De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kurs (kursformad utbildning)

I CVTS-undersökningen om företagens personalutbildning avses med kursformad utbildning all på förhand planerad formell utbildning som ordnas separat (dvs. inte i anslutning till arbetet). Utbildningen bör ha ett program och en målsättning, och undervisningen bör ges av handledare, lärare eller föreläsare.

Kurser kan ordnas internt (i företagets egen planering och regi) eller externt (i en utomstående organisations planering och regi).

Till kursformad utbildning räknas inte inplanerade utbildnings-, orienterings- och praktikperioder, utbildningsperioder i form av arbetsrotation, arbetstagarutbyte eller utbildningskommendering, och inte heller utbildning vid konferenser, workshopar, föreläsningar och seminarier.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Med kursformad utbildning avses i rapporten "Resultat av ad hoc-modulen 2003 för livslångt lärande" deltagande i utbildning som inte är sådan examensinriktad utbildning som ges inom ramen för skolsystemet. Exempel på kursformad utbildning är personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, medborgar- och arbetarinstitutens hobbykurser och språkkurser, yrkesinriktade fortbildningskurser, bilskola, dansskola etc.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa