Käsitteet: M

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Maa- ja vesirakentamisen myynnin määräindeksi mittaa alan tuotannon määrän kehitystä. Indeksi kuvaa tuotannon määrän suhteellista muutosta verrattuna perusvuoden tuotannon keskiarvoon. Indeksisarja alkaa vuodesta 1995.

Indeksi julkaistaan kuukausittain. Alkuperäisen indeksisarjan lisäksi lasketaan kausitasoitettu sarja sekä trendisarja.

Indeksin laskennassa käytetään verohallinnon kausiveroaineistoa sekä Tilastokeskuksen myyntitiedustelun tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Lisäksi laskennassa käytetään Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksiä.


Lue käsitteen koko määritelmä

Maahan suuntautuva matkailu (inbound tourism) on toimintaa, jossa toisen maan asukkaat saapuvat tarkastelun kohteena olevaan maahan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, liikematkan tai muussa tarkoituksessa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille (väestötietolaki 1993/507). Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva lupa, hänen kotikuntansa määräytyy yleensä samoin perustein kuin suomalaisen (kotikuntalaki 1994/201). Maistraatti vie näiden henkilöiden tiedot väestötietojärjestelmään.

Kotipaikkansa ulkomaille muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus, kuten maan sisällä muuttavienkin (kotikunta-asetus 1994). Maasta muuttaneiksi katsotaan pääasiassa henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat Suomen kansalaiset, jotka ovat diplomaatteja, kehitysyhteistyössä toimivia yms. (kotikuntalaki 1994/201). Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan tilapäistä oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta ei yleensä pidetä muuttona. (Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 1990/851, SopS:49 ja kotikunta-asetus 1994/351).

Kun henkilö muuttaa toisesta Pohjoismaasta toiseen, hänelle on annettava lähtömaan paikallisesta väestörekisteristä pohjoismainen muuttokirja tulomaan paikalliseen väestörekisteriin toimitettavaksi (kotikunta-asetus 1994/351, 1990/851, SopS:49). Tulomaan paikallinen väestörekisteriviranomainen palauttaa muuttotodisteen lähtörekisteriin. Muuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö on otettu tulomaan paikalliseen väestörekisteriin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella täällä yhtämittaisesti yli vuoden tai on oleskellut täällä yli kolme kuukautta, on ilmoitettava muutostaan viranomaiselle (väestötietolaki 507/1993). Muiden kuin Suomen kansalaisten oleskelusta määrätään ulkomaalaislaissa (301/2004). Jos ulkomaan kansalainen aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen, hänellä on täytynyt olla voimassa oleskelun sallivat edellytykset vähintään vuoden (EU-maiden kansalainen) ja hänellä on oltava vuoden oleskeluun oikeuttava lupa tai jatko-oikeus oleskeluun (ks. laki 399/2007). Tällöin hänen kotikuntansa määräytyy yleensä samoin perustein kuin suomalaisen kotikunta (kotikuntalaki ( 201/1994 ja sen muutos 399/2007).

Vakituisesti maahan muuttaneiksi ei lueta kuuluvaksi ulkomaiden kansalaisia, jotka ovat diplomaatteja, kehitysyhteistyössä toimivia yms. (kotikuntalaki 1994/201). Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan tilapäistä oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta ei yleensä pidetä muuttona. (Pohjoismaiden välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta 1990/851, SopS:49 ja kotikunta-asetus 1994/351).

Kun henkilö muuttaa Pohjoismaiden välillä, hänelle on annettava lähtömaan paikallisesta väestörekisteristä pohjoismainen muuttokirja tulomaan paikalliseen väestörekisteriin toimitettavaksi (kotikunta-asetus 1994/351, 1990/851, SopS:49). Tulomaan paikallinen väestörekisteriviranomainen palauttaa muuttotodisteen lähtörekisteriin. Muuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö on otettu tulomaan paikalliseen väestörekisteriin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa on jaettu maakuntiin. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta ja vastaavat toimialueensa alueellisesta kehittämisestä.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako on otettu valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi. Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat.

Maakunniksi ja maakunnan liittojen alueiksi on määrätty alueet, joihin kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat. Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta. Ne vastaavat myös toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otetaan valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona Euroopan yhteisön virallista NUTS-alueluokitusta. Suomen NUTS-aluejaossa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat NUTS 1 -aluetason ja suuralueet NUTS 2 -tason. Maakuntien tulisi vastata NUTS 3 -alueita, mutta NUTS 2021:ssä ne vastaavat maakuntajakoa ennen 1.1.2021 eli Suomen NUTS 2021 pysyy samana NUTS 2016:n kanssa. Kunnat muodostavat LAU-tason (Local Administrative Unit).

Valtioneuvosto on 26.2.1998 tekemällään päätöksellä antanut maakunnille viralliset nimet. Päätös tuli voimaan 1.3.1998.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maalämpö sisältää porakaivosta ja keruuputkistosta talteen otetun lämmön. Myös vesistöstä talteen otettu lämpö lasketaan tässä tarkastelussa mukaan maalämpöön. Maalämpöpumppujen kuluttamaa sähköä ei lueta osaksi maalämpöä vaan se sisältyy lämmityksen sähkönkulutukseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maan sisäinen matkailu (internal tourism) sisältää tarkastelun kohteena olevan maan asukkaiden kotimaanmatkailun (domestic tourism) ja maahan ulkomailta suuntautuvan matkailun (inbound tourism).

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Valtion ylläpitämä yleinen tie. Maantiet luokitellaan merkityksensä mukaan valta-, kanta-, seutu- ja yhdysteihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilön, joka vaihtaa kotipaikkaa, on viimeistään viikon kuluttua muutosta annettava itsestään ja kanssaan muuttaneista perheenjäsenistä muuttoilmoitus, joka toimitetaan uuden asuinpaikan maistraatille. Muutto ilmoitetaan lomakkeessa joko vakituiseksi tai tilapäiseksi. Muuttoilmoituksen saatuaan maistraatti päättää, onko kyseessä tilapäinen vai vakituinen asuinpaikan muutos. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu katsoa vakituisiksi muutoiksi 1.6.1994 lähtien, jolloin tuli voimaan kotikuntalaki (1994/201). Tiedot asunnon ja kotipaikan muutoksesta siirretään konekielisessä muodossa väestötietojärjestelmään. Uuden asuinpaikan rekisteritoimisto lähettää tiedot uudesta asuinpaikasta vanhan asuinpaikan maistraatille. (Väestötietolaki 1993/507 sekä muutos 1994/202; kotikuntalaki 1994/20; kotikunta-asetus 1994/351.)

Lue käsitteen koko määritelmä

Maassamuuttoalttiudella tai -vilkkaudella tarkoitetaan muuttaneiden määrää lähtöalueen keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden. Vastaavasti jonkin ikäryhmän muuttoalttius on ko. ikäryhmän muuttaneet ikäryhmän keskiväkiluvun 1000 henkeä kohden.


Lue käsitteen koko määritelmä

Maasta muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus kuten maan sisällä muuttavienkin (lait 661/2009, 201/1994). Maasta muuttaneiksi katsotaan henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat Suomen kansalaiset, jotka ovat diplomaatteja, kehitysyhteistyössä toimivia yms.

Kun henkilö muuttaa Pohjoismaasta toiseen, hänen on ilmoitettava muutostaan tulovaltion paikalliselle rekisteriviranomaiselle, joka päättää maansa rekisteröintikäytäntöjen mukaan rekisteröidäänkö henkilö tulovaltiossa asuvaksi. Tulovaltion rekisteriviranomainen ilmoittaa päätöksestään kyseiselle henkilölle ja lähtövaltion rekisteriviranomaiselle. Lähtövaltion väestörekisterissä maastamuuttopäiväksi merkitään se päivä, jona henkilö on otettu tulomaan paikalliseen väestörekisteriin (kotikuntalaki 201/1994, asetus ja valtiosopimus 96/2006).

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden ympäristöveroihin luetaan Suomessa torjunta-ainemaksu ja vuoteen 1994 asti peritty lannoitevero.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden ansiotulon ja pääomatulon sekä maataloustulon ansio- ja pääomatulojen yhtymätulo-osuuksien summaa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi mittaa maatalouden kustannustekijöiden hintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuottajahinnat ovat muuttuneet verrattuna perusajankohtaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden veronalaisia tuloja ovat mm.

- maatalous- ja puutarhatuotteista, myös kotieläimistä, saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet
- koneista ja rakennuksesta saadut luovutushinnat
- maataloustuotannon tukemiseksi saadut avustukset ja korvaukset
- tilalta otetusta sorasta, savesta, mullasta, turpeesta, jäkälästä yms. saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet sekä vahingon-, vakuutus- ja muut korvaukset
- tilalla olevan tuotantolaitoksen tuotteiden luovuntuishinnat sekä maa- tai metsätalouden yhteydessä harjoitetusta muusta toiminnasta saadut korvaukset, mikäli tuotantolaitosta tai toimintaa ei ole pidettävä eri liikkeenä
- kalastuksella ja metsästyksellä saatujen tuotteiden luovutushinnat
- koneista, kalustosta ja laitteista, hevosista sekä muista tuotantovälineistä saadut vuokrat ja muut käyttökorvaukset sekä verovelvollisen ja maa- tai metsätaloutta varten palkattujen työntekijöiden työstä käyttökorvausten yhteydessä saadut palkat ja muut korvaukset
- tilasta, sen osasta ja tilalla olevasta rakennuksesta saadut vuokrat ja muut sellaiset korvaukset
- ostettujen maataloustarvikkeiden luovutushinnat
- verovelvollisen toiseen tulolähteeseensä siirtämien maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä tilalta otetun soran, saven, mullan, turpeen, jäkälän ynnä muun sellaisen todennäköinen luovutushinta siirtohetkellä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, mm.

- maataloudessa työskennelleille henkilöille rahassa maksetut palkat
- maataloutta varten hankittujen siementen, lannoitteiden, maanparannus- ja kasvinsuojeluaineiden, rehujen, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hankintamenot
- maataloutta varten hankittujen kotieläinten hankintamenot
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston ja laitteiden sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot
- karjantarkkailusta ja -lääkinnästä sekä viljavuustutkimuksesta ja muusta sellaisesta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden, ojien, siltojen, aitojen, teiden ja muun sellaisen korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten valaistus-, lämmitys- ja muut sellaiset menot
- omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo
- maatalousmaan, rakennusten koneiden, kaluston ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden vuokrat
- verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä
- kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatalouden ympäristötuki on valtion ja EU:n rahoittama ympäristötukijärjestelmä, jonka avulla vähennetään maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja maatalousmaiseman hoidosta. Tuki myönnetään pääosin viljelijöille ja se korvaa heille ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Maatilataloudella tarkoitetaan maatilan harjoittamaa maa- tai metsätaloutta. Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta tai maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailutilastoissa 'majoituksella' (tourist accommodation) tarkoitetaan mitä tahansa majoitustiloja, jotka säännöllisesti (tai satunnaisesti) ovat tarjolla matkailijoille. Majoitus voi olla maksullista tai maksutonta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä mitataan huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöasteella. Huoneiden käyttöaste (room occupancy rate) saadaan jakamalla kuukauden aikana päivittäin käytössä olleiden huoneiden summa kuukauden aikana päivittäin tarjolla olleiden huoneiden summalla. Vuodepaikkojen kuukausikäyttöaste lasketaan jakamalla yöpymisten kokonaismäärä käytettävissä olevien vuodepaikkojen määrällä kyseisen kuukauden aikana.

Lue käsitteen koko määritelmä

Majoituskapasiteetilla tarkoitetaan majoitusliikkeiden huoneita, mökkejä ja muita majoitustiloja sekä niissä olevia vuodepaikkoja.

Huone on yhdestä tai useammasta huoneesta koostuva majoitusyksikkö, joka muodostaa yhden jakamattoman kokonaisuuden. Matkailuvaunupaikka (sähköliitäntäpisteellä varustettu) vastaa yhtä majoitusyksikköä.

Vuodepaikka tarkoittaa yhden henkilön yöpymiseen tarkoitettua tilaa. Parisänkyä kohti lasketaan kaksi vuodepaikkaa. Vuodepaikkojen lukumäärä osoittaa, kuinka monta henkilöä majoitusliikkeessä voi yöpyä samanaikaisesti. Jokaista matkailuvaunupaikkaa kohti lasketaan kansainvälisten suositusten mukaan 4 vuodepaikkaa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Majoitusliikkeet (Accommodation establishment) ovat majoitustoimintaa harjoittavia liikkeitä, jotka tarjoavat lyhytaikaista majoitusta matkailijoille, lomanviettäjille jne.

Majoitustilastoissa liikkeet on jaettu toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaisesti seuraaviin luokkiin: hotellit (ml. motellit), matkustajakodit, retkeilymajat, lomakylät ja leirintäalueet.

EU:n ja muissa kansainvälisissä tilastoissa käytetään usein yhdistettyä luokkaa 'Hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet' (Hotels and similar establishments), johon Tilastokeskuksen majoitustilastossa kuuluvat hotellien lisäksi matkustajakodit ja täysihoitolat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Majoitustilastossa majoitusliikkeet (hotellit, matkustajakodit, leirintäalueet, lomakylät, retkeilymajat) on jaettu tyypin mukaan noin 20 toimialaluokitusta tarkempaan luokkaan. Esimerkiksi hotelleilla on seuraavia tyyppiluokkia: kokous-/liikemieshotelli, kylpylähotelli, kesähotelli, lomahotelli, kartanohotelli, taajamahotelli, motelli.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailutilastoissa saapuminen (arrival) on tilastollinen yksikkö, jolla mitataan matkailijavirtojen volyymia (tourist/visitor flows). Majoitustilastossa saapumisella tarkoitetaan majoitusliikkeeseen saapunutta vierasta, joka kirjoittautuu majoitusliikkeeseen yöpyäkseen siellä yhden tai useamman yön. Majoitustilastossa saapuminen osoittaa myös majoituspalvelujen käyttöä asiakkaiden määrällä mitattuna.

Rajahaastattelututkimuksessa ja valtakunnan rajoilla tehtävissä rajavartiolaitoksen tilastoissa saapuneella tarkoitetaan rajan ylittänyttä maahan saapunutta henkilöä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksetut korvaukset kirjataan menoksi sille ajankohdalle, jolloin korvaussuoritteet maksetaan ennen jälleenvakuuttajien osuutta. Maksettujen korvausten kirjaustapa on siis maksuperusteinen. Korvaussuoritteiden lisäksi maksettuihin korvauksiin lasketaan mukaan myös korvaustoimintaan liittyvät hoitokulut.

Lue käsitteen koko määritelmä

Valtion vastuulla olevien takaussitoumusten perusteella luotonantajille maksetut korvaukset tarkastelujakson aikana. Maksetut korvaukset ilmoitetaan bruttona.
Käsitteessä ei huomioida mahdollisia saatuja takaisinperintätuottoja (jotka tilastoidaan omassa erillisessä kohdassaan ja jotka kohdistuvat usein eri tarkasteluajankohtaan kuin maksettu korvaus), eikä mahdollisia takauksille otettujen vakuutusten tuottoja. Korvatuissa määrissä on mukana sitoumusten perusteella maksetut pääomat ja korot

Lue käsitteen koko määritelmä

Kotitalouden maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut.
Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja.

Tulonjakotilaston otosaineistossa käsite sisältää korkotuloista maksetut lähdeverot, kiinteistöveron ja osan kotitalouksien välisistä tulonsiirroista (mm. toisten kotitalouksien puolesta maksetut laskut ja opiskelua varten annettu raha). Nämä erät eivät sisälly tulonjakotilaston kokonaisaineistoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksimi (max) on tutkittavan jakauman suurin arvo. Ks. myös ääriarvot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta ja on osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää. Maksutase koostuu vaihto-, pääoma- ja rahoitustaseesta. Vaihtotase kuvaa ulkomaisten taloustoimien, kuten tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan, ensitulon ja tulojen uudelleenjaon, vaikutusta kansantuloon ja kansantalouden säästämisen ja investointien väliseen tasapainoon. Pääomatase sisältää vain pääomansiirtoja. Rahoitustase kuvaa vaihtotaseen alijäämän rahoitusta tai ylijäämän sijoittamista ulkomaille ja koostuu suorien sijoitusten, portfoliosijoitusten, muiden sijoitusten, johdannaisten sekä keskuspankin valuuttavarannon muutoksista.
Maksutaseen laadinnassa noudatetaan IMF:n maksutasekäsikirjan (6. painos vuodelta 2009) ohjeita ja suosituksia. Euroopassa maksutasetilastointia ohjeistavat Euroopan keskuspankki (rahoitustase) ja Eurostat (vaihtotase) sekä OECD (suorat sijoitukset).

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksutaseen mukaiseen tavarakauppaan kuuluvat tavarat, joiden omistus siirtyy kotimaisen ja ulkomaisen yksikön välillä, ja jotka eivät ole palvelun osia. Tavanomainen kauppatavara kirjataan markkina-arvoon FOB-periaatteen mukaisesti. Vienti on tilastoitu määrämaan, tuonti EU-alueelta lähetysmaan ja tuonti EU:n ulkopuolelta alkuperämaan mukaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Verohallinnon maksuvalvonta-aineisto sisältää kuukausittaisia arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia koskevia tietoja. Havaintoyksikkönä on yritys. Maksuvalvonta-aineisto kattaa kaikki kuukausivalvonnassa olevat arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat eli lähes koko Suomen yritystoiminnan. Ennen vuotta 2010 indeksin laskennassa käytetään arvolisäverotuksen ja työnantajasuoritusten maksuvalvonta-aineistoa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Markkinointi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä (markkinointi-idea tai -strategia), joka olennaisesti eroaa yrityksen aiemmin käyttämästä markkinointimenetelmästä ja jota yritys ei ole aiemmin käyttänyt. Markkinointi-innovaatio edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Markkinointimenetelmien kausiluonteiset, säännölliset tai muut rutiiniluonteiset muutokset eivät kuulu markkinointi-innovaatioihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Massataseessa metsäteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet muunnetaan yhteiseksi mittayksiköksi, puun kuiva-ainetonniksi, ja seurataan puuaineksen sitoutumista metsäteollisuuden raakapuuhun, välituotteisiin, lopputuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Materiaali-intensiteetti kuvaa kansantalouden riippuvuutta luonnonvaroista. Sitä voidaan mitata luonnonvarojen kokonaiskäytön, kotimaisen materiaalien kulutuksen tai suorien panosten suhteena kansantuotteeseen. Materiaali-intensiteetin laskiessa tavoitellaan tilannetta, jossa ympäristön tila ei heikenny talouden kasvaessa. Tätä kutsutaan myös talouskasvun ja ympäristövaikutusten irtikytkennäksi. Kotimainen materiaalien kulutus suhteutettuna BKT:hen on yksi kestävän kehityksen (SDG) indikaattoreista.

= DMC/BKT

Lue käsitteen koko määritelmä

Materiaalitilinpito kuvaa kotimaan luonnosta käyttöön otettuja, siirrettyjä tai muutettuja ainemääriä, ulkomailta tuotuja raaka-aineita ja jalosteita sekä raaka-aineiden ja jalosteiden vientiä. Tilasto kattaa kaikki kiinteät, kaasumaiset ja nestemäiset materiaalit, lukuun ottamatta ilmaa ja vettä. Tilasto on yhdenmukainen EU:n ympäristötilinpitoasetuksessa ja YK:n ympäristötilinpitokäsikirjassa esitetyn Economy-wide material flow accounting (EW-MFA) -kehikon kanssa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Materiaalivirtatilinpito eli ainevirtatilinpito on ympäristötilinpidon perusosa, joka yhdistää talouden rahamittaisen tilinpidon ja fyysiset materiaalivirrat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matka (trip) kuvaa matkailua matkan lähtöpaikasta tai lähtömaasta käsin (origin-based perspective). Matka kattaa koko sen ajan, jonka henkilö on pois kotoaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailijalla (tourist, overnight visitor) tarkoitetaan yöpyvää matkailijaa, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kansainvälinen matkailija on matkailija, joka viettää ainakin yhden yön matkan kohteena olevassa maassa. Kotimaanmatkailija on matkailija, joka viettää ainakin yhden yön matkan kohteena olevassa paikassa.

Matkailija joka ei yövy yhtään kertaan matkansa aikana on päivämatkailija (päiväkävijä).

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailuauto on erikoiskäyttöön valmistettu henkilö- tai linja-auto, jossa olevat majoitustilat on varustettu vähintään seuraavilla tukevasti kiinnitetyillä varusteilla:
- istuimia ja pöytä (pöytä voi olla helposti poistettavissa)
- makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista (makuutilat on oltava mitoitettu riittäviksi aikuisille)
- keittomahdollisuus (sisätiloihin, kiinteästi asennettavaksi sallittu)
- säilytystiloja (riittävät säilytystilat matkailuvarusteiden, astioiden ym. säilyttämiseen).

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailukulutuksella (tourism expenditure) tarkoitetaan matkasta aiheutuneita kokonaiskustannuksia, jotka matkailija itse tai joku muu hänen puolestaan maksaa. Matkailukulutukseen lasketaan mukaan menot tavaroihin ja palveluihin sekä matkustuksen aikana että matkan kohteessa. Mukaan lasketaan matkaan liittyvät maksut, jotka on maksettu ennen matkaa tai sen jälkeen. Myös henkilöliikennepalvelut (kotimaiset tai kansainväliset) lasketaan mukaan matkailukulutukseen (vrt. matkustustase).

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailutarkoituksiin rakennetut hinattavat ajoneuvot.

(Huom! Ei sisällä Ahvenanmaan maakunnan tietoja vuodesta 1990 alkaen.)

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkailuvaunupaikalla tarkoitetaan leirintäalueilla olevia karavaanareille tai telttailijoille varattuja paikkoja, joita matkailijat voivat vuokrata joko päiviksi tai viikoiksi tai pidemmäksi aikaa, koko sesongiksi tai vuodeksi (kausipaikka).

Suomen majoitustilastossa vain sähköliitäntäpisteillä varustetut matkailuvaunupaikat lasketaan mukaan majoituskapasiteettiin, jossa ne vastaavat yhtä majoitusyksikköä. Yhtä matkailuvaunupaikkaa kohti lasketaan kansainvälisen suosituksen mukaan 4 vuodepaikkaa.

Leirintäalueiden lisäksi hotelleilla ja muilla majoitusliikkeillä voi olla tarjolla sähköliitäntäpistokkeilla varustettuja matkailuvaunupaikkoja, jotka lasketaan mukaan liikeen majoituskapasiteettiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkan kesto (duration of trip) viittaa aikaan jonka matkailija on poissa kotoaan. Matka alkaa kotoa lähdettäessä ja päättyy kotiin palattaessa. Keston mukaan matkat jaetaan kahteen pääryhmään: päivämatkat ja yöpymisen sisältävät matkat. Yöpymisen sisältävän matkan enimmäiskesto on ykis vuosi (12 kuukautta). Päivämatkan enimmäiskesto on alle 24 tuntia, niin että matkalle lähtö ja paluu tapahtuvat saman vuorokauden aikana eikä matkan aikana yövytä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkan pääkohde Suomessa on se matkakohde, jonka ulkomainen matkustaja ilmoittaa pääasialliseksi kohteekseen. Pääasiallisia matkakohteita voi olla useita, joista korkeintaan kaksi kirjataan. Rajahaastattelututkimuksessa matkan pääkohde rekisteröidään kunnan tarkkuudella. Pääasiallinen kohde voi olla myös paikka, jossa ei olla yövytty.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Matkaviestinverkolla tarkoitetaan pääasiassa kohdeviestintään käytettävää viestintäverkkoa, jossa päätelaitteen yhteys viestintäverkkoon on toteutettu vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Rajahaastattelututkimuksessa matkustajia ovat kaikki Suomessa käyvät ulkomaiset henkilöt, jotka viipyvät Suomen-käynnillään alle 12 kuukautta. Matkustajaksi määrittyminen ei riipu Suomen-käynnin pääsyystä. Matkustajaksi luetaan myös sellainen Suomen-vierailulle saapunut henkilö, jolle Suomi on normaalia elinpiiriä (esim. työpaikka Suomessa).

Lue käsitteen koko määritelmä

Kauppalaivastoon kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustaja-alukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksutaseessa (balance of payments) matkailu kattaa ensisijaisesti matkailijan hankkimat tavarat ja palvelut matkoillaan toiseen maahan ja viipyessään siellä enintään yhden vuoden ajan (12 kuukautta). Matkailukulutukseen kuuluvat tavarat ja palvelut, jotka matkailija itse maksaa tai joku muu maksaa hänen puolestaan, tai jotka hän saa vastikkeetta omaan käyttöönsä tai annettavaksi jollekin toiselle. Mukaan lasketaan menot, jotka on maksettu ennen matkaa tai sen jälkeen. Matkailuun eivät kuulu matkailijoiden kansainväliset kuljetukset, jotka sisältyvät maksutaseen kuljetuspalvelujen (transportation services) henkilökuljetuksiin (vrt. matkailukulutus).

Maksutaseen osana oleva matkustustase (travel accounts) kuvaa tarkastelun kohteena olevan maan kansainvälisten matkailutulojen ja -menojen suhdetta. Tase on positiivinen, jos maassa käyneiden ulkomaisten matkailijoiden tuomat tulot ovat suuremmat kuin maan asukkaiden kulutus ulkomaanmatkoilla. Tase on negatiivinen, jos menot ovat tuloja suuremmat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman keskimmäisen arvon.

Jos havaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo. Mediaania käytetään erityisesti vinojen jakaumien tarkastelussa, esim. tulojakaumalle ilmoitetaan usein sekä keskiarvo että mediaani.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kun tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen, mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa. Mediaani ei ole yhtä herkkä poikkeaville äärihavainnoille kuin aritmeettinen keskiarvo.

Lue käsitteen koko määritelmä

Transitoliikenne Suomen kautta -tilastossa meriliikenteen transito kuvaa meriteitse Suomen satamiin saapuvaa ja niistä lähtevää transitokuljetusten määrää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tutkittavassa muuttujassa oleva virhe, jolla on merkittävä vaikutus muuttujista laskettaviin tunnuslukuihin. Virheen merkittävyys saadaan laskemalla sen riski ja vaikuttavuus estimaattiin. Selektiivisessä editoinnissa merkittävä virhe on havainto, jonka pisteluku on suurempi kuin leikkausarvo.
Merkittävien virheiden etsimisen pohjana ovat editointisääntöjen määrittely, valikoiva (selektiivinen) editointi ja makroeditointi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Metsästyskieltoon määrätään törkeästä metsästysrikoksesta (Rikoslaki 48a:1a§) tuomittu vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Metsästyskieltoon voidaan määrätä vähintään yhdeksi ja enintään viideksi vuodeksi metsästysrikoksesta (Rikoslaki 48a:1§) tuomittu, joka on menettelyllään osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta metsästystä koskevista säännöksistä. Metsästyskielto tuomitaan syyttäjän vaatimuksesta. (Rikoslaki 48a:6§)

Lue käsitteen koko määritelmä

Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jonka tilastot kuvaavat puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun lisäksi metsätilinpidossa on mukana myös muita metsien tuottamia hyötyjä, joiden määrät tai rahamääräinen arvo tunnetaan, sekä metsiin liittyviä pinta-alatietoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Tilastovuodesta 2003 alkaen lisäksi:
jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Minimi (min) on tutkittavan jakauma pienin arvo. Ks. myös ääriarvot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kvantitatiivinen tutkimus perustuu eritasoisten mitta-asteikoiden käyttöön. Mittausten tuloksena muodostuu lukuja sisältävä havaintomatriisi. Mitta-asteikot jaetaan neljään luokkaan: laatu-, järjestys-, intervalli- ja suhdeasteikko. Alimmassa luokassa on kyse vain kvalitatiivisesta luokittelusta, kun taas ylimmällä tasolla ollaan tekemisissä jo fysikaalisten mittojen kanssa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Määrätietojen (näitä on 0 - 2 kpl / tuotenimike) mittayksiköt näkyvät Stat-Fin-tietokantataulukoissa heti tuotenimiketekstin perässä suluissa, muodossa (ensisijainen mittayksikkö / toissijainen mittayksikkö), esim. (kg / m2) tai (kg / -).

Hyödykenimikkeestä voidaan hyödyketiedustelussa kysyä määrätietoa yhdessä tai kahdessa mittayksikössä tai ei määrätietoa lainkaan. Jos kysytään kaksi määrätietoa, niin molempiin näistä pitäisi tiedonantajan vastata.

Käytössä on vajaa 40 erilaista mittayksikköä. Siksi määrätietojen yhteenlaskussa on suuria rajoituksia.

Mittayksiköt voivat kuvata painoa tai bruttovetoisuutta, pituutta, pinta-alaa, tilavuutta, lukumäärää (kappaletta tai paria), tehoa ja energiaa, bruttolämpöarvoa tms.

Ensisijainen mittayksikkö tuotetiedoissa on EU:n vaatima mittayksikkö. Tämä koskee sekä myydyn tuotannon että kokonaistuotannon määrätietoja.

Toissijainen mittayksikkö tuotetiedoissa on kansallisten tarpeiden takia käytetty mittayksikkö. Motiivina on usein se, että juuri siinä mittayksikössä tiedonantajat pystyvät määrätiedon antamaan. Tämä koskee sekä myydyn tuotannon että kokonaistuotannon määrätietoja. Jos toissijaista määrätietoa ei kysytä, on vastaava mittayksikkö merkitty viivalla (-).

Jos ensisijaisen mittayksikön merkintänä on viiva (-), niin ao. tuotenimikkeeltä ei kysytä määrätietoja lainkaan. Silloin kyseessä on joko palvelunimike tai sellainen sisällöltään hyvin heterogeeninen, esimerkiksi ns. kaatoluokkanimike, josta ei voida kysyä tietoja ainoastaan yhdellä mittayksiköllä.

Vähäisessä määrässä tuotantonimikkeitä ensisijainen ja/tai toissijainen mittayksikkö vaihtuu edelliseen vuoteen nähden. Mittayksiköt voivat esim. vaihtaa paikkojaan tai puuttuvan toissijaisen mittayksikön paikalle voi tulla uusi mittayksikkö.

Mittayksikkö aine- ja tarviketiedoissa: Näissä tiedoissa on käytössä ainoastaan yksi mittayksikkö (ja yksi määrätieto) hyödykenimikettä kohden. Mittayksiköt on valittu Tilastokeskuksen omista tarpeista käsin. Mittayksiköt aineiden ja tarvikkeiden määrätiedoissa eivät vaihtele yhtä paljon kuin tuotetiedoissa (tuotantotiedoissa).

Lue käsitteen koko määritelmä

Monikulttuurikeskus on maahanmuuttajille ja etnisille vähemmistöille tarkoitettu kohtaamispaikka, joka toimii erilaisten monikulttuuristen tapahtumien, näyttelyiden ym. pitopaikkana. Monikulttuurikeskus välittää myös tietoa eri kulttuureista. Monikulttuurikeskuksen tarkoituksena on lisäksi edistää valtaväestön ja etnisten vähemmistöjen vuorovaikutusta ja tehdä tunnetuksi vähemmistökulttuureja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Monimuuttujamenetelmät koostuvat suuresta joukosta tilastollisia menetelmiä, joilla analysoidaan useita tutkittavia muuttujia havaintoaineistosta. Niitä ovat esim. varianssi-, faktori-, pääkomponentti-, ryhmittely- (eli klusteri-) ja erotteluanalyysit. Sen sijaan regressioanalyysejä ei tavallisesti lueta monimuuttujamenetelmiin, vaikka mallissa olisikin useita riippuvia eli tutkimusmuuttujia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moodi eli tyyppiarvo on yksi tilastotieteen käyttämistä keskiluvuista, erityisesti luokitteluasteikolla. Moodi ilmoittaa, mikä on muuttujan jakauman huippukohta eli eniten tapauksia sisältävä luokka.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ajoneuvo, jonka ainoana käyttövoimana on moottori ja jota käytetään tavallisesti henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen taikka henkilöiden ja tavaroiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen vetämiseen tiellä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottoriajoneuvon ensirekisteröintipäivä on päivä, jona ajoneuvo rekisteröidään ensimmäisen kerran uutena ajoneuvona ajoneuvorekisteriin rekisteröintivaltiosta riippumatta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa yhden tai useamman henkilön kuljettamiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tavarakuljetukseen tarkoitettu yksittäinen moottoriajoneuvo (esimerkiksi kuorma-auto) tai ajoneuvojen yhdistelmä (esimerkiksi kuorma-auto, johon on kytketty yksi tai useampi perävaunu, tai vetoauto, johon on kytketty puoliperävaunu ja mahdollisesti myös varsinainen perävaunu).

Lue käsitteen koko määritelmä

Rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama pääasiallinen energiatyyppi, jota ajoneuvon moottori käyttää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottoripyörä on kaksipyöräinen sivuvaunullinen tai sivuvaunuton moottorikäyttöinen ajoneuvo. Sen polttomoottorin sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3 tai suurin rakenteellinen nopeus suurempi kuin 45 kilometriä tunnissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottorireki on jalaksin tai teloin varustettu maastoajoneuvo. Moottorikelkka on korkeintaan 500 kg painava telavetoinen moottorireki, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdelle henkilölle.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottoritie on pelkästään moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettu nopean liikkumisen mahdollistava tie. Moottoritiellä eri ajosuunnat on fyysisesti erotettu toisistaan, eikä moottoritie risteä samassa tasossa muiden kulkuväylien kanssa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottorityökone on työkoneeksi rakennettu ajoneuvo. Moottorityökoneita ovat esimerkiksi kauhakuormaimet, puominosturit ja lakaisukoneet. Moottorityökoneen suurin sallittu nopeus on enintään 40 km/h. Tienpidossa käytettävä moottorityökone saa kuitenkin kulkea yli 40 km/h. Toinen poikkeus koskee satamissa käytettäviä vetotrukkeja, joiden suurin nopeus saa olla 50 km/h.

Lue käsitteen koko määritelmä

Mopo on kaksi- tai kolmipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 45 kilometriä tunnissa.

Kaksipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on sähkömoottori. Pienitehoinen mopo on kaksipyöräinen polkimin varustettu mopo, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja moottorin suurin nettoteho enintään 1 kW. Kolmipyöräisen mopon moottorin sylinteritilavuus on enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomoottori, tai suurin nettoteho enintään 4 kW, kun kyseessä on muu polttomoottori tai sähkömoottori.

Lue käsitteen koko määritelmä

Erään merkitään eräpäivään asti pidettävien rahoitusvarojen (saamistodistukset) sekä hankintamenoon arvostettujen tytäryritys- ja omistusyhteysyritysten osakkeiden ja osuuksien arvonalentumistappiot

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Kauppalaivastoon kuuluvat muut alukset kuin matkustaja-, kuivalasti- ja säiliöalukset eli mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muu ensitulo koostuu tuotanto- ja tuontiveroista, tukipalkkioista ja luonnonvarojen vuokrista.

Lue käsitteen koko määritelmä

Oppilaitosten muulla henkilöstöllä tarkoitetaan muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henkilöitä, joita ovat mm. koulunkäyntiavustajat, koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, keittiöhenkilökunta ja siivoojat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muu kuin kurssimuotoisena järjestetty henkilöstökoulutus:
- suunnitellut koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksot, joissa käytetään tavanomaisia työvälineitä joko työpaikalla tai työtilanteessa
- suunnitellut oppimisjaksot työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla
- osallistuminen oppimisryhmiin tai laatupiireihin
- itseopiskelu ja etäopiskelu ääni- tai videokasettien avulla, kirjekurssit, tietokoneopiskelu (mukaan lukien internet) tai muu itse-/etäopiskelu oppimiskeskusten avulla
- konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatu opetus, joihin työntekijät osallistuvat tarkoituksenaan oppia/saada koulutusta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muu joukkovelkakirjalaina kuin debentuuri ja valtion liikkeeseen laskema viitelaina. Tähän luokkaan sisällytetään mm. "medium term note" -joukkolainat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Vastaaja sai itse määritellä liittyikö koulutus työhön tai ammattiin vai ei.

Muuhun kuin työhön tai ammattiin liittyvää koulutus oli silloin kun vastaaja osallistui koulutukseen esim. seuraavista syistä: henkilökohtaisista, ihmissuhteisiin, harrastuksiin tai vapaa-ajanviettoon liittyvistä syistä tai yhteiskunnallisista, sosiaalisista syistä.

Työhön tai ammattiin liittyvää koulutus oli silloin kun vastaaja osallistui koulutukseen hankkiakseen nykyisessä tai tulevassa työssä tai ammatissa tarpeellisia tietoja tai taitoja, lisätäkseen tulojaan tai parantaakseen yleisesti mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ilman omaa konevoimaa kulkeva alus kokoon katsomatta pois lukien proomut.

Lue käsitteen koko määritelmä

Lainat, jotka myönnetään esimerkiksi liiketoimintaan (tuotantotarkoitukseen), velkajärjestelyihin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin, jotka eivät sisälly em. ryhmiin. Esimerkiksi maanviljelijän saama luotto siemenviljan tai traktorin hankintaan ei ole kulutusluottoa, vaan kuuluu muu käyttötarkoitus -luokkaan, mutta maanviljelijän saama luotto henkilöauton ostoon kuuluu kulutusluottoihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tähän luokkaan sisältyvät antolainaus II:een sisältyvät luotonantoerät. Näitä ovat mm. sopimusrahoitus, josta ei osamaksusopimusta solmita, käyttöpääoman rahoitukseen liittyvä varastorahoitus. Myös eri rahoitusmuotojen yhdistelmät, kuten maksuaika- ja luottorahoitus, kuuluvat tähän luokkaan mikäli ne eivät ole selvästi kohdennettavissa muuhun luokkaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muut yhtiöt sekä ulkomaiset yhteisöt tai niiden sivuliikkeet Suomessa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä esim. vanhempainloman, työtaistelun tms. takia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tähän luokkaan sisältyvät mm. keskipitkät "medium term note" -todistukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Henkilöstörahaston oma pääoma käsittää jäsenosuuspääoman ja muun rahastopääoman.

Muuhun rahastopääomaan siirretään rahaston yhteispääoma ja rahaston lahjoitusvarat. Jäsenosuuspääomaan ja muuhun rahastopääomaan voidaan liittää rahaston yli- tai alijäämää siten kuin henkilöstörahastolain 22 §:ssä säädetään.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Uskontokunta, jonka tarkoitus on julkisesti harjoittaa uskontoa, ja joka on rekisteröity uskonnonvapauslain (267/1922) 2 luvussa tarkoitetulla tavalla sekä tällaisen yhteisön seurakunnat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muualla luokittelemattomat huolto- ja korjauspalvelut kattaa korjaukset, jotka tehdään tavaran pitämiseksi toimintakunnossa, parantavat tavaran toimivuutta tai kapasiteettia tai pidentävät sen käyttöikää, poislukien liikennevälineiden puhdistus, rakennusalan huolto ja korjaus sekä tietokoneiden huolto ja korjaus. Korjaukset voidaan suorittaa korjaajan tiloissa tai muualla.

Lue käsitteen koko määritelmä

Julkisyhteisöjen (ml. kansainväliset järjestöt) suorittamat tavaroita ja palveluita koskevat taloustoimet, joita ei voi luokitella muihin eriin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotoiksi ja kuluiksi katsotaan sellaiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta poikkeaviin kertaluontoisiin tapahtumiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muiden kuin euromääräisten antolainojen takaisin maksamatta oleva pääoma muunnettuina euroiksi neljänneksen lopun keskikurssin mukaan.

Antolainaus I:
Sekkiluotot (tililuotot)
Vekselit
Velkakirjalainat

Antolainaus II:
Osamaksusopimussaamiset
Laskusaamisten rahoitus (factoring)
Ostolaskujen rahoitus (confirming)
Luottokorttisaamiset
Muu luotonanto

Repo-ostot

Rahoitusleasing
Lue käsitteen koko määritelmä

Ehdoton vankeus katsotaan yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoiseksi, jos se on enintään kahdeksan kuukauden pituinen eikä sitä ole tuomittu seuraavista rikoksista; asevelvollisuudesta kieltäytyminen (1438/2007), siviilipalveluksesta kieltäytyminen (1446/2007) ja siviilipalvelusrikos (1446/2007).

Lue käsitteen koko määritelmä

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Kasviperäiset polttoaineet (3170)
- Eläinperäiset polttoaineet (3180)
- Kaatopaikkakaasu (3211)
- Jätevedenpuhdistuksen biokaasu (3212)
- Teollisuuden biokaasu (3213)
- Muu biokaasu (3219)
- Kyllästetty puu (3233)
- Muut sekapolttoaineet (3239)
- Tuotekaasu (3240)
- Muovijätteet (4911)
- Kumijätteet (4912)
- Ongelmajätteet (4913)
- Muut jätteet (4919)
- Teollisuuden reaktiolämpö (4920)
- Sähkö, käytetty sähkökattiloissa ja lämpöpumpuissa (4940)
- Vety (4980)
- Muut erittelemättömät energialähteet (4990).

Lue käsitteen koko määritelmä

Muita hoitokuluja ovat esim. henkilökunnan koulutuksen menot, merkkipäivien muistamiset yms. erät.

Lue käsitteen koko määritelmä

Uusiutumattomiksi luettavat jätteet.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muita kiinteistön tuottoja ovat mm. toiselle asunto-osakeyhtiölle tapahtunut sähkön, lämmön tai veden jälleenmyynti sekä yhtiön saamat korvaukset ja muut vastaavat tulot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kaikki joukkovelkakirjat, jotka on tilinpäätöksessä merkitty muuhun kuin sijoitusomaisuuteen (muut kuin eräpäivään asti pidettävät).

Lue käsitteen koko määritelmä

Takaisinmaksamatta oleva pääoma seuraavista luottomuodoista: factoring-luotot, osamaksuluotot, vuokrasopimusten rahoitus, repo-ostot, luottokorttiluotot ja luotot, jotka eivät sisälly muihin rahoitusvaaderyhmiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tutkimus- ja kehittämispalvelut, lakiasiainpalvelut, laskentatoimen, tilintarkastus-, kirjanpito- ja veroneuvontapalvelut, yritysten ja liikkeenjohdon konsultointi- ja suhdetoimintapalvelut, mainonta, markkinatutkimus ja mielipideselvitykset, arkkitehtipalvelut, insinööripalvelut, tieteelliset ja muut tekniset palvelut, jätteiden käsittely ja puhdistuspalvelut, maa- ja metsätalouteen sekä kalastukseen liittyvät palvelut, kaivostoimintaan sekä öljyn- ja kaasunporaukseen liittyvät palvelut, käyttöleasingpalvelut, kaupankäyntiin liittyvät palvelut, työllistämispalvelut sekä muut liike-elämän palvelut.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muut liiketoiminnan kulut (finrep -raportointi)
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät käyvän arvon mallilla lasketut aineelliset hyödykkeet, sijoituskiinteistöt, vuokrakulut (sis. kiinteistövuokrat, laite-, esine-, ja liikennevälinevuokrat), fuusiotappiot, maksut vakuutusrahastoille, sijoittajien korvausrahastoille, muut vakuutus- ja turvallisuuskulut, valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut sekä muut liiketoiminnan kulut yhteensä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muut liiketoiminnan tuotot (liitetiedot)
Erään luetaan kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinko- ja vuokratuotot bruttomääräisinä, palkkiot samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvilta yrityksiltä niiden hallintoon liittyvistä palveluista ja muista sellaisista palveluista sekä muut varsinaisesta toiminnasta johtuvat muut tuotot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muut osuudet -erä kattaa sellaiset pääomaan tehdyt sijoitukset (kuten osuudet kansainväli-sistä järjestöistä), jotka eivät ole osa arvopaperi- tai suoria sijoituksia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muut panokset sisältävät palvelujen hintatietoja, jotka eivät suoraan liity talonrakentamiseen. Osa niistä liittyy rakennuttamiseen ja osa työmaan yhteiskustannuksiin. Kustannukset kuljetuksista, konetöistä ja hissiasennuksista kerätään seuraamalla alihankintahintoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muihin saamisiin ja velkoihin kuuluvat esimerkiksi pankkien väliset maksunvälitysvelat ja -saamiset, arvopaperikauppojen maksuaikavelat ja -saamiset, vakuutusyhtiöiden jälleenvakuutustilivelat ja -saamiset sekä talletteet ja yritysten vekselirahoitus. Lisäksi erään kirjataan sellaiset vaateet, jotka eivät sovellu kirjattaviksi mihinkään muualle maksutaseluokituksiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Vararahastot, yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot ja muut rahastot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muihin sijoituksiin luetaan lainat ja talletukset, kauppaluotot, muut osuudet, osoitetut erityiset nosto-oikeudet, vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut ja muut saamiset ja velat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Muihin tulonsiirtoihin (D.7) luetaan:

Vahinkovakuutusmaksut, netto (D.71)
Ne ovat maksuja institutionaalisten yksiköiden ottamista vakuutuksista. Ne käsittävät sekä vakuutuksenottajien todelliset vakuutusmaksut että vakuutuskatteen hankkimiseksi tilinpitojakson aikana (vakuutusmaksut) ja vakuutustenottajien omaisuustuloista maksettavat vakuutusmaksutäydennykset, joista on vähennetty vakuutukset järjestävien vakuutuslaitosten palvelumaksut.

Vahinkovakuutuskorvaukset (D.72)
Ne ovat vahinkovakuutussopimusten puitteissa erääntyneitä korvauksia, jotka vakuutuslaitokset ovat velvollisia maksamaan henkilöiden tai tavaroiden kärsimien vahinkojen tai vaurioiden korvaamiseksi (mukaan luettuna kiinteät pääomatavarat).

Julkisyhteisöjen sisäiset tulonsiirrot (D.73)
Julkisyhteisöjen sisäisiin tulonsiirtoihin sisältyvät julkisyhteisöjen eri alasektoreiden (valtionhallinto, paikallishallinto, sosiaaliturvarahastot) väliset tulonsiirrot tukipalkkioita, investointiavustuksia ja muita pääomansiirtoja lukuun ottamatta. Julkisyhteisöjen sisäisiin tulonsiirtoihin eivät sisällyt toisen yksikön puolesta suoritetut taloustoimet; nämä kirjataan tileillä ainoastaan kertaalleen sen edunsaajayksikön resurssina, jonka puolesta taloustoimi suoritetaan. Tämä tilanne syntyy erityisesti silloin, kun julkisyhteisö (esim. valtionhallinnon yksikkö) kerää veroja, jotka automaattisesti siirretään joko kokonaisuudessaan tai osittain toiselle julkisyhteisölle (esim. paikallishallinnolle). Tässä tapauksessa tälle toiselle julkisyhteisöjen yksikölle tarkoitetut verotulot esitetään ikään kuin tuo yksikkö olisi kerännyt ne suoraan eikä tulonsiirtona julkisyhteisöjen sisällä. Toisaalta ne verotulojen siirrot, jotka toinen julkishallinnon yksikkö saa valtionapuina, sisältyvät julkisyhteisöjen sisäisiin tulonsiirtoihin.

Tulonsiirrot kansainvälisessä yhteistyössä (D.74)
Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön sisältävät kaikki rahamääräiset tai luontoismuotoiset tulonsiirrot julkisyhteisöjen ja ulkomaisten hallitusten tai kansainvälisten järjestöjen välillä, ei kuitenkaan investointiavustuksia eikä muita pääomansiirtoja. Tähän sisältyvät:

a) julkisyhteisöjen jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille (ei kuitenkaan jäsenvaltioiden ylikansallisille organisaatioille maksamat verot)
b) kaikki tulonsiirrot, joita julkisyhteisöt voivat saada kohdassa a tarkoitetuilta laitoksilta tai järjestöiltä
c) hallitusten väliset tulonsiirrot joko rahamääräisinä (esim. ulkomaiden tai merentakaisten alueiden budjettivajeiden rahoittamiseen tarkoitetut maksut) tai luontoismuotoisina (esim. elintarvike-, sotilastarvikelahjoitukset, luonnonkatastrofien jälkeinen hätäapu elintarvikkeina, vaatteina, lääkkeinä jne.)
d) julkisyhteisöjen, Euroopan unionin laitosten tai kansainvälisen järjestön maksamat palkat ja palkkiot kehitysmaiden käyttöön tarjotuille neuvonantajille tai teknisen avun asiantuntijoille.

Sekalaiset tulonsiirrot (D75)
Sekalaiset tulonsiirrit sisältävät tulonsiirrot voittoa tavoittelemattomille yhteisöille, kotitalouksien väliset tulonsiirrot ja muut sekalaiset tulonsiirrot.

Arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon perustuvat EU:n omat varat (D76)

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääasiallisen toiminnan luokka, joka sisältää henkilöt, joiden toiminnasta ei ole saatu tietoa lähdeaineistoista, tai jotka eivät täytä kriteerejä muiden pääasiallisen toiminnan luokkien osalta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Maksujenvälityssaamiset, erilaisilla selvittelytileillä olevat saamiset, johdannaissopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset sekä kaikki muut saamiset, joiden esittämiseen ei ole muuta sopivaa tase-erää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Muuttuja on tilastotieteen keskeisiä käsitteitä, jolla viitataan johonkin mitattavan kohteen ominaisuuteen, joka vaihtelee yksiköstä tai mittauksesta toiseen, esim. pituus, paino, poliittinen kanta. Muuttujien arvot syntyvät erilaisten mittausoperaatioiden tuloksena. Arvojen vaihtelusta syntyy muuttujan jakauma. Jos x tarkoittaa suomalaisten miesten pituusmuuttujaa, sen arvo voi olla mikä tahansa 120-220 cm:n välillä, ja suurehkosta otoksesta saatu pituusjakauma on normaalijakauman kaltainen. Matemaattisessa tilastotieteessä käytetään termiä satunnaismuuttuja kuvaamaan muuttujan arvojen luonnetta satunnaisprosessin tai –funktion tuloksena. Muuttujat jaetaan karkeasti kahteen luokkaan diskreetteihin (eli epäjatkuviin) ja jatkuviin muuttujiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myyntipinta-alaan kuuluvat
- asiakkaiden käytössä oleva kokonaisala, sovitustilat mukaan luettuna
- myyntitiskit ja näyteikkunat
- myyntitiskien takana oleva, myyjiä varten varattu tila.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myyntitiedustelun piirissä on noin 2000 toimialojensa merkittävintä yritystä, joilta kerätään kuukausittain liikevaihtotietoa. Lisäksi toimialayksiköihin jaetuilta noin 45 yritykseltä kysytään palkkasummatietoa, sillä sitä ei saada muista lähteistä.

Tiedustelussa ei ole rahoitustoiminnan-, julkisen sektorin-, koulutuksen- tai terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen yrityksiä, sillä ko. toimialoilta ei tuoteta liikevaihtotietoja.Valinnan kriteerinä on yrityksen liikevaihdon suuruus suhteessa toimialan liikevaihtoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myyty tuotanto tarkoittaa kalenterivuoden aikana tapahtunutta kotimaisen tuotannon myyntiä yrityksen ulkopuolelle tai sen toiselle oikeudelliselle yksikölle tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta.

Myyty tuotanto sisältää myös varastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon tai määrään ei sisällytetä kauppatavaroiden myyntiä eli ilman jatkojalostusta sellaisenaan edelleen myytyjä tavaroita.

Vuodesta 2021 alkaen alihankintatuotanto tilastoidaan erikseen eikä se sisälly myydyn tuotannon tietoihin. Aiempina vuosina muuttuja myyty tuotanto sisälsi myös alihankintatuotannon tiedot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nettotuotot sellaisista rahoitusvaroista, jotka yritys omistaa usein pidemmän aikaa, mutta jotka yrityksen on tarkoitus myydä sopivan tilaisuuden tullen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Hyödyketilaston myytäväksi aiottu tuotanto sisältää toimipaikan kaiken myyntiä varten valmistetun kalenterivuoden tuotannon siitä riippumatta, onko tuotanto myyty vai varastoitu myöhempää myyntiä varten.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myöhäisneonataalikuolleisuus tarkoittaa 7-27 vuorokauden iässä kuolleiden määrää suhteessa tilastovuoden aikana elävänä syntyneisiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tarkastelujakson aikana annettujen valtion takausten käytössä olevien takaussitoumusten kokonaismäärä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Myötävaikuttava kuolemansyy on ilmoitettu kuolintodistuksella. Myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi lääkäri ilmoittaa kuolintodistuksen osassa II syyt, jotka ovat epäsuotuisasti vaikuttaneet kuolemaan johtaneen tilan kehitykseen ja siten myötävaikuttaneet kuolemaan. Myötävaikuttava kuolemansyy on tunnistettavissa aineistosta, mutta sitä ei käytetä vuosittaisessa tilastoinnissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Määräaikaisella vankeudella tarkoitetaan ehdotonta- ja ehdollista vankeutta, valvontarangaistusta tai yhdyskuntapalvelua.

Lue käsitteen koko määritelmä

Määräindeksi on suhdeluku, joka kuvaa tuotetun tavaran tai palvelun määrän suhteellista muutosta perusjakson suhteen. Se saadaan, kun arvoindeksistä poistetaan hintojen muutos jakamalla arvoindeksi hintaindeksillä ja kertomalla osamäärä sadalla. Tätä kutsutaan myös deflatoinniksi. Määräindeksi on mahdollista tuottaa myös suoraan määrätietojen perusteella ilman hintaindeksillä deflatointia. Kaupasta ja rakentamisesta tuotetaan määräindeksejä, kun taas teollisuudesta ja palveluista volyymi-indeksejä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Viennin määrämaalla tarkoitetaan vientiajankohtana viimeisintä tiedossa olevaa jäsenmaata, jonne tavara on tarkoitettu vietäväksi Suomesta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Määräysvallalla tarkoitetaan mahdollisuutta päättää yrityksen yleisestä politiikasta valitsemalla tarpeen mukaan sopivia johtajia. Yrityksen A katsotaan olevan institutionaalisen yksikön B määräysvallassa, jos B:llä on määräysvallassaan (suoraan tai epäsuorasti) yli puolet osakkaiden äänioikeudesta tai yli puolet osakkeista.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomalaisten matkatutkimuksessa mökkimatka on vapaa-ajanmatka, jonka kohteena on oma tai muuten maksutta käytössä oleva vapaa-ajanasunto tai mökki.

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa