Käsitteet: F

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Yhteinen nimitys HFC-yhdisteille (fluorihiilivedyille), PFC-yhdisteille (perfluorihiilivedyille), rikkiheksafluoridille (SF6) ja typpitrifluoridille (NF3), joiden päästöjä Kioton pöytäkirja pyrkii rajoittamaan ja vähentämään.

Lue käsitteen koko määritelmä

F-testi perustuu tilastotieteen huomattavan kehittäjän R.A. Fisherin mukaan nimettyyn teoreettiseen jakaumaan. Kahden satunnaismuuttujan varianssien suhdetta eli F-suhdetta käytetään testisuureena mm. varianssianalyysissa.


Lue käsitteen koko määritelmä

Lyhenne FATS tulee sanoista Foreign Affiliates Statistics ja sillä tarkoitetaan tilastoja ulkomaisista tytäryhtiöistä. Tämä voi tarkoittaa joko kotimaisessa omistuksessa ulkomailla olevia tytäryhtiöitä (Outward FATS), tai kotimaassa toimivia ulkomaisomisteisia tytäryhtiöitä (Inward FATS).

Lue käsitteen koko määritelmä

Inward FATS -käsite tulee sanoista Inward statistics on foreign affiliates. Suomessa tilastosta käytetään nimitystä Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa, ja sillä tarkoitetaan maassa toimivien ulkomaalaisomisteisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavia tilastoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Outward FATS -käsite tulee sanoista Outward statistics on foreign affiliates. Käsite tarkoittaa kotimaisten yritysten ulkomailla sijaitsevien osakkuus- ja tytäryhtiöiden toimintaa kuvaavia tilastoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Formaalilla koulutuksella tarkoitetaan osallistumista koulujärjestelmän antamaan koulutukseen, joka tähtää tutkinnon suorittamiseen. Koulujärjestelmän mukaista tutkintoon johtavaa koulutusta järjestetään seuraavissa oppilaitoksissa: peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja korkeakoulut. Ammatilliseen tutkintoon tähtävää opetusta voidaan järjestää myös oppisopimuskoulutuksena sekä kansanopistoissa ja liikunnan koulutuskeskuksissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Iteratiivinen poikkeavien havaintojen tunnistamisen menetelmä. Aluksi valitaan aineistosta osajoukko, joka ei sisällä poikkeavia havaintoja, ja sen perusteella estimoidaan malli kiinnostaville muuttujille. Estimoituja tunnuslukuja (esim. keskiarvo, varianssi) käytetään laskemaan muuttujien arvojen etäisyys osajoukon keskukseen (esim. Mahalanobiksen etäisyys). Alkuperäinen osajoukko määritellään uudelleen: kaikki keskuksen tietyssä ympäristössä olevat havainnot ovat virheettömiä. Tätä toistetaan, kunnes kaikki joukon ulkopuolella olevat havainnot on tunnistettu poikkeaviksi havainnoiksi. Ks. Satunnaisvirheiden automaattinen paikantaminen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Fossiilisilla polttoaineilla tarkoitetaan polttoaineita, jotka ovat muodostuneet biomassasta ja varastoituneet maaperään miljoonia vuosia sitten. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. kivihiili, ruskohiili, maakaasu ja raakaöljystä jalostetut polttoöljyt. Kansainvälisissä luokituksissa turve luokitellaan usein fossiiliseksi polttoaineeksi, vaikka se on selvästi niitä nuorempi polttoaine.

Lue käsitteen koko määritelmä

Fraktiilit ovat muuttujan jakauman kohtia, joiden alapuolelle jää tietty osa havainnoista. Esim. 1. desiilin alapuolelle jää 10 % jakauman havainnoista, 85. persentiilin alapuolelle 85 % tapauksista. Kvartiilit, kvintiilit ja mediaani ovat paljon käytettyjä fraktiileja.

ks. kvantiiliLue käsitteen koko määritelmä

Frekvenssi tarkoittaa tutkittavan ilmiön lukumäärää, kuten väestön määrää sukupuolen mukaan tai yritysten lukumäärää toimialoittain.

Lue käsitteen koko määritelmä

Frekvenssijakauma tarkoittaa sitä, että muuttujan vaihteluväli on jaettu luokkiin, ja kuhunkin luokkaan tulevien havaintojen lukumäärä ilmoitetaan. Frekvenssijakaumia on useita: absoluuttinen jakauma ilmoittaa absoluuttiset lukumäärät eri luokissa, suhteellisessa jakaumassa luokkafrekvenssit on jaettu kokonaismäärällä ja prosentuaalisessa jakaumassa ilmoitetaan frekvenssien prosenttiosuudet.Lue käsitteen koko määritelmä

Fuusioituvan rahoituslaitoksen kantatietoja ei kirjata uusina luottoina luottokantaan. Fuusion tapahduttua Tilastokeskus laskee fuusioituneiden rahoituslaitosten luottokannat yhteen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Fyysinen kauppatase (PTB, Physical Trade Balance) lasketaan jaloste- ja raaka-ainetuonnin ja viennin erotuksena.

PTB = IMP-EXP

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa