Begrepp: M

De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. Samma begrepp kan betyda olika saker i olika statistikgrenar. Till exempel har begreppet ”arbetslös” tre olika definitioner.

I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används. Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

En marknadsföringsinnovation är en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk (en marknadsföringsidé eller -strategi), som avsevärt skiljer sig från företagets tidigare marknadsföringsmetod och som företaget inte har använt tidigare. En marknadsföringsinnovation förutsätter avsevärda ändringar i utformningen av produkten (designen) eller förpackningen, produktplaceringen, säljfrämjandet eller prissättningen.

Säsongartade, regelbundna eller annars rutinmässiga förändringar i marknadsföringsmetoderna är inte marknadsföringsinnovationer.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

I massbalansen omvandlas skogsindustrins råvaror och produkter till en gemensam måttenhet (ton fast träsubstans). Massbalansen används för uppföljning av träsubstansens bindning i skogsindustrins råvirke, mellanprodukter, slutprodukter, bränslen och avfall.

Läs hela definitionen

Masskuldebreven hör till kapitalsmarknadsinstrumenten (ursprunglig maturitet över 12 månader), såsom obligationer (referenslån/benchmarklån), debenturer, optionslån i form av masskuldebrev, konver-teringslån, eviga lån samt övriga masskuldebrevslån som hör till kapitalmarknadsinstrument.
Aktier, derivat och fondandelar ingår inte i kreditbeståndet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ innehåller månatliga, kvartalsvisa och årliga momsuppgifter. Observationsenheten är ett företag. Materialet över skatter på eget initiativ omfattar alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland.

Läs hela definitionen

Materialflödesräkenskaperna beskriver hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat sätt transporterats eller omvandlats, råvaror och förädlingsprodukter som importerats från utlandet samt export av råvaror och förädlingsprodukter. Statistiken omfattar alla fasta, gasformiga och flytande material, förutom luft och vatten. Statistiken är enhetlig med ramen för Economy-wide material flow accounting (EW-MFA) som presenterats i EU:s förordning om miljöräkenskaper och FN:s handbok för miljöräkenskaper.

Läs hela definitionen

Materialinsatsen beskriver prisutvecklingen gällande material och förnödenheter som används inom byggbranschen i förhållandet till basårets prisnivå. Uppföljningen av materialinsatser bygger på en månatlig enkät till tillverkare, partihandlare och detaljförsäljare.

Läs hela definitionen

Materialintensiteten beskriver samhällsekonomins beroende av naturresurser. Den kan mätas som förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den totala användningen av naturresurser, konsumtionen av inhemska material eller direkta inflöden. När materialintensiteten sjunker eftersträvas en situation där miljöns tillstånd inte försämras när ekonomin växer. Detta kallas också för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Den inhemska materialkonsumtionen i förhållande till BNP är en av indikatorerna för hållbar utveckling (SDG).

= DMC/BKT

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Högsta lastvikt som tillåts av den behöriga myndigheten i det land där fordonet är registrerat (skillnaden mellan totalmassa och egenmassa).

Läs hela definitionen

En man med familj är en make eller sambo, en far med barn och båda parterna i ett manligt registrerat partnerskap.

En kvinna med familj är en maka eller sambo, en mor med barn och båda parterna i ett kvinnligt registrerat partnerskap.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Medelfolkmängden för ett visst år är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år. Då ett relationstal beräknas för något fenomen under statistikåret relateras antalet fall av det aktuella fenomenet i allmänhet till medelfolkmängden för den befolkning eller befolkningsdel som utsetts för fenomenet. Dessa tal, som beskriver befolkningsmässiga fenomen anges i allmänhet i promille, vilket innebär att resultatet av den ovannämnda divisionen multipliceras med tusen.

Läs hela definitionen

Dagsgenomsnittet för antalet fångar under ett visst kalenderår.

Läs hela definitionen

Den aritmetiska medelinkomsten erhålls genom att räkna ihop alla inkomsttagares inkomster och dividera summan med antalet observationer. Medelinkomsten är känsligare för extrema observationer än medianinkomsten.

Läs hela definitionen

I Statistikcentralens inkvarteringsstatistik anger medelpriset för övernattning, hur mycket den övernattande kunden i genomsnitt har betalat för en övernattning (övernattningsdygn) inklusive moms. Medelpriset för övernattning erhålls genom att dividera den försäljningsintäkt (inkl. moms) för inkvarteringen som anläggningen angett med det totala antalet övernattningar.

Läs hela definitionen

Med egnahemshusets yta avses boendeytan (m²) och med egnahemstomtens areal avses tomtens totala areal.

Läs hela definitionen

Medianinkomsten är den mittersta observationen i en rangordning av inkomsttagarna efter inkomstens storlek. På vardera sidan om den mittersta inkomsttagaren finns lika många inkomsttagare. Medianen är inte lika känslig för extrema observationer som det aritmetiska medeltalet.

Läs hela definitionen

En personalfonds eget kapital består av medlemsandelskapital och annat fondkapital.

Till medlemsandelskapitalet överförs kapitaltillskott till medlemmarnas fondandelar samt värdeförändringar i investerat medlemsandelskapital.

Fondens över- eller underskott kan fogas till medlemsandelskapital och övrigt fondkapital i enlighet med bestämmelserna i 22 § i lagen om personalfonder.

Läs hela definitionen

En av EU-parlamentet och rådet fastställd mekanism för övervakning av växthusgaser och genomförande av Kyotoprotokollet. Mekanismen förpliktar medlemsländerna att delta i EU:s gemensamma inventering av växthusgaser och övriga klimatpolitik samt uppföljning och utvärdering av de specifika åtgärder som vidtagits inom ramen för klimatpolitiken. EU:s förordning om styrningsmodellen för energiunionen (2018/1999) har ersatt förordningen om en mekanism för att övervaka utsläpp av växthusgaser.

Läs hela definitionen

Ett företag som är dotterbolag till en koncern och samtidigt har en eller flera dotterbolag.

Läs hela definitionen

En mervärdesskatt (D.211) är en skatt på varor eller tjänster, som inkasseras successivt av företagen och som till sist till fullo debiteras den slutlige köparen. Mervärdesskatter omfattar den mervärdesskatt som inkasseras av den offentliga sektorn och som läggs på nationella och importerade produkter.

I den totala ekonomin är mervärdesskatten lika med differensen mellan det totala debiterade mervärdesskattebeloppet och det totala avdragbara mervärdesskattebeloppet.

I nationalräkenskaperna bokförs skatterna enligt bokföringsmässiga grunder (prestationsprincipen). Bokföring enligt prestationsprincipen skiljer sig från bokföring enligt kontantprincipen. Skattebelopp som bokförs enligt kontantprincipen anger det belopp som influtit i kassan. Skattebelopp som bokförs enligt prestationsprincipen anger den skatt som påförs transaktionen under den period då skyldigheten att betala skatten uppkom.

Läs hela definitionen

Nästan all försäljning av varor och tjänster i Finland är mervärdesskattepliktig. Ett undantag från detta är dock att en fastighet ska betala mervärdesskatt för tjänster som hänför sig till fastigheten och som utförs av egen personal. Dessa tjänster är byggnads-, reparations- och fastighetsskötseltjänster.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Namnet tillväxtberäkning kommer sig av att de årliga förändringarna av förädlingsvärdet bryts ned i tillväxtkomponenter, vilket innebär att man kan granska vilka faktorer som genererat tillväxten. Anta t.ex. att förädlingsvärdet har vuxit med fem procent (logaritmiska procentförändringar) från år t till år t-1. Denna tillväxt på fem procent kan brytas ned i delfaktorer: tillväxtsandelen, som beror på ökningen av kapitalbeloppet, den andel som är en följd av ökningen av arbetsinsatsen samt den andel som beror på förbättringen av den totala produktiviteten. Delfaktorerna är summerbara till en förändring av förädlingsvärdet, dvs. om vi i exemplet ovan antar att kapitalets inverkan är 0,7 och arbetskraftens 1,3 procent har den totala produktiviteten en inverkan på tre procent.
De primära insatserna – kapital och arbetskraft – kan ytterligare brytas ned i underposter, t.ex. kapitalinsatsen kan indelas i inverkan av FoU (forskning och utveckling) -kapitalet och inverkan av ICT-kapitalet (informationsteknologi). Arbetsinsatsen kan indelas i inverkan av arbetade timmar och inverkan av en strukturförändring inom arbetsinsatsen.
I produktivitetsundersökningen görs som noggrannast beräkningar gällande 63 näringsgrenar. För varje näringsgren räknas förädlingsvärde, arbetsproduktivitet, inverkan av kapital och arbetskraft på produktiviteten samt totalproduktivitet. Därefter aggregeras de näringsgrensvisa uppgifterna med värdeförädlingsvikter till grövre nivåer och efter det ytterligare till nivån för den totala ekonomin.

Läs hela definitionen

Mikroföretag definieras som ett företag, som har färre en 10 anställda.

Från och med statistikåret 2003 dessutom:
vars årsomsättning är högst 2 miljoner euro eller slutsumman av balansen högst 2 miljoner euro och som uppfyller den nedan definierade grunden för oberoende.

Oberoende företag är de företag i vilka ett enskilt företag eller flera företag gemensamt som inte uppfyller definitionen på små och medelstora företag eller på små företag, beroende på vad som är relevant, inte innehar 25 procent eller mer av kapitalet eller rösträtten.

Läs hela definitionen

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Läs hela definitionen

Med miljöaffärsverksamhet avses sådan verksamhet som är förknippad med att förebygga förorening av miljön eller spara naturresurser. Miljöteknologi är en del av miljöaffärsverksamhet. Miljöaffärsverksamhet kan vara ett företags huvudsakliga verksamhet eller biverksamhet. Miljöaffärsverksamhet är ingen egen näringsgren utan produktionen är utspridd i flera olika näringsgrenar.

Läs hela definitionen

Miljöbaserade skatter och avgifter är en övergripande benämning för statens miljöskatter, avgifter av skattekaraktär och miljörelaterade serviceavgifter.

Läs hela definitionen

Miljörelaterade avgifter omfattar i Finland vederlagsbaserade kommunala vatten- och avloppsvattenavgifter samt avfallshanteringsavgifter.

Läs hela definitionen

Miljöräkenskaperna (SEEA, System of Integrated Environmental and Economic Accounting) är en systematisk beskrivning av förhållandet mellan miljö och ekonomi. Räkenskaperna består av konton och balansräkningar, med vilka man beskriver förbrukningsvolymerna av naturresurser, belastningen av användningen av naturresurser samt ekonomin och affärsverksamheten inom miljövården. Statistiken över miljöräkenskaperna har sammanställts inom ramen för nationalräkenskaperna, med iakttagande av dess centrala särdrag, såsom näringsgrens- och sektorindelningen samt hemvistsprincipen för de ekonomiska enheterna.

Läs hela definitionen

En miljöskatt definieras som en skatt på en mätbar fysisk faktor med negativ effekt på miljön. Det centrala i definitionen är skattebasen, inte skattens natur.

Läs hela definitionen

Kapitalutgift föranledd av miljöskyddsåtgärder vars huvudsakliga syfte är att insamla, bearbeta, minska, förebygga eller eliminera utsläpp, avfall och andra miljöolägenheter som orsakas av företagets verksamhet.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Miljösubvention är ett bidrag från den offentliga sektorn för att hjälpa ekonomiska aktörer att övergå till verksamhet som belastar miljön mindre eller sparar på naturresurserna. Avgränsningen av miljösubventioner baserar sig på ovannämnda mål och på miljöräkenskapernas klassificeringar av miljöfunktioner. Miljöräkenskaperna definierar stödet på ett mer omfattande sätt än nationalräkenskaperna, eftersom man utöver produktionsstöden också räknar med kapitaltransfereringar och andra transfereringar.

Läs hela definitionen

Det finns flera definitioner av detta begrepp

Läs hela definitionen

Minskning av fast kapital innebär att en kapitalvara avförs från kapitalstocken efter att ha nått slutet av sin livscykel. Minskningen beräknas som skillnaden mellan investeringar och förändringar i bruttokapitalstocken.

Läs hela definitionen

Person som misstänks för brott. Beslut om misstanke och registrering fattas av polisen (eller en utredare vid tullen eller gränsbevakningsväsendet). I statistiken beaktas endast personer som misstänks för uppklarade brott.
Huvudregeln är att en person uppges i statistiken lika många gånger som han eller hon misstänks för ett brott (bruttoantalet personer). Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett.
Om en person gör sig skyldig till en brottsserie, dvs. flera liknande gärningar, räknas antalet misstänkta enligt antalet brott i brottsserien.
Databastabellerna visar antalet misstänkta enligt tre olika räknesätt: Misstänkta för uppklarade brott (dvs. det s.k. totala antalet), antalet brottsrubriceringar som misstänks samt enligt regeln om huvudbrott/det grövsta brottet.

Läs hela definitionen

Med mobilnät avses ett kommunikationsnät som i huvudsak används för punkt-till-punkt-kommunikation och där förbindelsen mellan terminalen och kommunikationsnätet har upprättats med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

Läs hela definitionen

Moderbolag i en koncern är ett bolag med minst ett dotterbolag och där inget bolag har en rösträtt på mer än 50 procent.

Läs hela definitionen

Sektorn monetära finansinstitut innehåller följande undersektorer: centralbanken, övriga monetära finansinstitut samt övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering.

Centralbankens uppgift är att utge sedlar och mynt, att vidmakthålla det interna och externa värdet hos valutan och att hålla alla eller delar av de internationella reserverna i ett land. Till sektorn räknas den nationella centralbanken (Finlands Bank) också i de fall då den är del av Europeiska centralbankssystemet.

Övriga monetära finansinstitut ägnar sig främst åt att ta emot inlåning från andra institutionella enheter och att i egen räkning ställa ut lån och/eller investera i värdepapper. Sektorn inkluderar utöver depositionsbanker även penningmarknadsfonder.

Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering ägnar sig åt finansförmedling genom att ta upp lån i andra former än insättningar eller tekniska försäkringsreserver. Sektorn inkluderar kreditinstitut som beviljats koncession av Finansinspektionen samt andra institutionella enheter som förmedlar finansiering, bl.a. investeringsfonder, utvecklingskapitalbolag, egendomsförvaltningsbolag, pantlånekontor samt t.ex. holdingbolag för depositionsbanker.

Läs hela definitionen

En moped är ett två- eller trehjuligt motordrivet fordon, vars största konstruktiva hastighet är högst 45 km/h.

En tvåhjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en förbränningsmotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, om det är fråga om en elmotor. En moped med låg effekt är en tvåhjulig moped försedd med pedaler, vars största konstruktiva hastighet är högst 25 km/h och vars motor har en största nettoeffekt om högst 1 kW. En trehjulig moped har en motor med en slagvolym om högst 50 cm3, om det är fråga om en ottomotor, eller en största nettoeffekt om högst 4 kW, när det är fråga om en annan förbränningsmotor eller en elmotor.

Läs hela definitionen

Motionerar minst en gång i veckan.

Läs hela definitionen

Ett tvåhjuligt motordrivet fordon med eller utan sidovagn. Dess motor har en slagvolym som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet är högre än 45 km/h.

Läs hela definitionen

Ett motorredskap är ett fordon som tillverkats som arbetsmaskin. Motorredskap är till exempel skoplastare, lastbom och sopmaskiner. Den största tillåtna hastigheten för motorredskap är högst 40 km/h. Motorredskap som används för väghållningsarbete får dock ha en hastighet på över 40 km/h. Ett annat undantag gäller dragtruckar som används i hamnar och vars största tillåtna hastighet är 50 km/h.

Läs hela definitionen

En motorsläde är ett terrängfordon som har medar eller band. En snöskoter är en banddriven motorsläde med plats för högst två personer utöver föraren och med en egenmassa av högst 500 kg.

Läs hela definitionen

En motorväg är en väg som gör det möjligt att röra sig snabbt och som endast är avsedd för motorfordonstrafik. På en motorväg har de olika körriktningarna fysiskt åtskilts från varandra, och motorvägen korsar inte i samma plan med andra trafikleder.

Läs hela definitionen

Mottagarpriset är det pris köparen faktiskt betalar för produkterna; inklusive alla skatter på minus subventioner av produkterna (men exklusive avdragsgilla skatter, t.ex moms på produkterna); inklusive alla transportkostnader betalade separat av köparen för leverans på begärd tid och plats; efter avdrag av rabatter från standardpriser vid mängd- eller lågsäsongsköp; exklusive ränte- eller serviceavgifter som tillkommer vid krediter; exklusive alla extra avgifter köparen ådragit sig genom att inte betala inom den tidsperiod som avtalades vid tiden för köpet.

Läs hela definitionen

Med multifaktorproduktivitet (eller totala produktivitet) avses teknisk utveckling. Denna kan emellertid inte mätas direkt, vilket innebär att dess inverkan måste uppskattas residualt, när alla övriga faktorer som påverkat ökningen av förädlingsvärde har eliminerats.
Multifaktor produktiviteten kan beräknas utgående från förädlingsvärde eller produktion. Den erhålls när man från förädlingsvärdet (eller produktionen) drar av inverkan av kapitalets och arbetskraftens bidrag. Om beräkningen grundar sig på produktionsmetoden, drar man också av inverkan av insatsförbrukningen.

Läs hela definitionen

Förädlingsvärdet definieras som produktionsvärde minus insatsförbrukning. När man tillämpar beräkning av förädlingsvärde för att uppskatta multifaktorproduktiviteten avdrar man kapitalet och arbetets bidrag dvs. ?multifaktorproduktivitet?_förädl=förädlingsvärde-(kapitalets+arbetets bidrag)

Läs hela definitionen

Det är befogat att anta att det finns utbyte av insatsvaror mellan näringsgrenarna. Till exempel kan näringsgren x leverera kablar till näringsgren y. Kablarna är en slutprodukt för näringsgren x, men de är inte slutprodukter för hela produktionskedjan. Näringsgren y utnyttjar kablarna i produktionen av sina egna slutprodukter som är teknisk apparatur. När man använder enbart förädlingsvärdemetoden beaktas inte insatsintensitetens bidrag till förändringen av produktiviteten. Produktivitetsberäkning baserad på produktionen beaktar detta.
Formeln för beräkningen av den multifaktorproduktiviteten blir då följande:
?Multifaktorproduktivitet?_produktion=produktion-(kapitalets+arbetets+insatsförbrukningens bidrag)

Läs hela definitionen

Enligt museilagen (729/1992) sköts ett museum på heltid och yrkesmässigt, då minst en tjänst eller en befattning grundats som huvudsyssla för museet och då professionell förtrogenhet med museibranschen krävs av innehavaren av denna tjänst eller befattning. Museisamlingarna indelas i följande kategorier: föremål, konstverk, prover och bilder. Föremålen finns huvudsakligen i kulturhistoriska museer, konstverken i konstmuseer och proverna i naturhistoriska museer. Bilder finns det rikligt av i alla typer av museer. Museiverket publicerar årligen museistatistik som innehåller uppgifter om samlingar, antalet besökare, verksamhet och ekonomi gällande på heltid skötta museer.

Läs hela definitionen

I statistiken över brott och tvångsmedel är en målsägande inte nödvändigtvis det faktiska brottsoffret. En person som avlidit till följd av ett brott eller en händelse som lett till undersökning registreras ibland i PATJA-systemet med en annan status än målsägande, medan rättsinnehavarna till den avlidna personen registreras som målsägande. Vid ett brott mot en minderårig registreras som målsägande vanligtvis även det faktiska brottsoffrets vårdnadshavare.

Läs hela definitionen

En månadsavlönad löntagare får ersättning för utfört arbete varje månad. Den arbetstid som ligger som grund för lönen är vanligtvis en månad och lönen är ofta lika stor varje månad. En månadsavlönad löntagare är vanligtvis en tjänsteman. Löneformen fastställs enligt kollektivavtalet.

Läs hela definitionen

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Läs hela definitionen

Månadsgrafer över affärsverksamheten är månatliga och branschvisa grafer avsedda för uppföljning av konjunkturen inom företagsverksamheten. De beskriver omsättningen, exporten, lönesumman och antalet anställda. Produktionen av graferna regleras av förordningen om europeisk företagsstatistik.

Läs hela definitionen

Ett mångkulturcentrum är en mötesplats för invandrare och etniska minoriteter, som fungerar som evenemangsplats för olika mångkulturella tillställningar och utställningar osv. Mångkulturcentrumet förmedlar också information om olika kulturer. Syftet med ett mångkulturcentrum är dessutom att främja växelverkan mellan majoritetsbefolkningen och etniska minoriteter och lyfta fram minoritetskulturer.

Läs hela definitionen

I tabellerna i databasen Stat-Fin visas måttenheterna för mängduppgifterna (det finns 0-2 st. / produktbenämning) inom parentes direkt produktbenämningen i form av (primär måttenhet/sekundär måttenhet), t.ex. (kg/m2) eller (kg/-).

I varuenkäten frågas antingen mängduppgifter i en eller två måttenheter eller inga mängduppgifter alls. Om två mängduppgifter frågas, bör uppgiftslämnaren svara på båda.

Totalt används något under 40 olika måttenheter. Därför finns det omfattande begränsningar vid sammanräkningen av mängduppgifterna.

Måttenheterna kan beskriva vikt eller bruttodräktighet, längd, areal, volym, antal (stycken eller par), effekt och energi, bruttovärmevärde o.d.

Primär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som krävs av EU. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion.

Sekundär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som används för nationella behov. Ofta är motivet att uppgiftslämnarna kan ge en mängduppgift i just den måttenheten. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion. Om en sekundär mängduppgift inte frågas, har motsvarande måttenhet angetts med ett streck (-).

Om den primära mängduppgiften anges med ett streck (-) så frågas inte mängduppgifter överhuvudtaget för den produktbenämningen. Det är då fråga om antingen en benämning på en tjänst eller en benämning som till sitt innehåll är mycket heterogen, t.ex. benämningen på en restkategori som man inte kan fråga uppgifter om bara i en måttenhet.

Den primära och/eller sekundära måttenheten för en produktbenämning byts bara i ringa mån ut jämfört med året innan. Måttenheterna kan t.ex. byta plats eller en ny måttenhet kan tillkomma där en sekundär måttenhet fattas.

Måttenhet i uppgifterna om material och förnödenheter: I dessa uppgifter används bara en måttenhet (och en mängduppgift) per benämning på nyttighet. Måttenheterna har valts utgående från Statistikcentralens egna behov. Måttenheterna i mängduppgifterna om material och förnödenheter varierar inte lika mycket som i produktuppgifterna (produktionsuppgifterna).

Läs hela definitionen

Bland mödradödlighet räknas kvinnans död under graviditet eller inom 42 dygn efter graviditetens slut oberoende av graviditetens längd eller läge. Med räknas alla gravida kvinnor, som dött till följd av orsaker som är förenade med eller som har förvärrats av graviditet, dock inte genom olyckshändelse eller genom en våldsam död. Mödradödligheten räknas under kapitel XV i sjukdomsklassifikationen. Mödradödligheten erhålls genom att dividera antalet mödradödar per 100 000 levande födda barn.

Läs hela definitionen

Jaa