Käsitteet: D

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Debentuuri on joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on liikkeeseen laskijan muita sitoumuksia huonompi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Desiilien avulla jakauma jaetaan kymmeneen yhtä paljon tapauksia (esim. henkilöitä tai kotitalouksia) sisältävään kvantiiliin. Desiilistä käytetään joskus myös nimitystä kymmenespiste, koska se ilmoittaa muuttujan arvot, joiden alapuolelle jakaumassa jää 10 % 20 %, ..., 90 % tapauksista. Tulonjaon kehitystä kuvattaessa verrataan usein ylintä ja alinta desiiliä keskenään.Lue käsitteen koko määritelmä

Diskreettiä jakaumaa noudattava muuttuja saa vain tiettyjä arvoja, esim. lukumääriä tai luokka-arvoja.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Dummy- eli tekomuuttuja. Perinteinen lineaarinen (=suoraviivainen) regressioanalyysi perustuu kvantitatiivisille muuttujille. Dummy-muuttujia käytetään regressioanalyysissa kvalitatiivisten tai luokiteltujen muuttujien (esim. koulutustaso, sukupuoli) pisteyttämiseen niin, että ne voidaan ottaa mukaan analyysiin. Tyypillisesti dummy-muuttujalle määritellään arvot 0 ja 1.Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa