Käsitteet: I

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

ICT sektori kuuluu informaatiosektoriin. (Informaatiosektori muodostuu ICT sektorista ja sisältötuotannosta)

Euroopassa käytetyn NACE Rev.2. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus (TOL 2008) on seuraava:

ICT-SECTOR : ICT-sektori
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
582 Ohjelmistojen kustantaminen
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus


http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

Lue käsitteen koko määritelmä

ICT-tavara = tieto- ja viestintätekniikkatuote

OECD:n suositus vuodelta 2003 (http://www.oecd.org/dataoecd/5/61/22343094.pdf) perustuu kansainväliseen tullinimikkeistöön (HS). Suosituksen taustalla on sama rajaus kuin ICT-sektorin taustalla. Nimikkeistö perustuu ns. laajaan sovellukseen, kuten ICT-sektoriluokituskin.

Nimikkeistö jakaantuu seuraaviin pääryhmiin:
-televiestintävälineet
-tietokone- yms. välineet
-elektroniset komponentit
-audio- ja videovälineet
-muut ICT-tavarat.

Lue käsitteen koko määritelmä

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) eli hallitustenvälinen ilmastopaneeli laatii tieteellisiä arviointiraportteja ilmastonmuutoksen etenemisestä, hillinnästä ja siihen sopeutumisesta kansallista ja kansainvälistä päätöksen tekoa varten.

IPCC:n työn tarkoituksena on tuottaa päätöksentekoon tarpeellista ja relevanttia tietoja, mutta ei ohjata päätöksentekoa. Lisäksi IPCC laati menetelmäohjeita kansallisten kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arviointia varten.

Suomessa IPCC-työstä vastaa ympäristöministeriön asettama IPCC-työryhmä.
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/suomen-ipcc-tyoryhma

Lue käsitteen koko määritelmä

Tähän luokkaan merkitään ns. perpetuaalit eli ikuiset saamistodistukset. Perpetuaalille on tunnusomaista, että velallinen sitoutuu maksamaan tietyn, yleensä rahamarkkinakorkoihin kytketyn koron, maksamatta koskaan takaisin nimellispääomaa. Ikuinen laina on joukkolaina, jota ei lyhennetä ja jolla ei ole eräpäivää, mutta jonka korot maksetaan säännöllisesti.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Ikäryhmittäisellä avioituvuusluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän avioliiton solmineiden naisten määrää tuon ikäryhmän keskiväkiluvun 1000 ei-naimisissa olevaa naista kohden.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ikäryhmittäisellä kuolleisuusluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän kuolleiden määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta henkeä kohden.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ikäryhmittäinen uudelleenavioituvuusluku tarkoittaa tietyn ikäryhmän toisen tai myöhemmän avioliiton solmineiden naisten määrää tuon ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naimisissa ollutta naista kohden.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kuolleisuuden muutosta kuvataan ikävakioidulla kuolleisuusluvulla (CMF). Vakiointia tarvitaan, jotta kuolemansyissä tapahtuvista muutoksista saataisiin esille ne muutokset, jotka eivät johdu ikärakenteen vanhenemisesta. Ikävakioitu kuolleisuusluku osoittaa kuolleiden lukumäärän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden, kun ikärakenne pidetään laskennallisesti samana koko tarkastelujakson aikana. Kuolemansyytilaston julkaisussa on käytetty ikävakioituja kuolleisuuslukuja laskettaessa vakioväestönä tilastovuodesta 2013 lähtien Eurostatin uutta Euroopan vakioväestöä (ESP2012).

Lue käsitteen koko määritelmä

Ilma-alus on ilmakehässä liikkuva kulkuneuvo kuten lentokone, helikopteri ja kuumailmapallo.

Lue käsitteen koko määritelmä

Avoin työpaikka on ilman hoitajaa (ilman työntekijää), kun kukaan ei hoida tehtävää tilaston viiteajankohtana tai tehtävään ei ole nimetty työntekijää, vaan esim. toimipaikan muut työntekijät hoitavat sitä yhteisesti omien tehtäviensä ohella. Kyseessä voi myös olla kokonaan uusi tehtävä toimipaikassa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ilmastonmuutosta koskeva YK:n puitesopimus (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), joka allekirjoitettiin Rio de Janeirossa 1992.

Lue käsitteen koko määritelmä

Iltatyö on kello 18-23 välisenä aikana tehtävää työtä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä. Kun näin saatu luku kerrotaan
1 000:lla, saadaan luku ilmaistuna promilleina.

Lue käsitteen koko määritelmä

Imputointi eli paikkaus tarkoittaa havaintoaineistossa olevan puutteen tai poikkeavan havainnon korvaamista jollain imputointimenetelmällä. Imputointimenetelmät jaetaan kahteen päätyyppiin imputointikierrosten määrän suhteen: kertaimputointiin, jossa puute korvataan yhdellä arvolla, ja moni-imputointiin, jossa havaintoja monistetaan esim. 10 kertaa ja joka kerralla malli voi tuottaa erilaisen korvauksen puutteellisuudelle. Kertaimputointimenetelmiä ovat mm. looginen imputointi (korjataan loogisesti mahdottomat virheet, esim. lapsi ei voi olla vanhempi kuin vanhempansa), hot deck -imputointi, jossa puutteelle haetaan arvo toiselta vastaajalta, cold deck -imputointi, jossa havainto haetaan saman vastaajan edellisestä vastauksesta, lähimmän naapurin hot deck -imputointi, jossa arvo haetaan mahdollisimman samankaltaiselta vastaajalta, regressio- ja muut malliperusteiset menetelmät, jossa käytetään tilastollista mallia ennustamaan arvo puutteelle jne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Indeksi on suhdeluku, joka kuvaa jonkin muuttujan (esimerkiksi hinnan, määrän tai arvon) suhteellista muutosta perusjakson (esimerkiksi vuoden) suhteen. Kunkin ajankohdan indeksipisteluku ilmoittaa, kuinka monta prosenttia kyseisen ajankohdan tarkasteltava muuttuja on perusjakson hinnasta, määrästä tai arvosta. Perusjakson indeksipistelukujen keskiarvo on 100.

Lue käsitteen koko määritelmä

Indeksikaava on matemaattinen funktio, jonka avulla havaintoarvoista lasketaan yksittäinen muutosta kuvaava tunnusluku (esim. Fischerin, Laspeyres'n ja Paaschen indeksikaavat).

Lue käsitteen koko määritelmä

Indeksikiinteistöllä tarkoitetaan indeksiin mukaan otettuja kiinteistöjä, joiden painotettuna keskiarvona kokonaisindeksi lasketaan. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin indeksikiinteistöt ovat asuinkerrostalo, myymälärakennus, toimistorakennnus, terveyskeskus, koulurakennus ja teollisuushalli. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi lasketaan erikseen omakotitalolle.

Lue käsitteen koko määritelmä

Informaali opiskelu on oppimistarkoituksessa tapahtuvaa toimintaa, joka on vähemmän organisoitua ja jäsennettyä kuin muu koulutus. Informaali opiskelu ei ole institutionalisoitua, ts. siitä ei vastaa mikään organisaatio. Se ei sisällä oppilas-opettaja- asetelmaa, aikatauluja eikä sisäänpääsyvaatimuksia.

Informaalia opiskelua voi tapahtua melkein kaikkialla paikasta riippumatta; perheen tai ystävien kesken, työpaikalla ja arkielämässä. Informaali opiskelu voi tapahtua itseohjattuna tai esim. perheen tai muun sosiaalisen kontekstin ohjaamana.

Lue käsitteen koko määritelmä

Informaatiopalvelut sisältävät uutistoimisto- ja tietokantapalvelut. Uutistoimistopalvelut sisältävät mm. uutisten, valokuvien ja artikkelien hankkimisen tiedotusvälineille. Tietokantapalvelut sisältävät mm. tietokantahaut ja tietokonevälitteiset hakupalvelut, tietojen varastoimisen ja levittämisen sekä tietokantojen käsitteenmuodostuksen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Information economy sector: Informaatiosektori OECD

OECD:n suositus vuodelta 2006, joka perustuu YK:n toimialaluokituksen ISIC Rev.4:n toimialoihin.

Informaatiosektoriin kuuluu ICT-sektori (tavaratuotanto ja palvelutuotanto) ja sisältötuotanto.

Euroopassa käytetyn NACE Rev.2. luokituksen pohjalta Suomessa käytetty toimialaluokitus (TOL 2008) on seuraava:

ICT-SECTOR : ICT-sektori
261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
263 Viestintälaitteiden valmistus
264 Viihde-elektroniikan valmistus
268 Tallennevälineiden valmistus
4651 Tietokoneiden, oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
4652 Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
582 Ohjelmistojen kustantaminen
61 Televiestintä
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta
631 Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut;
verkkoportaalit
951 Tietokoneiden ja viestintälaitteiden korjaus

CONTENT AND MEDIA SECTOR : Sisältötuotanto
581 Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta
591 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatoiminta
592 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
601 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
602 Televisio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
639 Muu tietopalvelutoiminta


http://www.oecd.org/dataoecd/49/17/38217340.pdf

Lue käsitteen koko määritelmä

Yrityksen innovaatio on uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi (tai niiden yhdistelmä), joka eroaa merkittävästi yrityksen aiemmista tuotteista tai prosesseista ja jonka yritys on tuonut markkinoille tai ottanut käyttöönsä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Innovaatiomenoihin lasketaan seuraavat sekä käyttömenoihin että investointeihin kuuluvat erät.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on tiedon lisääminen tai olemassa olevan osaamisen käyttäminen uusien sovellusten kehittämiseksi. Prototyyppien kehittäminen on usein keskeinen osa t&k-toimintaa. Atk-ohjelmistojen kehittäminen luetaan t&k:ksi silloin, kun tavoitteena on atk-teknologian olennainen kehittäminen tai ne ovat kiinteä osa t&k-projektia. T&k:ta on sekä yrityksen oman henkilökunnan työ että ulkopuolelta tilatut t&k-projektit.

Innovaatioihin liittyvien koneiden ja laitteiden hankinta. Hankinnat, joita joko tarvitaan tuoteinnovaatioiden aikaansaamiseksi tai jotka teknologisten ominaisuuksiensa perusteella ovat prosessi-innovaatioita. Sisältää myös näihin suoraan liittyvät atk-ohjelmistot.

Innovaatioihin liittyvä teknologisen osaamisen hankinta. Sisältää innovaatioiden aikaansaamiseksi hankitut patentit, keksinnöt, lisenssit, tuotemerkit, piirustukset, konsultointipalvelut (poislukien t&k), muun tietotaidon sekä muualle luokittelemattomat atk-ohjelmistot.

Innovaatioiden edellyttämä tuotantoprosessin muokkaus sekä teollinen muotoilu. Suunnitelmat ja piirustukset, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, tekniset ratkaisut ja käytännön toimenpiteet tuoteinnovaatioiden tuottamiseksi ja prosessi-innovaatioiden käyttöön ottamiseksi. Myös näiden vaatimat muutokset tuotannossa, laadunvalvonnassa, standardeissa ja atk-ohjelmistoissa. Tähän kuuluu myös tuotannon aloittamiseksi tehtävä tuotteiden tai prosessien muokkaus sekä t&k-vaiheen jälkeinen koetuotanto.

Uusien palvelujen käyttöönottoon, tuottamiseen ja jakeluun liittyvät valmistelut. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, spesifikaatiot ja käytännön ratkaisut, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Innovaatioihin liittyvä koulutus ja perehdyttäminen. Innovaatioiden toteuttamiseen suoraan liittyvä henkilökunnan kouluttaminen ja muu perehdyttäminen. Sekä yrityksen oma koulutus että ostetut koulutuspalvelut.

Innovaatioiden markkinoille tuominen. Sisältää esim. alustavan markkinatutkimuksen, koemarkkinoinnin ja markkinoilletulon vaatiman mainonnan. Rajaus: ei sisällä jakeluverkostojen rakentamista.

Lue käsitteen koko määritelmä

Innovaatiotoiminta käsittää kaikki yrityksen kehittämis-, rahoitus- tai kaupallistamistoimet, jotka tähtäävät tai johtavat innovaatioihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka johtavat tai joiden tavoitteena on johtaa innovaatioiden käyttöönottoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai ottanut käyttöön uuden tuotantomenetelmän tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka tarkastelujaksolla eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai on ottanut käyttöönsä prosessi-innovaation tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai joka on ottanut käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation.

Lue käsitteen koko määritelmä

Institutionaalinen yksikkö on taloudellisen päätöksenteon perusyksikkö, joka päättää itsenäisesti pääasiallisesta toiminnastaan ja jolla on täydellinen kirjanpito tai jolle on sekä taloudellisesta että juridisesta näkökulmasta mahdollista ja mielekästä vaadittaessa laatia täydellinen kirjanpito. Itsenäinen päätösvalta tarkoittaa sitä, että institutionaalinen yksikkö voi omistaa tavaroita ja varoja, ottaa velkaa ja osallistua taloudelliseen toimintaan ja suorittaa taloustoimia muiden yksiköiden kanssa täysin oikeuksin.

Institutionaalisia yksiköitä katsotaan olevan

a) yksiköt, joilla on täydellinen kirjanpito ja itsenäinen päätösvalta:
(1) yksityiset ja julkiset yhtiöt
(2) osuuskunnat tai yhtiökumppanuudet, joita pidetään itsenäisinä
oikeushenkilöinä
(3) julkiset tuottajat, joita erityislainsäädännön perusteella pidetään
itsenäisinä oikeushenkilöinä
(4) voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, joita pidetään itsenäisinä
oikeushenkilöinä
(5) julkisen hallinnon toimielimet

b) yksiköt, joilla on täydellinen kirjanpito ja joilla katsotaan olevan itsenäinen päätösvalta: yritysmäiset yhteisöt

c) yksiköt, jotka eivät välttämättä pidä täydellistä kirjanpitoa, mutta joilla sovitun käytännön mukaisesti katsotaan olevan itsenäinen päätösvalta:
(1) kotitaloudet
(2) nimelliset kotimaiset yksiköt.

Institutionaaliset yksiköt ryhmitellään viiteen toisensa poissulkevaan institutionaaliseen sektoriin, jotka muodostavat yhdessä koko kansantalouden. Sektorit (jokainen sektori jakautuu myös alasektoreihin) koostuvat seuraavantyyppisistä yksiköistä:

a) yritykset
b) rahoituslaitokset
c) julkisyhteisöt
d) kotitaloudet
e) kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Internet-kauppa on ihmisen ja tietojärjestelmän välistä kommunikointia. Valmiille sähköiselle lomakkeelle Internetissä täytetty ja lähetetty tilaus sekä varsinaisissa verkkokaupoissa tehty kauppa ovat tässä tarkoitettua sähköistä kauppaa. Tavanomaisena sähköpostiviestinä tehdyt tilaukset eivät ole sähköistä kauppaa. Myös ekstranetissä käyty kauppa samoin kriteerein lasketaan Internet-kauppaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Yrityksen henkilöstön käyttöön rajattu ja suojattu Internet-teknologiaa hyödyntävä verkkopalvelu.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ulkomaankaupan tilastotietojen keruu on jakaantunut Euroopan unionissa kahtia. Tilastotiedot Euroopan unionin jäsenmaiden välisestä kaupasta (sisäkauppa) kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan INTRASTAT-järjestelmäksi. Tilastotiedot kaupasta Euroopan unionin ulkopuolisten ns. kolmansien maiden kanssa (ulkokauppa) saadaan tullausjärjestelmällä. Suomessa tullilaitos kokoaa ulkokaupan lisäksi myös sisäkaupan tilastotiedot. INTRASTAT-koodi päivitetään yritysrekisteriin tullihallituksen tiedoista. Koodi ilmaisee yrityksen tiedonantovelvollisuuden EU:n sisäkaupasta. Tilastotietojen ilmoittamisen kynnysarvo on tuonnissa 200 000 euroa ja viennissä 300 000 euroa (v. 2010).

Lue käsitteen koko määritelmä

Intressiyrityksellä tarkoitetaan konsernirekisterissä yritystä, johon toisella institutionaalisella yksiköllä on 10 - 20 prosentin äänivaltaosuus suoraan tai välillisesti.

Lue käsitteen koko määritelmä

Yleinen nimitys menetelmille, joissa samoja työvaiheita toistetaan, kunnes haluttu tulos on saavutettu. Iteroinnissa työstettävää työvaihetta kutsutaan iteraatioksi tai iterointiaskeleeksi. Matematiikassa iteroinniksi kutsutaan menetelmiä, joissa esim. yhtälö ratkaistaan toistamalla laskutoimituksia, jotka tuottavat yhä tarkemman lopputuloksen, kunnes haluttu tarkkuus on saavutettu. Tietojenkäsittelyssä yleisen silmukkarakenteen (esim. for-loop) yhtä kierrosta kutsutaan iteraatioksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Itsenäisiksi yrittäjiksi määritellään henkilöt, jotka joko yksin tai yhdessä muiden kanssa omistavat ne yhtiöimättömät yritykset, joissa he työskentelevät, pois lukien yritysmäisiksi yhteisöiksi luokiteltavat yhtiöimättömät yritykset. Itsenäiset yrittäjät luokitellaan tähän kohtaan, mikäli he eivät lisäksi ole palkkatyössä, joka on katsottava henkilön päätoimeksi. Viime mainitussa tapauksessa heidät luokitellaan kohtaan palkansaajat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Harrastaa jotakin seuraavista: käsityöt, kirjoittaminen, tanssi, valokuvaaminen, puutarhanhoito, kuvataiteet, soittaminen, laulaminen, ruuanlaitto, videokuvaaminen, musiikin tekeminen (säveltäminen), runojen lausuminen, näytteleminen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa