Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään.

Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Innovaatiomenot

Innovaatiomenoihin lasketaan seuraavat sekä käyttömenoihin että investointeihin kuuluvat erät.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on tiedon lisääminen tai olemassa olevan osaamisen käyttäminen uusien sovellusten kehittämiseksi. Prototyyppien kehittäminen on usein keskeinen osa t&k-toimintaa. Atk-ohjelmistojen kehittäminen luetaan t&k:ksi silloin, kun tavoitteena on atk-teknologian olennainen kehittäminen tai ne ovat kiinteä osa t&k-projektia. T&k:ta on sekä yrityksen oman henkilökunnan työ että ulkopuolelta tilatut t&k-projektit.

Innovaatioihin liittyvien koneiden ja laitteiden hankinta. Hankinnat, joita joko tarvitaan tuoteinnovaatioiden aikaansaamiseksi tai jotka teknologisten ominaisuuksiensa perusteella ovat prosessi-innovaatioita. Sisältää myös näihin suoraan liittyvät atk-ohjelmistot.

Innovaatioihin liittyvä teknologisen osaamisen hankinta. Sisältää innovaatioiden aikaansaamiseksi hankitut patentit, keksinnöt, lisenssit, tuotemerkit, piirustukset, konsultointipalvelut (poislukien t&k), muun tietotaidon sekä muualle luokittelemattomat atk-ohjelmistot.

Innovaatioiden edellyttämä tuotantoprosessin muokkaus sekä teollinen muotoilu. Suunnitelmat ja piirustukset, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, tekniset ratkaisut ja käytännön toimenpiteet tuoteinnovaatioiden tuottamiseksi ja prosessi-innovaatioiden käyttöön ottamiseksi. Myös näiden vaatimat muutokset tuotannossa, laadunvalvonnassa, standardeissa ja atk-ohjelmistoissa. Tähän kuuluu myös tuotannon aloittamiseksi tehtävä tuotteiden tai prosessien muokkaus sekä t&k-vaiheen jälkeinen koetuotanto.

Uusien palvelujen käyttöönottoon, tuottamiseen ja jakeluun liittyvät valmistelut. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, spesifikaatiot ja käytännön ratkaisut, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Innovaatioihin liittyvä koulutus ja perehdyttäminen. Innovaatioiden toteuttamiseen suoraan liittyvä henkilökunnan kouluttaminen ja muu perehdyttäminen. Sekä yrityksen oma koulutus että ostetut koulutuspalvelut.

Innovaatioiden markkinoille tuominen. Sisältää esim. alustavan markkinatutkimuksen, koemarkkinoinnin ja markkinoilletulon vaatiman mainonnan. Rajaus: ei sisällä jakeluverkostojen rakentamista.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1995 - 31.12.2016

Lähdeorganisaatio

  • OECD

Jaa