten från användningen av finansiella tillgångar kallas kapitalavkastning, medan inkomsten från användning av naturresurser är arrende. Kapitalinkomster utgörs av kapitalavkastning och arrenden totalt. Kapitalinkomster klassificeras enligt följande:

a) ränta (D.41);
b) inkomst från bolag (D.42):
1) utdelning från bolag (D.421);
2) ägaruttag från kvasibolag (D.422);
c) återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar (D.43);
d) övrig kapitalavkastning (D.44):
1) kapitalavkastning tillräknad försäkringstagare (D.441);
2) kapitalavkastning på pensionsrätter (D.442);
3) kapitalavkastning tillräknad andelsägare i kollektiva investeringsfonder (D.443);
e) arrenden (D.45).

Läs hela definitionen

Den del av bolagsvederlaget som täcker lägenheternas skuldandel av utgifter med lång verkningstid, såsom utgifter för anskaffning, byggande, grundläggande renovering och ombyggnad av fastigheter och byggnader, om inte något annat uppges i bolagsordningen.

Läs hela definitionen

Kapitalvinster/-förluster uppkommer av förändring av priset på tillgångar. De inträffar för alla typer av finansiella eller icke-finansiella tillgångar och skulder. Kapitalvinster/-förluster tillförs innehavarna av tillgångarna eller skulderna uteslutande som ett resultat av att de innehar tillgångarna eller skulderna över tiden, utan att de förändrar dem på något sätt.

Kapitalvinster/-förluster mätta på basis av löpande marknadspriser kallas för nominella kapitalvinster/- förluster. Dessa kan indelas i neutrala kapitalvinster/-förluster, som återspeglar förändringar i den allmänna prisnivån, och reala kapitalvinster/-förluster, som återspeglar förändringar i relativpriserna på tillgångarna.

Läs hela definitionen

Återstående belopp av kapitalvärdet för finansieringsobjektet.

Läs hela definitionen

I kedjeindexet sker jämförelsen alltid mellan efter varandra följande beräkningstidpunkter. I kedjeindexet förs indextalen för en viss bastidpunkt framåt med förändringen av två beräkningstidpunkter. I kedjeindexet byts vikten i princip under varje beräkningstidpunkt.

Ibland talar man om kedjeindex också i det fall att jämförelseperioden hålls fast i jämförelsen under året, men jämförelseperiod och indexets viktstruktur ändras alltid när ett nytt år börjar.

Läs hela definitionen

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), som undertecknades i Rio de Janeiro 1992.

Läs hela definitionen

Kol har bildats ur växtrester för hundratals miljoner år sedan. Med kol avser man i energistatistiken stenkol (1211,1212), brunkol (1221), annat kol (1222,1228,1229) och koks som används som energikälla samt masugns- och koksgas som erhålls som biprodukt vid framställning av järn.

Läs hela definitionen

Koldioxid (CO2) är den mest betydande av de växthusgaser som mänskligheten ger upphov till. Största delen av den koldioxid som mänskligheten ger upphov till härstammar från användningen av fossila bränslen (bl.a. olja, stenkol och naturgas). En annan viktig utsläppskälla är förstörelsen av tropiska skogar och andra förändringar i markanvändningen.

Läs hela definitionen

Ett gemensamt mått på växthusgasutsläpp för att sammanräkna hur olika växthusgasutsläpp bidrar till att växthuseffekten ökar.

Läs hela definitionen

Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp.

Namnet på begreppet har ändrats, se begrepp Hiilidioksidiekvivalentti.

Läs hela definitionen

Kolmonoxid har en indirekt effekt på klimatuppvärmningen, eftersom den ökar halterna av metan och ozon i atmosfären. Kolmonoxid uppstår vid delvis oxidation av kolföreningar. Kolmonoxid används i stor utsträckning inom den kemiska industrin.

Läs hela definitionen

En form av samproduktion av el och värme, där el och värme produceras samtidigt i samma process. Till kombinerad produktion hör sådan elproduktion med ång- eller gasturbiner eller motordrivna produktionsaggregat där den genererade värmen används inom industriella processer eller som fjärrvärme. Med hjälp av kombinerad produktion uppnås högre verkningsgrad och därigenom bättre bränsleutnyttjande än vid separat produktion.

Läs hela definitionen

Ett kommanditbolag har både en ansvarig och en tyst bolagsman. Det kan finnas en eller flera av båda. Tysta bolagsmän svarar för bolagets förpliktelser bara med det kapital som de placerat i bolaget. Ansvariga bolagsmän svarar för bolagets skulder med hela sin förmögenhet. I bolagsavtalet skall insatsernas storlek, då det gäller de tysta bolagsmännen, nämnas samt hur de tysta bolagsmännens vinstandel beräknas. Kommanditbolaget anmäls till handelsregistret. Bolagsformen skall framgå av kommanditbolagets namn antingen som förkortning eller oförkortat.

Läs hela definitionen

Den kommunala affärsverksmodellen är en form för organisering av kommunal affärsverksamhet. Ett affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen utgör en separat bokföringsenhet som av kommun- eller samkommunsfullmäktige har getts en mer självständig ställning än andra kommunala verksamhetsenheter som upptas i kommunens budget. Ett kommunalt affärsverk skall enligt bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar upprätta ett separat bokslut som inbegriper resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning.

Ett kommunalt affärsverk utgör en del av kommunens förvaltning och ekonomi och är inte en separat juridisk person eller en självständig bokföringsskyldig.

Bara en del av kommunernas affärsverk fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen. Kommunernas övriga affärsverksamhet behandlas som annan kommunal verksamhet i den ekonomiska statistiken över kommuner och samkommuner. Detta gäller även sådana affärsverk som behandlas som s.k. övriga balansräkningsenheter samt s.k. redovisningsmässigt separerad affärsverksamhet. Kostnader och inkomster från affärsverksamhet som bedrivs i aktiebolagsform eller liknande upptas däremot inte i statistiken över den kommunala ekonomin, inte ens i de fall att kommunen äger hela aktiestocken i enheten.

I den kommunala budgetens resultaträkningsdel upptas transaktioner mellan kommunen och dess affärsverk (interna räntor och avkastning på affärsverkets grundkapital), men inte affärsverkets "egna" inkomst- och utgiftsprognoser. Det kommunala affärsverkets budgeterade resultat konsolideras således inte "rad för rad" med kommunens budget. Enligt Finlands Kommunförbunds budgetrekommendation bör kommunen emellertid upprätta även en sådan resultaträkningsdel till budgeten där affärsverksbudgeten har konsoliderats "rad för rad" med kommunbudgeten, och där man eliminerat räntor på interna lån och avkastning på grundkapital. En sådan resultaträkningsdel kan kommunen använda t.ex. när den informerar om kommunens budget.

De kommunala affärsverkens separata bokslut konsolideras "rad för rad" med kommunens/samkommunens övriga bokslut till ett totalbokslut.

Eftersom kommunala affärsverk behandlas olika i budgeten och bokslutet, är budgetsiffrorna och bokslutssiffrorna inte nödvändigtvis sinsemellan jämförbara.
Separata uppgifter om affärsverkens bokslutsprognoser och budgeter samlas in för Statistikcentralens statistik över kommunernas/samkommunernas bokslutsprognoser och budgeter. Detta möjliggör konsolidering av kommunernas och affärsverkens bokslut och budgeter till en budget/bokslutsprognos för hela kommunen med siffror som är jämförbara med bokslutets siffror.

I Statistikcentralens budgetpublikationer presenteras kommunernas och samkommunernas budgeter i okonsoliderad form med avseende på budgeterna för affärsverk som fungerar enligt den kommunala affärsverksmodellen. På samma webbsida publiceras även de konsoliderade budgetuppgifterna, vilket möjliggör en jämförelse med bokslutsuppgifterna.

Läs hela definitionen

Kommunalskatt betalas på den i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomsten. Uttaxeringen av kommunalskatten sker enligt kommunens inkomstskatteprocent (skatteöre). Uttaxeringen av kyrkoskatten sker enligt det skatteöre som fastställts av den skattskyldiges församling.

Läs hela definitionen

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen.

Läs hela definitionen

Kommunala delområden består av funktionella områdeshelheter som definierats av kommunen och på vilka kommunen baserar sin verksamhet för planering och uppföljning av områdesutvecklingen. Statistikcentralen sköter digitaliseringen av nya delområdesindelningar samt upprätthåller ett register över områdenas gränser och namn. Kommunerna har möjlighet att justera sin delområdesindelning en gång i året.

Delområdesindelningen är en hierarkisk indelning med tre nivåer: en 1-siffrig storområdesnivå, en 2-siffrig statistikområdesnivå och en 3-siffrig småområdesnivå. Delområdena numreras löpande enligt dessa tre hierarkiska nivåer. Den sexsiffriga delområdeskoden är kopplad till kommunens tresiffriga kommunkod, vilket betyder att delområdeskoden består av sammanlagt nio tecken.

Läs hela definitionen

Finland är indelat i kommuner, vilkas förvaltning enligt grundlagen skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Kommuninvånarna väljer genom allmänna val ett kommunfullmäktige som har mandat att fatta bindande beslut och tillsätta organ (kommunstyrelse och nämnder) som ansvarar för beredning, verkställighet och övrig förvaltning. Fullmäktigeledamöterna utses genom val som förrättas vart fjärde år den tredje söndagen i oktober. Ledamöternas antal är 17-85, beroende på kommunens invånarantal.

Läs hela definitionen

Ett omsättningsbart skuldebrev som emitteras av kommuner.

Läs hela definitionen

Driftsintäkter = verksamhetsintäkter totalt + förändring av produktlager + tillverkning för eget bruk + överföringsintäkter

Läs hela definitionen

Driftskostnader = verksamhetskostnader totalt + avskrivningar och nedskrivningar + överföringskostnader

Läs hela definitionen

Nettodriftskostnader = driftskostnader - driftsintäkter

Läs hela definitionen

Med kommunkoncern avses en ekonomisk helhet som bildas av kommunen (modersammanslutning) och ett eller flera juridiskt självständiga sammanslutningar i vilket kommunen ensam eller tillsammans med andra sammanslutningar som hör till kommunkoncernen har bestämmande inflytande i ett eller flera sammanslutningar.

Läs hela definitionen

Med kompetensutveckling i företag avses sådan utveckling av personalens kunnande som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som helt eller delvis sker under arbetstid.

Utvecklingen av personalens kunnande kan ske som studier i kursform eller på något annat sätt än i kursform.

Läs hela definitionen

En koncern är en ekonomisk helhet som bildats av ett eller flera företag och där moderbolaget ensamt eller tillsammans med andra företag som hör till koncernen har bestämmande inflytande i ett eller flera andra företag (dotter).

Jfr företagsgrupp

Läs hela definitionen

I koncernregistret bestäms koncernens nationalitet av hemlandet för det slutliga förmånsägandet (UBO). Om dess hemland är Finland, är koncernens nationalitet finsk.

Läs hela definitionen

Med koncernförhållande avses i koncernregistret förhållandet mellan den inhemska huvudkoncernen och ett företag som ingår i koncernen. Jfr. direkt förhållande.

Läs hela definitionen

Koncernregistret täcker de största koncernerna i Finland. I koncernregistret antecknas omsättningen, balansomslutningen och antalet anställda som årsuppgifter. Dessutom antecknas uppgifter om koncernernas struktur: moderbolag, dotterbolag, sam- och intresseföretag samt deras namn, FO-nummer, moderbolagets ägar- och rösträttsandel i koncernföretaget, koncernförhållandets inlednings- och slutdatum samt medlemsslag. Till registret hör också kommunkoncerner. Fr.o.m. år 2003 innehåller koncernregistret också underkoncerner.

Läs hela definitionen

Elenergi som produceras i en process som bygger på kondensering av ånga med hjälp av kylvatten och där man inte utnyttjar ångans värmeenergi.

Läs hela definitionen

Konjunkturtjänsten för kunder producerar snabbt som avgiftsbelagd informationstjänst områdesvisa uppgifter om till exempel omsättning, export, löner eller antalet anställda. Med hjälp av tillväxtöversikten erhålls dessutom exaktare uppgifter som beskriver konjunkturutvecklingens bakgrund. Uppgifter om konjunkturutvecklingen levereras till kunderna enligt överenskommelse varje månad, kvartalsvis eller årsvis.

Läs hela definitionen

Konkurs är ett insolvensförfarande som omfattar gäldenärens samtliga skulder, och som innebär att gäldenärens egendom används till att betala konkursfordringarna. När konkursen börjar, fråntas gäldenären bestämmanderätten över egendomen. Domstolen utser en boförvaltare som svarar för skötseln av egendomen och konkursboet. Egendomen säljs och tillgångarna används för betalning av skulderna.

Läs hela definitionen

Avser konkurser där ansökan om konkurs har gjorts av borgenär.

Läs hela definitionen

Denna juridiska form används om konkursboet ber om ett FO-nummer och det beviljas ett FO-nummer. I annat fall ändras inte företagets juridiska form i samband med en konkurs.

Läs hela definitionen

Med konkursdom avses i Statistikcentralens konkursstatistik en konkursansökan som lett till konkursdom i tingsrätten.

Läs hela definitionen

Med konkursgäldenär avses i statistiken en fysisk person eller en juridisk person (företag e.dyl.) som har sökts i konkurs.

Läs hela definitionen

Beslut om att sätta en gäldenär i konkurs fattas av domstol. Konkursansökan kan göras av borgenär(er), eller av gäldenären själv. I statistiken upptas ansökningar gjorda av dödsbodelägare ofta som en separat underkategori inom kategorin konkursansökningar som gjorts av gäldenären själv.

Läs hela definitionen

Med konsekutiva anställningsförhållanden avses flera s.k. sammanlänkade anställningar som följer nästan direkt efter varandra med högst en veckas uppehåll mellan anställningarna.

När det gäller personer som är verksamma inom undervisningssektorn kan man beakta även sådana anställningar där uppehållet omfattar en hel sommar. Inom undervisningssektorn är det rätt vanligt med tidsbegränsade anställningsförhållanden som upphör i början av sommaren vid läsårets slut, varefter ett nytt anställningsförhållande ingås i början av hösten vid det nya läsårets start.

Läs hela definitionen

Finansiella balansräkningar/flöden kan presenteras i konsoliderad form, efter eliminering av interna poster både inom undersektorerna (t.ex. kommunernas skulder till andra kommuner) och interna poster inom summasektorerna (inklusive kommunernas skulder till staten, arbetspensionsanstalterna och andra socialskyddsfonder inom summasektorn offentlig sektor). Konsoliderade uppgifter ger uteslutande en bild av sektorns ställning i förhållande till andra sektorer.

Läs hela definitionen

Konstruerade inhemska statistiska enheter definieras som

a) de delar av utländska enheter som har en ekonomisk hemvist (det betyder i de flesta fall att de utför ekonomiska aktiviteter under ett år eller mer eller att de bedriver byggnadsverksamhet under en tidsperiod som är kortare än ett år om produktionen resulterar i fasta bruttoinvesteringar) inom landets ekonomiska territorium

b) utländska enheter i sin egenskap av ägare till mark eller byggnader på landets ekonomiska territorium men då bara i fråga om transaktioner som avser sådan mark eller sådana byggnader.

Konstruerade inhemska statistiska enheter behandlas som institutionella enheter, även om de bara har ofullständig bokföring och kanske inte alltid har självständighet i beslutsfattandet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I statistiken Konsumenternas förtroende utreds konsumentens planer på att använda pengar för olika ändamål. Måttenheten är ”procent av konsumenterna”:

-köp av ny eller begagnad personbil inom 12 månader
-köp av bostad eller byggande av hus inom 12 månader
-grundläggande renovering av bostaden inom 12 månader
-anskaffningar under följande 6 månader: fritidsbostad, heminredning, hushållsmaskiner, hemelektronik, hobby- och sportredskap, andra fortskaffningsmedel än bil, semesterresa i Finland, utrikes semesterresa.

Läs hela definitionen

I statistiken Konsumenternas förtroende utreds konsumentens planer på att ta lån inom 12 månader. Måttenheten är ”procent av konsumenterna”.

Läs hela definitionen

I statistiken Konsumenternas förtroende utreds konsumentens personliga åsikter om och förväntningar på ekonomin. Måttenheten är ”procent av konsumenterna”.

-konsumentens egen ekonomi nu och om12 månader
-Finlands ekonomi nu och om12 månader
-den allmänna arbetslösheten om 12 månader
-risken för att själv råka ut för arbetslöshet just nu
-förändringen av konsumentpriserna nu och om 12 månader
-tidpunktens lämplighet för att spara, ta lån och köpa kapitalvaror just nu
-konsumentens penningsituation just nu
-konsumentens möjligheter att spara inom 12 månader
-konsumentens användning av pengar på kapitalvaror inom 12 månader.

Läs hela definitionen

Det faktiska priset som konsumenten betalar för varor eller tjänster (inklusive skatt, i detaljhandel).

Läs hela definitionen

En månatlig utskrift som utarbetas utgående från materialet i konsumentprisindexet och som innehåller genomsnittspriset på vissa dagligvaror och andra enkla varor efter storområde.

Läs hela definitionen

Genom att räkna ut inkomster och konsumtionsutgifter per konsumtionsenhet kan man göra jämförelser mellan hushåll av olika storlek och struktur. Det finns flera olika sätt för beräkning av konsumtionsenheter. I inkomstfördelningsstatistiken och i konsumtionsundersökningen har man sedan 2002 i enlighet med Eurostats rekommendation använt OECD:s s.k. justerade konsumtionsenhetsskala, enligt vilken
- den första fullvuxna hushållsmedlemmen får vikten 1
- övriga personer över 13 år får vikten 0,5
- barn får vikten 0,3

Valet av konsumtionsenhetsskala har stor inverkan på inkomstnivåerna och på olika befolkningsgruppers placering i inkomstfördelningen.

Läs hela definitionen

Storleken på en konsumtionsenhet som utgörs av ett bostadshushåll anges som summan av viktvärdena för medlemmarna. Enligt internationella rekommendationer fastställs värdet som konsumtionsenhet för varje medlem i bostadshushållet enligt följande:- den första vuxna (minst 18 år) = 1,0
- varje följande person som fyllt 18 år = 0,7
- varje person under 18 år = 0,5.

Om det bara finns personer som inte fyllt 18 år i bostadshushållet har den första personen värdet 1,0 och de följande 0,5.

Läs hela definitionen

Lån till hushåll för förvärv av konsumtionsvaror och tjänster för eget bruk.
Här ingår alla konto- och kreditkortskrediter (också checkkonton med kredit), krediter för resor (exkl. studie- och arbetsresor) samt övriga krediter som beviljats hushållen för konsumtion (t.ex. krediter för anskaffning av bil, hushållsmaskiner osv.).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Konsumtionsutgifter i offentliga sektorn består av 'övrig icke-marknadsproduktion' samt betalda inkomsttransfereringar in natura. 'Övrig icke-marknadsproduktion' erhålls då man från produktionen drar produktion för egen slutlig användning samt försäljning av icke-marknadsprodukter. Konsumtionsutgifter i offentliga sektorn indelas i individuella och kollektiva konsumtionsutgifter. Konsumtionsutgifter i offentliga sektorn är t.ex. skol-, hälso-, social- och förvaltningstjänster som bekostas av offentliga sektorn.

Läs hela definitionen

Olika befolkningsgruppers konsumtionsmedeltal per hushåll påverkas avsevärt av det genomsnittliga antalet personer i hushållet. Barnfamiljers utgifter per hushåll är större än småhushålls (t.ex. enpersonshushåll och åldringshushåll).

Läs hela definitionen

Finländska och utländska sedlar och mynt, checkar, bankväxlar och liknande betalningsmedel samt på anfordran betalbara tillgodohavanden på centralbanker.

Läs hela definitionen

Finansiella värdepapper + Kontanter och banktillgångar i kommunens/samkommunens balansräkning

Läs hela definitionen

Kreditbeståndet omfattar krediter som i allmänhet styrks med ett skuldebrev.
Kontofordringar hos t.ex. arbetsgivarföretag eller fastighetsbolag som hör till koncernen räknas inte med i kreditbeståndet.
Om det upprättas ett skuldebrev över en kontofordran ingår det emellertid i kreditbeståndet.

Läs hela definitionen

Ett konverteringslån är ett masskuldebrevslån som ger rätt att inom en viss tid konvertera skuldebrevet till ett på förhand bestämt antal aktier i emittentföretaget. Konverteringslånet avviker från optionslånen genom att optionsrätten inte kan avskiljas från lånedelen. Efter att optionsrätten utnyttjats konverteras den till konverteringslånet bundna låneposten i emittentföretagets bokföring till aktiekapital.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Korrigering efter arbetsdag beaktar faktorer som beror på variation i antalet vardagar. Det betyder att längden på månaderna, olika veckodagar och högtidsdagar beaktas. Arbetsdagskorrigerade siffror publiceras för de näringsgrenar där variationen i antalet arbetsdagar har stor inverkan på tidsserien. Jämfört med korrigering efter handelsdag beaktar inte korrigeringen efter arbetsdag effekten av olika veckodagar.

Läs hela definitionen

I Eurostats turismstatistik indelas resor med övernattningar i två olika huvudgrupper efter resans längd: korta resor och långa resor. Den korta resan omfattar 1-3 övernattningar och den långa minst fyra övernattningar. I den finländska reseundersökningen hänvisar längden till resans totala längd från ursprungsorten eller ursprungslandet, då övernattningarna innefattar också resande över natten på fartyg, i tåg eller andra transportmedel.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det första bilkörkortet utfärdas först för bara två år (kortvarigt bilkörkort). Den som håller förarexamen lämnar ut det kortvariga bilkörkortet efter godkänd förarexamen. Innehavaren av ett kortvarigt bilkörkort skall innan han/hon erhåller det permanenta kortet genomgå den föreskrivna tilläggsundervisningen. Det kan ske tidigast ett halvt år efter att det kortvariga körkortet lämnats ut. Ett intyg över tilläggsundervisningen skall lämnas till polisen. Polisen lämnar ut det permanenta bilkörkortet som följer efter det kortvariga tidigast sex månader innan giltighetstiden för det kortvariga kortet går ut. Det kortfristiga körkortet skall lämnas till polisen samtidigt som det nya permanenta körkortet erhålls.

Läs hela definitionen

Avgifterna för avfallshantering består av avfallsbolagets avgifter för transport och hantering av avfall.

Läs hela definitionen

Kostnaderna för vatten och avloppsvatten består vanligen av vatten och avloppsvatten som det lokala vattenverket fakturerar för. Vattenavgiften består vanligen av en grundavgift, förbrukningsavgift och mätarhyra.

Läs hela definitionen

Kostnader som inriktas på krediter som snabblåneföretag beviljat under kvartalet. Kostnader av det här slaget som orsakas kunden är bl.a. expeditionskostnad av engångsnatur, avbetalningstillägg, kostnader för flyttning av förfallodag samt textmeddelandekostnader för lyftande av kredit. Till posten hör inte kostnader för indrivning av krediter.

Läs hela definitionen

Kostnadsindexet beskriver kostnadsförändringar som föranleds företagare för anskaffning av insatser vid genomförande av ackord eller uppdrag.

Den egna arbetsinsatsen samt olika köpta produkter och tjänster ger upphov till kostnader. Kostnadsindexen kallas ibland också för insatsindex.

Kostnadsindexet beskriver prisförändringar på kostnadsfaktorer i förhållande till valt basår. Kostnadsindexen beräknas med en metod där olika kostnadsfaktorer vägs samman med deras andelar av totalkostnaderna. Vid beräkningen används Laspeyres' prisindexformel, varvid viktandelarna gäller för basåret.

Statistikcentralen producerar kostnadsindex bl.a. för branscherna husbyggande och anläggningsverksamhet, jordbruks- och skogsmaskiner samt lastbils- och buss-, spår-, taxi- och sjuktransporttrafiken.

Läs hela definitionen

Kostnadsindexet för spårbunden trafik mäter prisförändringarna för kostnadsfaktorer med anknytning till bedrivande av metro- och spårvagnstrafik. Indexet är av Laspeyres' typ.

Läs hela definitionen

Till döda på grund av kranskärlssjukdomar, dvs. ischemiska hjärtsjukdomar, räknas döda på grund av hjärtinfarkt och andra ischemiska hjärtsjukdomar (enligt inhemska klassifikationen av dödsfall med 54 kategorier: kategorin 27 och den internationella klassifikationen "The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: I20-I25).

Läs hela definitionen

Lån för förvärv eller renovering av nya eller gamla fritidsbostäder (också lån som beviljats för mindre renoveringar än grundläggande renoveringar).

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Specifika kreditförlustreserveringar raderas från kreditbeståndet först då de hänförs till kunden och en kreditförlust bokförs.

Läs hela definitionen

Med kreditförlust korrigeras intäkterna av fastigheten till beloppet av uteblivna intäkter som konstaterats slutligt förlorade under räkenskapsperioden. Dylika är t.ex. obetalda hyror, som har konstaterats slutligt förlorade. Som korrektivpost bokförs bl.a. intäkt som redan bokförts som kreditförlust, men som erhålits vid efterindrivning.

Läs hela definitionen

Kreditgivning till företagsverksamhet (kreditgivning till företag och till näringsidkares hushåll omfattar krediter som beviljats sektorerna S.1111-S.1112 (Offentliga och privata icke-finansiella företag) och S.141 (Arbetsgivarhushåll och andra näringsidkarhushåll). Krediterna till dessa sektorer omfattar även bostadslån.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Med kroniska sjukdomar avses sjukdomar (inklusive allergier) som kräver t.ex. regelbunden behandling eller kontroll av läkare eller hälsovårdspersonal i minst sex månaders tid.

Kronisk innebär att besvären vid intervjutidpunkten har pågått i minst sex månader, eller troligen kommer att fortgå i minst sex månaders tid.

Läs hela definitionen

I den finländska turistundersökningen avses med kryssning en resa (vanligen tur-retur) som görs med båt eller färja utanför Finlands territorialvatten. Kryssningen omfattar övernattning ombord på båten, men kan också vara en dagskryssning utan övernattning. Resan kan omfatta ett besök i land (dagsbesök) i destinationslandet.

Kryssningen kan också vara en båtresa i den ena riktningen (tur eller retur) med övernattning ombord, om resan i den andra riktningen gjorts med något annat kommunikationsmedel (t.ex. flyg) och resan inte innefattar någon övernattning i destinationslandet. Kryssningarna indelats i fritidskryssningar och arbets-/konferenskryssningar (t.ex. båtseminarier) enligt syftet med resan.

Läs hela definitionen

Gruppen omfattar utbildning av anställda och avgifter i anslutning till den samt olika slag av kultur- och rekreationstjänster (t.ex. biblioteks-, musei-, arkivtjänster och andra kultur- och idrottstjänster). Inbegriper också hälsovårdstjänster som givits på platsen.

Läs hela definitionen

Till de s.k. kulturella byggnader från Statistikcentralens byggnads- och bostadsbestånd som finns med i dess kulturstatistik hör teater-, opera-, konsert- och kongresshus, biografer, bibliotek och arkiv, museer och konstgallerier samt utställningshallar. Byggnaderna i Statistikcentralens byggnads- och bostadsbestånd är indelade enligt byggnadernas huvudsakliga användningssätt.

Läs hela definitionen

Till de kulturevenemang som statistikförs i Statistikcentralens kulturstatistik hör Finland Festivals medlemsevenemang samt sådana kulturevenemang som har erhållit stöd från undervisnings- och kulturministeriet.

Läs hela definitionen

Besöker minst en gång om året något av följande kulturevenemang: teater, konsert, opera, dansföreställning, film, kulturevenemang.

Läs hela definitionen

Besöker minst en gång om året något av följande: teater, konsert, opera, dansföreställning, film, kulturevenemang, konstutställning, museum.

Till kulturpubliken hör utöver kulturevenemangspubliken också personer som besöker konstutställningar eller museer.

Jfr kulturevenemangspublik

Läs hela definitionen

Kunder inom den offentliga sektorn är stats- och kommunförvaltningen, Folkpensionsanstalten och andra socialskyddsfonder (inkl. arbetspensionsanstalter), skolväsendet samt kommunernas och samkommunernas serviceinrättningar, som inte är i bolags- eller affärsverksform.

Läs hela definitionen

Kunder inom den privata sektorn är bolag (också sådana som ägs helt eller delvis av staten, kommuner eller samkommuner), statens, kommunernas och samkommunernas affärsverk, Finlands Bank, privatpersoner, företag, stiftelser, andelslag, föreningar, självständiga företagare och yrkesutövare samt icke-vinstsyftande organisationer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

För att räkna ut kursförändringen måste man först räkna om anmälningstidpunktens kreditbelopp i euro, både enligt medelkursen vid utgången av det aktuella kvartalet och enligt medelkursen vid utgången av det förra kvartalet. Kursförändringen (negativ eller positiv) beräknas på skillnaden mellan dessa tal. Kursförändringar anges endast enligt huvudsektor.

Läs hela definitionen

Kvantitetsindexet är ett relationstal som beskriver den relativa förändringen i mängden producerade varor eller tjänster i förhållande till basperioden. Indexet fås då prisförändringen avlägsnas från värdeindexet genom att dividera värdeindexet med prisindexet och multiplicera kvoten med hundra. Det här kallas också för deflatering. Kvantitetsindexet kan också produceras direkt på basis av mängduppgifterna utan deflatering med prisindexet. Kvantitetsindex produceras för handel och byggverksamhet, medan volymindex produceras för industrin och tjänster.

Läs hela definitionen

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Läs hela definitionen

Till företagssektorn räknas bl.a. privata och offentliga företag som är marknadsproducenter och som främst ägnar sig åt produktion av varor och icke-finansiella tjänster.

Benämningen "icke-finansiella kvasibolag" betecknar alla enheter utan självständig juridisk status som är marknadsproducenter som främst ägnar sig åt produktion av varor och icke-finansiella tjänster och som uppfyller de villkor som kvalificerar dem som kvasibolag.

Kvasibolag måste ha en fullständig bokföring och ledas som om de vore bolag. Deras anknytning de facto till sin ägare är motsvararande den som ett bolag har till sina aktieägare. Således grupperas de kvasibolag som ägs av hushåll, offentliga enheter eller ideella och intresseorganisationer i sektorn för icke-finansiella företag.

Läs hela definitionen

Kvällsarbete är arbete som utförs mellan klockan 18 och 23.

Läs hela definitionen

Kvävedioxid är en indirekt växthusgas som skapar marknära ozon. Kvävedioxid kan också orsaka sura regn och övergödning. Utsläpp uppstår främst vid förbränning i hög temperatur, men också i samband med vissa industriprocesser.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Process eller verksamhet som frisätter växthusgaser, aerosoler eller förstadier till växthusgaser i atmosfären.

Läs hela definitionen

Part som har anhängiggjort ett tvistemål vid domstol. Termen "kärande" kan också användas om en målsägande som utan åklagarens medverkan har anhängiggjort ett brottmål vid domstol.

Läs hela definitionen

Ett kök är ett rum som är inrett med tanke på matlagning. Ett utrymme som är inrett för matlagning, men som är mindre än 7 kvadratmeter, betraktas som kokvrå eller kokutrymme.

Läs hela definitionen

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Läs hela definitionen

Genom prisjämförelser mellan olika länder beräknas skillnader i värdet mellan valutor, köpkraftspariteter. Köpkraftspariteten är en valutakurs som används för att göra priset på en varukorg i två skilda länder det samma omvandlat i gemensam valuta. Köpkraftspariteten sammanfaller vanligen inte med den verkliga valutakursen.

Köpkraftspariteten mäter penningvärdet inom samhällsekonomin med utgångspunkt i den mängd varor och tjänster som det är möjligt att köpa för valutan. På det här sättet får man en mera detaljerad bild av bruttonationalinkomsten per invånare än om man bara skulle konvertera bruttonationalprodukten eller värdet på bruttonationalinkomsten till(vanligtvis) US-dollar eller euro.

Läs hela definitionen

Köpkraftsstandard är den artificiella gemensamma referensvalutaenhet som används i Europeiska unionen för att uttrycka volymen av ekonomiska aggregat för spatiala jämförelser på ett sådant sätt att skillnaderna mellan ländernas prisnivåer elimineras.

Läs hela definitionen

Med köpta material och förnödenheter avses de råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror och förnödenheter som företaget köpt externt under kalenderåret och som är avsett att användas inom produktionen. Värde och volym efterfrågas.


Läs hela definitionen

Körförbud utfärdas av en polisman eller tingsrätt. Körförbud som utfärdas av tingsrätten föregås nästan utan undantag av temporärt körförbud som utfärdats av polis.

Tingsrätten ska utfärda körförbud för föraren av ett motordrivet fordon om denna konstateras ha gjort sig skyldig till följande brott: grovt äventyrande av trafiksäkerheten (Strafflagen 23:2 §), rattfylleri (Strafflagen 23:3 §), grovt rattfylleri (Strafflagen 23:4 §) eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen (Strafflagen 44:13 §).

Tingsrätten kan meddela körförbud för föraren av ett motordrivet fordon för högst fem år. En förare som gjort sig skyldig till rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen meddelas körförbud för minst en månad och en förare som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller grovt rattfylleri för minst tre månader. (Körkortslagen 386/2011).

Läs hela definitionen

Tillstånd som krävs för att köra ett motorfordon och som beviljas av polisen. För körkort krävs att förarexamen har avlagts och godkänts samt att ålders- och hälsokraven är uppfyllda. De nya körkorten innehåller förutom personuppgifter också namnet på den polisenhet som beviljat körkortet, datum för beviljandet av körkortet, administrativt nummer, sista giltighetsdag, körkortsklass och specialvillkor (t.ex. glasögon).

Läs hela definitionen

Jaa