Käsitteet: N

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Arviointi kansallisista ympäristönsuojelumenoista voi koostua seuraavien osatekijöiden summasta:
• kokonaistuotos (ympäristönsuojelun markkinatuotos, ympäristönsuojelun markkinaton tuotos ja ympäristönsuojelun välituotekäyttö),
• plus kiinteän pääoman bruttomuodostus ja rahoitusvaroihin kuulumattomien ei-tuotettujen varojen nettohankinta ympäristönsuojeluun,
• miinus yhteisöjen ympäristönsuojelupalveluiden välituotekäyttö erikoistuottajina.

Tämä on välillinen, tarjontapuolen arvio menoista. Ympäristönsuojelupalveluiden tuontia, vientiä ja kansainvälisiä siirtoja, sekä ALV:ia ja ympäristönsuojelun veroja miinus tukipalkkiota ei ole (vielä) arvioitu johtuen keskeneräisistä tietolähteistä. Näillä osatekijöillä oletetaan olevan pieni vaikutus koko EU-28:n kansallisiin menoihin yhteensä. Kansallisten ympäristönsuojelunmenojen arviointia kehitetään edelleen.

Lue käsitteen koko määritelmä

NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) on Euroopan unionin (EU) alueluokitusjärjestelmä, jonka mukaisesti laaditaan kaikki EU:n yhteiset alueelliset tilastot. Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona virallista NUTS-alueluokitusta. NUTS-luokitus määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 1059/2003. NUTS-luokitusta päivitetään Euroopan komission delegoiduilla asetuksilla. NUTS 2021 astuu voimaan 1.1.2021 delegoidulla asetuksella 2019/1755.

NUTS-nimikkeistöä käytetään
a) yhteisön alueellisten tilastojen keräämiseen, kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen
b) alueiden sosioekonomisiin analyyseihin
c) yhteisön aluepolitiikan rajaamiseen.

Suomen NUTS-aluejaossa Manner-Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat NUTS 1 -aluetason ja suuralueet NUTS 2 -tason. Maakuntien tulisi vastata NUTS 3 -alueita, mutta NUTS 2021:ssä ne vastaavat maakuntajakoa ennen 1.1.2021 eli Suomen NUTS 2021 pysyy samana NUTS 2016:n kanssa. Kunnat muodostavat LAU-tason (Local Administrative Unit).

Tärkein on NUTS 2 -taso (suuralueet), jolla EU:ssa pyritään tuottamaan kaikki alueellinen tieto.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nelipyörä (L7e) on nelipyöräinen moottorikäyttöinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa on enintään 400 kg tai tavarankuljetusajoneuvon osalta enintään 550 kg, sähköajoneuvon kyseessä ollessa kummassakin tapauksessa lukuun ottamatta akkujen massaa, ja jonka moottorin suurin nettoteho on enintään 15 kW.

Lue käsitteen koko määritelmä

Neljännesvuosimuutoksella tarkoitetaan vuosineljänneksen indeksin suhteellista muutosta verrattuna edellisen vuosineljänneksen indeksiin. Muutos ilmaistaan yleensä prosenttilukuna.

Lue käsitteen koko määritelmä

Neonataalikuolleisuus saadaan jakamalla neljän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden lukumäärä tilastovuoden aikana elävänä syntyneiden lukumäärällä ja kertomalla saatu osamäärä 1 000:lla.

Lue käsitteen koko määritelmä

NKT, nettokansantuote, markkinahintaan saadaan vähentämällä kiinteän pääoman kuluminen bruttokansantuotteesta (BKT).

Lue käsitteen koko määritelmä

Nettoluotonanto/ -otto on tasapainoerä pääomatilillä ja rahoitustilillä.

Nettoluotonanto/ -otto vastaa talousyksikön tai sektorin muiden talousyksiköiden tai sektoreiden rahoitukseen saatavilla olevaa rahan määrää tai määrää, jonka talousyksikkö tai sektori on pakotettu lainaamaan muilta talousyksiköiltä tai sektoreilta.

Nettoluotonantoa/-ottoa kuvataan rahoitustilinpidossa käsitteellä rahoitustaloustoimet, netto. Se on rahoitusvarojen nettohankinnan ja velkojen nettohankinnan erotus. Jos rahoitusvaroja kertyy jakson aikana enemmän kuin lisävelkaa, sektori on nettomääräisesti luotonantaja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nettomaahanmuutto (tai nettosiirtolaisuus) on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Suomeen muuttaneen henkilön, joka aikoo oleskella tai on oleskellut täällä yhtämittaisesti yli vuoden, on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa Digi- ja väestötietovirastolle (väestötietolaki 1993/507). Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva lupa, hänen kotikuntansa määräytyy yleensä samoin perustein kuin suomalaisen (kotikuntalaki 1994/201).

Kotipaikkansa ulkomaille muuttavien on tehtävä itsestään muuttoilmoitus, kuten maan sisällä muuttavienkin (kotikunta-asetus 1994). Suomesta muuttaneiksi katsotaan pääasiassa henkilöt, jotka muuttavat ulkomaille asumaan yhtä vuotta pidemmäksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat Suomen kansalaiset, jotka ovat diplomaatteja, kehitysyhteistyössä toimivia tms. Pohjoismaiden välisen sopimuksen mukaan tilapäistä oleskelua, joka kestää alle kuusi kuukautta, ei yleensä pidetä muuttona.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nettotuottoasteella tarkoitetaan pääoman rahoituskustannusta eli ns. sisäistä korkoa. Se on osa pääomatavaran käyttökustannusta. Se voidaan laskea residuaalina, kun tiedossa on pääomakorvaukset, hinnan muutoksista johtuvat pääomavoitot/tappiot sekä pääoman kulumisaste.

Lue käsitteen koko määritelmä

Väestön uusiutumisella tarkoitetaan sukupolven vaihtumista uudeksi. Uusiutumista mitataan brutto- tai nettouusiutumisluvulla, jotka ilmoittavat tavallisesti tytär- ja äitisukupolven suuruuden välisen suhteen. Nettouusiutumisluvun laskennassa otetaan huomioon hedelmällisyys ja äitisukupolven kuolleisuus ennen hedelmällisen iän päättymistä. Bruttouusiutumisluvussa tätä kuolleisuutta ei oteta huomioon. Jos nettouusiutumisluku on alle yhden yhtä naista kohden laskettuna, tytärsukupolvi on äitisukupolvea pienempi eikä äitisukupolvi ole uusinut itseään.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nettoveroaste saadaan vähentämällä verokertymästä yksityisen sektorin julkisyhteisöiltä saamat tulonsiirrot ja tämä suhteutetaan saman ajanjakson bruttokansantuotteeseen.

Tulonsiirtoihin sisällytetään tässä yhteydessä

- julkiset tulonsiirrot kuten sosiaaliturvaetuudet ja -avustukset,
- investointiavustukset ja muut pääomansiirrot
- tuotetukipalkkiot ja muut julkiset tukipalkkiot kuten tuonti-, energia- sekä maataloustuet.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Nimelliset kotimaiset yksiköt määritellään seuraavasti:

a) sellaiset osat ulkomaisista yksiköistä, joilla on taloudellisen mielenkiinnon keskus maan talousalueella (tarkoittaa useissa tapauksissa yksiköitä, jotka harjoittavat taloustoimia vähintään vuoden ajan tai toteuttavat alle vuoden ajan sellaista rakennustoimintaa, jonka tuotos on kiinteän pääoman bruttomuodostusta)

b) ulkomaiset yksiköt maan talousalueella sijaitsevien maan tai rakennusten omistajina, mutta ainoastaan niiden taloustoimien osalta, jotka vaikuttavat po. maahan tai rakennuksiin.

Nimellisiä kotimaisia yksiköitä pidetään institutionaalisina yksiköinä, vaikka ne pitäisivätkin ainoastaan osittaista kirjanpitoa eikä niillä aina olisi itsenäistä päätösvaltaa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kuvaa hintojen muutosta suhteessa indeksin perusajankohtaan (vrt. reaalihintaindeksi).

Lue käsitteen koko määritelmä

Nivelvaihe on vaihe, jossa henkilö siirtyy opetuksen vaiheesta toiseen niin että opetuksen menetelmät, sisällöt, tavoitteet tai opiskelumuoto muuttuvat merkittävästi, tai jossa henkilö siirtyy koulutusasteelta toiselle tai koulutuksesta työelämään.

Lue käsitteen koko määritelmä

Toisen asteen koulutukseen valmentava koulutus.

Näitä ovat perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sekä 1.8.2022 alkaen tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), joka yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nollahypoteesi tarkoittaa tutkimuksessa tehtyä olettamusta, että tutkittavien ryhmien välillä ei ole perusjoukon tasolla eroa, ts. mahdollinen ryhmien välinen (pieni) ero johtuu pelkästään mittaamiseen (ml. otantaan) liittyvästä satunnaisvaihtelusta eikä se ole tilastollisessa mielessä merkitsevä (ks. vaihtoehtoinen hypoteesi).

Lue käsitteen koko määritelmä

Non-formaalilla koulutuksella tarkoitetaan kurssimuotoiseen, muuhun kuin koulujärjestelmän mukaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista. Esimerkkejä kurssikoulutuksesta on työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus, kansalais- ja työväenopistojen harrastus- ja kielikurssit, ammatilliset täydennyskoulutuskurssit, autokoulu, tanssikoulu jne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Työllisen normaali viikoittainen työaika päätyössä. Normaaliin työaikaan luetaan mukaan säännöllinen ylityö.

Lue käsitteen koko määritelmä

Normaalijakauma on tilastotieteen tärkein teoreettinen jakauma, jota kutsutaan myös kellokäyräksi ennen vanhaan kaapin päällä pidetyn kellon mukaan tai Gaussin käyräksi sen kehittäjän mukaan. Normaalijakauman erityisasema tilastotieteessä johtuu mm. siitä, että monet empiiriset jakaumat ovat yksihuippuisia ja symmetrisiä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Arvojen normeeraaminen eli standardointi ns. z-arvoiksi tarkoittaa sitä, että havaintoarvojen jakauman keskiarvoksi tulee nolla ja hajonnaksi yksi. Tämän toimenpiteen tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä yksittäisen mittauksen tulos tarkoittaa suhteessa koko aineistoon eli standardoitu arvo ilmoittaa havaintoarvon suhteellisen aseman mitatun ominaisuuden jakaumassa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Numeerinen havaintoaineisto on kvantitatiivisen tilastokuvauksen ja -analyysin lähtökohta. Numeerinen aineisto koostuu muuttujien arvoista järjestettyinä matriisiksi, jossa pystysarakkeet ovat muuttujia ja vaakarivit tutkimusyksikköjä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nuorisorangaistus voidaan tuomita alle 18 vuotiaalle, jos sakkorangaistuksen katsotaan olevan riittämätön rangaistus, eivätkä painavat syyt vaadi tuomitsemista ehdottomaan vankeuteen ja ehdollisen vankeuden valvontoineen ei katsota edistävän tarpeeksi sosiaalista selviytymistä tai ehkäisevän uusia rikoksia. Nuorisorangaistus voidaan tuomita myös sellaisista rikoksista, joista vain osa on tehty alle 18 vuotiaana. (Rikoslaki 6:10a) Nuorisorangaistukseen kuuluu sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja työelämään perehtymistä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Nuorisovanki on vapausrangaistustaan nuorisovankilassa suorittava. Päätöksen nuorisovankilaan määräämisestä tekee vankilaoikeus. Nuorisovankila on erityinen laitos tai laitoksen osasto.

Lue käsitteen koko määritelmä

Näyte on sellainen perusjoukon osajoukko, jonka poiminnassa ei ole käytetty todennäköisyysotannan menetelmiä. Tyypillisiä näytteitä syntyy vapaasti vastattavista nettikyselyistä (itsevalikointi), kiintiöpoiminnoista, harkinnanvaraisista otannoista jne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomina näyttötutkintoina. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää näytöt osana valmistavaa koulutusta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ammatillisen koulutuksen tilastossa näyttötutkintoon valmistavalla ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona. Perustutkintojen laajuus on 180 opintopistettä eli kolme vuotta. Koulutus voi olla lyhyempi, koska henkilön aikaisempi osaaminen otetaan huomioon. Näyttötutkinnon voi suorittaa ilman siihen valmistavaa koulutusta osoittamalla ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot näyttökokein.

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa