Käsitteet: P

Näillä sivuilla kuvattavat käsitteet ovat sanoja ja ilmauksia, joita käytetään tilastoissa tietyssä, rajatussa merkityksessä. Arkipuheessa sanalla voi olla eri merkitys. Sama käsite voi tarkoittaa eri tilastoissa eri asiaa. Esimerkiksi käsitteellä ”työtön” on kolme eri määritelmää.

Kunkin määritelmän yhteydestä löydät tiedon, missä tilastoissa käsitettä käytetään. Jos etsit tilastolukuja, siirry määritelmästä tilaston sivulle.

Pienet ja keskisuuret yritykset (PK-yritykset) määritellään yrityksiksi, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa (40 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa (27 miljoonaa euroa ennen vuotta 2003) euroa ja jotka täyttävät alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Paikallisyksikkö on yritysyksikön alayksikkö, joka saadaan jakamalla yritys sen eri osoitteissa sijaitseviin toimintoihin. Yrityksen tietyssä osoitteessa sijaitsevat toiminnot. Paikallisyksikkö voi toimia usealla eri toimialalla.

Määrittely perustuu Tilastoyksikköasetukseen (ETY 696/93) ja Yritysrekisteriasetukseen (EY 177/2008).

Lue käsitteen koko määritelmä

Samassa maassa saman määräysvaltaisen tahon omistuksessa olevat yritykset kuuluvat paikallisyritysryhmään. Ulkomaisia tytäryhtiöitä sekä niitä kotimaisia tytäryhtiöitä, joissa omistusketju kulkee ulkomaiden kautta, ei lasketa kuuluviksi kyseiseen paikallisyritysryhmään.

Lue käsitteen koko määritelmä

Imputointi eli puuttuvien tietojen paikkaus tiedostossa on havaintoaineiston käsittelyyn liittyvä vaihe, jolla "reikiä" aineistossa poistetaan joko aineiston sisäisillä toimenpiteillä tai ulkopuolista tietoa hyväksikäyttäen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Paikkatieto on tietoa kohteesta, jonka sijainti tunnetaan ja se sisältääkin aina viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen. Paikkatieto voi kuvata myös mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jolla on sijainti. Paikkatieto on sijaintitiedon ja kohteen tai ilmiön ominaisuuksia kuvaavan ominaisuustiedon muodostama tietokokonaisuus.

Tilastokeskuksen paikkatietoaineistoja ovat mm. väestöruutuaineistot, Paavo-postinumeroalueet ja tieliikenneonnettomuudet.

Ks. myös ominaisuustieto ja sijaintitieto

Lue käsitteen koko määritelmä

Painokerroin tarkoittaa havaintoon liittyvää painoa, jolla havainto saadaan vastaamaan perusjoukkoa.

Otostutkimuksissa painokerroin märitellään sisältymistodennäköisyyden käänteislukuna ja tarvittaessa sitä muokataan ottamaan kadosta aiheutuva vinouma huomioon. Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman harhaton ja perusjoukkoa vastaava jakauma. Painokerroin lasketaan yleensä perusjoukon tasolle (ns. korotuskerroin), mutta sen lisäksi voidaan laskea myös havaintojen tasolle skaalatut analyysipainot, joiden keskiarvo on 1 ja summa havaintojen lukumäärä. Esim. työttömien lukumäärää kunakin kuukautena tai maahan saapuvien ulkomaisten matkailijoiden lukumäärää neljännesvuosittain arvioidaan otoksen perusteella, jonka kuhunkin alkioon liitetään korotuskerroin työttömien kokonaismäärän tai maahan saapuneiden ulkomaalaisten määrän arvioimiseksi. Otosta kutsutaan itsepainottuvaksi, jos kaikkien otosyksikköjen korotuskerroin on sama.

Myös muissa aineistoissa voidaan käyttää painokertoimia, esim. haluttaessa painottaa tietyn hetken arvoa aikasarjassa (ks. liukuva keskiarvo), annettaessa havainnoille frekvenssiarvot, määrittelemällä yhdistelmäindeksille oikeat suhteet (ks. painorakenne) ym.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kuvaa sen, mikä merkitys kullakin indeksiin kuuluvalla alaindeksillä (hyödykkeellä, palkansaajaryhmällä tms.) on kokonaisindeksin kannalta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Painotus liittyy havaintoyksiköiden tilastolliseen käsittelyyn otostutkimuksen analyysivaiheessa. Painotuksessa on kyse kertoimen liittämisestä havaintoon erilaisten tilastollisten toimenpiteiden yhteydessä. Esimerkkeinä voidaan mainita ulkoisen kadon (kieltäytyy, ei tavoiteta) aiheuttaman vinouden korjaaminen havaintojen uudelleenpainotuksella tai kokonaismäärien arviointi perusjoukossa otoksen tietojen perusteella (ks. korotuskerroin).Lue käsitteen koko määritelmä

Tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3,5 tonnia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pakettimatka (package travel, package tours, package holidays) sisältää joukon matkanjärjestäjän ennakkoon kokoamia matkailupalveluja (valmismatka), jotka ostetaan yhtenä kokonaisuutena sille määrättyyn hintaan. Pakettimatka sisältää vähintään matkat ja majoituksen. Lisänä voi olla aterioita (täysi- tai puolihoito tai pelkkä aamiainen), bussimatkoja, autonvuokraus, pääsylippuja, retkiä, ohjelmapalveluja, hoitoja yms. Pakettimatkan hinta on yleensä edullisempi kuin ostettaessa siihen sisältyvät palvelut erillisinä tuotteina. Pakettimatkan synonyymina käytetään Suomessa yleisesti (mm. matkatoimistot) termiä 'valmismatka'.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Pakkolaitosvanki on vaarallinen rikoksenuusija, jonka vankilaoikeus on määrännyt eristettäväksi pakkolaitokseen. Pakkolaitos on erityinen laitos tai laitoksen osasto, jonka oikeusministeriö on siihen tarkoitukseen määrännyt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Työolotutkimuksessa ylityössä ilman korvausta on kyse vastaajan omasta käsityksestä. Joku saattaa pitää ylitöinä sitä, että joutuu olemaan korvauksetta työpaikallaan viisikin minuuttia yli työajan, toinen ei vastaavasti laske lyhyttä työajan yli menevää aikaa ylityöksi.

Jos vastaaja tekee ylityötä, josta hän periaatteessa saa korvauksen vapaana, mutta ei käytännössä ehdi koskaan pitää kaikkia näitä vapaitaan, voidaan se katsoa ilman korvausta tehtäväksi ylityöksi.

Työaikalainsäädännön säätämät enimmäistyöajat koskevat myös ylempiä toimihenkilöitä, vaikka he sanoisivatkin tehneensä työsopimuksen, jossa ylitöiden katsotaan kuuluvan palkkaukseen. Vain aivan ylin yritysjohto jää työaikalain ulkopuolelle.

Urakka- tai projektityöntekijöillä ei sen sijaan ole sovittua työaikaa vaan he saavat palkan valmiista työstä. Tällöin ei periaatteessa voi olla ylityötäkään. Jos vastaaja itse kuitenkin arvelee tekevänsä töitä paljon yli normaalin keskimääräisen työajan (esim. yli 40 tuntia viikossa), voidaan tämä laskea ylityöksi ilman korvausta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkattu henkilöstö käsittää palkansaajat.

Henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä.

Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityksessään ilman varsinaista palkkaa. Jos yrittäjä ottaa yli puolet tulostaan palkkana, hänet lasketaan palkansaajaksi.

Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkojen perusteella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkatuilla tunneilla tarkoitetaan niitä kokonaistyöajan tunteja, joilta palkansaajille on maksettu palkkaa. Palkatut tunnit voivat olla tehtyjä työtunteja tai ei-tehtyjä eli poissaolotunteja (vuosilomat, sairauslomat, yleiset vapaapäivät, muut vapaat).

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Työvoimakustannusindeksin osana oleva palkkakustannusindeksi mittaa tehtyä työtuntia kohti laskettujen palkkakustannusten muutosta. Palkkakustannuksiin kuuluvat kaikki ennakkoperintälain 13 §:n mukaiset palkat ja palkkiot, siis myös luontoiseduista ja optiojärjestelmistä aiheutuneet kustannukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkkoihin luetaan kotitalouksille palkkana – joko rahana tai luontoisetuna – maksetut tulot. Tulot työsuhdeoptioista sisältyvät palkkoihin. Tulonjakotilastossa käytetty palkkatulojen käsite sisältää säännöllisen työajan palkkatulojen lisäksi mm. ylityökorvaukset sekä sivutöistä saatavat tulot. Myös mm. työkorvaukset, avainhenkilöiden palkat ja omaishoidon tuki on luettu tulonjakotilastossa palkkatuloksi. Palkkatuloista on vähennetty niiden hankkimisesta aiheutuneet menot, ei kuitenkaan matkakustannuksia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkkiokulut (liitetiedot)
Palkkiokulut jaotellaan selvityskuluihin, säilytyskuluihin, arvopaperistamistoiminnoista maksettuihin hoitopalvelupalkkioihin, saatuihin luottositoumuksiin, saatuihin takauksiin ja muihin palkkiokuluihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palkkiotuotot (finrep -raportointi)
Erään kirjataan palkkiotuotot arvopaperin välityksestä, selvityksistä, omaisuudenhoidosta, säilytyksestä, hallinnollisista palveluista institutionaalisille asiakkaille, maksuliikenteestä, jakelukanavapalkkioista, strukturoiduista tuotteista, hoitopalvelupalkkioista arvopaperistamistoiminnoista, palkkiot luotonannoista, annetuista takuista ja muut saadut palkkiot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palvelujen tuottajahintaindeksit kuvaavat yrityksiltä toisille yrityksille ja julkiselle sektorille (Business to Business, BtoB), kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) sekä kaikille loppukäyttäjille (Business to All, BtoAll) tarjottujen palvelujen hintakehitystä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palvelujen ulkomaankauppa toteutuu, kun Suomessa sijaitseva ja ulkomailla sijaitseva taloudellinen toimija (esim. yritys) käyvät kauppaa palveluilla. Palvelujen viennistä syntyy tuloa. Palvelujen tuonnista syntyy menoa. Palvelun ulkomaankaupan tunnistaa siitä, että Suomessa sijaitseva yritys saa tekemästään palvelusta korvausta ulkomaiselta taloudelliselta toimijalta tai maksaa ulkomaiselle taloudelliselle toimijalle korvausta sen tekemästä palvelusta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Palvelussuhteen luonne kuvaa palkansaajan ja työnantajan välistä oikeudellista suhdetta. Palkkatilastoissa palvelussuhteen luonne on joko vakinainen / toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen. Lisäksi palvelussuhteen luonteeseen voi liittyä muita määreitä, kuten harjoittelija, oppisopimusoppilas, vammainen tai työllisyysvaroin palkattu.

Tieto saadaan yleensä suoraan palkkatilastojen tiedusteluista. Palkkarakennetilastossa tietoa työllisyysvaroin palkatuista täydennetään työ- ja elinkeinoministeriön työnhakijarekisteristä.

Yksityisen sektorin palkkatilastoissa vastaava käsite on työsuhteen luonne.

Vrt. työvoimatutkimuksen epätyypillinen työ (määräaikainen ja/tai osa-aikainen).

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Paneelilla tarkoitetaan samalle havaintoyksikölle tehtyjen mittausten sarjaa. Paneelitutkimus on hyödyllinen erityisesti muutosten estimoinnin kannalta, koska periaatteessa siinä ei tarvitse reagoida havaintoaineiston muutokseen. Usein paneelitutkimus suunnitellaan rotatoivaksi eli osittain vaihtuvaksi mittaussarjaksi. Esimeriksi EU-SILC muodostu rotatoivasta neljävuotisesta paneelista, jossa mukaan valittu kotitalous pysyy mittauksessa neljän vuoden ajan. Paneelia täydennetään joka tutkimuskerralla uudella otososalla, joka korvaa tutkimuksesta vapautuneen osan. (vrt. poikkileikkaus).

Lue käsitteen koko määritelmä

Paneelilaskennalla tarkoitetaan laskentamenetelmää, jota käytetään eräiden suhdannetilastojen tuottamiseen. Jos lähdeaineiston kertymä on vajaa uusimpina ajankohtina, laskentaan otetaan pääsääntöisesti mukaan ne tilastoitavat yksiköt, joilla on vertailukelpoinen tieto sekä tarkasteltavalta ajankohdalta että edellisen vuoden vastaavalta ajankohdalta. Tästä joukosta, paneelista, lasketaan muutos, jonka avulla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan indeksistä voidaan laskea tarkasteltavan ajankohdan indeksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Parametri on tilastotieteessä käytössä olevan teoreettisen jakauman tunnusluku, esim. keskiarvo, varianssi tai hajonta.

Parametri voi matemaattiselta muodoltaan ja jakaumaltaan olla lineaarinen tai epälineaarinen. Lineaaristen parametrien estimointi on yleensä yksinkertaista. Suurin osa tilastotoimessa estimoitavista parametreistä kuuluu tähän joukkoon. Epälineaaristen ja kompleksien parametrien estimointi on sen sijaan hankala tehtävä. Näiden estimaattorien kaavoja pyritään sen vuoksi approksimoimaan esim. lineaarisilla muunnoksilla (erit. Taylorin sarjakehitelmällä) tai käyttämällä laskentaintensiivisiä tietokoneohjelmistoja.


Lue käsitteen koko määritelmä

Yritys, joka on jonkin konsernin tytär- tms. yritys, mutta joka ei ole yritys- ja toimipaikkarekisterin tietokannassa tai sillä ei ole tilastovuoden vuositietoriviä. Usein parittomat yritykset ovat kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiöitä, joiden toiminta on niin vähäistä tai sen laatuista, että ne eivät kuulu yritys- ja toimipaikkarekisterin kuvausalueeseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Patentti on kielto-oikeus. Patentin haltijalla on oikeus kieltää muilta patenttinsa mukaisen keksinnön ammattimainen hyväksikäyttö. Ammattimaista hyväksikäyttöä on mm. patentoidun tuotteen valmistus, myynti, käyttö ja maahantuonti tai patentoidun menetelmän käyttö (ks. tarkemmin patenttilain 3 §).

Kielto-oikeus on alueellisesti rajallinen, se on voimassa niissä maissa, joissa patentti on haettu ja saatu. Kielto-oikeus on voimassa rajoitetun ajan, yleensä korkeintaan 20 vuotta hakemuksen tekemispäivästä. Kielto-oikeus on voimassa vain, jos patentti on voimassa. Jotta patentti pysyisi voimassa, siitä on maksettava vuotuiset ylläpitomaksut, ns. vuosimaksut.

Patentti suojaa sen keksinnön tai ne keksinnöt, jotka on määritelty patenttivaatimuksissa. Keksinnön selitystä voidaan käyttää apuna vaatimusten tulkinnassa.

Keksintö voi olla esimerkiksi uusi menetelmä, laite, tuote tai tällaisen uusi käyttö. Yhdessä patenttihakemuksessa voi olla kaikkiin näihin kategorioihin kuuluvia vaatimuksia, kunhan niitä yhdistää yksi yhteinen keksinnöllinen ajatus.

Tuotevaatimus suojaa tuotteen esim. sen valmistus- tai käyttötavasta riippumatta. Menetelmävaatimus suojaa sekä siinä määritellyn menetelmän että tällä menetelmällä valmistetun tuotteen, olipa patentissa tuotevaatimusta tai ei. Tunnetun tuotteen uusi käyttö voidaan myös patentoida.

Patentoitavan keksinnön on oltava uusi, keksinnöllinen ja teollisesti käyttökelpoinen. Kun patentoitavuutta arvioidaan, verrataan patenttivaatimusten määritelmää aiemmin tunnetuksi tulleisiin ratkaisuihin. Aikaraja on hakemuksen tekemispäivä (tai etuoikeuspäivä). Patentoitavuuden kannalta ratkaisevaa on kaikki se, mikä on tullut tunnetuksi ennen tekemispäivää (ks. tarkemmin patenttilain 2 § 2 momentti).

Käytännössä keksintö on uusi, jos sen patenttivaatimuksien mukaista ratkaisua ei ole esitetty missään muualla, Suomessa tai maailmalla.

Teollisella käyttökelpoisuudella tarkoitetaan pääasiassa sitä, että keksintö on ratkaisu johonkin tekniseen ongelmaan tai että keksinnöltä edellytetään teknistä tehoa, teknistä vaikutusta. Patenttilain 1 §:ssä on luettelo keksinnöistä, joita ei sellaisenaan katsota teollisesti käyttökelpoisiksi ja patentoitavaksi, vaikka ne olisivat uusia ja keksinnöllisiä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pearsonin tulomomenttikerroin on useimmin käytetty tarjolla olevista korrelaatiokertoimista. Se mittaa muuttujien yhteisvaihelun määrää vakioituna siten, että kerroin vaihtelee välillä -1:stä +1:een.Lue käsitteen koko määritelmä

Pendelöinnillä (sukkuloinnilla) tarkoitetaan työssäkäyntiä oman asuinalueen ulkopuolella. Nettopendelöinnillä tarkoitetaan alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta. Positiivinen nettopendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle tulevien työllisten määrä on suurempi kuin alueelta sen ulkopuolella työssäkäyvien määrä. Nettopendelöinti voidaan myös ilmoittaa esim. kahden yksittäisen alueen välisenä lukuna.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Perheenjäsenet ryhmitellään perheaseman mukaan seuraavasti:
- aviopuoliso, ei lapsia
- aviopuoliso, jolla lapsia
- avopuoliso, ei lapsia
- avopuoliso, jolla lapsia
- rekisteröidyn parisuhteen puoliso, ei lapsia
- rekisteröidyn parisuhteen puoliso, jolla lapsia
- isä/äiti ilman puolisoa
- lapsi.

Lapsiksi perhetilastossa katsotaan iästä riippumatta vanhempiensa kanssa asuvat omat lapset tai puolison biologiset lapset, adoptiolapset ja vahvistetut lapset, mutta ei kasvattilapsia tai huollettavia lapsia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perheellinen mies on avio- tai avopuoliso, isä, jolla on lapsia sekä rekisteröidyn miesparin kummatkin puolisot.

Perheellinen nainen on avio- tai avopuoliso, äiti, jolla on lapsia sekä rekisteröidyn naisparin kummatkin puolisot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perhepäiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilö ja jossa on samanaikaisesti läsnä enintään säädetty määrä lapsia. Perhepäiväkodissa varhaiskasvatuksesta vastaa yksi perhepäivähoitaja. Perhepäivähoito on varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan perhepäiväkodissa

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Institutionaalinen yksikkö, joka on ylimpänä ulkomaisen osakkuus- ja tytäryhtiön määräysvaltaketjussa ja joka ei ole minkään muun institutionaalisen yksikön määräysvallassa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ulkomaisessa osakkuus- tai tytäryhtiössä määräysvaltaa käyttävä ulkomailla tai kotimaassa sijaitseva institutionaalinen yksikkö, joka on ylimpänä suoran sijoituksen kohteena olevan yksikön määräysvaltaketjussa. Perimmäinen suora sijoittaja ei ole minkään muun institutionaalisen yksikön määräysvallassa. Perimmäinen suora sijoittaja voi olla myös ulkomailla tai kotimaassa pysyvästi asuva yksityishenkilö.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Perinnealus on Museoviraston perinnealusrekisteriin sisältyvä kulttuurihistoriallisesti arvokas alus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Periodi- tai jaksotyö on työajan tasoittamisjärjestelmä, jossa päivittäiset tai viikoittaiset työajat voivat ylittää laissa säädetyn enimmäistuntimäärän (8 t/vrk tai 40 t/vko), mutta työtuntien lukumäärä tasoitetaan jollakin pidemmällä aikavälillä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Persentiili eli sadannes- tai prosenttipiste kuuluu ns. fraktiileihin eli jakauman osuuspisteisiin. Se ilmoittaa muuttujan arvon, jonka alapuolelle jakaumassa jää tapauksista 1 % (1. persentiili), 2 % (2. persentiili), 15 % (15. persentiili) jne.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perushinta on kansantalouden tilinpidon hintakäsite. Se on hinta, jonka tuottajat saavat ostajalta tuotettua tavara- tai palveluyksikköä kohti, miinus kaikki tuosta yksiköstä sen tuotannon tai myynnin seurauksena maksettavat verot (so. tuoteverot), plus kaikki tuosta yksiköstä sen tuotannon tai myynnin seurauksena saatavat tukipalkkiot (so. tuotetukipalkkiot). Siihen ei lueta tuottajan erikseen laskuttamia kuljetuskustannuksia. Siihen luetaan tuottajan samalla laskulla laskuttamat kuljetuslisät, myös siinä tapauksessa, että ne ovat erillisenä eränä laskussa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perusjoukko (populaatio) on tutkimuksen kohteena oleva ryhmä, jota koskevia tietoja halutaan kerätä, esim. äänestysikäiset kansalaiset. Siitä käytetään myös tarkempaa nimitystä kohdeperusjoukko. Siitä erillään on kehikkoperusjoukko, jolla tarkoitetaan tutkimuksen käytössä olevan rekisterin tai muun luettelon peittämää kohdejoukkoa, joka ei kuitenkaan aina vastaa yksi yhteen kohdeperusjoukkoa (ks. ylipeitto, alipeitto).

Lue käsitteen koko määritelmä

Peruskorjaus tarkoittaa sitä, että rakennus tai rakennuksen tila korjataan yhtä hyväksi kuin se oli uutena. Esimerkiksi huoneistojen jakamiset, seinien tiivistämiset, lattiarakenteiden uusimiset ja keittiöiden ja kylpyhuoneiden saneeraukset ovat peruskorjausta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Oppilaitos, jossa annetaan yleissivistävää perusopetusta koko ikäluokalle.

Lue käsitteen koko määritelmä

Peruskoulutilastossa ja Koulutukseen hakeutuminen -tilastossa peruskoulun päättäneillä tarkoitetaan oppilaita, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet peruskoulun koko oppimäärän ja saaneet peruskoulun päättötodistuksen. Peruskoulun koko oppimäärän voi suorittaa peruskoulussa, lukiossa ja kansanopistossa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Oppivelvollisuusikäinen oppilas, joka on hyväksytysti suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän ja saanut perusopetuksen päättötodistuksen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Peruskoulutilastossa peruskoulun päättötodistuksella tarkoitetaan todistusta, jonka saa peruskoulun koko oppimäärän hyväksytysti suorittanut oppilas. Peruskoulun päättötodistuksen voi saada peruskoulusta, lukiosta ja kansanopistosta. Muualla kuin peruskoulussa suoritettuja päättötodistuksia ei lasketa mukaan peruskoulutilaston päättötodistusten määrään.

Lue käsitteen koko määritelmä

Peruskuolemansyy on se tauti, joka on pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen sairaustilojen sarjan, tai tapaturmaan tai väkivaltaan liittyvät olosuhteet, josta kuolemaan johtanut vamma tai myrkytys aiheutui. Tilastossa käytettävän kuolemansyyn (ns. tilaston peruskuolemansyyn) päättelyssä sovelletaan Maailman Terveysjärjestön (WHO) laatiman kansainvälisen tautiluokituksen (ICD-10) valinta- ja sovellussääntöjä. Vuosittaiset kuolemansyytilastot laaditaan tilaston peruskuolemansyyn mukaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perusnimikkeellä tarkoitetaan BKT-erittelyn hyödykkeiden alinta aggregoitua tasoa, josta ostovoimapariteetit lasketaan. Englanninkielinen vastine on "basic heading".

Lue käsitteen koko määritelmä

Kaikille tarkoitettu yleissivistävä koulutus, jonka lakisääteinen oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta.

Huomautus:

Perusopetusta annetaan peruskouluissa. Sen lisäksi sitä voidaan antaa myös kansanopistoissa, aikuislukioissa tai muissa oppilaitoksissa. Perusopetukseen osallistumalla tai hankkimalla muulla tavoin vastaavat tiedot suoritetaan perusopetuslakiin 628/1998 perustuva oppimäärä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan, jossa huomioidaan tehtävään liittyvä lisävastuu, työpaikan sijaintiin perustuva kalleusluokka tai mahdollinen henkilön epäpätevyysalennus. Peruspalkkaan ei sisälly henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia. Peruspalkka määräytyy viranhaltijan tai työntekijän tehtävien ja työehtosopimuksissa mainittujen edellytysten perusteella. Usein peruspalkan määräytymisperusteena on viranhaltijan tai työntekijän tehtävien vaativuus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perusparannus on toimenpide, jolla ylitetään tavallisesti rakennuksen aikaisempi laatu ja arvo.

Lue käsitteen koko määritelmä

Perusturvan varassa oleva on henkilö, jonka asuntokunnan perusturvaetuuksiksi luettavat tulonsiirrot ovat suuremmat kuin 50 % tai 90 % asuntokunnan bruttotuloista.
Jos osuus on yli 90 %, käytetään termiä "kokonaan perusturvan varassa oleva".
Perusturvaetuudet ovat valtaosin muita kuin ansiosidonnaisia tulonsiirtoja. Poikkeuksia ovat sairaus- ja vanhempainpäivärahat. Perusturvaetuuksiksi on katsottu myös toimeentulotuki ja asumistuet.

Perusturvaetuudet on määritelty tulonjaon kokonaistilaston tuloluokituksen pohjalta aineiston sallimalla tarkkuudella. Perusturvaetuuksiin on luettu työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (ml. kotoutumistuki), sairaus- ja vanhempainpäivärahat, kotihoidon tuki, elatustuki (2010-), lapsilisät, kansaneläkkeenä maksetut vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet, takuueläkkeet (2011-), kuntoutusraha (Kela), vammaistuet, asumistuet, toimeentulotuki, opintoraha sekä eräitä muita sosiaaliavustuksia (mm. sotilasavustukset). Käytännön syistä kaikki sairaus- ja vanhempainpäivärahat sisältyvät perusturvaetuuksiin, eivät vain vähimmäispäivärahat.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Tilaus katsotaan perutuksi, kun tavaran tai palvelun valmistaja katsoo, että aiemmin sovittu sopimus ei enää ole voimassa. Peruttuja tilauksia ei huomioida jälkikäteen uusien tilauksien indeksin laskennassa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Peräkkäisillä työsuhteilla tarkoitetaan samalla työnantajalla tehtyjä, toisiaan lähes välittömästi - korkeintaan viikon tauon jälkeen - seuranneita eli ns. ketjutettuja työsuhteita.

Opetusalalla toimivien kohdalla voidaan kuitenkin ottaa huomioon työsuhteet, joiden välillä on ollut koko kesän kestänyt tauko. Varsin tavallista alalla on se, että määräaikainen työsuhde loppuu kesän alussa, lukuvuoden päättyessä, ja uusi työsuhde solmitaan taas syksyllä, lukuvuoden alkaessa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Auton perävaunu on henkilöiden tai tavaran kuljetukseen taikka matkailutarkoituksiin valmistettu hinattava ajoneuvo.

Lue käsitteen koko määritelmä

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä.

Mukaan luetaan yhdistelmäajoneuvo ja siihen yhdistetty perävaunu.

Lue käsitteen koko määritelmä

Petajoule (PJ) on energian yksikkö, jota käytetään polttoaineiden ja muiden energialähteiden energiasisällön ilmaisemiseen. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Lue käsitteen koko määritelmä

Sellainen alle 15 metrin, mutta vähintään 10 metrin pituinen alus, joka on merkitty vapaaehtoisesti alusrekisteriin.

Lue käsitteen koko määritelmä

1. Pienet ja keskisuuret yritykset, jäljempänä 'PK-yritys', määritellään yrityksiksi,
- joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää
ja joiden
- joko vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa
- ja jotka täyttävät kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

2. Kun on tarpeen tehdä ero pienten ja keskisuurten yritysten välillä,
'pieni yritys' määritellään yritykseksi
- jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää
ja jonka
- joko vuosiliikevaihto on enintään 10 miljoonaa euroa
- tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa
- ja joka täyttää kohdassa 3 määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

3. Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista
osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen
omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida
soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pienhiukkaset, joiden läpimitta on alle 2.5 mikrometriä ja vastaavasti alle 10 mikrometriä. Näitä pienhiukkasia vapautuu muun muassa palamisprosessissa, liikenteestä ja joistain teollisuusprosesseista. Pienhiukkasilla on haitallisia terveysvaikutuksia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti (ns. ekvivalentti rahatulo) ovat pienemmät kuin 60 prosenttia kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanitulosta. Tämän tulorajan alapuolelle jäävien osuutta väestöstä kutsutaan pienituloisuusasteeksi. Pienituloisuuden euromääräinen raja vaihtelee vuosittain. Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin. Suomessa ei ole virallista kansallista pienituloisten tai köyhyysrajan määritelmää.

Tulonjakotilastossa siirryttiin käyttämään kansainväliset suositukset täyttävää rahatulokäsitettä pienituloisuuden tilastoinnissa tilastovuodesta 2011 alkaen. Sitä ennen julkaistuissa raporteissa käytettiin laajempaa tulokäsitettä eli kotitalouden käytettävissä olevia ekvivalenttituloja, jolloin tuloksi laskettiin ns. laskennallinen asuntotulo ja myyntivoitot.

Lue käsitteen koko määritelmä

Yritys, joka myöntää pääasiallisena liiketoimintanaan pieniä tai pienehköjä vakuudettomia kulutusluottoja, joiden alkuperäinen maturiteetti eli takaisinmaksuaika on tyypillisesti alle kolme kuukautta. Näille lainoille on ominaista, että ne maksetaan takaisin yhdessä tai vain muutamassa erässä. Lisäksi lainoilla ei ole yleensä varsinaista nimelliskorkoa, vaan kaikki lainan kustannukset syntyvät useimmiten muista kuluista, kuten toimitus- ja käsittelykuluista sekä palvelu- ja tekstiviestimaksuista. Tyypillisesti pienlainayritysten palvelut ovat tilattavissa tekstiviestin tai internetin välityksellä, jolloin laina on asiakkaan käytössä hyvin nopeasti.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kiinteistöjen hintatilastossa omakotitalotontit eli rakentamattomat pientalotontit on määritelty kiinteistörekisterin tietosisältöön perustuen seuraavin ehdoin: Kiinteistön käyttötarkoitus on asuinrakennuspaikka, eikä kiinteistöllä ole rakennuksia. Kiinteistö ei myöskään sijaitse rantakaava-alueella. Mikäli kiinteistö on rakennus- tai asemakaava-alueella vaaditaan lisäksi, että kaavan laatu on asuinpientalokortteli, rakennusoikeudesta on tieto rekisterissä ja rakennustehokkuuskerroin on alle 0,5. Haja-asutusalueella viimeistä ehtoa ei voida tarkistaa, koska kaavan laatua ja rakennusoikeutta ei ole määritelty kyseisellä kaava-alueella.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työnhausta luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Piste-estimaatti on se muuttujan arvo, joka on tunnusluvun estimoinnissa valittu edustamaan (tuntematonta) perusjoukon arvoa. Piste-estimaatti on yksi luku erotuksena välimatkaestimaatista, joka tarkoittaa kokonaista arvoaluetta.

Ks. Välimatkaestimaatti


Lue käsitteen koko määritelmä

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pitkittyneesti pienituloisiksi katsotaan henkilöt, jotka ovat kuuluneet pienituloisiin kotitalouksiin tilastovuoden lisäksi kahtena vuotena kolmen edellisvuoden aikana (ks. pienituloisuuden määritelmä). Määritelmä perustuu Euroopan unionin tilastolaitoksen Eurostatin suosituksiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Eurostatin matkailutilastoissa yöpymisen sisältävät matkat jaetaan keston mukaan kahteen pääryhmään: lyhyet matkat ja pitkät matkat. Lyhyt matka sisältää 1-3 yöpymistä ja pitkä matka vähintään neljä yöpymistä. Matkan enimmäiskesto on yksi vuosi (12 kuukautta).

Suomalaisten matkatutkimuksessa kesto viittaa matkan kokonaiskestoon lähtöpaikasta tai lähtömaasta käsin, jolloin yöpymisiin lasketaan mukaan myös yli yön tapahtuva matkustaminen laivalla, junalla tai muulla kulkuvälineellä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Sairaudet joiden takia vastaaja saa esim. säännöllistä hoitoa tai joiden takia hän on lääkärin tai yleensä terveydenhuollon seurannassa. Kyse voi olla myös allergiasta.
Pitkäaikaisella tarkoitetaan vähintään kuuden kuukauden pituista ajanjaksoa: ongelma on haastatteluhetkellä vaivannut vähintään kuusi kuukautta taikka se jatkuu todennäköisesti niin kauan, että kestoksi tulee vähintään kuusi kuukautta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka tutkimusajankohtana on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai pidemmän ajan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Poikkeava havainto on sellainen muuttujan arvo, joka poikkeaa suuresti havaittujen arvojen valtaenemmistöstä ja se voi olla joko oikea tai virheellinen. Poikkeavilla arvoilla voi olla merkittävästi vääristävä vaikutus käytettyihin tilastollisiin tunnuslukuihin, kuten keskiarvoon, hajontaan, regressiosuoraan jne.


Lue käsitteen koko määritelmä

Satunnaisvirheiden automaattisen paikantamisen menetelmä, jossa kiinnostaville muuttujille muodostetaan jokin tilastollinen malli (usein regressiomalli). Sovitetun mallin perusteella löydettyjä poikkeavia havaintoja epäillään virheellisiksi. Arvojen "poikkeavuutta" voidaan mitata jollain mitalla, esim. jatkuvalla aineistolla Mahalanobiksen etäisyys. Suurissa aineistoissa poikkeavien havaintojen tunnistusmenetelmiä ovat esim. muunnetut järjestyskorrelaatiot (transformed rank correlations), epideeminen algoritmi (epidemic algorithm), forward search -algoritmi, ja robusti puumallinnus (robust tree modeling).

Lue käsitteen koko määritelmä

Työolotutkimuksessa vastaajalta tiedustellaan, onko tämä ollut elämänsä aikana lasten hoidon vuoksi pois työelämästä.

Tällä tarkoitetaan vain perhevapaista, hoitovapaasta tai muuten lastenhoidosta aiheutunutta yleensä pitkähköä poissaolo työelämästä - satunnaisia, lyhyitä poissaoloja esim. lapsen sairastuttua ei lasketa. Jos henkilöllä on ollut esimerkiksi useampia äitiyslomia, lasketaan jaksot yhteen.

Poissaoloksi lasketaan myös aika, jolloin lastenhoidon ohessa on tehty satunnaisia tai vähäisiä (alle 5 tuntia / viikko) töitä.

Jos vastaaja on ollut äitiys- tai vanhempainlomalla tai hoitanut lapsia suoraan koulun tai opiskelun jatkona ennen ansiotyön aloittamista, lasketaan myös tämä aika työelämästä poissaoloksi.

Lue käsitteen koko määritelmä

Poisson-jakauma on todennäköisyysjakauma, jossa diskreetti satunnaismuuttuja koostuu kokonaislukujen määristä tietyn ajan kuluessa, esim. kaupassa kävijöiden lukumäärät minuuteittain työpäivän aikana. Jakauman arvojoukko on siten [0, 1, 2,…]. Poisson-jakaumaa käytetään paljon teoreettisen tilastotieteen piirissä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Erään kirjattavat poistot jaetaan kahteen erään: ajan kulumisen perusteella tehtäviin suunnitelmapoistoihin ja todennäköisen luovutushinnan pysyvän alenemisen vuoksi tehtäviin arvonalentumispoistoihin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Poisto merkitsee sitä, että hyödyke poistetaan tilinpäätöksestä sen taloudellisena vaikutusaikana. Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Poistumiskielto on sotilaan tai muun rikoslain 45 luvun alaisen henkilön kurinpitorangaistus (Rikoslaki 6:1§). Poistumiskieltoa määrätään tai tuomitaan 1-15 vuorokautta tai jos rikoksia on useampia niin enintään 25 vuorokautta (Laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa 255/2014).

Lue käsitteen koko määritelmä

Takauskannasta vastuu poistuu takauksen kohteena olevan luoton takaisinmaksun myötä. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti siten, että velallinen maksaa velkansa joko kokonaan tai osittain, mutta joskus myös takaaja joutuu maksamaan sen antamansa takaussitoumuksen perusteella. Tähän erään sisältyvät lisäksi nettona esim. valuuttakurssimuutoksista aiheutuneet takauskannan muutokset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ajoneuvo, jossa on kaksi pyörää tai useampia pyöriä ja joka kulkee tavallisesti yksinomaan sillä ajavan henkilön lihasvoimalla erityisesti poljinjärjestelmän, ohjausvivun tai -kahvan avulla (esimerkiksi kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset polkupyörät ja liikuntaesteisten kulkuneuvot).
Mukaan luetaan pyörät, joissa on apumoottori.

Lue käsitteen koko määritelmä

Asuinrakennusten energialähteinä käytettäviä polttoaineita ovat tässä tarkastelussa puu, turve, hiili, kevyt polttoöljy, raskas polttoöljy, maakaasu ja nestekaasu.

Lue käsitteen koko määritelmä

Portfoliosijoituksiin luetaan suoriin sijoituksiin ja valuuttavarantoon kuulumattomat arvopaperikaupat. Portfoliosijoituksia ovat sellaiset arvopaperikaupat, joissa oman pääoman omistusosuus tai äänivalta jää sijoituksen jälkeen alle 10 prosenttiin. Nämä arvopaperikaupan erät arvostetaan markkinahintaan, joten omistusvaihdoksissa realisoituvat pääomavoitot näkyvät varantojen muutosten ja virtojen välisissä arvostuserissä.

Arvopaperikaupassa erät jaetaan oman ja vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin. Oman pääoman ehtoisia arvopapereita ovat osakkeet, osuustodistukset ja sijoitusrahasto-osuudet. Vieraan pääoman ehtoisiin arvopapereihin kuuluvat joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinapaperit.

Sijoitusrahastojen osakeomistuksista kertyneet tuotot jaetaan tuotoiksi (osingot) ja uudelleensijoitetuiksi voitoiksi. Uudelleensijoitetut voitot sisältyvät rahoitustaseen portfoliosijoituksiin kun taas tuotot (osingot) sisältyvät vaihtotaseen ensituloon. Portfoliosijoitusten tiedot saadaan ulkomaisten rahoitussaamisten ja -velkojen tiedonkeruusta sekä Suomen Pankin toteuttamista tiedonkeruista. Suomen Pankki kerää tiedot arvopaperikohtaisesti ja niiden luokittelussa käytetään apuna Euroopan keskuspankin keskitettyä arvopaperitietokantaa, joka sisältää perustiedot lähes kaikista aktiivisen kaupankäynnin kohteena olevista arvopapereista globaalisti.

Lue käsitteen koko määritelmä

Posti- ja kuriiripalvelut käsittävät kirjeiden, pakettien, lehtien yms. lähetyksen, jakelun ja noutamisen sekä postilokeropalveluita. Postipalveluihin sisältyvät myös postimerkkien myynti ja rahamääräykset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Postilähetyksellä tarkoitetaan vastaanottajan nimellä ja osoitteella varustettua esinettä tai viestiä, jonka lähettäjä on jättänyt postiyritykselle välitettäväksi säännöllisessä postinkuljetuksessa postipalvelulain tarkoittamana postilähetyksenä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Postinumeroalueella tarkoitetaan yleensä postitoimipaikan toiminta-aluetta, joka on yksilöity viiden merkin mittaisella postinumerolla. Postinumeroalueet ovat hallinnollisista aluejaoista riippumattomia, joten sama postinumeroalue voi ulottua useammankin kuin yhden kunnan alueelle.

Lue käsitteen koko määritelmä

Postiosoite on osoite, jonne yritys tai yritystyyppinen yksikkö haluaa saada postilähetyksensä. Postiosoite muodostuu lähiosoitteesta (kadun/tien nimi ja numero) tai PL-osoitteesta sekä postinumerosta ja postitoimipaikasta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Postitoiminnalla tarkoitetaan maksua vastaan tapahtuvaa postilähetysten välittämistä postin lähettäjältä tai toiselta postiyritykseltä postinsaajalle tai toiselle postiyritykselle.

Lue käsitteen koko määritelmä

Erityistapaus lähimmän naapurin menetelmästä. Kohdemuuttujalle suoritetaan lineaarinen regressioanalyysi käyttäen selittävinä muuttujina niitä havaintoja, joissa ei ole puuttuvia arvoja. Saadulla regressioimputoinnin mallilla ennustetaan jokaiselle havainnolle kohdemuuttujan arvo. Luovuttaja on se havainto, jonka ennustettu arvo on lähimpänä puuttuvan havainnon ennustettua arvoa. Lopuksi luovuttajan havaittu (ei ennustettu!) arvo imputoidaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomen perustuslain (54 §) mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömällä vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden toimikaudeksi. Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa eniten ääniä saanut ehdokas.

Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivä on tammikuun kolmas sunnuntai kuudentena vuotena sen jälkeen, jona presidentti viimeksi ryhtyi toimeensa. Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaalipäivä on ensimmäistä vaalia seuraava toinen sunnuntai.

Lue käsitteen koko määritelmä

Projektitoimitukset voivat sisältää koneiden sekä tuotantolaitteistojen ja teollisuuslaitosten kokonaistoimituksia mukaan lukien koneiden asentaminen ja kokoaminen sekä niihin liittyvät muut rakennustyöt.

Lue käsitteen koko määritelmä

Proomuiksi tyypitetty alus kokoon katsomatta lukuun ottamatta työntöproomuyhdistelmiä, jotka kuuluvat varsinaiseen kauppalaivastoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Prosentti tarkoittaa sadasosaa jostakin. Prosenttiyksikköä käytetään taas prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Esimerkiksi kun inflaatio laskee kolmesta kahteen prosenttiin, niin inflaatio laskee silloin yhden prosenttiyksikön ja 33,3 prosenttia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Prosenttiyksikköä käytetään taas prosenttilukuja toisiinsa verrattaessa. Esimerkiksi kun inflaatio laskee kolmesta kahteen prosenttiin, niin inflaatio laskee silloin yhden prosenttiyksikön ja 33,3 prosenttia.

Lue käsitteen koko määritelmä

Prosentuaalinen frekvenssijakauma ilmoittaa, kuinka monta prosenttia tapauksista kuuluu kuhunkin muuttujan luokkaan. Suomen Eduskunnassa demareilla on 27 %:n ja vihreillä 5.5 %:n edustus.Lue käsitteen koko määritelmä

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöönottama uusi tai parannettu, yhteen tai useampaan liiketoiminnan osa-alueeseen liittyvä prosessi, joka merkittävästi eroaa yrityksen aiemmista liiketoimintaprosesseista.

Liiketoimintaprosesseihin liittyvät prosessi-innovaatiot voivat kohdistua tavaroiden tai palveluiden tuotantomenetelmiin, logistiikka-, toimitus- tai jakelumenetelmiin, markkinointiin ja myyntiin, tieto- ja viestintäteknologian sekä tiedonkäsittelyn menetelmiin, hallinnon menetelmiin mukaan lukien liiketoimintakäytännöt yrityksen toimintojen sekä ulkoisten suhteiden organisoimiseksi sekä menettelyt työnjaon vastuiden, päätöksenteon tai henkilöstöhallinnon organisoimiseksi, sekä tuote- ja prosessikehitystyön menetelmiin.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Lue käsitteen koko määritelmä

Puolueella tarkoitetaan oikeusministeriössä pidettävään puoluerekisteriin merkittyä rekisteröityä yhdistystä. Puolueet ovat aatteellisia yhdistyksiä, joiden varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen. Puolueen jäseneksi liitytään yleensä puolueen paikallisyhdistyksen kautta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Paikka, jossa tavarat puretaan moottorikäyttöisestä tavara-ajoneuvosta tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Puun pienpoltto tarkoittaa polttopuun käyttöä kotitalouksissa sekä maatilojen ja palvelurakennusten lämmityksessä. Se sisältää puupolttoaineen lisäksi mm. purku- ja rakennustoiminnan puutähdettä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat
- Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
- Kokopuu- tai rankahake (3112)
- Metsätähdehake tai -murske (3113)
- Kuori (3121)
- Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
- Puutähdehake tai -murske (3123)
- Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
- Muu teollisuuden puutähde (3129)
- Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
- Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
- Kierrätyspuu (3150)
- Puupelletit ja -briketit (3160).

Lue käsitteen koko määritelmä

Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi (yksikkökato). Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla eräkatoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin, taikka osittaiskatoa, jolloin puute koskee esim. monitoimipaikkaisen yrityksen tapauksessa yhtä toimipaikkaa. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. loogiseen päättelyyn, keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).

Lue käsitteen koko määritelmä

Puuvarantotase on arvio puuvarannon vuosittaisista muutoksista puun biologisen kasvun, luonnollisen poistuman ja hakkuiden seurauksena. Arvio puuvarannon vuosittaisesta lisäyksestä on laskettu 5-vuotiskausittaisen keskimääräisen vuosikasvun ja vuosittaisen kokonaispoistuman erotuksena. Yksikkönä käytetään miljoonaa kiintokuutiometriä kuorellisena.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Päiväkoti on varhaiskasvatuksen toimipaikka, jossa varhaiskasvatusta toteuttaa säädetyn kelpoisuuden omaava henkilöstö. Päiväkotitoiminta on varhaiskasvatustoimintaa, jota toteutetaan päiväkodissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päiväkävijä (same-day visitor) on matkailija, joka ei yövy matkan aikana eikä matkan kohteessa maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kansainvälinen päiväkävijä on kansainvälinen matkailija, joka ei yövy matkan kohteena olevassa maassa. Kotimaan päiväkävijä on kotimaanmatkailija, joka ei yövy matkan kohteena olevassa paikassa asuinmaassaan.

Päiväkävijä viipyy matkan kohteessa alle 24 tuntia niin, että saapuminen ja lähtö tapahtuvat saman vuorokauden aikana. Päiväkävijöiksi lasketaan myös risteilijät, jotka yöpyvät laivalla ja käyvät maissa matkan kohteessa. Tällöin päiväkävijän lähtöpaikka on laiva.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päivämatka on toimintaa, jossa matkailija ei yövy matkan aikana eikä matkan kohteessa maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa.

Päivämatka voi suuntautua ulkomaille (ulkomaan päivämatka) tai kotimaahan (kotimaan päivämatka). Päivämatkan määritelmä on johdettu Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, WTO) käsitteestä päivämatkailija (same-day visitor) ja sitä käytetään myös EU:n matkailutilastoinnissa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päiväpalkkaiset palkansaajat kuuluvat metsäalan työehtosopimuksen piiriin. Päiväpalkkaisella palkansaajalla ansiot määräytyvät pääasiassa tehtyjen työpäivien mukaan. Päiväpalkkainen palkansaaja voi tehdä sekä päiväpalkkaista tehtyjen työpäivien mukaan maksettavaa työtä että tuntipalkkaista tehtyjen työtuntien mukaan maksettavaa työtä useita jaksoja kuukaudessa. Lisäksi päiväpalkkainen palkansaaja voi saada ansioita ei-tehdyltä työajalta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Suomalaisten matkatutkimuksessa risteilyllä tarkoitetaan Suomen aluevesien ulkopuolelle laivalla tai lautalla tehtyä (yleensä edestakaista) matkaa. Päiväristeily kestää alle 20 tuntia, matkalle lähtö ja paluu tapahtuvat saman vuorokauden aikana eikä matkan aikana yövytä laivalla eikä kohdemaassa. Päiväristeily voidaan tehdä niin, että siihen kuuluu käynti kohdemaassa tai ilman käyntiä maissa. Matkan tarkoituksen mukaan päiväristeilyt on jaettu vapaa-ajanristeilyihin sekä työ- /kokousristeilyihin (esim. laivaseminaari).

Lue käsitteen koko määritelmä

Työaika alkaa ja päättyy kello 6.00-18.00 välillä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääasiallisen toiminnan käsite kuvaa henkilön taloudellisen toiminnan laatua. Väestö jaetaan pääasiallisen toiminnan perusteella työvoimaan kuuluviin ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Nämä ryhmät voidaan edelleen jakaa alaryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin henkilön toiminnasta vuoden viimeisellä viikolla.

Pääasiallisen toiminnan mukainen luokitus on seuraava:

Työvoima
- työlliset
- työttömät

Työvoiman ulkopuolella olevat
- 0-14-vuotiaat
- opiskelijat, koululaiset
- eläkeläiset
- varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
- muut työvoiman ulkopuolella olevat

Tiedot pääasiallisesta toiminnasta perustuvat eri rekistereistä saatuihin tietoihin. Työvoimaan kuuluvuus on pääasiallisen toiminnan päättelyssä asetettu ensisijalle. Työvoiman sisällä taas on työttömien päättely tehty ennen työllisten päättelyä.

Ryhmä "muut työvoiman ulkopuolella olevat" muodostuu henkilöistä, jotka ovat työvoiman ulkopuolella eivätkä myöskään kuulu seuraaviin ryhmiin: 0-14-vuotiaat, opiskelijat, varusmiehet tai eläkeläiset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääasiallinen tulolähde on tulonjaon kokonaisaineiston tulokäsitteen mukaisista palkoista, yrittäjätuloista, omaisuustuloista ja tulonsiirroista se tulolaji, josta asuntokunta tai henkilö on saanut eniten tuloja vuoden aikana. Jos päätulolähde on tulonsiirrot, on tulolähdettä edelleen tarkennettu ESSPROS-luokituksen ja sen sisällä hallinnollisten käsitteiden mukaisesti. Pääasiallinen tulolähde ei kuvaa henkilön/asuntokunnan toimintaa tai tulonsaajien lukumäärää.

Lue käsitteen koko määritelmä

Työvoimakorvaus eli palkka on tuottajan näkökulmasta työpanoksen hinta. Tarkasteltaessa työvoiman laadun muutoksen vaikutusta tuottavuuden muutokseen koulutustasoiltaan erityyppisten työntekijöiden tekemät työtunnit painotetaan ko. työntekijäryhmän työvoimakorvausten osuudella kaikista työvoimakorvauksista.

Kun toimialan arvonlisäyksestä vähennetään työvoimakorvaukset, jäljelle jää pääomakorvaus. Tarkasteltaessa pääomapalveluiden vaikutusta tuottavuuteen pääomakorvausten määrää käytetään pääomatavaratyyppien painojen laskennassa toimialoittain (vrt. työvoimakorvaukset). Pääomakorvausten määrää käytetään myös nettotuottoasteen laskennassa.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääomaintensiteetin (pääomapalveluiden volyymi/työtunti) muutoksen vaikutus työn tuottavuuden muutokseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääomakustannuksia ovat kiinteistöön sidotun pääoman kustannukset, jotka koostuvat koroista ja laskennallisista poistoista. Korkotekijä koostuu sidotulle pääomalle asetetusta tuottovaatimuksesta. Pääomakustannuksiin kuuluvat kiinteistön hankintaan ja omistamiseen liittyvät kustannukset sekä rasitteisiiin tai lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvät kustannukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Joukkovelkakirjoista: viitelainat (benchmark-lainat), debentuurit, optiolainat, vaihtovelkakirjalainat, muut joukkovelkakirjalainat, ikuiset lainat sekä muut pääomamarkkinavaateet (pl. osakkeet).

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääoman vuokrahinta on pääomapalveluiden hinta. Pääoman vuokrahinta kuvaa sitä rahamäärää, joka olisi tarvittu vuoden aikana kattamaan x euron arvosta pääomatavaran palveluiden käyttöä. Tähän sisältyvät pääoman rahoituskustannukset tai vaihtoehtoiskustannus siitä, että pääomaa ei nyt voida käyttää muualla tuotannossa sekä pääomatavaran hinnan muutoksista johtuvat voitot tai tappiot ja pääoman kuluminen käytössä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääomataseessa ilmoitetaan pääomansiirrot sekä ei-tuotettujen reaalisten varojen (muiden kuin rahoitusvarojen) hankinnat ja luovutukset.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääomaverot (D.91) koostuvat veroista, joita peritään epäsäännöllisin väliajoin ja erittäin harvoin institutionaalisten yksiköiden omistamien varojen tai nettovarallisuuden arvoista tai institutionaalisten yksiköiden välillä siirrettyjen varojen arvoista testamenttilahjoitusten, henkilöiden välisten lahjojen tai muiden siirtojen johdosta (esim. perintö- ja lahjavero).

Lue käsitteen koko määritelmä

Ulkomailta Suomeen suuntautuvissa suorissa sijoituksissa ulkomaisen sijoittajan tiettynä ajanjaksona suomalaiskohteisiin nettomääräisesti sijoittama pääoma. Vastaavasti Suomesta ulkomaille suuntautuvissa sijoituksissa suomalaisen sijoittajan tiettynä ajanjaksona ulkomaisiin kohteisiin nettomääräisesti sijoittama pääoma.

Lue käsitteen koko määritelmä

Ihmiskunta lisää kaiken aikaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrää. Lämmitysvaikutukseltaan merkittävin kaasu on hiilidioksidi (CO2), josta valtaosa on peräisin fossiilisten polttoaineiden – öljyn, kivihiilen ja maakaasun – käytöstä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Tästä käsitteestä on useampi määritelmä

Lue käsitteen koko määritelmä

Valitun päästön määrä suhteutettuna nimettyä suuretta kohti, usein tämä suure on jokin tuotantopanos esim. hiilidioksidiekvivalenttitonni per käytetty polttoaine.

Lue käsitteen koko määritelmä

Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala toimialaluokituksen tarkimmalla tasolla.

Yritysrekisterissä yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen perusteella. Arvonlisäys vastaa läheisesti jalostusarvoa. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys saadaan kertomalla kunkin toimipaikan työllisten määrä toimipaikan toimialan keskimääräisellä arvonlisäyksellä ja suhteuttamalla saatu luku toimipaikan toiminta-aikaan tilastovuoden tilikaudella. Päätoimiala määritellään vaiheittain toimialaluokituksen kirjaintasolta tarkimmalle tasolle. Yrityksen päätoimialaksi määräytyy yleensä sen toimipaikan toimiala, jossa tilikauden arvonlisäys on suurin.

Yrityksen päätoimiala voi muuttua esimerkiksi yhtiöittämisen seurauksena, kun yrityksen kokonaisarvonlisäyksen kannalta merkittävä osa yritystä itsenäistyy.

Lue käsitteen koko määritelmä

Pääasiallinen toiminta, jonka vastaaja on merkinnyt ajankäyttöpäiväkirjaan.

Lue käsitteen koko määritelmä

Museolain (729/1992) mukaan museo on päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettu, kun museota varten on perustettu vähintään yksi päätoiminen virka tai toimi, jonka haltijalta edellytetään ammatillista perehtyneisyyttä museon toimialaan.

Museokokoelmat jaetaan seuraaviin luokkiin: esineet, taideteokset, näytteet
ja kuvat. Esineet ovat pääosin kulttuurihistoriallisissa museoissa,
taideteokset taidemuseoissa ja näytteet luonnontieteellisissä museoissa.
Kuvia on runsaasti kaikentyyppisissä museoissa. Museoviraston
vuosittain julkaisemat museotilastot sisältävät tietoja päätoimisesti
hoidettujen museoiden kokoelmista, käyntimääristä, toiminnasta ja
taloudesta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Teollisuuden toimialoja 37 (Viemäri- ja jätevesihuolto), 38 (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus) sekä 39 (Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut) voidaan kutsua päätoimisiksi ympäristönsuojelupalvelujen tuottajiksi, koska näiden toimialojen ympäristönsuojelumenojen suuruus on merkittävä.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päättyneellä konkurssilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen konkurssitilastossa käräjäoikeudessa loppuun käsiteltyä konkurssihakemusta.

Lue käsitteen koko määritelmä

Todistus tietyn koulutuksen koko oppimäärän suorittamisesta.

Huomautus:

Päättötodistuksia ovat esimerkiksi peruskoulun tai lukion päättötodistus.

Lue käsitteen koko määritelmä

Päätyö on työllisen ainoa tai pääasiallinen työ. Jos työpaikkoja on useita, päätyö on se, johon käyttää eniten aikaa. Pää- ja sivutyön erottelu perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

Lue käsitteen koko määritelmä

Jaa