De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Studier i kursform

Studier i kursform

– sker under arbetstid och bekostas av arbetsgivaren (helt eller delvis)
– har planerats på förhand och anordnas separat (inte i samband med arbetsuppgifter)
– studierna har mål och program och undervisningen ges av handledare, lärare eller föreläsare
– studierna kan genomföras som närstudier och/eller i webbutbildningsmiljö.

Studier i kursform kan vara antingen interna (planerade eller anordnade av företaget) eller externa (planerade och anordnade av en utomstående organisation).

Till kursutbildning räknas inte handledda studier i samband med arbetsuppgifter, kortvarigt byte av arbetsuppgifter, kortvarigt övergång till andra uppgifter och studiebesök, deltagande i konferenser, mässor eller föreläsningar i inlärningssyfte, inlärning i studiegrupper, skrivstugor och workshoppar och inte heller självstudier som kan utföras t.ex. i webbutbildningsmiljö.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa